UJI

Treball de final de grau

Requisits: Serà imprescindible haver superat 156 crèdits obligatoris per a poder matricular-se d'esta matèria.

El Treball de Final de Grau té com a objectiu fonamental proveir als graduats i graduades d'experiència personal sobre el que constitueix la pràctica professional. En aquest sentit, i considerant la necessitat que existisquen dins del títol elements d'investigació o treballs aplicats, es dissenya aquesta matèria enfocada als següents àmbits de treball (sempre sota tutorización acadèmica): 

• Àmbit industrial 
• Àmbit aplicat (universitat, empresa, …) 
• Àmbit docent (educació secundària) 
• Àmbit investigador (universitat, centre I+D) 
• Altres àmbits (administració, comercial,…) 

Amb el treball de finalització de grau l'alumnat ha de demostrar haver aconseguit les habilitats conduents a la realització, presentació i defensa d'un treball de recerca o de recopilació en l'àmbit de la química aplicant la metodologia científica apropiada.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I. Per la seua banda, la Comissió de Titulació del Grau en Química ha elaborat algunes directrius internes que queden reflectides a la guia docent de l’assignatura.

Quant als criteris de presentació en la guia docent de l'assignatura es troben accessibles les normes d’estil, on apareixen detallats els criteris formals i l'estructura del TFG. Hauran d'elaborar el TFG en anglès tots els estudiants.

Pel que fa a la comunicació amb els estudiants i tutors/as, es duu a terme per mitjà de l'aula virtual (assignatura QU0943) on a través del fòrum, es comunica qualsevol informació, activitat o documentació rellevant.

La tipologia de professors/as tutors/as és la de doctors, en la qual preval la dedicació a temps complet en els departaments de Química Física i Analítica; Química Inorgànica i Orgànica.

La temàtica és àmplia i variada en implicar a 18 grups d’investigació de 4 àrees de coneixement adscrits als Departaments de Química Física i Analítica i Química Inorgànica i Orgànica que responen a la transversalitat de la recerca química. Per açò, s'ha desenvolupat una aplicació informàtica en la qual els/les professors/es tutors/es estableixen la proposta de tema de TFG juntament amb la seua descripció, objectius, bibliografia i observacions que consideren. La consulta dels temes és accessible als estudiants a través de l'IGLU, a fi de facilitar la seua posterior elecció.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del tutor/a en el qual autoritza la defensa. D'acord al termini establit per la Comissió de Titulació del Grau, per a la defensa l'estudiant ha de realitzar el dipòsit del TFG. El coordinador de TFG publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de defenses, per a les diferents sessions que es planifiquen. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, on no pot figurar el tutor/a, en el qual l'estudiant disposarà de 15 minuts per a exposar, en anglés, la defensa del seu TFG.

Informació proporcionada per: InfoCampus