UJI

Pla d’estudis

Primer curs

Història del Pensament Científic (FB)**

Física I (FBB)**

Matemàtiques I (FBB)

Química I (FBB)

Biologia (FBB)**

Noves Tecnologies de la Informació i la Computació Aplicades a la Química (FB)

Física II (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Química II (FBB)

Operacions Bàsiques de Laboratori (FB)

Segon curs

Càlcul Numèric i Estadística Aplicada (OB)

Química Analítica I (OB)

Química Física I (OB)

Química Inorgànica I (OB)

Química Orgànica I (OB)

Enginyeria Química (OB)

Química Analítica II (OB)

Química Física II (OB)**

Química Inorgànica II (OB)**

Química Orgànica II (OB)**

Tercer curs

Bioquímica (OB)

Química Analítica III (OB)

Química Física III (OB)

Química Inorgànica III (OB)

Química Orgànica III (OB)

Ciència dels Materials (OB)

Química Analítica IV (OB)**

Química Física IV (OB)

Química Inorgànica IV (OB)

Química Orgànica IV (OB)

Quart curs

Laboratori Químic I (OB)

Laboratori Químic II (OB)

Redacció i Execució de Projectes en Química (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 o Itinerari 2 (OP)

ITINERARI 1: QUÍMICA APLICADA

24 crèdits ECTS

Compostos Orgànics per a la Química Fina i Industrial (OP)

Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic (OP)

Química Analítica en l’Àrea de Salut Pública (OP)

Cristal·loquímica (OP)

ITINERARI 2: QUÍMICA FONAMENTAL

24 crèdits ECTS

Modelització en Bioquímica (OP)

Elucidació Estructural de Compostos Orgànics (OP)

Síntesi i Reactivitat de Compostos Inorgànics (OP)

Simetria i Estructura en Química (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat 156 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus