UJI

Preguntes més freqüents

Grau en Psicologia
Última modificació: 13/03/2017 | Font: USE

1. Què és el grau en Psicologia?

La psicologia és la disciplina que s'ocupa de l'estudi científic del ser humà. Com a tal, el seu interès se centra tant en el comportament humà observable com en el no observable; és a dir, en els processos cognitius i les emocions que ocorren dins de la nostra ment. I no només en les manifestacions del comportament que poden resultar patològiques o indicatives d'un problema de salut mental, sinó en les que formen part de qualsevol persona en els seus diferents àmbits de funcionament: l'individual, social, educatiu o professional. L'objectiu final de la psicologia no només és comprendre l'ésser humà, sinó també desenvolupar intervencions de tipus educatiu, social o clínic que l'ajuden a adaptar-se al seu entorn i a solucionar els problemes que puguen amenaçar el seu benestar psicològic i la seua qualitat de vida, així com potenciar els propis recursos dels quals disposa la persona per a aconseguir el seu màxim grau de desenvolupament i de realització personal.
El grau en Psicologia, a través de 240 crèdits ECTS, es distribueix en quatre cursos de dos semestres cada un i cinc assignatures de sis crèdits ECTS en cada un dels semestres. A més, inclou un Pràcticum de 12 crèdits ECTS en el qual l'estudiantat pot observar com actua un o una professional en les distintes especialitats de la psicologia; i un Treball de Final de Grau que es realitza a l'acabament dels estudis.

 

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Ciències de la Salut.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències de la Salut (FCS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Disposa d'aules ordinàries, proveïdes de taules multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules informàtiques dedicades a la docència, proveïdes amb una mitjana aproximada de 35 punts de xarxa, amb canó de vídeo.

- Sala d'estudi.

- Seminaris amb capacitat per 15 persones aproximadament, dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna amb un aforament de 174 persones, una sala de graus amb aforament per 64 persones, un espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

- Laboratoris docents.

- Sales de simulació dotades específicament per als estudis d'infermeria4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

A més, a cada estudiant o estudianta se l'inclou en un programa tutorial des de l'inici dels seus estudis i disposa d'un professor o professora tutor o tutora acadèmic per al seguiment de tota la titulació.
A més, es compta amb infermeres de referència durant el període clínic.


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el programa d'Atenció a la Diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o estudianta la presa de decisions sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I
1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, el qual es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures
superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:


12. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds), facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La duració de l'estada la determina pel pla d'estudis del grau que es cursa.


Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Psicologia.

 

13. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

El grau en Psicologia de l'UJI ofereix formació en molt distintes especialitats d'aquesta disciplina. Així, algunes de les assignatures de formació bàsica, obligatòries i optatives es refereixen a l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut, on s'aprenen qüestions relatives al diagnòstic i tractament de trastorns psicològics com poden ser una depressió o un trastorn d'ansietat i d'altres problemes psicològics que poden acompanyar malalties físiques com el càncer, el dolor crònic o la infecció per VIH/sida. Una altra especialitat és la referida a la psicologia evolutiva i de l'educació. Aquesta aborda les qüestions psicològiques relatives a les distintes etapes del cicle vital que recorre un ésser humà al llarg del seu desenvolupament i també els recursos relacionats amb l'educació per a l'abordatge de problemes com la deficiència visual, les dificultats d'aprenentatge en la lectoescriptura o les matemàtiques o l'autisme. En la psicologia del treball i les organitzacions, s'estudia el comportament de l'individu en el context laboral, així com els problemes que poden aparèixer en la seua inserció laboral i com solucionar-los. Un context més ampli és el que ocupa l'interès de la psicologia de la intervenció social que se centra en el comportament de l'ésser humà en grup i en comunitat i planteja estratègies d'intervenció que poden afectar, per exemple, a una àrea deprimida socialment. Però hi ha altres especialitats en psicologia, com la psicologia de l'esport i l'activitat física, la psicologia jurídica, la psicologia del trànsit, etc. Algunes poden tenir un caràcter més bàsic com la psicobiologia que estudia les bases cerebrals i fisiològiques del nostre comportament o la denominada psicologia bàsica, la qual s'ocupa dels processos cognitius que estan en la base del nostre comportament com la memòria, el pensament, l'atenció o l'aprenentatge.

Més informació:

 

14. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, és un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s'ha superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les Pràctiques Externes.

 

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Després del grau és possible continuar la formació i realitzar un màster o un doctorat. A l'UJI hi ha els següents que poden ser d'interès per al graduat o graduada en Psicologia per a formar-se en els diferents àmbits comentats anteriorment:

- Màster universitari en Psicologia General Sanitària.

- Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.

- Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar.

- Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària.

- Màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta.

- Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament.

- Màster universitari en Psicopedagogia.

- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.

- Màster universitari en Gestió de la Qualitat.


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:


16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

A més de la investigació, el grau en Psicologia capacita per a l'exercici professional en qualsevol dels àmbits que hem comentat anteriorment. D'aquesta manera, una persona graduada en psicologia pot exercir en llocs com una empresa, i realitzar-hi, per exemple, labors de selecció de personal o màrqueting; un col·legi o institut on pot ajudar a superar les dificultats que els estudiants i les estudiantes troben en el seu procés d'aprenentatge; una unitat de salut mental on atendrà persones amb problemes mentals, com una depressió; diferents serveis d'un hospital on treballarà amb pacients que pateixen càncer o unes altres malalties; en una organització no governamental (ONG) realitzant tasques de cooperació al desenvolupament; i un llarg etcètera. Igual que ocorre amb els metges que per a aconseguir una especialitat han de ser durant quatre anys residents en una unitat mèdica, hi ha una especialitat en psicologia, la de psicologia clínica, en la qual, per a aconseguir-la, cal realitzar després del grau un examen (PIR) que dóna accés a una residència de quatre anys en els quals l'estudiant o l'estudianta ja exerceix professionalment en diversos àmbits i consolida així la seua formació.

Més informació:


17. Qui és la vicedegana de la titulació?

Ana Alarcón Aguilar
Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
Despatx: HC1235
Telèfon: 964 729561
Correu electrònic: alarcon@uji.es


18. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Horari d'atenció personalitzada: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
Telèfon d'atenció: 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web: http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a: info@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu