UJI

Preguntes més freqüents

Grau en Química.
Última modificació: 13/07/2018 | Font: USE

1. Què és el grau en Química?

La química, pel seu currículum obert i universal, és un dels ensenyaments fonamentals de l'àrea de les ciències. Amb la seua permanent capacitat d'innovació, ha tingut sempre un enorme impacte sobre el progrés social, atès que ha desenvolupat nous productes i tecnologies que incideixen en tots els àmbits d'activitat dels éssers humans, i s'ha convertit en un dels pilars fonamentals de la potència competitiva i econòmica dels països. El grau en Química de la Universitat Jaume I ofereix una formació completa i de qualitat, orientada a desenvolupar els aspectes teòrics i pràctics de la química i assegurar l'exercici professional.

Els graduats i les graduades en Química per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran demostrar i entendre els coneixements bàsics de la química des del punt de vista de comprensió dels conceptes i teories científiques, aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes i situacions reals en l'àmbit de la química de manera professional i de qualitat, demostrar la capacitat de reunir i analitzar dades rellevants en l'àmbit de la química, transmetre idees, informació, reflexions i solucions a problemes de caràcter social, científic o tècnic a un públic tant especialitzat com no especialitzat i adquirir l'autonomia necessària per a desenvolupar les habilitats d'aprenentatge que els permetran emprendre estudis posteriors amb garanties d'èxit.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

Aquests estudis s'imparteixen a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assaigs fisicoquímics, d'assaigs mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació.
- Dues sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
-  Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb 30 seients, i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen via d'accés).
- Persones majors de 40 anys, mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li oferim suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent. 

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi. 

 

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents a aquells que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. En cas de no ser així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular a temps parcial.

En tot cas, l'estudiant o l'estudianta pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció. 

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat d’altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA podeu consultar les restriccions de matrícula que té.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura al qual té dret l'alumnat és de quatre. Si exhaureix les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de la convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podreu fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat:


13. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques  en el grau en Química.

 

14. Què és el Treball de Final de Grau? 

Es tracta de la realització individual, per l’estudiant o l'estudianta, d’un treball de final de grau, original, de naturalesa professional sobre un tema relacionat amb l’àmbit de la química. El treball estarà dirigit per un professor o professora i documentat amb una memòria redactada en anglès per l’estudiant o l'estudianta.


El Treball de  Final de Grau no el podreu realitzar si no s'han superat 156 crèdits obligatoris per a poder matricular-se d'aquesta matèria.

 

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Química poden continuar la seua formació cursant
els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics.
- Màster universitari en Gestió de la Qualitat.
- Màster universitari en Prevenció en Riscos Laborals.
- Màster universitari en Química Sostenible.
- Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.
- Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional.
- Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica.
- Màster universitari en Protecció Integrada de Cultius.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació: 


16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Els diferents àmbits professionals dels titulats i de les titulades en Química en l'actualitat són, entre altres, els següents:

- R+D+i, disseny, enginyeria i control de processos químics industrials de diversos tipus i àmbits:
medicaments, productes químics bàsics i auxiliars, perfumeria i cosmètics, productes agroquímics, etc.
- Estudis i anàlisis químiques, físiques, bioquímiques i immunoquímiques de mostres biològiques, incloent-hi les d'origen humà. Anàlisi forense. Genòmica i proteòmica.
- Responsable de departaments d'anàlisi o de control de qualitat, disseny dels protocols de treball i control, auditories de qualitat, etc.
- Ensenyament de la química.
- Assessorament científic i tècnic sobre temes químics.
- Comercialització i assistència tècnica al client, comprador o usuari del producte, equip, etc.
Més informació:17. Qui és el vicedirector del títol? 
Florenci Vicent González Adelantado
Departament de Química Física i Analítica
Despatx TC1027
Telèfon: 964 729 156
Correu electrònic: fgonzale@uji.es

 

18. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està situat al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 16 a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Podeu trobar-nos en la web http://infocampus.uji.es
Podeu enviar-nos consultes a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu