Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un psicòleg o psicòloga són diversos. A continuació us oferim una relació dels àmbits de treball i on es realitzen:

Àmbit de la psicologia clínica i de la salut:

 • Psicòleg o psicòloga clínic en centres hospitalaris i de salut (PIR).
 • Especialista en centres i programes de rehabilitació i reinserció social (drogoaddicció).
 • Psicòleg o psicòloga clínic en l’exercici lliure de la professió.

Àmbit educatiu i psicopedagògic:

 • Expert o experta en reeducació i rehabilitació de menors.
 • Especialista en centres i programes d’acollida: menors, immigració, etc.
 • Especialista en centres i programes de desenvolupament de 0 a 3 anys (intervenció primerenca).
 • Orientador o orientadora escolar, personal i professional.
 • Psicopedagog o psicopedagoga en centres educatius.
 • Especialista en tercera edat (psicogerontologia).

Àmbit social, industrial i del treball i les organitzacions:

 • Especialista en comunicació, màrqueting i publicitat.
 • Expert o experta en estudis de mercats i tendències dels consumidors (inclou anàlisi de l’impacte social i estudis d’opinió).
 • Especialista en serveis socials.
 • Dinamitzador o dinamitzadora social per a persones en risc d’exclusió social, ancians i discapacitats.
 • Especialista en reinserció laboral i formació ocupacional.
 • Expert o experta en psicologia jurídica i judicial.
 • Criminòleg o criminòloga i victimòleg o victimòloga .
 • Especialista en peritatges laborals, civils (matrimonials, incapacitats, etc.) i grafològics.
 • Psicòleg o psicòloga social i de les organitzacions: empreses, institucions públiques, etc. (selecció i formació).
 • Especialista en prevenció de riscos laborals i ergonomia.
 • Expert o experta en estudis de seguretat i d’accidentalitat viària.
 • Analista de professions.
 • Especialista en medi ambient.
 • Especialista en psicologia de l’esport.

Àmbit de la investigació científica.

Àmbit de la docència: professor o professora d’educació secundària o universitària

 

Tasques professionals

Encara que els psicòlegs i psicòlogues parteixen d’una base teòrica similar, atesa l'elevada quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar el seu treball, les funcions que realitzen són bastant diferents.

 • Camp evolutiu/educatiu

En l’àmbit evolutiu, realitzen tasques de prevenció, de diagnòstic i d’intervenció, en situacions d’estimulació primerenca, processos de construcció del subjecte o processos involutius en la tercera edat.

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en tot allò relacionat amb l’educació de l’individu.

Realitzen tasques preventives, de diagnòstic i apliquen teràpies.

També intervenen en el procés d’ensenyament/aprenentatge i en l’assessorament en mètodes pedagògics al professorat. D’altra banda, desenvolupen tasques d’orientació acadèmica i professional a l’estudiantat i d’assessorament a famílies.

 • Camp del treball i de les organitzacions

En aquest camp, els psicòlegs i psicòlogues realitzen tasques de gestió dels recursos humans, concretament de selecció de personal, d’higiene laboral, de seguretat en el treball, d’adaptació de noves tècniques, de màrqueting i publicitat, d’estudis de mercat i tendències de mercat, d’investigació social, de formació professional i ocupacional, de consultoria i de reinversió laboral.

 • Camp de la intervenció social

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en la gestió i l’organització dels serveis socials. Segons amb quina població treballen, les seues tasques van des de la realització i l’aplicació de programes de rehabilitació de drogodependents o d’acollida d’immigrants fins a la reinserció laboral.

 • Camp clínic i de la salut

Aquests professionals desenvolupen tasques de diagnòstic i d’intervenció en patologies en adults i infants i d’aplicació de plans de salut comunitària.

 • Camp jurídic

En aquest camp, els professionals es dediquen a la psicologia forense, realitzen tasques de mediació i tasques relacionades amb la criminologia i la victimologia.

 • Camp del trànsit i de la seguretat viària

Aquests professionals realitzen exploracions de les persones quant als seus reflexos psicomotrius, aptitudinals i personals i desenvolupen investigacions sobre seguretat viàriai aspectes psicològics de l’ús d’armes. A més, realitzen tasques de prevenció en les conductes de risc en la conducció de vehicles i avaluen els candidats a guàrdies de seguretat.

 • Camp de l’activitat física i l’esport

Aquests professionals realitzen des de l’avaluació psicològica i esportiva fins a una planificació i programació d’intervencions, a més de tasques de formació i d’investigació.

 • Camp de la recerca i la docència

Aquest camp inclou, bàsicament, el treball de recerca en les diferents àrees de treball del psicòleg o psicòloga i la docència dels estudis universitaris de psicologia i en diverses assignatures de cicles formatius.

 

RESUM

 

• Psicologia clínica i de la salut (centres privats de consulta, assessorament i tractament, centres de planificació familiar, etc.).

• Psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans (empreses de consultoria i recursos humans, empreses de publicitat i màrqueting, etc.).

• Psicologia de l’educació (gabinets psicològics de tractament i reeducació, serveis psicopedagògics).

• Psicologia de la intervenció social (equips de base de serveis socials en els ajuntaments, equips de serveis socials especialitzats, etc.).

• Psicologia jurídica i judicial (psicologia aplicada al dret dels menors, mediació en adopcions, peritatges psicològics, etc.).

• Psicologia del trànsit i de la seguretat (centres de reconeixement de conductors i armes, Direcció General de Trànsit).

• Psicologia de l’activitat física i de l’esport (avaluació i intervenció psicologicoesportiva).

• Recerca bàsica i docència (recerca bàsica i aplicada en les diferents àrees de la psicologia, docència en centres de secundària o universitaris, etc.).

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16