UJI

Eixides professionals

Àmbits de treball 

El graduat o graduada en Química té el seu camp de treball en les aplicacions industrials i en la fabricació de matèries i productes químics i energètics. La seua formació és polivalent i prepara per a enfrontar-se amb el treball en la indústria, l’ensenyament i la investigació.


L’activitat professional es desenvolupa en els camps següents: 

 • Àmbit privat (empreses i indústries de tots els sectors)

  • Química inorgànica de base

  • Química orgànica

  • Alcohols industrials

  • Plàstics

  • Indústria farmacèutica

  • Colorants

  • Paper

  • Fertilitzants 

  • Perfumeria

  • Fibres artificials

  • Refineries de petroli

  • Alimentació

  • Catàlisi

  • Petroquímica

  • Ceràmica

 • Serveis públics (administració) 

 • Docència 

 • Recerca en laboratoris


 

Tasques professionals 
Intentar enumerar les tasques que realitza un graduat o graduada en Química resulta complicat per l’ambigüitat que això representa, ja que el nombre de funcions relacionades amb aquesta professió és molt ampli. Les tasques que poden realitzar aquests professionals són molt versàtils i troben feina en tot tipus de sectors i empreses, on desenvolupen tota mena de funcions. Algunes d’aquestes tasques són:

 • Dissenyar, caracteritzar i realitzar la recerca d’aplicacions de nous productes

 • Analitzar i controlar matèries

 • Assegurar la qualitat, la seguretat o la prevenció de la corrosió.

 • Realitzar anàlisis en la sanitat pública o privada.

 • Detectar contaminants i protegir el medi ambient.

 • Aplicar diferents tècniques analítiques de separació.

 • Realitzar el control de matèries primeres i del producte acabat.

 • Realitzar controls de diversos tipus (qualitat, etc.).

 • Realitzar el seguiment dels processos.

 • Analitzar compostos orgànics i inorgànics.

 • Participar en processos químics en el camp industrial.

 • Participar activament en el desenvolupament de projectes d’investigació.

 • Aplicar processos catalítics i de processament de polímers en la indústria.

 • Analitzar els avantatges i inconvenients dels diferents mètodes i els criteris necessaris per a la selecció de la tècnica i el mètode analític més adequats. 

 • Fer proves de significació i càlculs estadístics aplicats a la química.

 • Realitzar anàlisis d’aigües. 

 • Determinar l’estructura de compostos de complexitat mitjana amb l’ajuda de les distintes tècniques espectroscòpiques. 

 • Estudiar les reaccions en química orgànica (fotoquímiques, radicalàries, etc.).

 • Aplicar la mecànica quàntica per a la resolució de problemes químics (això es denomina química quàntica).

 • Aplicar el procediment analític general, incloent-hi les diferents etapes de l’anàlisi: presa de mostra, preparació, eliminació d’interferències, mesura analítica, presentació i tractament de dades.

 • Aplicar tècniques d’anàlisi quantitativa i d’anàlisi instrumental.

 • Dominar i aplicar les tècniques experimentals necessàries i imprescindibles per a qualsevol titulat o titulada en Química (filtracions, destil·lacions, extraccions, separacions, refluxos, dosatge de reactius, preparació de dissolucions, rentatge i assecatge de productes, muntatges, aparells, etc.).

 • Dissenyar dispositius experimentals; exposar els objectius, els resultats i el marge de confiança d'aquests resultats.

Atribucions professionals 

Atesa la situació normativa i legal vigent, estan perfectament definides les competències professionals dels actuals llicenciats i llicenciades en Química, i s’està treballant en l’adequació d’aquestes als futurs graduats i graduades en Química.

Segons les competències que estableixen i defensen els col·legis de químics i el seu consell general, úniques associacions de caràcter professional a Espanya relatives als professionals químics, i que vénen corroborades per distints documents oficials (decrets), es pot indicar que:

Els titulats i titulades en Química estan facultats per a exercir activitats professionals de caràcter científic i tècnic en l’òrbita de la seua especialitat. Aquestes activitats professionals comprenen l’actuació en tasques directives executives o d’assessorament en entitats que requereixen assistència i col·laboració de caràcter científic en l’especialitat de química, siguen els seus fins d’índole comercial o d’una altra naturalesa; i el lliure exercici de la professió de químic o química definida per a la realització d’investigacions, estudis, muntatges, anàlisi, assajos, taxacions i activitats semblants i per l’emissió de dictàmens, certificacions o documents  anàlegs en assumptes de caràcter químic. Així mateix, la facultat de firmar projectes queda reconeguda  en l’article 2 del Decret 2.281/1963, de 10 d’agost, sobre regulació del doctorat en Química Industrial i facultats dels llicenciats i llicenciades, BOE de 9 de setembre de 1963.

Així mateix, es reconeix també que el títol habilita per a l’exercici professional en l’Administració, i fins i tot es defineixen camps d’habilitació concrets:

 • Serveis químics municipals i provincials.

 • Serveis químics d’instituts d’higiene.

 • Serveis químics de duanes.

 • Serveis químics de tot organisme de l’Estat, província o municipi, monopolis i empreses dependents, encara que indirectament, de l’Estat en què es requerisca aquesta funció específica.

 

RESUM
• R+D+I (recerca+desenvolupament+innovació)
• Disseny, enginyeria i control de processos químics industrials (medicaments, productes químics bàsics i auxiliars, perfumeria i cosmètics, productes agroquímics, etc.).
• Estudis i anàlisis químiques, físiques, bioquímiques i immunoquímiques de mostres biològiques.
• Anàlisi forense. Genòmica i proteòmica.
• Responsable de departaments d’anàlisi o de control de qualitat.
• Ensenyament de la química.
• Auditories de qualitat.
• Assessorament científic i tècnic sobre temes químics.
• Comercialització i assistència tècnica

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus