UJI

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Quant a la metodologia docent, el grau en Química incorpora metodologies actives per al desenvolupament del procés d’ensenyament/aprenentatge, i proporciona a l’estudiantat un flux continu de tasques d’aprenentatge. En les assignatures descrites en el pla d’estudis s’inclouen metodologies en què es treballa amb el grup complet —com ara classes magistrals—, amb altres en què es treballa en grups reduïts, com són les classes de problemes, seminaris, laboratoris o tutories.

Dins de les activitats considerades presencials s’han programat els ensenyaments teòrics que utilitzen la metodologia de classe magistral, en la qual es realitza, fonamentalment, una classe expositiva per part del professorat al grup complet del curs. També tenen la consideració de presencials els ensenyaments pràctics que es treballen en grups reduïts seguint, d’una banda, les classes de resolució de problemes a l’aula i, d’una altra, les classes de laboratori.

Finalment, sota la denominació de tutories es programen les activitats presencials en grup reduït que inclouen tant la realització de tutories grupals com l’organització i participació en seminaris de treball en grup per a preparació de temes, discussió de conceptes i resolució de casos pràctics. L’última activitat considerada presencial és la que correspon a l’avaluació que es du a terme mitjançant la realització d’exàmens escrits i/o de laboratori.

Les activitats no presencials s’han agrupat sota l’epígraf de «treball personal», on queden recollides totes les activitats formatives en les quals l’estudiantat no compta amb la presència directa del professorat, des de l’estudi diari i preparació d’exàmens fins a la resolució de problemes individuals, preparació de treballs, seminaris i tutories i la realització de proves de control de coneixements.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora utilitza alguna d’aquestes formes:

Pel que fa als mètodes i criteris d’avaluació i qualificació, es consideren diferents tipus de proves escrites (que inclouen exàmens escrits, proves de tipus test, exercicis individuals i en grup), resolució d’exercicis i problemes pràctics i les presentacions orals.

Les proves escrites utilitzades com a avaluació en la majoria d’assignatures inclouen la realització d’exàmens escrits (de tipus test, de desenvolupament de qüestions, de resolució de problemes), proves de tipus test en paper o a través de mitjans electrònics, realització i lliurament d’exercicis, problemes o qüestions teòriques (realitzats de forma individual o en grups reduïts).

Com s’ha indicat, sota la denominació de l’activitat de tutoria es programen tant tutories pròpiament dites com seminaris, de manera que en l’avaluació es considera la participació en les tutories i seminaris mitjançant l’aplicació de sistemes de valoració objectius de la participació.

En les assignatures de laboratori s’avalua, mitjançant la valoració del treball realitzat en les sessions de laboratori, el quadern de laboratori i de vegades mitjançant les memòries i informes de pràctiques lliurades. Finalment, es considera en certes assignatures una prova d’avaluació consistent en la presentació oral i pòsters on es poden valorar fàcilment, a més dels coneixements, les competències genèriques o transversals. Finalment, cal indicar que en les fitxes corresponents a les matèries s’han inclòs els percentatges previstos per a la distribució de les proves d’avaluació, així com les competències avaluades en cada prova.

Les assignatures teoricopràctiques s’han dissenyat de manera que la presencialitat estiga entre el 30 i el 40%. En el cas de les assignatures que contenen crèdits de laboratori s’ha considerat necessari que per cada crèdit de laboratori l’estudiantat dedique 10 hores de treball presencial a les instal·lacions dels laboratoris docents. Es considera necessària aquesta dedicació ja que la major part del treball de formació de l’estudiantat en les classes pràctiques es du a terme al laboratori. Aquesta situació comporta que en aquelles assignatures amb crèdits de laboratori la part presencial dels estudis supere el 40%, i que arribe, en els casos d’assignatures dedicades totalment a laboratori, a superar àmpliament aquesta xifra. En qualsevol cas, en el còmput global del grau la presencialitat suposa el 41% de les hores de treball de l’estudiantat, sense considerar ni les pràctiques en empresa ni el treball de final de grau, per les seues especials característiques.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus