UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Relacions Laborals i Recursos Humans

Última modificació: 08/10/2021 | Font: InfoCampus

Com a vicedegà de la titulació, constitueix per a mi un motiu de satisfacció poder presentar aquesta titulació a tots aquells que, després de finalitzar els estudis secundaris, volen accedir a la universitat per a poder ser graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

Com a vicedegà de la titulació, constitueix per a mi un motiu de satisfacció poder presentar aquesta titulació a tots aquells que, després de finalitzar els estudis secundaris, volen accedir a la universitat per a poder ser graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans.

Si heu decidit estudiar el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans us he de dir que heu triat uns estudis molt complets i que compten amb un gran ventall de possibles i variades eixides professionals. Es tracta d’uns estudis que se centren en el món del treball: dels treballadors i treballadores, de les empreses i els ocupadors i ocupadores, en totes les seues relacions on apareguen i on es pretén el tractament dels possibles conflictes que es plantegen al voltant de la contractació laboral, tenint en compte la perspectiva normativa, psicològica, d’organització empresarial i la sociològica, totes necessàries per al desenvolupament de qualsevol relació de treball.

Segurament coneixereu l’existència i l’actuació dels que fins fa uns anys eren coneguts com a diplomats o diplomades en Relacions Laborals (en l’actualitat graduats o graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans) i si en coneixeu algun, veureu com el seu camp d’actuació és molt ampli, ja que resolen i assessoren sobre totes les problemàtiques del món laboral. Si mireu al vostre voltant, podreu observar la quantitat de problemes que deriven del món del treball i als quals podreu donar solució amb aquesta titulació.

Comença una etapa molt important en la vostra vida que condicionarà el vostre futur. La universitat constituirà un període de gran importància en la vostra formació, no sols acadèmica sinó també personal, per les activitats que us ofereix i en les quals podreu participar. Us anime a començar, i continuar, amb il·lusió, el nou camí que trieu. Si dediqueu un moment del vostre temps a llegir aquesta informació, podreu adonar-vos que sou vosaltres qui escolliu, que haureu donat un pas endavant per a poder superar els primers dubtes que teníeu.

No vull acabar sense donar-vos la meua enhorabona per l’elecció efectuada així com donar-vos la benvinguda a la titulació.


Fernando Vicente Pachés

Vicedegà del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

devicent@uji.es

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Grups reduïts, la qual cosa facilita l’atenció i el seguiment de l’alumnat per part del professorat.

- Disseny de dos itineraris específics perquè l’especialització de l’estudiantat siga coherent amb una de les dues vessants de la titulació: el juridicolaboral i el de recursos humans.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, Centre de Documentació Europea, textos i revistes jurídiques especialitzats, bases de dades jurídiques.

- Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual a les aules).

- Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions..., on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral.

- Programes Erasmus amb universitats europees i programes d’intercanvi amb universitats dels Estats Units i el Canadà.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

 

Què és important conèixer?

Què és?

 

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ofereix la formació que capacita per a la correcta adopció de decisions organitzatives i per a la prevenció i resolució de les qüestions i conflictes que puguen sorgir al voltant de les relacions laborals. Per això, s’estudia la canviant normativa juridicolaboral i s’adquireixen coneixements que versen sobre l’organització, mètodes de treball, sociologia i psicologia aplicats al treball humà.

Els graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran assessorar, representar i gestionar tots aquells assumptes que els encarreguen o sol·liciten els diferents agents implicats en el món laboral, des dels treballadors en els conflictes que se’ls puguen presentar en la concertació i execució del seu contracte laboral o en les seues relacions amb el sistema de seguretat social pública, fins a les empreses, l’Estat, els òrgans de l’administració local o autonòmica o les entitats gestores de la Seguretat Social, els sindicats i organitzacions empresarials. A més, també els permetrà encarregar-se de realitzar anàlisis i diagnòstics, de configurar estratègies en matèria de gestió de recursos humans, o de realitzar funcions de conciliació i negociació així com participar com a agent d’intermediació i col·locació en el mercat de treball.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 48 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crédits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 12 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 48 crédits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crédits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 6 crédits ECTS

Optatives (OP) 36 crédits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crédits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crédits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2021/22 és de 13,16 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 789,60 € més taxes administratives.

Segons disposa la normativa de l’UJI el 5% de la docència en totes les titulacions ha de realitzar-se en anglès, amb la finalitat que l’alumnat de la Universitat adquirisca competències en aquesta llengua. En el grau en Relacions Laborals aquesta exigència s’ha traduït en dos aspectes: en primer lloc, en algunes de les assignatures cursades es portaran a terme activitats en anglès (docència, realització de treballs i tasques obligatòries, exposicions de tasques o treballs a l’aula); en segon lloc, la realització i exposició d’un resum executiu així com el material audiovisual de suport per a la presentació oral de la defensa del TFG serà en aquesta llengua.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans s’imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica
 • Seminaris
 • Línies d’investigació: als departaments relacionats amb aquest grau es desenvolupen els següents programes d’investigació:
  • Dret del Treball. Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals:
   • Dret del Treball (contractació laboral, especial referència a la contractació de persones estrangeres, temps de treball, suspensió contractual, extinció contractual, relacions laborals comuns i especials).
   • Seguretat Social (camp d’aplicació, prestacions, règims especials).
   • Salut laboral i prevenció de riscos laborals: sector maritimopesquer, contractes i subcontractes i construcció.
   • Dret col·lectiu del treball (negociació col·lectiva; eleccions sindicals).
  • Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones:
   • Models de gestió de qualitat i excel·lència: Normes ISO, Normes Q, Model EFQM.
   • Flexibilitat laboral.
   • Direcció estratègica de recursos humans.
   • Gestió del coneixement.
   • Direcció de la innovació.
  • Organització i Aprenentatge Virtual. Recursos Humans i Ciberpsicologia::
   • Noves tecnologies i organització de recursos humans.
   • Motivació, actituds i interacció virtual.
   • Comportament en l’organització. E-learning i entorns virtuals/presencials d’aprenentatge i interacció.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

 

Webs específics

Pàgina de l’Associació Estatal de Centres Universitaris de Relacions Laborals

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollida. Es porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans són diversos:

 • Via administrativa
 • Via judicial
 • Empreses
 • Professional liberal
 • Docència
 • Assessories juridicolaborals
 • Associacions empresarials
 • Mútues col·laboradores
 • Sindicats
 • Administració pública
 • Empreses de treball temporal
 • Agències d’ocupació

 

Tasques professionals

Els graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans parteixen d’una mateixa base teòrica durant els tres primers cursos i trien la seua especialització en el quart curs, on poden optar entre l’itinerari jurídic i l’itinerari de recursos humans. La gran quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar la seua tasca fa que les seues funcions siguen molt diverses.

a) Via administrativa

- Representació i direcció tècnica de procediment davant:

- Inspecció de treball

- Servei de mediació, arbitratge i conciliació

- Institut Nacional de la Seguretat Social

- Servei públic d’ocupació estatal

- Tresoreria de la Seguretat Social

- Cos de gestió i escala superior de l’administració civil de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals (grups A1 i A2)

- Cos d’inspectors i subinspectors d’ocupació i de la Seguretat Social


- Representació i direcció tècnica en procediments d’inspecció.

Via judicial

Els professionals col·legiats poden actuar davant dels tribunals de l’ordre social de la jurisdicció en reclamacions laborals i de Seguretat Social, en primera i segona instància, com per exemple acomiadaments, prestacions de Seguretat Social (jubilació, invalidesa, orfandat, viduïtat i atur), reclamacions de salaris, classificació professionals, sancions, etc.

Empreses

Per la seua formació en matèries jurídiques, econòmiques i socials, el graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans està qualificat per a gestionar pimes, cooperatives i altres empreses de tipus social. S’ocuparà d’altes, baixes, nòmines, assegurances socials, comptabilitat, fiscalitat, conflictes col·lectius, selecció de personal, etc. També destaca la seua funció com a tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals en les empreses.

Professional liberal

La seua funció és assessorar les xicotetes i mitjanes empreses i els treballadors mitjançant l’exercici de funcions com ara: preparació d’expedients disciplinaris, tramitacions de subvencions, defensa dels drets laborals, anàlisi de les condicions de treball, estudis sobre absentisme, accidentalitat, malalties professionals, situacions d’invalidesa, representació en actes de conciliació i tribunals laborals.

e) Agències de col·locació i empreses de treball temporal.

 

RESUM

 

 • Exercici de la professió de graduat o graduada social, com a professional lliure, en l’assessorament d’empreses i treballadors, incloent-hi la intervenció davant els tribunals de l’ordre social de la jurisdicció.
 • Responsables de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans. Experts en el control, l’elaboració i l’avaluació de polítiques d’ocupació, en assessorament en polítiques d’atracció i gestió de la mà d’obra.
 • Experts en prevenció de riscos laborals, en serveis de prevenció o en empreses consultores especialitzades. Experts en protecció social i Seguretat Social.
 • Experts en resolució de conflictes: en la intervenció o negociació en els convenis col·lectius, en l’arbitratge o resolució de conflictes laborals col·lectius o individuals.
 • Experts en representació d’interessos col·lectius i professionals, tant en l’àmbit privat com en l’administració pública.
 • Experts en col·locació i intermediació entre l’oferta i demanda de treball, tant en l’àmbit de les empreses de treball temporal com en agències de col·locació.


 

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El futur estudiant del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans seria convenient que tinguere aptituds com les que es relacionen a continuació:

 • Interès per aspectes relacionats amb el món laboral
 • Comprensió i anàlisi de textos
 • Bona expressió oral i escrita
 • Capacitat de síntesi i argumentació
 • Habilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions
 • Disposició per al treball en equip
 • Constància i responsabilitat en el treball

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació


 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 

 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació

 

CURS D'ADAPTACIÓ

En el grau en Relaciones Laborals i Recursos Humans existeix un curs d'adaptació per a facilitar l’accés al Títol de Grau dels diplomats i diplomades en Relacions Laborals i dels graduats i graduades socials, en ambdós casos, independentment de la universitat en què van cursar els estudis.

Més informacióPERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans s’ofereixen 80 places.
   

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Relacions Laborals i Recursos Humans s’han oferit 80 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,270, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 80) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Curs d'adaptació
 

Curs d’adaptació al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, dirigit als diplomats i diplomades en Relacions Laborals per la Universitat Jaume I i als Graduats i Graduades Socials per l'Escola Universitària de Castelló.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

El llistat de competències que els/les estudiants han d'acreditar en finalitzar els seus estudis i que atenen les dimensions necessàries del programa formatiu del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, estan en relació amb els objectius proposats de formació multidisciplinària i integral. Per a la seua determinació, s'ha tingut també com a referent el catàleg taxonomitzat do de competències genèriques transversals i específiques (classificades en competències disciplinessis (saber), professionals (saber fer) i acadèmiques, recollides en el Llibre Blanc, que va ser elaborat a partir dels resultats obtinguts mitjançant qüestionari obert i tancat a un conjunt de 350 enquestats/as entre professionals dels diferents perfils laborals - Graduats/as socials, agents de desenvolupament local, empreses de treball temporal, organitzacions sindicals, empresaris/àries (directors/as de recursos humans) magistrats/as, inspectors/as de treball, tècnics/as de la seguretat social- titulats/as amb experiència i, acadèmics/as pertanyents a diverses àrees de coneixement.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Aprenentatge autònom
CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG03 - Capacitat de gestió de la informació
CG04 - Capacitat d'organització i planificació
CG05 - Compromís ètic
CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG07 - Raonament crític
CG08 - Resolució de problemes
CG09 - Presa de decisions
CG10 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CEA-01 Anàlisi crítica de les decisions emanades dels agents que participen en les relacions laborals.
CEA-02 Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
CEA-03 Comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica
CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.

CED-01 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de les relacions laborals.
CED-02 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de la seguretat social i de la protecció social complementària
CED-03 Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu
CED-04 Capacitat per a planificar, dinamitzar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzacions
CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques de recerca social
CED-06 Capacitat per a aplicar els coneixements de psicologia del treball en els processos de negociació en l'àmbit laboral
CED-07 Capacitat per a conèixer i aplicar els coneixements sobre la salut laboral i prevenció de riscos laborals
CED-08 Capacitat per a comprendre i aplicar les teories i sistemes de relacions laborals
CED-09 Capacitat per a comprendre i aplicar els coneixements sobre la història de les relacions laborals
CED-10 Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de l'economia i el mercat de treball
CED-11 Capacitat per a analitzar i definir els objectius de les polítiques sociolaborals
CED-12 Capacitat per a definir i implementar els paràmetres d'una auditoria sociolaboral
CED-13 Capacitat per a conèixer les eines estadístiques bàsiques per a la presa de decisions i aplicar la més adequada en cada cas particular
CED-14 Capacitat per a analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
CEP-02 Capacitat d'aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.
CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.
CEP-04 Capacitat per a desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit laboral.
CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisi i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.
CEP-06 Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos humans de l'organització.
CEP-07 Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció…).
CEP-08 Capacitat per a dirigir grups de persones.
CEP-09 Capacitat per a realitzar funcions de representació i negociació en diferents àmbits de les relacions laborals.
CEP-10 Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus afiliats.
CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.
CEP-12 Assessorament i gestió en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social complementària.
CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals.

Pla d’estudis

Primer curs

Introducció al Dret (FBB)

Principis d’Economia (FBB)

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Organització d’Empreses (FBB)

Introducció a la Sociologia (FBB)

Tècniques d’Investigació Social (OB)

Introducció a l’Estadística (FBB)

Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (FB)

Els Reptes de la Globalització (FB)**

Introducció al Dret Públic (OB)

Segon curs

Dret del Treball I (OB)

Dret Sindical (OB)

Introducció a la Psicologia Social (FBB)

Història Econòmica i Social del Treball (FBB)

Organització i Mètodes de Treball (OB)

Psicologia del Treball i dels Recursos Humans (OB)

Sociologia del Treball i les Relacions Laborals (OB)

Direcció i Gestió dels Recursos Humans (OB)

Dret de la Seguretat Social I (OB)

Dret del Treball II (OB)

Tercer curs

Dret del Treball III (OB)

Dret de la Seguretat Social II (OB)

Conflicte i Estructura de la Negociació (OB)**

Economia del Treball (OB)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II (OB)

Economia dels Recursos Humans (OB)

Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans (OB)**

Dret Jurisdiccional Laboral I (OB)

Direcció i Gestió de Recursos Humans II (OB)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II (OB)

Cuart curs

Dret Jurisdiccional Laboral II (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 (OP) o Itinerari 2 (OP)

Itinerari 1: Jurídic i Econòmic

Drets Fonamentals Inespecífics i Relacions Laborals (OP)

Règim Fiscal de les Relacions Laborals (OP)

Sistemes Extraoficials de Solució de Conflictes (OP)

Anàlisi del Mercat de Treball (OP)

Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers a Espanya (OP)

Polítiques Actives d’Ocupació (OP)

Règim Jurídic de la Descentralització Productiva (OP)

Itinerari 2: Recursos Humans

Anàlisi i Promoció de la Igualtat de Gènere en l’Àmbit Laboral (OP)

Psicologia de la Prevenció de Riscos Laborals (OP)

Habilitats de Negociació i Mediació (OP)

Sociologia de les Organitzacions (OP)

Gestió de la Qualitat i Recursos Humans (OP)

Gestió del Coneixement i TIC en l’Empresa (OP)**

Habilitats de Direcció i Coordinació (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.


 

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial està reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

 

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans?

-Màsters Oficials:

 • Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
 • Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
 • Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

Així mateix, amb el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans també pots accedir a altres màsters i títols propis:

 • Curs d'especialització en Dret del Treball i la Seguretat Social ( gestionat per la FUE)

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la comissió de titulació (CT), responsable del títol.
Segons la modificació del reglament marc sobre el funcionament dels centres de la Universitat Jaume I que s'està duent a terme, es preveu que la composició de la CT estiga formada per un representant de cadascun dels departaments implicats en la docència, el responsable de les pràctiques externes, el responsable del treball de final de grau i un representant dels estudiants. Entre els seus components, s'assignarà la coordinació de cadascun dels cursos de la titulació, de manera que hi haurà un coordinador per curs, evitant així duplicitats horitzontals i verticals i realitzant el seguiment de l'aprenentatge dels estudiants al llarg del procés.
Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. 
Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.


Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

 

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

- Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

- Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

- Seminaris.Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

- Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

- Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

- Treball personal.Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

- Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

 

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

- Dossiers d’aprenentatge.Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

- Diaris i/o quaderns de notes.Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

- Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

- Entrevista de tutorització i/o informes d'experts. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), i/o tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits).

- Memòries i informes de pràctiques.Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

- Observació/execució de tasques i pràctiques.Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

- Presentacions orals i pòsters.Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

- Projectes.Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

- Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

- Resolució d’exercicis i problemes.Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

1.- ASPECTES GENERALS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Les pràctiques externes del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans UJI és una assignatura obligatòria,  de 4t curs, de 12 crèdits i integrada per a la seua impartició i desenvolupament en el Departament d'Administració d'empreses i Márqueting i en el Departament de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat Jaume I. Les pràctiques externes consisteixen en la realització d'estades en pràctiques, mitjançant un sistema de permanències reglades en organitzacions administratives, econòmiques o professionals dels sectors públic o privat, que tenen com a finalitat complementar la formació científica de l'estudiant  i que serveixen perquè aquests tinguen una visió real dels respectius àmbits professionals.

Consulta la guia docent de l'assignatura

Les pràctiques externes es justifiquen en la necessitat de consolidar una formació o educació integral, tractant d'equilibrar la formació teòrica i pràctica universitària. És una forma d'obtenir una breu experiència laboral, que propicie en un futur la  inserció de l'estudiantat en el mercat de treball. És l'oportunitat de conèixer de prop la dinàmica de l'empresa (pública i privada), d'un despatx professional, de l'administració laboral (Inspecció, INSS, TGSS…), del sindicat, d'un servei de prevenció, d'una mútua, d'una empresa de treball temporal (ETT)… D'altra banda, és una forma d'aconseguir una primera ocupació. A través d'aquestes pràctiques -utilitzades en ocasions a manera de període de prova per les entitats col·laboradores- estudiants de cursos anteriors han sigut contractats per a treballar en una empresa, assessoria, despatx professional, col·laboració en el sindicat… i han trobat per aquest mecanisme el seu primer lloc de treball. S'ha concretat l'oportunitat de celebrar, després de l'estada, un contracte en pràctiques o l'obtenció d'un primer lloc de treball a través d'altres modalitats contractuals.

L'inici d'un període de pràctiques és un pas significatiu per als estudiants del grau, ja que possiblement siga el seu primer contacte amb la realitat empresarial, però, d'altra banda, per a les empreses constitueix un dels processos de selecció més eficaces i idonis. Aquesta intersecció entre l'àmbit universitari i el sector sociolaboral (empreses, administració, sindicats, graduats socials, advocats laboralistas, mútues…) no hauria de limitar-se a un mer intercanvi d'alumnes durant un espai de temps determinat, sinó que hauria de facilitar i promoure una comunicació més fluïda entre ells, en la mesura en què la Universitat representa l'entitat pública essencial al servei de la formació d'estudiants i futurs professionals i suport per a la recerca i desenvolupament de l'entorn empresarial i de la societat en general.

2.- ENTITATS COL·LABORADORES ON POT REALITZAR LES PRÀCTIQUES EXTERNES L'ESTUDIANTAT DEL GRAU

Per a l'efectivitat de les pràctiques externes, la Universitat té concertat una sèrie de convenis amb diferents entitats: institucions, associacions, empreses, organitzacions sindicals, col·legis professionals. A totes aquestes entitats o institucions que han subscrit un conveni amb la Universitat se'ls denomina entitats col·laboradores o cooperadores, entitats que col·laboren de forma altruista amb la Universitat, completant la formació de l'estudiant i possibilitant la realització d'un període de pràctiques en aquestes. Com a entitats que han subscrit generalment un conveni amb la Universitat, a l'efecte d'acollir estudiants del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, podem esmentar les següents:

 • Administració pública laboral: Inspecció de Treball, INSS, Tresoreria S. S., Institut Social de la Marina, oficines d'informació de la SS…, SERVEF, Comitè Econòmic i Social, consellerías vinculades a la matèria sociolaboral…
 • Assessories laborals
 • Despatxos professionals (graduats i graduades socials, advocats i advocades laboralistas)
 • Departaments de recursos humans d'empreses de diferents sectors d'activitat: ceràmic, tèxtil, hoteler, construcció, metall…
 • Sindicats (gabinets jurídics)
 • Empreses de treball temporal  (ETT)
 • Mútues d'accidents de treball i malalties professionals
 • Serveis de prevenció
 • Pimes
 • Associacions professionals,  fundacions, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre
 • Departaments de recursos humans  d'empreses o organismes públics.

L'estudiantat pot accedir a través de l'IGLU per a conèixer l'oferta actualitzada d'entitats on realitzar les pràctiques externes durant el curs 2017/18.

Consulta d'entitats cooperadores.

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

3.- CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN RELACIONES LABORALS I RECURSOS HUMANS

L'avaluació i qualificació de les pràctiques externes és competència del  professorat tutor de pràctiques. En qualificar, el professorat tutor de pràctiques ha de tenir en compte els següents criteris establits:

1r.- Realització de les pràctiques en l'empresa (240 hores), obligatorietat d'assistència a les tutories, assistència a les “activitats complementàries” i lliurament d'una memòria i informes de pràctiques: els alumnes tenen l'obligació de lliurar al seu professor tutor o professora tutora una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant la seua estada en l'empresa o entitat.  La realització de les pràctiques en l'empresa, la participació en les activitats complementàries i la seua justificació, l'assistència a les tutories i el lliurament de la memòria, són condicions necessàries per a aprovar i superar l'assignatura.

2n.- Informe del supervisor o supervisora de pràctiques: el professor tutor o professora tutora, a l'hora de qualificar l'alumnat ha de tenir present l'informe i qualificació que emet el supervisor o supervisora de l'empresa.  En les entrevistes i converses mantingudes amb el supervisor o supervisora de l'empresa, elprofessor tutor o professora tutora pot elaborar-se una opinió més encertada sobre l'actitud i coneixements de cada alumne o alumna.

3r.- Informe-qualificació del professor tutor o  professora tutora UJI: el professor tutor o professora tutora avaluarà i qualificarà en funció dels epígrafs anteriors (1r i 2n) i en atenció a les característiques i circumstàncies particulars de cada alumne o alumna, açò és:

a) Expedient acadèmic

b) Regularitat en l'assistència a les entrevistes de tutorización (cal recordar el caràcter obligatori que tenen aquestes. La falta d'assistència injustificada implica no superar l'assignatura de pràctiques).

c) L'aptitud, interès i comportament que ha posat de manifest l'alumne o alumna en les entrevistes de tutorización. No caldrà oblidar, que amb caràcter totalment opcional, elprofessor tutor o professora tutora, dins de la dinàmica de les seues tutories, podria realitzar algun tipus d'exercicis pràctics de caràcter formatiu per als estudiants que li puga servir com un element més a tenir en compte a l'hora de qualificar l'alumnat.

d) La realització per part de l'estudiantat (a iniciativa d'aquest) d'un "treball de recerca extra", en el sentit de treball addicional o complementari de la mera realització de les pràctiques en l'empresa i del lliurament de la memòria.  Com a "treballs extres", es fa referència a treballs de recerca consistents en un estudi en profunditat sobre un tema concret relacionat amb la disciplina (laboral, sindical, seguretat social, seguretat i salut laboral, jurisdiccional laboral... ) treball el contingut del qual podria ser un estudi normatiu (anàlisi de convenis col·lectius, normativa específica), jurisprudència (comentaris i anàlisis de sentències), doctrinal (estudi-opinió de la doctrina sobre algun aspecte controvertit) etc. El lliurament de l'alumne d'un treball d'aquestes característiques podria donar lloc, si escau, a la qualificació d'excel·lent o matrícula d'honor en l'assignatura.

Aquests criteris van ser aprovats en la reunió del Consell de la UPD de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat de 3 de novembre de 2006 i en la Comissió Interdepartamental de la Titulació (CIT) de Relacions Laborals de 16 de novembre de 2006.

4. - RELACIÓ DE TUTORS I TUTORES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES DURANT EL CURS 2016/2017

Nom i cognoms: Beatriz García Ortega
Càrrec: professora associada laboral
Àrea de coneixement: Organització d'empreses
Despatx: JC1042DD
Extensió: 7107
Adreça electrònica: bortega@uji.es

Nom i cognoms: Carla Sancho Mestre
Càrrec: professora associada laboral
Àrea de coneixement: Organització d'empreses
Despatx: JC1041DD
Extensió: 7104
Adreça electrònica: csancho@uji.es

Nom i cognoms: Fernando de Vicente Pachés
Càrrec:  professor titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i S. Social
Despatx: JC2127DD
Extensió: 8665
Adreça electrònica: fernando.vicente@uji.es

Nom i cognoms: Margarita Miñarro Yanini
Càrrec: professora titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i S. Social
Despatx: JC2128DD
Extensió: 8666
Adreça electrònica: myanini@uji.es

Nom i cognoms: Amparo Garrigues Giménez
Càrrec: professora titular d'universitat
Àrea de coneixement: Dret del Treball i S. Social
Despatx: JC2124DD
Extensió: 8662
Adreça electrònica: garrigue@uji.es

 

5.- ERASMUS PRÀCTIQUES

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques en l'estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres de recerca i altres organitzacions. Els principals objectius d'aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l'EuropeanQuality Charter for Mobility i està finançat per l'Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d'Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La Guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlredirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/


Més informació:

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI) 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

Aspectes generals

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster universitari i foctorat, (modificat pel Reial decret 861/2010 de 2 de juliol), estableix en l'article 12 que els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de final de grau (TFG. 6 crèdits ETCS) que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

Consulta la guia docent de l'assignatura

El TFG serà el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat sota la supervisió d'un professor tutor o professora tutora acadèmic. Ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant o estudianta i defensat públicament.

Amb la finalitat d'unificar criteris en la seua elaboració i avaluació l'alumnat disposa en l'Aula virtual creada a aquest efecte, una detallada Guia docent, Normativa UJI, Normativa de la Facultat, també recursos informatius d'ajuda, normes d'estil, citació, enviament d'avisos i notícies per correu electrònic a totes les persones integrants de l'Aula (estudiantat i tutors i tutores) a través del servei del fòrum.

Requisit: haver cursat el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatòria. Es recomana a l'estudiantado reforçar els seus coneixements en anglès.

Continguts temàtics

Treball autònom en el qual ha de demostrar l'adquisició de competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol. Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats al TFG.

El contingut del TFG podrà correspondre a una de les següents tipologies: a) Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació. b) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. c) Treballs experimentals relacionats amb la titulació. d) Altres tipus de treballs.

Els departaments implicats en la titulació de Relacions Laborals i Recursos Humans (Dret del Treball, Psicologia Social, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia), proposaran les diferents línies temàtiques, ajustant-se en la mesura que siga possible als interessos de l'alumnat, l'assignació es realitzarà tenint en compte aquests interessos i la nota mitjana de l'expedient.

En funció del tema, l'alumne o alumna, amb l'ajuda i orientació del tutor o tutora, localitzarà la bibliografia necessària per a la seua elaboració (bàsica, complementària, web d'interès i altres recursos).

Es recomana l'assistència al seminari "Recursos per a la recerca".

Metodologia didàctica

El treball ha de realitzar-se de manera individual per l'alumnat sota la supervisió del director o directora o tutor o tutora acadèmic, la funció del qual serà orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, fer un seguiment del treball realitzat durant el període de durada del treball a desenvolupar i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest. L'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

Consulta professorat tutor de TFG

El tutor o tutora emetrà una autorització perquè el treball puga ser defensat i si l'informe fóra negatiu, haurà d'esperar al següent curs acadèmic perquè, prèvia matrícula, siga autoritzada la seua defensa i s'inicie novament el procés.

No es proposa cap esquema tancat. És cada alumne o alumna amb el seu tutor o tutora, el que dissenya el treball.

L'anglès constitueix llengua docent obligatòria en un 50% en el TFG. Serà el tutor o tutora qui determine amb l'alumne o alumna, al principi del procés de tutorización, la determinació concreta de les activitats que es realitzaran en llengua anglesa en l'àmbit de les tutories i el maneig de bibliografia, si escau.

En tot cas, i pel que fa a l'avaluació, s'haurà de presentar en llengua anglesa, almenys, un resum executiu d'entre 6 i 16 pàgines del treball presentat, el defensa del qual serà en qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma.

Igualment, haurà d'estar redactat en llengua anglesa el material escrit (diapositives, posters, o equivalents) que l'alumne o alumna utilitze per a la defensa oral del citat TFG.

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de final de grau: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

Sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Les dates seran les següents, tenint en compte el calendari acadèmic del curs 2016/17. S'informarà amb la suficient antelació del dia concret, hora i lloc (AV):

 • Primera convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: 29 de maig 2017

Avaluació TFG: Entre el 12 i 16 de juny de 2017

 • Segona convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: 26 de juny de 2017

Avaluació TFG: Entre el 10 i 13 de juliol de 2017

Documentació que cal presentar

 • Lliurament en format electrònic (pdf), a través de l'espai habilitat en l'AV.
 • Lliurament en suport paper, en la Secretària de la FCJE. S'haurà de lliurar un exemplar imprés i enquadernat del TFG.
 • Dos impresos de sol·licitud de defensa i declaració ètica, tots dos seran datats i un d'ells li serà lliurat a l'alumne o alumna com a justificant d'haver dipositat el TFG en el termini establit a l'efecte.
 • Autorització de defensa del TFG (en la data de lliurament del TFG).
  • Document d'autorització de difusió, per al Repositori de Biblioteca UJI (És obligatori emplenar i signar en paper l'autorització, tant si s'autoritza com si no s'autoritza l'accés obert. Si l'estudiant o estudianta ho desitja, amb el vistiplau del tutor o tutora, el seu TFG podria ser consultat per qualsevol persona, és a dir, tenir accés obert).
  • La falta de qualsevol d'aquests documents comporta la no recepció de la documentació per part del PAS encarregat de rebre'l.
 • Tots els documents estaran a disposició en l'AV.

Tutors o tutores

El tutor o tutora haurà de lliurar a través de l'Aula Virtual en la data establida del TFG:

 • Autorització de defensa del TFG si considera procedent
 • Informe del TFG tutelat (com a mínim una setmana abans de l'inici del procés de defensa de TFG).

Consulta el perfil dels tutors i tutores del TFG

Procediment de defensa i avaluació

 • Les comissions avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El període de defensa pública dels TFG es publicaran cada curs acadèmic. L'alumnat disposarà de dues convocatòries. El dia i hora i lloc concrets de defensa dels TFG seran comunicats mitjançant l'AV.
 • L'alumnat haurà d'exposar el treball realitzat oral i públicament davant la comissió d'avaluació durant un temps no superior a 10 minuts. Després de l'exposició l'alumne haurà de contestar a les qüestions formulades, si és el cas, per la comissió.
 • Es valorarà la qualitat científica i tècnica del TFG, així com la participació activa de l'estudiant o estudianta en el procés de tutorización.  (ponderació orientativa 80/%), a realitzar pel tutor o tutora, que s'inclourà en l'informe del tutor o tutora.
 • Es valorarà la claredat expositiva, presentació, ús de materials, etc. (ponderació orientativa 20/%), a valorar per la Comissió (Informe Tribunal).
 • La Comissió deliberarà a porta tancada i emetrà la qualificació de 0-10, tenint en compte la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública.
 • S'entendrà que l'alumne o alumna s'ha presentat quan haja comparegut davant la Comissió i realitze l'exposició del seu treball. En els supòsits en els quals s'haja sol·licitat el dipòsit i l'autorització de defensa del TFG i l'alumne o alumna no comparega davant la Comissió, la qualificació que haurà d'aparèixer en l'acta és NP.
 • Aquells TFG amb millor qualificació optaran a les matrícules d'honor que puguen ser atorgades. En cas d'empat en la qualificació del TFG, es tindrà en compte l'expedient acadèmic.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinadora de TFG (afabra@uji.es).

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Fernando Vicente Pachés (devicent@uji.es)

Vicedegà del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Coordinació per al seguiment de la qualitat

María Arantzazu Vicente Palacio (vicente@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Antonio Grandío Botella (Antonio.Grandio@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Margarita Miñarro Yanini (myanini@uji.es)

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Alma María Rodríguez Sánchez

Alma.Rodriguez@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Edgar Bresó Esteve

breso@uji.es

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=201

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=201

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus