Perfil d’ingrés

30/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

Compromís social i ètic

Interès pel coneixement científic

Habilitats per a les relacions interpersonals

Capacitat de treball en equip

Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

Competència oral i escrita en anglès (nivell A2, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües)

Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

L’alumnat que opte per formar-se com a psicòleg o psicòloga hauria de manifestar interès per:

Les troballes de la investigació científica en l’àmbit de la psicologia, tant en els àmbits bàsics com en els aplicats i destinats al coneixement dels mecanismes biopsicosocials que expliquen i determinen la conducta. Les estratègies i mètodes d’intervenció propis de la psicologia en l’abordatge dels diversos problemes que afecten l’individu humà i el grup en l’actual societat per aquesta. Els mètodes i tècniques d’investigació científica en l’àmbit de la psicologia. 

Informació proporcionada per: InfoCampus