Psicologia

Benvolgut estudiant,

Benvolguda estudianta, 

Si esteu llegint aquesta introducció, probablement tindreu un especial interès per les persones i les relacions humanes. Tal vegada tingueu clar què és la psicologia i quines són les funcions que poden realitzar els psicòlegs i les psicòlogues. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

INTRODUCCIÓ

Presentació

Benvolgut estudiant,

Benvolguda estudianta, 

Si esteu llegint aquesta introducció, probablement tindreu un especial interès per les persones i les relacions humanes. Tal vegada tingueu clar què és la psicologia i quines són les funcions que poden realitzar els psicòlegs i les psicòlogues. Si no és aquest el vostre cas, espere que aquesta breu introducció a aquest grau us ajude a aclarir algun dels dubtes que podeu tindre en referència a les eixides professionals que pot oferir-vos la psicologia.

En línies generals, podríem dir que la psicologia s’encarrega de l’estudi del comportament humà. A la vista d’aquesta àmplia definició, pareix clar que les àrees d’intervenció de la psicologia han de ser nombroses, atès que és difícil imaginar alguna activitat humana que no implique comportaments i interaccions amb altres persones.

Són moltes les qüestions que poden respondre els psicòlegs i les psicòlogues: com es pot ajudar una persona a superar la mort d’un familiar?, com es pot tractar la drogoaddicció?, com poden aprendre els xiquets a ser més creatius?, com poden els esportistes traure un bon partit de les seues capacitats físiques utilitzant tècniques psicològiques?, quins són els trets de personalitat i valors implicats en la conducta del consumidor?, com es poden reduir els prejudicis racials o religiosos?, com es pot previndre l’excés de treball o l’estrès?, com es pot millorar l’eficàcia, la productivitat, la seguretat laboral i els sistemes en les organitzacions laborals?

Per a contestar aquestes preguntes, i moltes més, la psicologia disposa de distintes àrees: la psicologia clínica i de la salut, els recursos humans i la psicologia del treball, la psicologia educativa i escolar, la psicologia social i la intervenció psicosocial, la psicologia industrial, el diagnòstic i avaluació psicològics, la psicologia mediambiental, la psicologia jurídica, la neuropsicologia, la psicologia de l’esport, la seguretat vial, la gerontologia.

D’una altra banda, cada vegada és més habitual el treball en equips interdisciplinaris, per la qual cosa van apareixent altres àrees, fruit de col·laboració dels psicòlegs amb altres professionals.

Si després d'aquesta lectura heu decidit optar pels estudis de psicologia: benvinguts i benvingudes!

 

Ana Alarcón Aguilar

Vicedegana del grau en Psicologia

alarcon@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Docència personalitzada: la docència en el grau en Psicologia inclou un ampli nombre de pràctiques, laboratoris i seminaris en grups reduïts, així com tutories personalitzades, la qual cosa afavoreix una relació estreta amb el professorat i una formació individualitzada i pròxima per a l’alumnat.

- Laboratoris docents: aquest grau disposa de laboratoris específics per a grups reduïts de trenta persones amb els equipaments i materials més moderns (laboratoris de psicobiologia i psicofisiologia, laboratoris d’interacció grupal, laboratoris d’observació i enregistrament, o laboratori de noves tecnologies).

- Qualificació del professorat: més de setanta professores i professors doctorats amb ampli reconeixement en l’àmbit de la innovació i millora docents, així com amb línies de recerca d’avantguarda d’àmbit nacional i internacional, la qual cosa garanteix una formació actualitzada i de qualitat per a l’alumnat del grau en Psicologia.

- Oferta de pràctiques: aquesta formació es completa amb la realització de pràctiques externes en més de setanta entitats públiques i privades, tant nacionals com internacionals, sota la supervisió de professionals, en qualsevol de les àrees d’intervenció en psicologia.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.

Què és important conèixer?

Què és?

La psicologia és una de les disciplines més interessants i importants tant en l’àmbit del coneixement bàsic, com en l’àmbit del coneixement aplicat. Des dels orígens de la humanitat, les persones han intentat desentranyar els misteris de l’ésser humà per a poder comprendre la seua forma de ser, pensar, sentir i actuar. La psicologia recull aquestes inquietuds, i constitueix una disciplina científica jove, dinàmica, innovadora i necessària en la construcció d’una societat més saludable i feliç.

En aquest marc, el grau en Psicologia imparteix coneixements científics sobre els aspectes biològics, psicològics i socials que expliquen el comportament humà, tant en l’àmbit individual com en el social. Aquests coneixements constitueixen els fonaments sobre els quals es poden construir eines eficaces que ajuden a modelar respostes adaptatives i saludables en diferents contextos.  

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 36 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 24 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 36 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Optatives (OP) 18 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2017/18 és de 17,95 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.077 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Psicologia per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

Actualment la docència del grau en psicología s'imparteix a la Seu Provisional de la Facultat de Ciències de la Salut. Es preveu que en breu aquesta docència s'impartirà al nou edifici de la Facultat de Ciències de la Salut.

L'edifici, on s’imparteixen estudis del grau en Psicologia, disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors amb canó de vídeo.
 • Seminaris amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Laboratoris.

Les línies d’investigació que porten a terme els diferents departaments de Psicologia són:

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA BÀSICA, CLÍNICA I PSICOBIOLOGIA

 • ADDICCIÓ I NEUROPLASTICITAT: addicció, neuroplasticitat, cervell, cerebel, drogues addictives, ambient enriquit, aprenentatge i memòria.
 • APRENENTATGE, MEMÒRIA I ADDICCIÓ: MECANISMES NEUROBIOLÒGICS I GENÈTICS: cervell i addicció, drogues d’abús i reforç, efectes condicionats de les drogues addictives, extinció, reconsolidació, aprenentatge i memòria.
 • EMOCIONS I PSICOFISIOLOGIA: emocions, psicofisiologia, trastorns cardiovasculars, afecte-cognició, motivació.
 • AVALUACIÓ I REHABILITACIÓ DEL DANY CEREBRAL: dany cerebral, rehabilitació, avaluació neuropsicològica.
 • NEUROCIÈNCIA AFECTIVA: neurociència afectiva, psicofisiologia de l’emoció, trastorns de personalitat externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies), electroencefalografia d’alta densitat, reactivitat autonòmica, electromiografia facial.
 • NEUROFARMACOLOGIA I GENÈTICA DE LA CONDUCTA MOTIVADA: motivació, psicofarmacologia, addicció a drogues, alcohol, sistema nerviós, comportament.
 • NEUROGENÈTICA DE LA COMUNICACIÓ HUMANA / NEUROGENETICS OF HUMAN COMMUNICATION: PE, RMf, potencials evocats, ressonància magnètica, processos cognoscitius, genètica, trastorn específic del llenguatge, logopèdia, bilingüisme, llenguatge privat, processament del llenguatge, comunicació referencial, comunicació infantil, història de la psicologia.
 • NEUROPSICOLOGIA I NEUROIMATGE FUNCIONAL: ressonància magnètica funcional, neuropsicologia, neurociència cognitiva, malaltia d’Alzheimer, esclerosi múltiple.
 • PERSONALITAT I PSICOPATOLOGIA: personalitat, desinhibició, alcohol, genètica de la conducta, psicopatologia.
 • PROCESSOS DE LLENGUATGE I PARLA HUMANA: comprensió del llenguatge, producció del llenguatge, percepció de la parla, patologies de la parla, relacions anafòriques.
 • PSICOFARMACOLOGIA DE L’ALCOHOL: etanol, catalasa, cervell, rosegadors.
 • PSICOLOGIA DE LA SALUT: PREVENCIÓ I TRACTAMENT: SIDA,  sexualitat, promoció de la salut, intervenció psicològica en diferents malalties com ara el càncer, el dolor crònic o l’afrontament de la mort.
 • PSICOPATOLOGIA, AVALUACIÓ I TRACTAMENT DELS TRASTORNS EMOCIONALS:  psicopatologia, avaluació, tractaments emocionals, fòbies, telepsicologia, realitat virtual, realitat augmentada, utilitat, disseny emocional, trastorns alimentaris, obesitat.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA, EDUCATIVA, SOCIAL I METODOLOGIA

 • ANÀLISI I METODOLOGIA D’ENQUESTES: estadística aplicada, estudis d’opinió, mètodes d’enquesta.
 • BENESTAR PSICOLOGIC I INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL AL TREBALL: intel·ligència emocional, benestar, intervenció, avaluació. 
 • DESENVOLUPAMENT COGNITIU, MEMÒRIA INFANTIL I EVOLUCIONISME: memòria infantil, desenvolupament cognitiu, psicobiologia del desenvolupament, psicologia evolucionista del desenvolupament.
 • DESENVOLUPAMENT I CONTEXTOS EDUCATIUS: psicologia evolutiva, psicologia educacional, relacions entre iguals, agressivitat a l’escola, anàlisi del llenguatge.
 • INTERVENCIÓ EDUCATIVA, FAMILIAR I SOCIAL:  rebuig entre iguals, parentalitat, desenvolupament personal, sentit vital, cooperació al desenvolupament social, ciutadania.
 • PSICOLOGIA COMUNITARIA I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT / IIDL: psicologia comunitària, serveis socials, tercer sector, suport social, exclusió social, cooperació al desenvolupament, voluntariat.
 • WONT PREVENCIÓ PSICOSOCIAL: estrès laboral i burnout, tecnoestrès, addicció al treball, psicologia organitzacional positiva, gestió de recursos humans, efectes psicosocials de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIUS.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Psicologia

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Departament de Psicologia  Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Col·legi Oficial de Psicòlegs

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (Formació Sanitària Especialitzada -PIR-)

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

 • Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.
 • Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

 

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un psicòleg o psicòloga són diversos. A continuació us oferim una relació dels àmbits de treball i on es realitzen:

Àmbit de la psicologia clínica i de la salut:

 • Psicòleg o psicòloga clínic en centres hospitalaris i de salut (PIR).
 • Especialista en centres i programes de rehabilitació i reinserció social (drogoaddicció).
 • Psicòleg o psicòloga clínic en l’exercici lliure de la professió.

Àmbit educatiu i psicopedagògic:

 • Expert o experta en reeducació i rehabilitació de menors.
 • Especialista en centres i programes d’acollida: menors, immigració, etc.
 • Especialista en centres i programes de desenvolupament de 0 a 3 anys (intervenció primerenca).
 • Orientador o orientadora escolar, personal i professional.
 • Psicopedagog o psicopedagoga en centres educatius.
 • Especialista en tercera edat (psicogerontologia).

Àmbit social, industrial i del treball i les organitzacions:

 • Especialista en comunicació, màrqueting i publicitat.
 • Expert o experta en estudis de mercats i tendències dels consumidors (inclou anàlisi de l’impacte social i estudis d’opinió).
 • Especialista en serveis socials.
 • Dinamitzador o dinamitzadora social per a persones en risc d’exclusió social, ancians i discapacitats.
 • Especialista en reinserció laboral i formació ocupacional.
 • Expert o experta en psicologia jurídica i judicial.
 • Criminòleg o criminòloga i victimòleg o victimòloga .
 • Especialista en peritatges laborals, civils (matrimonials, incapacitats, etc.) i grafològics.
 • Psicòleg o psicòloga social i de les organitzacions: empreses, institucions públiques, etc. (selecció i formació).
 • Especialista en prevenció de riscos laborals i ergonomia.
 • Expert o experta en estudis de seguretat i d’accidentalitat viària.
 • Analista de professions.
 • Especialista en medi ambient.
 • Especialista en psicologia de l’esport.

Àmbit de la investigació científica.

Àmbit de la docència: professor o professora d’educació secundària o universitària

 

Tasques professionals

Encara que els psicòlegs i psicòlogues parteixen d’una base teòrica similar, atesa l'elevada quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar el seu treball, les funcions que realitzen són bastant diferents.

 • Camp evolutiu/educatiu

En l’àmbit evolutiu, realitzen tasques de prevenció, de diagnòstic i d’intervenció, en situacions d’estimulació primerenca, processos de construcció del subjecte o processos involutius en la tercera edat.

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en tot allò relacionat amb l’educació de l’individu.

Realitzen tasques preventives, de diagnòstic i apliquen teràpies.

També intervenen en el procés d’ensenyament/aprenentatge i en l’assessorament en mètodes pedagògics al professorat. D’altra banda, desenvolupen tasques d’orientació acadèmica i professional a l’estudiantat i d’assessorament a famílies.

 • Camp del treball i de les organitzacions

En aquest camp, els psicòlegs i psicòlogues realitzen tasques de gestió dels recursos humans, concretament de selecció de personal, d’higiene laboral, de seguretat en el treball, d’adaptació de noves tècniques, de màrqueting i publicitat, d’estudis de mercat i tendències de mercat, d’investigació social, de formació professional i ocupacional, de consultoria i de reinversió laboral.

 • Camp de la intervenció social

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en la gestió i l’organització dels serveis socials. Segons amb quina població treballen, les seues tasques van des de la realització i l’aplicació de programes de rehabilitació de drogodependents o d’acollida d’immigrants fins a la reinserció laboral.

 • Camp clínic i de la salut

Aquests professionals desenvolupen tasques de diagnòstic i d’intervenció en patologies en adults i infants i d’aplicació de plans de salut comunitària.

 • Camp jurídic

En aquest camp, els professionals es dediquen a la psicologia forense, realitzen tasques de mediació i tasques relacionades amb la criminologia i la victimologia.

 • Camp del trànsit i de la seguretat viària

Aquests professionals realitzen exploracions de les persones quant als seus reflexos psicomotrius, aptitudinals i personals i desenvolupen investigacions sobre seguretat viàriai aspectes psicològics de l’ús d’armes. A més, realitzen tasques de prevenció en les conductes de risc en la conducció de vehicles i avaluen els candidats a guàrdies de seguretat.

 • Camp de l’activitat física i l’esport

Aquests professionals realitzen des de l’avaluació psicològica i esportiva fins a una planificació i programació d’intervencions, a més de tasques de formació i d’investigació.

 • Camp de la recerca i la docència

Aquest camp inclou, bàsicament, el treball de recerca en les diferents àrees de treball del psicòleg o psicòloga i la docència dels estudis universitaris de psicologia i en diverses assignatures de cicles formatius.

 

RESUM

 

• Psicologia clínica i de la salut (centres privats de consulta, assessorament i tractament, centres de planificació familiar, etc.).

• Psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans (empreses de consultoria i recursos humans, empreses de publicitat i màrqueting, etc.).

• Psicologia de l’educació (gabinets psicològics de tractament i reeducació, serveis psicopedagògics).

• Psicologia de la intervenció social (equips de base de serveis socials en els ajuntaments, equips de serveis socials especialitzats, etc.).

• Psicologia jurídica i judicial (psicologia aplicada al dret dels menors, mediació en adopcions, peritatges psicològics, etc.).

• Psicologia del trànsit i de la seguretat (centres de reconeixement de conductors i armes, Direcció General de Trànsit).

• Psicologia de l’activitat física i de l’esport (avaluació i intervenció psicologicoesportiva).

• Recerca bàsica i docència (recerca bàsica i aplicada en les diferents àrees de la psicologia, docència en centres de secundària o universitaris, etc.).

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

Compromís social i ètic

Interès pel coneixement científic

Habilitats per a les relacions interpersonals

Capacitat de treball en equip

Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

Competència oral i escrita en anglès (nivell A2, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües)

Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

L’alumnat que opte per formar-se com a psicòleg o psicòloga hauria de manifestar interès per:

Les troballes de la investigació científica en l’àmbit de la psicologia, tant en els àmbits bàsics com en els aplicats i destinats al coneixement dels mecanismes biopsicosocials que expliquen i determinen la conducta. Les estratègies i mètodes d’intervenció propis de la psicologia en l’abordatge dels diversos problemes que afecten l’individu humà i el grup en l’actual societat per aquesta. Els mètodes i tècniques d’investigació científica en l’àmbit de la psicologia. 

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Psicologia pertany a la branca de ciències de la salut, els exercicis són:

1.       Obligatori: Biologia

2.       A elegir entre Física o Química

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

• En el grau en Psicologia s’ofereixen 180 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Psicologia s’han oferit 180 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,476, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 180) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall curs 2017/2018

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

• Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi. Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Psicologia, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G03 - Capacitat de treball en equip
G04 - Raonament crític
G05 - Compromís ètic
G06 - Aprenentatge autònom
G07 - Capacitat d'organització i planificació
G08 - Resolució de problemes
G09 - Presa de decisions
G10 - Coneixement d'una llengua estrangera
G11 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
G12 - Capacitat de gestió de la informació
G13 - Treball en un context interdisciplinari
G14 - Reconèixer la diversitat i multiculturalitat
G15 - Lideratge

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la Psicologia
E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics.
E03 - Coneixement i comprensió dels processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes de recerca i de les tècniques d'anàlisis de dades.
E07 - Coneixement i comprensió dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.
E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els diferents contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.
E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d'aplicació i establiment de les metes de l'actuació psicològica.
E10 - Elaboració d'informes psicològics en diferents àmbits d'actuació.
E11 - Domini instrumental de la llengua anglesa
E12 - Capacitat de rebre, comprendre i transmetre la producció científica escrita en la llengua anglesa
E13 - Especificació dels objectius del servei que es proporcionarà al client
E14 - Avaluació de les característiques rellevants dels individus, els grups, les organitzacions i les situacions utilitzant mètodes apropiats
E15 - Desenvolupament dels serveis o productes a partir de les teories i mètodes psicològics per a ser utilitzades pels psicòlegs o els mateixos clients
E16 - Identificació, preparació i realització d'intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l'avaluació i les activitats de desenvolupament
E17 - Anàlisi de l'adequació de les intervencions en termes de compliment del pla d'intervenció i assoliments del conjunt d'objectius
E18 - Informació adequada als clients per a satisfer les necessitats i les expectatives d'aqueixos clients

Pla d’estudis

Primer curs

Història de la Psicologia (FBB)

Percepció i Atenció (OB)

Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (FB)

Psicologia Evolutiva I (FB)

Mètodes i Tècniques d’Investigació (OB)

Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (FBB)

Anàlisi de Dades en Psicologia (FBB)

Anglès per a Psicòlegs (FB)*

Psicologia de la Personalitat (OB)

Psicologia de l’Aprenentatge (OB)

Segon curs

Motivació i Emoció (OB)

Psicologia Social (FBB)

Psicologia Evolutiva II (OB)

Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós (FBB)

Psicologia de les Diferències Humanes (FB)

Memòria i Llenguatge (OB)

Neurobiologia de la Conducta (FBB)

Avaluació i Diagnòstic Psicològic (OB)

Psicologia dels Grups (OB)

Psicometria (OB)

Tercer curs

Psicologia Educativa (OB)

Psicopatologia (OB)

Psicologia del Treball i de les Organitzacions (OB)

Dissenys d’Investigació (OB)

Tècniques d’Intervenció i Tractament Psicològic (OB)

Intervenció Psicosocial (OB)

Intervenció Psicoeducativa (OB)

Neuropsicologia (OB)

Psicopatologia Experimental (OB)

Psicologia Clínica de la Salut (OB)

Quart curs

Neurofarmacologia de la Conducta (OB)**

Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera (OB)**

Funcions Cognitives Superiors (OB)**

Avaluació i Intervenció Clínica (OB)**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

 

OPTATIVES

Psicologia dels Recursos Humans

Psicologia Positiva i Salut

Psicogerontologia

Psicobiologia del Desenvolupament i la Conducta Sexual

Neurociència Afectiva i Social

Avaluació de Programes

Psicologia Comunitària

Personalitat, Avaluació i Intervenció en la Infància

Convivència i Situacions de Risc en Contextos Familiars i Escolars

Drogodependències

Psicologia de l’Estrès i l’Adaptació

Tècniques de Pronòstic i Classificació

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països. 

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Psicologia?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
 • Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta.
 • Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament.
 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat.

Així mateix, amb el grau en Psicologia també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.    

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/cepfc/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Coordinació docent

El professorat implicat en la docència de la Llicenciatura en Psicologia de l’UJI ha participat, en els últims quatre anys, en un projecte pilot d'harmonització per al disseny de la titulació basat en la programació de les assignatures en crèdits ECTS. Aquest projecte ha abastat els dos cicles i els quatre cursos de la titulació, i ha suposat, entre altres accions, l'organització i coordinació de les assignatures mitjançant reunions conjuntes de tot el professorat en diferents moments de l'any acadèmic. 
Es preveu aplicar un programa de coordinació amb projecció horitzontal, mitjançant la designació d'un responsable de cada curs, i projecció vertical mitjançant una Comissió Gestora del Grau amb representació de les àrees de coneixement majoritàries, dels responsables de curs i dels coordinadors d'estada en pràctiques i projecte de final de grau i coordinadors d'intercanvi, d'acord amb les directrius generals de les comissions gestores de grau de la Universitat Jaume I. 
Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. 
Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per a fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.
No obstant això, aquesta estructura i procediments podrien ser millorats per futures normatives pròpies de la Universitat Jaume I i desenvolupaments proposats amb el Sistema de Garantia de la Qualitat / AUDIT.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Diaris o quaderns de notes. Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització d'experiències i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Específicament en Psicologia, per l’amplitud de camps laborals als quals pot accedir un graduat o graduada en aquest grau, l'oferta pot variar. Per tant, els àmbits de la Psicologia aplicada serien:

- Comportament escolar.

- Problemes d’aprenentatge, trastorns del llenguatge.

- Presa de decisions vocacionals.

- Trastorns sexuals.

- Depressions, ansietats, trastorns psicòtics, trastorns alimentaris.

- Malalties terminals.

- Discapacitats, drogodependències, minories socials, tercera edat.

- Menors (adopcions).

- Centres penitenciaris, cossos de seguretat, victimologia.

- Selecció de personal, recursos humans, formació ocupacional.

- Neuropsicologia cognitiva.

Consulta les entitats cooperadores

Consulta el llistat de tutors per a la realització de pràctiques externes

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Psicologia en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Universität Leipzig
Leipzig (Alemanya)

Johannes-Gutenberg Universität Mainz
Mainz (Alemanya)

University of Turku
Turku (Finlàndia)

Université Charles de Gaulle Lille III
Villeneuve-d'Ascq (França)

Université Paul Valery
Montpellier (França)

Panteion University of Social and Political Sciences
Atenas (Grècia)

Università degli Studi di Padova “II Bo”
Padova (Itàlia)

Università La Sapienza di Roma
Roma (Itàlia)

University of Gdansk
Gdansk (Polònia)

Jan Kochanowski University
Kielce (Polònia)

Universidade de Lisboa
Lisboa (Portugal)

Universidade do Oporto
Oporto (Portugal)

Universitatea Din Bucuresti
Bucarest (Romania)

Tallinn University
Tallinn, Estònia

The University of Edinburgh
Escocia (Regne Unit)

University of Social Sciences and Humanities
Warszawa (Polònia)

Universität Gent
Gent (Bèlgica)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Oklahoma (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray (Estats Units)

Shawnee State University
Ohio (Estats Units)

Alfred University
Nova York (Estats Units)

The University of Texas at Dallas
Richardson, Texas (Estats Units)

Western Illinois University
Macomb, Illinois (Estats Units)

Algoma University
Canadà

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Sookmyung Women’s University
Seoul (Corea)

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidade Federal de Pelotas
Pelotas (Brasil)

Universidad Católica del Uruguay
Montevideo (Uruguai)

Universidad de Litoral
 Santa Fe (Argentina)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat de les Illes Balears 
Palma de Mallorca

Universidad de Murcia
Múrcia

Universidad de Salamanca
Salamanca

Universitat Autónoma de Barcelona
Barcelona

Universitat de Barcelona
Barcelona

Universidad Miguel Hernández
Elx

Universidad de Sevilla
Sevilla

Universidad Complutense de Madrid
Madrid

Universidad Autónoma de Madrid
Madrid

Universidad de Granada
Granada

Universidad de Santiago de Compostela
Santiago de Compostel·la

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://www.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

S'exigeix com a requisit previ tenir aprovades el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

Es tracta d'un treball autònom amb el qual es pretén dur a terme una avaluació de les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol de Grau.

Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats en el treball de final de Grau.

En aquesta assignatura es cursaran 4 ECTS en anglès

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Des del grau de Psicologia s'ha elaborat un Reglament de TFG propi del grau permanentment exposat en l'Aula Virtual.

La Comissió de Grau ha elaborat també una GUIA DEL TFG, en la qual s'especifiquen les característiques formals i de contingut que han de reunir els TFG de Psicologia. Aquesta Guia també està exposada permanentment en l'Aula Virtual.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura PS1048) s'exposa de forma actualitzada en la web de l'Aula Virtual (AV). Qualsevol canvi important d'informació en l'AV, s'avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants de la mateixa (estudiants i tutors/as), a través del servei de fórum amb e-mail incorporat.

TUTORS/ES. El perfil dels professors/es tutors/es és el de doctors, professors a temps complet pertanyents als departaments de Psicologia (Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiología i Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia).

TEMÀTIQUES. Les temàtiques de TFG oferides pels tutors/es de les diferents àrees de Psicologia són àmplies i variades, i responen a les diferents línies i grups de recerca dels departaments de Psicologia.
En l'aula virtual del curs 2014-15 s'arrepleguen les temàtiques del curs 2014-15 (juntament amb les seues assignacions).

Les temàtiques del curs 2015-16 es troben en l'aula virtual del curs 2015-16.

Les línies i grups de recerca dels dos departaments de Psicologia poden consultar-se ací:

Grups del Departament. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiología

Grups del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Ana Alarcón Aguilar (alarcon@uji.es)

Vicedegana del Grau en Psicologia

Coordinació de curs

1r curs: Raquel Flores Buils (flores@uji.es)

2n curs: Raquel Flores Buils (flores@uji.es)

3r curs: Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo (miquel@uji.es)

4t curs: Julio González Álvarez (gonzalez@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Elena Villa Martín

villa@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Edgar Bresó Esteve 

breso@uji.es

 

Coordinació de treball de final de grau

Julio González Álvarez

Delegats i delegades

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=219

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=219

Altres

Valora la teua elecció

Arribat a aquest punt, pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per tal de fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Psicologia ha de tenir, et presentem el següent qüestionari. Respon les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. M’interessen el temes socials     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tinc bona memòria    1)  2)  3)  4)  5)

3.  Soc observador/a     1)  2)  3)  4)  5)

4.  Tinc desenvolupada la capacitat de percepció i atenció     1)  2)  3)  4)  5)

5. M’interessen  els temes que afecten a la ment     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tinc bona capacitat de síntesi i analítica     1)  2)  3)  4)  5)

7. Soc fort/a emocionalment     1)  2)  3)  4)  5)

8. Tinc capacitat d’atenció     1)  2)  3)  4)  5)

9.  Em considere una persona tolerant     1)  2)  3)  4)  5)

10. Tinc capacitat de control     1)  2)  3)  4)  5)


 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el suposat que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tenir en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– l’interés pels temes que afecten a la ment, la capacitat de percepció i atenció... ja que en definitiva l’estudiantat que vol cursar aquest grau són persones que gaudeixen de ser forts emocionalment i d’una bona capacitat de síntesi i analítica.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Aleshores, ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: plantejat objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

              - Analitza els avantatges i inconvenients del Grau en Psicologia.

              - Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

              - Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

              -Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN PSICOLOGIA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

 

TOTAL AVANTATGES

 

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Eres tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

 

Has de decidir per tu mateix o mateixa!

 

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per orientar-te:

 

CONSULTA L’ORIENTADOR/A DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA:

 


Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, ha de fer clic on posa Enviar petició.

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Psicologia

1. Què és el grau en Psicologia?

La psicologia és la disciplina que s'ocupa de l'estudi científic del ser humà. Com a tal, el seu interès se centra tant en el comportament humà observable com en el no observable; és a dir, en els processos cognitius i les emocions que ocorren dins de la nostra ment. I no només en les manifestacions del comportament que poden resultar patològiques o indicatives d'un problema de salut mental, sinó en les que formen part de qualsevol persona en els seus diferents àmbits de funcionament: l'individual, social, educatiu o professional. L'objectiu final de la psicologia no només és comprendre l'ésser humà, sinó també desenvolupar intervencions de tipus educatiu, social o clínic que l'ajuden a adaptar-se al seu entorn i a solucionar els problemes que puguen amenaçar el seu benestar psicològic i la seua qualitat de vida, així com potenciar els propis recursos dels quals disposa la persona per a aconseguir el seu màxim grau de desenvolupament i de realització personal.
El grau en Psicologia, a través de 240 crèdits ECTS, es distribueix en quatre cursos de dos semestres cada un i cinc assignatures de sis crèdits ECTS en cada un dels semestres. A més, inclou un Pràcticum de 12 crèdits ECTS en el qual l'estudiantat pot observar com actua un o una professional en les distintes especialitats de la psicologia; i un Treball de Final de Grau que es realitza a l'acabament dels estudis.

 

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Ciències de la Salut.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències de la Salut (FCS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Disposa d'aules ordinàries, proveïdes de taules multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules informàtiques dedicades a la docència, proveïdes amb una mitjana aproximada de 35 punts de xarxa, amb canó de vídeo.

- Sala d'estudi.

- Seminaris amb capacitat per 15 persones aproximadament, dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna amb un aforament de 174 persones, una sala de graus amb aforament per 64 persones, un espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

- Laboratoris docents.

- Sales de simulació dotades específicament per als estudis de Psicologia.

4. Com es pot accedir al grau?

Podeu consultar les diferents vies d'accés al següent enllaç:


https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/acces/

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

A més, a cada estudiant o estudianta se l'inclou en un programa tutorial des de l'inici dels seus estudis i disposa d'un professor o professora tutor o tutora acadèmic per al seguiment de tota la titulació.
A més, es compta amb infermeres de referència durant el període clínic.


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el programa d'Atenció a la Diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o estudianta la presa de decisions sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I
1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, el qual es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures
superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:

12. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds), facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La duració de l'estada la determina pel pla d'estudis del grau que es cursa.


Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Psicologia.

13. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

El grau en Psicologia de l'UJI ofereix formació en molt distintes especialitats d'aquesta disciplina. Així, algunes de les assignatures de formació bàsica, obligatòries i optatives es refereixen a l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut, on s'aprenen qüestions relatives al diagnòstic i tractament de trastorns psicològics com poden ser una depressió o un trastorn d'ansietat i d'altres problemes psicològics que poden acompanyar malalties físiques com el càncer, el dolor crònic o la infecció per VIH/sida. Una altra especialitat és la referida a la psicologia evolutiva i de l'educació. Aquesta aborda les qüestions psicològiques relatives a les distintes etapes del cicle vital que recorre un ésser humà al llarg del seu desenvolupament i també els recursos relacionats amb l'educació per a l'abordatge de problemes com la deficiència visual, les dificultats d'aprenentatge en la lectoescriptura o les matemàtiques o l'autisme. En la psicologia del treball i les organitzacions, s'estudia el comportament de l'individu en el context laboral, així com els problemes que poden aparèixer en la seua inserció laboral i com solucionar-los. Un context més ampli és el que ocupa l'interès de la psicologia de la intervenció social que se centra en el comportament de l'ésser humà en grup i en comunitat i planteja estratègies d'intervenció que poden afectar, per exemple, a una àrea deprimida socialment. Però hi ha altres especialitats en psicologia, com la psicologia de l'esport i l'activitat física, la psicologia jurídica, la psicologia del trànsit, etc. Algunes poden tenir un caràcter més bàsic com la psicobiologia que estudia les bases cerebrals i fisiològiques del nostre comportament o la denominada psicologia bàsica, la qual s'ocupa dels processos cognitius que estan en la base del nostre comportament com la memòria, el pensament, l'atenció o l'aprenentatge.

Més informació:

14. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, és un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s'ha superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les Pràctiques Externes.

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Després del grau és possible continuar la formació i realitzar un màster o un doctorat. A l'UJI hi ha els següents que poden ser d'interès per al graduat o graduada en Psicologia per a formar-se en els diferents àmbits comentats anteriorment:

- Màster universitari en Psicologia General Sanitària.

- Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.

- Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar.

- Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària.

- Màster universitari en Investigació en Cervell i Conducta.

- Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament.

- Màster universitari en Psicopedagogia.

- Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals.

- Màster universitari en Gestió de la Qualitat.


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

A més de la investigació, el grau en Psicologia capacita per a l'exercici professional en qualsevol dels àmbits que hem comentat anteriorment. D'aquesta manera, una persona graduada en psicologia pot exercir en llocs com una empresa, i realitzar-hi, per exemple, labors de selecció de personal o màrqueting; un col·legi o institut on pot ajudar a superar les dificultats que els estudiants i les estudiantes troben en el seu procés d'aprenentatge; una unitat de salut mental on atendrà persones amb problemes mentals, com una depressió; diferents serveis d'un hospital on treballarà amb pacients que pateixen càncer o unes altres malalties; en una organització no governamental (ONG) realitzant tasques de cooperació al desenvolupament; i un llarg etcètera. Igual que ocorre amb els metges que per a aconseguir una especialitat han de ser durant quatre anys residents en una unitat mèdica, hi ha una especialitat en psicologia, la de psicologia clínica, en la qual, per a aconseguir-la, cal realitzar després del grau un examen (PIR) que dóna accés a una residència de quatre anys en els quals l'estudiant o l'estudianta ja exerceix professionalment en diversos àmbits i consolida així la seua formació.

Més informació:

17. Qui és la vicedegana de la titulació?

Ana Alarcón Aguilar
Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
Despatx: HC1235
Telèfon: 964 729561
Correu electrònic: alarcon@uji.es


18. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Horari d'atenció personalitzada: De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
Telèfon d'atenció: 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web: http://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a: info@uji.es

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16