UJI

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és únicament assistir a classe de cada una de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

És per això fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a membre de la comunitat universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Química  s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

 • Aules ordinàries previstes amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Laboratoris docents: tres laboratoris docents de química analítica, tres laboratoris docents de química física, tres laboratoris docents de química inorgànica, tres laboratoris docents de química orgànica i tres laboratoris d’altres àrees.

 

Línies d’investigació

 • Materials moleculars. Nous materials, química de l’estat sòlid, estructura cristal·lina, estructura electrònica, clústers metàl·lics, òptica no lineal, magnetisme, conductivitat, clústers inorgànics, materials moleculars.
 • Química analítica en salut pública i medi ambient. Plaguicides, anàlisi de residus de plaguicides, anàlisi de traces de metalls pesants, contaminació d’aigua i sòl, mobilitat dels contaminants, contaminació de l’aigua del mar, toxicitat i bioacumulació de contaminants, especiació de metalls.
 • Química bioanalítica (QBA). Cromatografia líquida micel·lar, cromatografia hidroorgànica, electroforesi capil·lar, derivatització, intercanvi de columnes, correlacions estructura funció, monitorització de drogues, anàlisi de substàncies prohibides, medicaments.
 • Química quàntica. Estudis teòrics sobre nanocristalls semiconductors, punts quàntics en presència de camps elèctrics i magnètics, sistemes model, confinament electrònic, condicions de contorn.
 • Química teòrica i computacional. Química computacional, estructura de transició, mecanismes enzimàtics, efectes cinètics isotòpics.
 • ORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY. Inhibidors d’enzims, síntesi asimètrica, catalitzadors quirals, compostos bioactius.
 • QUÍMICA DE L’ESTAT SÒLID. Ceràmica, sol-gel, síntesi, cristal·loquímica, propietats, medi ambient, frites, esmalts, estat sòlid, hidrotalcita, polímers, pigments, química suau.
 • QUÍMICA INORGÀNICA MEDIAMBIENTAL I MATERIALS CERÀMICS. Substàncies perilloses, residus tòxics i perillosos, pigments ceràmics, cristal·loquímica, processat sol-gel, nanopartícules.
 • QUÍMICA ORGANOMETÀL·LICA I CATÀLISI HOMOGÈNIA. Química organometàl·lica, ferrocè, òptica no lineal, dendrímers, catàlisi homogènia.
 • Química orgànica supramolecular. Química supramolecular, organogels, materials supramoleculars, autoacoblament.
 • Química sostenible: reactius i catalitzadors suportats. Química supramolecular. Catalitzadors, catalitzadors suportats, resines de poliestirè, polímers funcionalitzats, productes química fina, àcids Lewis, reaccions de Diels-Alder, química supramolecular, macrocicles, receptors sintètics, mod. bioorgànics, c. poliases, química sostenible, fluids supercrítics, reconeixement molecular.
 • Riscos ambientals i laborals. Medi ambient atmosfèric, química de la atmosfera, contaminació atmosfèrica, aerosol, partícules en suspensió.
 • Síntesi orgànica. Síntesi estereoselectiva, síntesi asimètrica, metàtesi d’olefines, addicions aldòliques, síntesi total de productes naturals

Finalment, per a saber més dels estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Química

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Col·legi de Químics i Associació de Químics de la Comunitat Valenciana

Associació Nacional de Químics d’Espanya


La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

 

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.
Informació proporcionada per: InfoCampus