UJI

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Química, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Aprenentatge autònom
CG2 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG3 - Raonament crític
CG4 - Treball en equip
CG5 - Resolució de problemes
CG6 - Capacitat d'organització i planificació
CG7 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
CG8 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG9 - Capacitat de gestió de la informació
CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Conèixer i saber usar els aspectes principals de terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats
CE2 - Conèixer i saber aplicar la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica
CE3 - Conèixer les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories emprades per a descriure'ls
CE4 - Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades
CE5 - Descriure i saber aplicar els principis i procediments emprats en l'anàlisi química, per a la determinació, identificació i caracterització de compostos químics
CE6 - Utilitzar els principis de termodinàmica i les seues aplicacions en Química
CE7 - Utilitzar els coneixements necessaris per a enjudiciar els fenòmens de cinètica del canvi químic, incloent-hi catàlisi i els mecanismes de reacció
CE8 - Conèixer i saber descriure els elements químics i els seus compostos. Obtenció, estructura i reactivitat
CE9 - Conèixer i saber explicar la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Principals rutes de síntesis en química orgànica
CE10 - Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i òrgans metàl·lics
CE11 - Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i molècules
CE12 - Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques de recerca estructural.
CE13 - Conèixer i saber aplicar els fonaments d'electroquímica.
CE14 - Conèixer els fonaments de les principals tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques,...) i les seues aplicacions
CE15 - Conèixer i aplicar els fonaments de les operacions unitàries d'Enginyeria química i reactors químics industrials
CE16 - Conèixer i descriure les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals: incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials
CE17 - Descriure l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomolècules i la química dels principals processos biològics
CE18 - Conèixer i saber aplicar conceptes de metrologia dels processos químics incloent la gestió de qualitat
CE19 - Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la Química
CE20 - Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics
CE21 - Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesis i anàlisis), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.
CE22 - Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a recerques estructurals i separacions
CE23 - Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.
CE24 - Interpretació de dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.
CE25 - Capacitat per a manejar les eines matemàtiques necessàries per a tractar d'una manera rigorosa aquells aspectes teòrics i pràctics de la Química que ho necessiten.
CE26 - Estudi i comprensió de nous conceptes matemàtics, en termes d'uns altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar-los en els diferents contextos de la Química.
CE27 - Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.
CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de la Física.
CE29 - Coneixement dels fonaments teòrics i pràctics que permeten la comprensió de l'organització dels éssers vius, de la genètica i la biologia molecular.

Informació proporcionada per: InfoCampus