UJI

Química

Última modificació: 25/02/2021 | Font: InfoCampus

Els objectius primordials de qualsevol activitat docent són, d’una banda, transmetre uns coneixements a l’estudiantat i aconseguir que aquest siga capaç d’utilitzar-los adequadament. D’una altra banda, la formació de l’estudiantat s’ha de completar amb l’adquisició d’unes competències i habilitats que els han de servir en el seu futur, no només professional sinó també personal.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

Els objectius primordials de qualsevol activitat docent són, d’una banda, transmetre uns coneixements a l’estudiantat i aconseguir que aquest siga capaç d’utilitzar-los adequadament. D’una altra banda, la formació de l’estudiantat s’ha de completar amb l’adquisició d’unes competències i habilitats que els han de servir en el seu futur, no només professional sinó també personal. Finalment, i no menys important, el professorat ha d’estimular l’estudiantat i provocar un interès per la matèria que imparteix. En aquest sentit, el grau en Química a la Universitat Jaume I és fidel a aquests objectius. Aquest procés es cobreix en quatre cursos, de forma que es va augmentant el contingut de química progressivament. D’aquesta manera, en primer curs es presenta una formació bàsica en ciència que inclou les ciències bàsiques (química, física, matemàtiques i biologia). L’objectiu de l’ensenyament en el grau és que l’alumnat adquirisca una formació bàsica: no es pretén que assolisca un coneixement profund de cap dels camps específics, però sí que entenga i siga capaç d’utilitzar-ne alguns fonaments. A partir del segon curs l’objectiu específic és que l’alumnat aprofundisca en el coneixement de la matèria objecte d’estudi, de manera que, en finalitzar el grau, siga capaç de manejar qualitativament conceptes químics i també d’utilitzar per ell mateix una varietat de mètodes teòrics i tècniques experimentals. En el darrer curs es completen els coneixements amb treball més autònom tant de pràctica en empreses com de treball de final de grau.

Com a professional, serà capaç d’enfrontar-se amb qualsevol problema relacionat amb la química i de resoldre’l fent ús no només dels seus coneixements, sinó també de les seues capacitats de lideratge i treball en equip que haurà potenciat durant el seu procés d’aprenentatge.

La consecució del títol de grau possibilita l’accés als màsters oficials, que suposen un pas més en l’especialització dels coneixements i les habilitats del graduat o graduada en Química.

Finalment, el doctorat està dedicat a la formació d’investigadors i investigadores, i aquest és el seu objectiu: formar professionals capaços de dissenyar i conduir la seua pròpia investigació.

 

Mario Llusar Vicent 

Vicedirector del grau en Química

Adreça de contacte: grauquimica@uji.es

 


 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Els estudis universitaris de Química a Castelló tenen una llarga tradició i han contribuït al desenvolupament econòmic de la província en el sector ceràmic, agrícola, analític i químic en general.

El grau en Química de la Universitat Jaume I et permet formar-te en totes les àrees de la química, tant d’una forma teòrica com pràctica, ja que inclou més de 400 hores de pràctiques. En aquest sentit cal assenyalar que els grups de laboratori son reduïts i s'afavoreix la interacció dels estudiants amb el professorat. Les classes pràctiques s'imparteixen en laboratoris docents amb equipament i material moderns. 

Més de 40 professors i professores altament qualificats formen part de 18 grups d’investigació amb línies d’investigació vives i actuals que situen l’UJI en posicions capdavanteres en els rànquings universitaris en l’àrea de química. En l’assignatura de quart curs Treball de Final de Grau els estudiants realitzen un treball d’investigació en un dels grups d’investigació de química.

Què és important conèixer?

Què és?

La química, pel seu currículum obert i universal, és un dels ensenyaments fonamentals de l’àrea de les ciències. Amb la seua permanent capacitat d’innovació, ha tingut sempre un enorme impacte sobre el progrés social, atès que ha desenvolupat nous productes i tecnologies que incideixen en tots els camps d’activitat dels éssers humans, i s’ha convertit en un dels pilars fonamentals de la potència competitiva i econòmica dels països. El grau en Química de la Universitat Jaume I ofereix una formació completa i de qualitat orientada a desenvolupar els aspectes teòrics i pràctics de la química i assegurar l’exercici professional.

Els graduats i graduades en Química per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran demostrar i entendre els coneixements bàsics propis de la química des del punt de vista de comprensió dels conceptes i teories científiques, aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes i situacions reals en l’àmbit de la química de forma professional i de qualitat, demostrar la capacitat de reunir i analitzar dades rellevants en l’àmbit de la química, transmetre idees, informació, reflexions i solucions a problemes de caire social, científic o tècnic a un públic tant especialitzat com no especialitzat i adquirir l’autonomia necessària per a desenvolupar les habilitats d’aprenentatge que els permetran emprendre estudis posteriors amb garanties d’èxit.


 

Organització dels estudis

Primer curs:

Formació bàsica (FB): 60 crèdits ECTS

Segon curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 18 crèdits ECTS

Optatives (OP): 24 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE): 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG): 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020/21 és de 19,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.156,20 € més taxes administratives.

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat 156 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

TÍTOL I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

- Títol de graduat o graduada en Química per la Universitat Jaume I.

- Suplement europeu al títol (SET). Aquest és el document que acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és únicament assistir a classe de cada una de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

És per això fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a membre de la comunitat universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Química  s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

 • Aules ordinàries previstes amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Laboratoris docents: tres laboratoris docents de química analítica, tres laboratoris docents de química física, tres laboratoris docents de química inorgànica, tres laboratoris docents de química orgànica i tres laboratoris d’altres àrees.

 

Línies d’investigació

 • Materials moleculars. Nous materials, química de l’estat sòlid, estructura cristal·lina, estructura electrònica, clústers metàl·lics, òptica no lineal, magnetisme, conductivitat, clústers inorgànics, materials moleculars.
 • Química analítica en salut pública i medi ambient. Plaguicides, anàlisi de residus de plaguicides, anàlisi de traces de metalls pesants, contaminació d’aigua i sòl, mobilitat dels contaminants, contaminació de l’aigua del mar, toxicitat i bioacumulació de contaminants, especiació de metalls.
 • Química bioanalítica (QBA). Cromatografia líquida micel·lar, cromatografia hidroorgànica, electroforesi capil·lar, derivatització, intercanvi de columnes, correlacions estructura funció, monitorització de drogues, anàlisi de substàncies prohibides, medicaments.
 • Química quàntica. Estudis teòrics sobre nanocristalls semiconductors, punts quàntics en presència de camps elèctrics i magnètics, sistemes model, confinament electrònic, condicions de contorn.
 • Química teòrica i computacional. Química computacional, estructura de transició, mecanismes enzimàtics, efectes cinètics isotòpics.
 • ORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY. Inhibidors d’enzims, síntesi asimètrica, catalitzadors quirals, compostos bioactius.
 • QUÍMICA DE L’ESTAT SÒLID. Ceràmica, sol-gel, síntesi, cristal·loquímica, propietats, medi ambient, frites, esmalts, estat sòlid, hidrotalcita, polímers, pigments, química suau.
 • QUÍMICA INORGÀNICA MEDIAMBIENTAL I MATERIALS CERÀMICS. Substàncies perilloses, residus tòxics i perillosos, pigments ceràmics, cristal·loquímica, processat sol-gel, nanopartícules.
 • QUÍMICA ORGANOMETÀL·LICA I CATÀLISI HOMOGÈNIA. Química organometàl·lica, ferrocè, òptica no lineal, dendrímers, catàlisi homogènia.
 • Química orgànica supramolecular. Química supramolecular, organogels, materials supramoleculars, autoacoblament.
 • Química sostenible: reactius i catalitzadors suportats. Química supramolecular. Catalitzadors, catalitzadors suportats, resines de poliestirè, polímers funcionalitzats, productes química fina, àcids Lewis, reaccions de Diels-Alder, química supramolecular, macrocicles, receptors sintètics, mod. bioorgànics, c. poliases, química sostenible, fluids supercrítics, reconeixement molecular.
 • Riscos ambientals i laborals. Medi ambient atmosfèric, química de la atmosfera, contaminació atmosfèrica, aerosol, partícules en suspensió.
 • Síntesi orgànica. Síntesi estereoselectiva, síntesi asimètrica, metàtesi d’olefines, addicions aldòliques, síntesi total de productes naturals

Finalment, per a saber més dels estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Química

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Col·legi de Químics i Associació de Químics de la Comunitat Valenciana

Associació Nacional de Químics d’Espanya


La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

 

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball 

El graduat o graduada en Química té el seu camp de treball en les aplicacions industrials i en la fabricació de matèries i productes químics i energètics. La seua formació és polivalent i prepara per a enfrontar-se amb el treball en la indústria, l’ensenyament i la investigació.


L’activitat professional es desenvolupa en els camps següents: 

 • Àmbit privat (empreses i indústries de tots els sectors)

  • Química inorgànica de base

  • Química orgànica

  • Alcohols industrials

  • Plàstics

  • Indústria farmacèutica

  • Colorants

  • Paper

  • Fertilitzants 

  • Perfumeria

  • Fibres artificials

  • Refineries de petroli

  • Alimentació

  • Catàlisi

  • Petroquímica

  • Ceràmica

 • Serveis públics (administració) 

 • Docència 

 • Recerca en laboratoris


 

Tasques professionals 
Intentar enumerar les tasques que realitza un graduat o graduada en Química resulta complicat per l’ambigüitat que això representa, ja que el nombre de funcions relacionades amb aquesta professió és molt ampli. Les tasques que poden realitzar aquests professionals són molt versàtils i troben feina en tot tipus de sectors i empreses, on desenvolupen tota mena de funcions. Algunes d’aquestes tasques són:

 • Dissenyar, caracteritzar i realitzar la recerca d’aplicacions de nous productes

 • Analitzar i controlar matèries

 • Assegurar la qualitat, la seguretat o la prevenció de la corrosió.

 • Realitzar anàlisis en la sanitat pública o privada.

 • Detectar contaminants i protegir el medi ambient.

 • Aplicar diferents tècniques analítiques de separació.

 • Realitzar el control de matèries primeres i del producte acabat.

 • Realitzar controls de diversos tipus (qualitat, etc.).

 • Realitzar el seguiment dels processos.

 • Analitzar compostos orgànics i inorgànics.

 • Participar en processos químics en el camp industrial.

 • Participar activament en el desenvolupament de projectes d’investigació.

 • Aplicar processos catalítics i de processament de polímers en la indústria.

 • Analitzar els avantatges i inconvenients dels diferents mètodes i els criteris necessaris per a la selecció de la tècnica i el mètode analític més adequats. 

 • Fer proves de significació i càlculs estadístics aplicats a la química.

 • Realitzar anàlisis d’aigües. 

 • Determinar l’estructura de compostos de complexitat mitjana amb l’ajuda de les distintes tècniques espectroscòpiques. 

 • Estudiar les reaccions en química orgànica (fotoquímiques, radicalàries, etc.).

 • Aplicar la mecànica quàntica per a la resolució de problemes químics (això es denomina química quàntica).

 • Aplicar el procediment analític general, incloent-hi les diferents etapes de l’anàlisi: presa de mostra, preparació, eliminació d’interferències, mesura analítica, presentació i tractament de dades.

 • Aplicar tècniques d’anàlisi quantitativa i d’anàlisi instrumental.

 • Dominar i aplicar les tècniques experimentals necessàries i imprescindibles per a qualsevol titulat o titulada en Química (filtracions, destil·lacions, extraccions, separacions, refluxos, dosatge de reactius, preparació de dissolucions, rentatge i assecatge de productes, muntatges, aparells, etc.).

 • Dissenyar dispositius experimentals; exposar els objectius, els resultats i el marge de confiança d'aquests resultats.

Atribucions professionals 

Atesa la situació normativa i legal vigent, estan perfectament definides les competències professionals dels actuals llicenciats i llicenciades en Química, i s’està treballant en l’adequació d’aquestes als futurs graduats i graduades en Química.

Segons les competències que estableixen i defensen els col·legis de químics i el seu consell general, úniques associacions de caràcter professional a Espanya relatives als professionals químics, i que vénen corroborades per distints documents oficials (decrets), es pot indicar que:

Els titulats i titulades en Química estan facultats per a exercir activitats professionals de caràcter científic i tècnic en l’òrbita de la seua especialitat. Aquestes activitats professionals comprenen l’actuació en tasques directives executives o d’assessorament en entitats que requereixen assistència i col·laboració de caràcter científic en l’especialitat de química, siguen els seus fins d’índole comercial o d’una altra naturalesa; i el lliure exercici de la professió de químic o química definida per a la realització d’investigacions, estudis, muntatges, anàlisi, assajos, taxacions i activitats semblants i per l’emissió de dictàmens, certificacions o documents  anàlegs en assumptes de caràcter químic. Així mateix, la facultat de firmar projectes queda reconeguda  en l’article 2 del Decret 2.281/1963, de 10 d’agost, sobre regulació del doctorat en Química Industrial i facultats dels llicenciats i llicenciades, BOE de 9 de setembre de 1963.

Així mateix, es reconeix també que el títol habilita per a l’exercici professional en l’Administració, i fins i tot es defineixen camps d’habilitació concrets:

 • Serveis químics municipals i provincials.

 • Serveis químics d’instituts d’higiene.

 • Serveis químics de duanes.

 • Serveis químics de tot organisme de l’Estat, província o municipi, monopolis i empreses dependents, encara que indirectament, de l’Estat en què es requerisca aquesta funció específica.

 

RESUM
• R+D+I (recerca+desenvolupament+innovació)
• Disseny, enginyeria i control de processos químics industrials (medicaments, productes químics bàsics i auxiliars, perfumeria i cosmètics, productes agroquímics, etc.).
• Estudis i anàlisis químiques, físiques, bioquímiques i immunoquímiques de mostres biològiques.
• Anàlisi forense. Genòmica i proteòmica.
• Responsable de departaments d’anàlisi o de control de qualitat.
• Ensenyament de la química.
• Auditories de qualitat.
• Assessorament científic i tècnic sobre temes químics.
• Comercialització i assistència tècnica

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El "perfil d'ingrés desitjable", entenent per "desitjable" que no es imprescindible però si molt recomanable. Aquest perfil desitjable inclou cursar en batxillerat les assignatures Física, Química i Matemàtiques, i es consideren convenients coneixements de Biologia i Geologia. D'aquesta forma els alumnes, en accedir als estudis de grau disposaran de coneixements bàsics de nomenclatura química, de magnituds físiques i unitats fisicoquímiques, i d'eines bàsiques de matemàtiques que els permetin derivar, integrar i representar funcions d'una variable real.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis sobre matèries de la branca de coneixement a què pertany el títol de grau. Atès que el grau en Química pertany a la branca de ciències el exercicis són:

   1. Obligatori: Matemàtiques

   2. Un altre a elegir entre Física o Química.

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 

 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

 

Oferta de places i procediment d’admissió

 Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places
 

 • Del grau en Química s’ofereixen 70 places

 

La nota de tall o d’accés...
 

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que sol·licita cada titulació.
 • Si una carrera té molta demanda, la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Química s’han oferit 70 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,017 això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 70) tenia aquesta qualificació.
 

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que es desitgen cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determina carrera s’ha de fer d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol estudiar.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.
 

Més informació

 

Llista d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial mitjançant Internet.
   

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
   

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Química, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Aprenentatge autònom
CG2 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG3 - Raonament crític
CG4 - Treball en equip
CG5 - Resolució de problemes
CG6 - Capacitat d'organització i planificació
CG7 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
CG8 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG9 - Capacitat de gestió de la informació
CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Conèixer i saber usar els aspectes principals de terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats
CE2 - Conèixer i saber aplicar la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica
CE3 - Conèixer les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories emprades per a descriure'ls
CE4 - Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades
CE5 - Descriure i saber aplicar els principis i procediments emprats en l'anàlisi química, per a la determinació, identificació i caracterització de compostos químics
CE6 - Utilitzar els principis de termodinàmica i les seues aplicacions en Química
CE7 - Utilitzar els coneixements necessaris per a enjudiciar els fenòmens de cinètica del canvi químic, incloent-hi catàlisi i els mecanismes de reacció
CE8 - Conèixer i saber descriure els elements químics i els seus compostos. Obtenció, estructura i reactivitat
CE9 - Conèixer i saber explicar la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Principals rutes de síntesis en química orgànica
CE10 - Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i òrgans metàl·lics
CE11 - Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i molècules
CE12 - Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques de recerca estructural.
CE13 - Conèixer i saber aplicar els fonaments d'electroquímica.
CE14 - Conèixer els fonaments de les principals tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques,...) i les seues aplicacions
CE15 - Conèixer i aplicar els fonaments de les operacions unitàries d'Enginyeria química i reactors químics industrials
CE16 - Conèixer i descriure les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals: incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials
CE17 - Descriure l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomolècules i la química dels principals processos biològics
CE18 - Conèixer i saber aplicar conceptes de metrologia dels processos químics incloent la gestió de qualitat
CE19 - Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la Química
CE20 - Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics
CE21 - Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesis i anàlisis), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.
CE22 - Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a recerques estructurals i separacions
CE23 - Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.
CE24 - Interpretació de dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.
CE25 - Capacitat per a manejar les eines matemàtiques necessàries per a tractar d'una manera rigorosa aquells aspectes teòrics i pràctics de la Química que ho necessiten.
CE26 - Estudi i comprensió de nous conceptes matemàtics, en termes d'uns altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar-los en els diferents contextos de la Química.
CE27 - Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.
CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de la Física.
CE29 - Coneixement dels fonaments teòrics i pràctics que permeten la comprensió de l'organització dels éssers vius, de la genètica i la biologia molecular.

Pla d’estudis

Primer curs

Història del Pensament Científic (FB)**

Física I (FBB)**

Matemàtiques I (FBB)

Química I (FBB)

Biologia (FBB)**

Noves Tecnologies de la Informació i la Computació Aplicades a la Química (FB)

Física II (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Química II (FBB)

Operacions Bàsiques de Laboratori (FB)

Segon curs

Càlcul Numèric i Estadística Aplicada (OB)

Química Analítica I (OB)

Química Física I (OB)

Química Inorgànica I (OB)

Química Orgànica I (OB)

Enginyeria Química (OB)

Química Analítica II (OB)

Química Física II (OB)**

Química Inorgànica II (OB)**

Química Orgànica II (OB)**

Tercer curs

Bioquímica (OB)

Química Analítica III (OB)

Química Física III (OB)

Química Inorgànica III (OB)

Química Orgànica III (OB)

Ciència dels Materials (OB)

Química Analítica IV (OB)**

Química Física IV (OB)

Química Inorgànica IV (OB)

Química Orgànica IV (OB)

Quart curs

Laboratori Químic I (OB)

Laboratori Químic II (OB)

Redacció i Execució de Projectes en Química (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 o Itinerari 2 (OP)

ITINERARI 1: QUÍMICA APLICADA

24 crèdits ECTS

Compostos Orgànics per a la Química Fina i Industrial (OP)

Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic (OP)

Química Analítica en l’Àrea de Salut Pública (OP)

Cristal·loquímica (OP)

ITINERARI 2: QUÍMICA FONAMENTAL

24 crèdits ECTS

Modelització en Bioquímica (OP)

Elucidació Estructural de Compostos Orgànics (OP)

Síntesi i Reactivitat de Compostos Inorgànics (OP)

Simetria i Estructura en Química (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat 156 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....) Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el Grau en Química?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Química Sostenible
 • Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
 • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
 • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
 • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Aixi mateix, amb el títol de grau en Química també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

 

 

 

Coordinació docent

La Comissió de Titulació de Grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.

La Comissió de Titulació de Grau la presideix el vicedirector o la vicedirectora del títol, nomenada a aquest efecte pel Rectorat i d'entre els seus membres haurà de triar a la persona que exercisca la secretaria. 

La Comissió de Titulació de Grau està formada per una representació del professorat a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) i per una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:

• Vicedirector/a del grau.

• Coordinador/a acadèmic de grau.

• Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau.

• Coordinador/a del TFG.

• Coordinador/a de pràctiques externes.

• Representant de l'estudiantat.

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment arreplegat en el “Reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

A continuació es detalla la llista de funcions de la Comissió de Titulació de Grau tal com apareix en el Reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiant entre les assignatures de cada curs acadèmic.

c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de fi de grau.

e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb títols equivalents altres universitats.

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetlar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.

g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establits per aquesta comissió.

h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantat Universitari.

j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establit en el títol.

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la coordinació de curs i la Vicedirecció i proposar, si és el cas, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar la direcció de l'ESTCE.

m) Les funcions de la Comissió de Titulació de Grau en el cas d'assignatures i aspectes compartits han d'assumir-se, si és el cas, per la Comissió de Coordinació Intergraus.

n) Qualsevol altra competència que li delegue la Direcció o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Quant a la metodologia docent, el grau en Química incorpora metodologies actives per al desenvolupament del procés d’ensenyament/aprenentatge, i proporciona a l’estudiantat un flux continu de tasques d’aprenentatge. En les assignatures descrites en el pla d’estudis s’inclouen metodologies en què es treballa amb el grup complet —com ara classes magistrals—, amb altres en què es treballa en grups reduïts, com són les classes de problemes, seminaris, laboratoris o tutories.

Dins de les activitats considerades presencials s’han programat els ensenyaments teòrics que utilitzen la metodologia de classe magistral, en la qual es realitza, fonamentalment, una classe expositiva per part del professorat al grup complet del curs. També tenen la consideració de presencials els ensenyaments pràctics que es treballen en grups reduïts seguint, d’una banda, les classes de resolució de problemes a l’aula i, d’una altra, les classes de laboratori.

Finalment, sota la denominació de tutories es programen les activitats presencials en grup reduït que inclouen tant la realització de tutories grupals com l’organització i participació en seminaris de treball en grup per a preparació de temes, discussió de conceptes i resolució de casos pràctics. L’última activitat considerada presencial és la que correspon a l’avaluació que es du a terme mitjançant la realització d’exàmens escrits i/o de laboratori.

Les activitats no presencials s’han agrupat sota l’epígraf de «treball personal», on queden recollides totes les activitats formatives en les quals l’estudiantat no compta amb la presència directa del professorat, des de l’estudi diari i preparació d’exàmens fins a la resolució de problemes individuals, preparació de treballs, seminaris i tutories i la realització de proves de control de coneixements.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora utilitza alguna d’aquestes formes:

Pel que fa als mètodes i criteris d’avaluació i qualificació, es consideren diferents tipus de proves escrites (que inclouen exàmens escrits, proves de tipus test, exercicis individuals i en grup), resolució d’exercicis i problemes pràctics i les presentacions orals.

Les proves escrites utilitzades com a avaluació en la majoria d’assignatures inclouen la realització d’exàmens escrits (de tipus test, de desenvolupament de qüestions, de resolució de problemes), proves de tipus test en paper o a través de mitjans electrònics, realització i lliurament d’exercicis, problemes o qüestions teòriques (realitzats de forma individual o en grups reduïts).

Com s’ha indicat, sota la denominació de l’activitat de tutoria es programen tant tutories pròpiament dites com seminaris, de manera que en l’avaluació es considera la participació en les tutories i seminaris mitjançant l’aplicació de sistemes de valoració objectius de la participació.

En les assignatures de laboratori s’avalua, mitjançant la valoració del treball realitzat en les sessions de laboratori, el quadern de laboratori i de vegades mitjançant les memòries i informes de pràctiques lliurades. Finalment, es considera en certes assignatures una prova d’avaluació consistent en la presentació oral i pòsters on es poden valorar fàcilment, a més dels coneixements, les competències genèriques o transversals. Finalment, cal indicar que en les fitxes corresponents a les matèries s’han inclòs els percentatges previstos per a la distribució de les proves d’avaluació, així com les competències avaluades en cada prova.

Les assignatures teoricopràctiques s’han dissenyat de manera que la presencialitat estiga entre el 30 i el 40%. En el cas de les assignatures que contenen crèdits de laboratori s’ha considerat necessari que per cada crèdit de laboratori l’estudiantat dedique 10 hores de treball presencial a les instal·lacions dels laboratoris docents. Es considera necessària aquesta dedicació ja que la major part del treball de formació de l’estudiantat en les classes pràctiques es du a terme al laboratori. Aquesta situació comporta que en aquelles assignatures amb crèdits de laboratori la part presencial dels estudis supere el 40%, i que arribe, en els casos d’assignatures dedicades totalment a laboratori, a superar àmpliament aquesta xifra. En qualsevol cas, en el còmput global del grau la presencialitat suposa el 41% de les hores de treball de l’estudiantat, sense considerar ni les pràctiques en empresa ni el treball de final de grau, per les seues especials característiques.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.


 

Pràctiques externes

Consulta de la guia docent de l'assignatura

L’assignatura Estades en Pràctiques és de caràcter obligatori. Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les professions respectives. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta disposa d’una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis. Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar el treball de final de grau.

Tipus d’entitats i empreses receptores

Àrees de treball en què podràs realitzar pràctiques:

-    Industries ceràmiques

 • Industries químiques

 • Centres d’investigació, instituts tecnològics

 • Plantes de tractament de residus sòlids, aigües

 • Institucions relacionades amb la industria química

 • Empreses de serveis, especialment laboratoris d’anàlisis

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el Programa Erasmus Pràctiques.

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.

 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus.  http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Química en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic, amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Requisits: Serà imprescindible haver superat 156 crèdits obligatoris per a poder matricular-se d'esta matèria.

El Treball de Final de Grau té com a objectiu fonamental proveir als graduats i graduades d'experiència personal sobre el que constitueix la pràctica professional. En aquest sentit, i considerant la necessitat que existisquen dins del títol elements d'investigació o treballs aplicats, es dissenya aquesta matèria enfocada als següents àmbits de treball (sempre sota tutorización acadèmica): 

• Àmbit industrial 
• Àmbit aplicat (universitat, empresa, …) 
• Àmbit docent (educació secundària) 
• Àmbit investigador (universitat, centre I+D) 
• Altres àmbits (administració, comercial,…) 

Amb el treball de finalització de grau l'alumnat ha de demostrar haver aconseguit les habilitats conduents a la realització, presentació i defensa d'un treball de recerca o de recopilació en l'àmbit de la química aplicant la metodologia científica apropiada.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I. Per la seua banda, la Comissió de Titulació del Grau en Química ha elaborat algunes directrius internes que queden reflectides a la guia docent de l’assignatura.

Quant als criteris de presentació en la guia docent de l'assignatura es troben accessibles les normes d’estil, on apareixen detallats els criteris formals i l'estructura del TFG. Hauran d'elaborar el TFG en anglès tots els estudiants.

Pel que fa a la comunicació amb els estudiants i tutors/as, es duu a terme per mitjà de l'aula virtual (assignatura QU0943) on a través del fòrum, es comunica qualsevol informació, activitat o documentació rellevant.

La tipologia de professors/as tutors/as és la de doctors, en la qual preval la dedicació a temps complet en els departaments de Química Física i Analítica; Química Inorgànica i Orgànica.

La temàtica és àmplia i variada en implicar a 18 grups d’investigació de 4 àrees de coneixement adscrits als Departaments de Química Física i Analítica i Química Inorgànica i Orgànica que responen a la transversalitat de la recerca química. Per açò, s'ha desenvolupat una aplicació informàtica en la qual els/les professors/es tutors/es estableixen la proposta de tema de TFG juntament amb la seua descripció, objectius, bibliografia i observacions que consideren. La consulta dels temes és accessible als estudiants a través de l'IGLU, a fi de facilitar la seua posterior elecció.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del tutor/a en el qual autoritza la defensa. D'acord al termini establit per la Comissió de Titulació del Grau, per a la defensa l'estudiant ha de realitzar el dipòsit del TFG. El coordinador de TFG publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de defenses, per a les diferents sessions que es planifiquen. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, on no pot figurar el tutor/a, en el qual l'estudiant disposarà de 15 minuts per a exposar, en anglés, la defensa del seu TFG.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Mario Llusar Vicent (mllusar@uji.es)
 
Vicedirector del Grau en Química
 

Coordinació per al seguiment de la qualitat

 

Eva Falomir Ventura  efalomir@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

Héctor Beltrán Mir (mir@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Rosa Llusar Barelles (llusar@uji.es)

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Vicente Moliner Ibañez

moliner@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Juan Vicente Sancho Llopis (sanchoj@uji.es)

 

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=208

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=208

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus