UJI

Psicologia

Última modificació: 25/02/2021 | Font: InfoCampus

Benvolgut estudiant,

Benvolguda estudianta, 

Si esteu llegint aquesta introducció, probablement tindreu un especial interès per les persones i les relacions humanes. Tal vegada tingueu clar què és la psicologia i quines són les funcions que poden realitzar els psicòlegs i les psicòlogues.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

Benvolgut estudiant,

Benvolguda estudianta, 

Si esteu llegint aquesta introducció, probablement tindreu un especial interès per les persones i les relacions humanes. Tal vegada tingueu clar què és la psicologia i quines són les funcions que poden realitzar els psicòlegs i les psicòlogues. Si no és aquest el vostre cas, espere que aquesta breu introducció a aquest grau us ajude a aclarir algun dels dubtes que podeu tindre en referència a les eixides professionals que pot oferir-vos la psicologia.

En línies generals, podríem dir que la psicologia s’encarrega de l’estudi del comportament humà. A la vista d’aquesta àmplia definició, pareix clar que les àrees d’intervenció de la psicologia han de ser nombroses, atès que és difícil imaginar alguna activitat humana que no implique comportaments i interaccions amb altres persones.

Són moltes les qüestions que poden respondre els psicòlegs i les psicòlogues: com es pot ajudar una persona a superar la mort d’un familiar?, com es pot tractar la drogoaddicció?, com poden aprendre els xiquets a ser més creatius?, com poden els esportistes traure un bon partit de les seues capacitats físiques utilitzant tècniques psicològiques?, quins són els trets de personalitat i valors implicats en la conducta del consumidor?, com es poden reduir els prejudicis racials o religiosos?, com es pot previndre l’excés de treball o l’estrès?, com es pot millorar l’eficàcia, la productivitat, la seguretat laboral i els sistemes en les organitzacions laborals?

Per a contestar aquestes preguntes, i moltes més, la psicologia disposa de distintes àrees: la psicologia clínica i de la salut, els recursos humans i la psicologia del treball, la psicologia educativa i escolar, la psicologia social i la intervenció psicosocial, la psicologia industrial, el diagnòstic i avaluació psicològics, la psicologia mediambiental, la psicologia jurídica, la neuropsicologia, la psicologia de l’esport, la seguretat vial, la gerontologia.

D’una altra banda, cada vegada és més habitual el treball en equips interdisciplinaris, per la qual cosa van apareixent altres àrees, fruit de col·laboració dels psicòlegs amb altres professionals.

Si després d'aquesta lectura heu decidit optar pels estudis de psicologia: benvinguts i benvingudes!

 

Ana Alarcón Aguilar

Vicedegana del grau en Psicologia

alarcon@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Menció en Psicologia de la SalutTots els graduats i graduades en Psicologia per l’UJI obtindran una menció en Psicologia de la Salut que permet l’accés al màster en Psicologia General Sanitària.

- Docència personalitzada: la docència en el grau en Psicologia inclou un ampli nombre de pràctiques, laboratoris i seminaris en grups reduïts, així com tutories personalitzades, la qual cosa afavoreix una relació estreta amb el professorat i una formació individualitzada i pròxima per a l’alumnat.

- Laboratoris docents: aquest grau disposa de laboratoris específics per a grups reduïts de trenta persones amb els equipaments i materials més moderns (laboratoris de psicobiologia i psicofisiologia, laboratoris d’interacció grupal, laboratoris d’observació i enregistrament, o laboratori de noves tecnologies).

- Qualificació del professorat: més de setanta professores i professors doctorats amb ampli reconeixement en l’àmbit de la innovació i millora docents, així com amb línies de recerca d’avantguarda d’àmbit nacional i internacional, la qual cosa garanteix una formació actualitzada i de qualitat per a l’alumnat del grau en Psicologia.

- Oferta de pràctiques: aquesta formació es completa amb la realització de pràctiques externes en més de setanta entitats públiques i privades, tant nacionals com internacionals, sota la supervisió de professionals, en qualsevol de les àrees d’intervenció en psicologia.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.

Què és important conèixer?

Què és?

La psicologia és una de les disciplines més interessants i importants tant en l’àmbit del coneixement bàsic, com en l’àmbit del coneixement aplicat. Des dels orígens de la humanitat, les persones han intentat desentranyar els misteris de l’ésser humà per a poder comprendre la seua forma de ser, pensar, sentir i actuar. La psicologia recull aquestes inquietuds, i constitueix una disciplina científica jove, dinàmica, innovadora i necessària en la construcció d’una societat més saludable i feliç.

En aquest marc, el grau en Psicologia imparteix coneixements científics sobre els aspectes biològics, psicològics i socials que expliquen el comportament humà, tant en l’àmbit individual com en el social. Aquests coneixements constitueixen els fonaments sobre els quals es poden construir eines eficaces que ajuden a modelar respostes adaptatives i saludables en diferents contextos.  

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 36 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 24 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 36 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Optatives (OP) 18 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2021/22 és de 15,59 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 935,40 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Psicologia, amb menció en Psicologia de la Salut per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

Actualment la docència del grau en psicología s'imparteix a la Seu Provisional de la Facultat de Ciències de la Salut. Es preveu que en breu aquesta docència s'impartirà al nou edifici de la Facultat de Ciències de la Salut.

L'edifici, on s’imparteixen estudis del grau en Psicologia, disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors amb canó de vídeo.
 • Seminaris amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Laboratoris.

Les línies d’investigació que porten a terme els diferents departaments de Psicologia són:

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA BÀSICA, CLÍNICA I PSICOBIOLOGIA

 • ADDICCIÓ I NEUROPLASTICITAT: addicció, neuroplasticitat, cervell, cerebel, drogues addictives, ambient enriquit, aprenentatge i memòria.
 • APRENENTATGE, MEMÒRIA I ADDICCIÓ: MECANISMES NEUROBIOLÒGICS I GENÈTICS: cervell i addicció, drogues d’abús i reforç, efectes condicionats de les drogues addictives, extinció, reconsolidació, aprenentatge i memòria.
 • EMOCIONS I PSICOFISIOLOGIA: emocions, psicofisiologia, trastorns cardiovasculars, afecte-cognició, motivació.
 • AVALUACIÓ I REHABILITACIÓ DEL DANY CEREBRAL: dany cerebral, rehabilitació, avaluació neuropsicològica.
 • NEUROCIÈNCIA AFECTIVA: neurociència afectiva, psicofisiologia de l’emoció, trastorns de personalitat externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies), electroencefalografia d’alta densitat, reactivitat autonòmica, electromiografia facial.
 • NEUROFARMACOLOGIA I GENÈTICA DE LA CONDUCTA MOTIVADA: motivació, psicofarmacologia, addicció a drogues, alcohol, sistema nerviós, comportament.
 • NEUROGENÈTICA DE LA COMUNICACIÓ HUMANA / NEUROGENETICS OF HUMAN COMMUNICATION: PE, RMf, potencials evocats, ressonància magnètica, processos cognoscitius, genètica, trastorn específic del llenguatge, logopèdia, bilingüisme, llenguatge privat, processament del llenguatge, comunicació referencial, comunicació infantil, història de la psicologia.
 • NEUROPSICOLOGIA I NEUROIMATGE FUNCIONAL: ressonància magnètica funcional, neuropsicologia, neurociència cognitiva, malaltia d’Alzheimer, esclerosi múltiple.
 • PERSONALITAT I PSICOPATOLOGIA: personalitat, desinhibició, alcohol, genètica de la conducta, psicopatologia.
 • PROCESSOS DE LLENGUATGE I PARLA HUMANA: comprensió del llenguatge, producció del llenguatge, percepció de la parla, patologies de la parla, relacions anafòriques.
 • PSICOFARMACOLOGIA DE L’ALCOHOL: etanol, catalasa, cervell, rosegadors.
 • PSICOLOGIA DE LA SALUT: PREVENCIÓ I TRACTAMENT: SIDA,  sexualitat, promoció de la salut, intervenció psicològica en diferents malalties com ara el càncer, el dolor crònic o l’afrontament de la mort.
 • PSICOPATOLOGIA, AVALUACIÓ I TRACTAMENT DELS TRASTORNS EMOCIONALS:  psicopatologia, avaluació, tractaments emocionals, fòbies, telepsicologia, realitat virtual, realitat augmentada, utilitat, disseny emocional, trastorns alimentaris, obesitat.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA, EDUCATIVA, SOCIAL I METODOLOGIA

 • ANÀLISI I METODOLOGIA D’ENQUESTES: estadística aplicada, estudis d’opinió, mètodes d’enquesta.
 • BENESTAR PSICOLOGIC I INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL AL TREBALL: intel·ligència emocional, benestar, intervenció, avaluació. 
 • DESENVOLUPAMENT COGNITIU, MEMÒRIA INFANTIL I EVOLUCIONISME: memòria infantil, desenvolupament cognitiu, psicobiologia del desenvolupament, psicologia evolucionista del desenvolupament.
 • DESENVOLUPAMENT I CONTEXTOS EDUCATIUS: psicologia evolutiva, psicologia educacional, relacions entre iguals, agressivitat a l’escola, anàlisi del llenguatge.
 • INTERVENCIÓ EDUCATIVA, FAMILIAR I SOCIAL:  rebuig entre iguals, parentalitat, desenvolupament personal, sentit vital, cooperació al desenvolupament social, ciutadania.
 • PSICOLOGIA COMUNITARIA I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT / IIDL: psicologia comunitària, serveis socials, tercer sector, suport social, exclusió social, cooperació al desenvolupament, voluntariat.
 • WONT PREVENCIÓ PSICOSOCIAL: estrès laboral i burnout, tecnoestrès, addicció al treball, psicologia organitzacional positiva, gestió de recursos humans, efectes psicosocials de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIUS.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Psicologia

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Departament de Psicologia  Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Col·legi Oficial de Psicòlegs

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (Formació Sanitària Especialitzada -PIR-)

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:                                                                        

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Àmbit de la psicologia clínica i de la salut

 • Psicòleg o psicòloga clínic (PIR) en centres de salut pública i/o en exercici lliure.
 • Psicòleg o psicòloga general sanitari (màster en Psicologia General Sanitària)

Àmbit educatiu i psicopedagògic:

 • Expert o experta en reeducació i rehabilitació de menors.
 • Orientador o orientadora escolar, personal i professional.
 • Especialista en tercera edat (psicogerontologia).

Àmbit social, industrial i del treball i les organitzacions:

 • Especialista en serveis socials.
 • Expert o experta en psicologia jurídica i judicial.
 • Psicòleg o psicòloga social i de les organitzacions: empreses, institucions públiques, etc.
 • Especialista en psicologia de l’esport.

Àmbit de la investigació científica.

Àmbit de la docència: professor o professora d’educació secundària o universitària

 

Tasques professionals

Encara que els psicòlegs i psicòlogues parteixen d’una base teòrica similar, atesa l’elevada quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar el seu treball, les funcions que realitzen són bastant diferents.

 • Camp evolutiu/educatiu

En l’àmbit evolutiu, realitzen tasques de prevenció, de diagnòstic i d’intervenció, en situacions d’estimulació primerenca, processos de construcció del subjecte o processos involutius en la tercera edat.

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en tot allò relacionat amb l’educació de l’individu.

Realitzen tasques preventives, de diagnòstic i apliquen teràpies.

També intervenen en el procés d’ensenyament/aprenentatge i en l’assessorament en mètodes pedagògics al professorat. D’altra banda, desenvolupen tasques d’orientació acadèmica i professional a l’estudiantat i d’assessorament a famílies.

 • Camp del treball i de les organitzacions

En aquest camp, els psicòlegs i psicòlogues realitzen tasques de gestió dels recursos humans, concretament de selecció de personal, d’higiene laboral, de seguretat en el treball, d’adaptació de noves tècniques, de màrqueting i publicitat, d’estudis de mercat i tendències de mercat, d’investigació social, de formació professional i ocupacional, de consultoria i de reinversió laboral.

 • Camp de la intervenció social

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en la gestió i l’organització dels serveis socials. Segons amb quina població treballen, les seues tasques van des de la realització i l’aplicació de programes de rehabilitació de drogodependents o d’acollida d’immigrants fins a la reinserció laboral.

 • Camp clínic i de la salut

Aquests professionals desenvolupen tasques de diagnòstic i d’intervenció en patologies en adults i infants i d’aplicació de plans de salut comunitària.

 • Camp jurídic

En aquest camp, els professionals es dediquen a la psicologia forense, realitzen tasques de mediació i tasques relacionades amb la criminologia i la victimologia.

 • Camp del trànsit i de la seguretat viària

Aquests professionals realitzen exploracions de les persones quant als seus reflexos psicomotrius, aptitudinals i personals i desenvolupen investigacions sobre seguretat viària i aspectes psicològics de l’ús d’armes. A més, realitzen tasques de prevenció en les conductes de risc en la conducció de vehicles i avaluen els candidats a guàrdies de seguretat.

 • Camp de l’activitat física i l’esport

Aquests professionals realitzen des de l’avaluació psicològica i esportiva fins a una planificació i programació d’intervencions, a més de tasques de formació i d’investigació.

 • Camp de la recerca i la docència

Aquest camp inclou, bàsicament, el treball de recerca en les diferents àrees de treball del psicòleg o psicòloga i la docència dels estudis universitaris de psicologia i en diverses assignatures de cicles formatius.

 

RESUM

 • Psicologia clínica i de la salut (centres privats de consulta, assessorament i tractament, centres de planificació familiar, etc.).
 • Psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans (empreses de consultoria i recursos humans, empreses de publicitat i màrqueting, etc.).
 • Psicologia de l’educació (gabinets psicològics de tractament i reeducació, serveis psicopedagògics).
 • Psicologia de la intervenció social (equips de base de serveis socials en els ajuntaments, equips de serveis socials especialitzats, etc.).
 • Psicologia jurídica i judicial (psicologia aplicada al dret dels menors, mediació en adopcions, peritatges psicològics, etc.).
 • Psicologia del trànsit i de la seguretat (centres de reconeixement de conductors i armes, Direcció General de Trànsit).
 • Psicologia de l’activitat física i de l’esport (avaluació i intervenció psicologicoesportiva).
 • Recerca bàsica i docència (recerca bàsica i aplicada en les diferents àrees de la psicologia, docència en centres de secundària o universitaris, etc.).

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

Compromís social i ètic

Interès pel coneixement científic

Habilitats per a les relacions interpersonals

Capacitat de treball en equip

Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

Competència oral i escrita en anglès (nivell A2, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües)

Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

L’alumnat que opte per formar-se com a psicòleg o psicòloga hauria de manifestar interès per:

Les troballes de la investigació científica en l’àmbit de la psicologia, tant en els àmbits bàsics com en els aplicats i destinats al coneixement dels mecanismes biopsicosocials que expliquen i determinen la conducta. Les estratègies i mètodes d’intervenció propis de la psicologia en l’abordatge dels diversos problemes que afecten l’individu humà i el grup en l’actual societat per aquesta. Els mètodes i tècniques d’investigació científica en l’àmbit de la psicologia. 

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació


 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Psicologia pertany a la branca de ciències de la salut, els exercicis són:

1.       Obligatori: Biologia

2.       A elegir entre Física o Química

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 

 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

 • En el grau en Psicologia s’ofereixen 180 places.
   

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Psicologia s’han oferit 180 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 9,062 això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 180) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Psicologia, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G03 - Capacitat de treball en equip
G04 - Raonament crític
G05 - Compromís ètic
G06 - Aprenentatge autònom
G07 - Capacitat d'organització i planificació
G08 - Resolució de problemes
G09 - Presa de decisions
G10 - Coneixement d'una llengua estrangera
G11 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
G12 - Capacitat de gestió de la informació
G13 - Treball en un context interdisciplinari
G14 - Reconèixer la diversitat i multiculturalitat
G15 - Lideratge

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la Psicologia
E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics.
E03 - Coneixement i comprensió dels processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes de recerca i de les tècniques d'anàlisis de dades.
E07 - Coneixement i comprensió dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.
E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els diferents contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.
E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d'aplicació i establiment de les metes de l'actuació psicològica.
E10 - Elaboració d'informes psicològics en diferents àmbits d'actuació.
E11 - Domini instrumental de la llengua anglesa
E12 - Capacitat de rebre, comprendre i transmetre la producció científica escrita en la llengua anglesa
E13 - Especificació dels objectius del servei que es proporcionarà al client
E14 - Avaluació de les característiques rellevants dels individus, els grups, les organitzacions i les situacions utilitzant mètodes apropiats
E15 - Desenvolupament dels serveis o productes a partir de les teories i mètodes psicològics per a ser utilitzades pels psicòlegs o els mateixos clients
E16 - Identificació, preparació i realització d'intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l'avaluació i les activitats de desenvolupament
E17 - Anàlisi de l'adequació de les intervencions en termes de compliment del pla d'intervenció i assoliments del conjunt d'objectius
E18 - Informació adequada als clients per a satisfer les necessitats i les expectatives d'aqueixos clients

Pla d’estudis

Primer curs

Història de la Psicologia (FBB)

Percepció i Atenció (OB)

Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (FB)

Psicologia Evolutiva I (FB)

Mètodes i Tècniques d’Investigació (OB)

Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (FBB)

Anàlisi de Dades en Psicologia (FBB)

Anglès per a Psicòlegs (FB)*

Psicologia de la Personalitat (OB)

Psicologia de l’Aprenentatge (OB)

Segon curs

Motivació i Emoció (OB)

Psicologia Social (FBB)

Psicologia Evolutiva II (OB)

Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós (FBB)

Psicologia de les Diferències Humanes (FB)

Memòria i Llenguatge (OB)

Neurobiologia de la Conducta (FBB)

Avaluació i Diagnòstic Psicològic (OB)

Psicologia dels Grups (OB)

Psicometria (OB)

Tercer curs

Psicologia Educativa (OB)

Psicopatologia (OB)

Psicologia del Treball i de les Organitzacions (OB)

Dissenys d’Investigació (OB)

Tècniques d’Intervenció i Tractament Psicològic (OB)

Intervenció Psicosocial (OB)

Intervenció Psicoeducativa (OB)

Neuropsicologia (OB)

Psicopatologia Experimental (OB)

Psicologia Clínica de la Salut (OB)

Quart curs

Neurofarmacologia de la Conducta (OB)**

Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera (OB)**

Funcions Cognitives Superiors (OB)**

Avaluació i Intervenció Clínica (OB)**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

 

OPTATIVES

Psicologia dels Recursos Humans

Psicologia Positiva i Salut

Psicogerontologia

Psicobiologia del Desenvolupament i la Conducta Sexual

Neurociència Afectiva i Social

Avaluació de Programes

Psicologia Comunitària

Personalitat, Avaluació i Intervenció en la Infància

Convivència i Situacions de Risc en Contextos Familiars i Escolars

Drogodependències

Psicologia de l’Estrès i l’Adaptació

Tècniques de Pronòstic i Classificació

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països. 

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Psicologia?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
 • Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta.
 • Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament.
 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat.

Així mateix, amb el grau en Psicologia també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.    

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Coordinació docent

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 36 del dia 25 de juny de 2013, cada grau adscrit a la Facultat ha de disposar d'una comissió de titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.

La Comissió de Titulació de Grau la presideix el Vicedeganat nomenat a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria.
 
La Comissió està formada per una representació del professorat a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) de què es tracta i una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:
 
• Vicedegà/a del grau
• Coordinador/a acadèmic de grau
• Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau
• Coordinador/a del TFG
• Coordinador/a de Pràctiques externes
• Representant de l'estudiantat

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment recollit en el “Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

La comissió de titulació del Grau actua de forma col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau. 

Destaquen, en particular:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com ara les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 

c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.

e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats. 

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 

g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 

h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.

j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establert en el títol. 

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora. 

m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Diaris o quaderns de notes. Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització d'experiències i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Específicament en Psicologia, per l’amplitud de camps laborals als quals pot accedir un graduat o graduada en aquest grau, l'oferta pot variar. Per tant, els àmbits de la Psicologia aplicada serien:

- Comportament escolar.

- Problemes d’aprenentatge, trastorns del llenguatge.

- Presa de decisions vocacionals.

- Trastorns sexuals.

- Depressions, ansietats, trastorns psicòtics, trastorns alimentaris.

- Malalties terminals.

- Discapacitats, drogodependències, minories socials, tercera edat.

- Menors (adopcions).

- Centres penitenciaris, cossos de seguretat, victimologia.

- Selecció de personal, recursos humans, formació ocupacional.

- Neuropsicologia cognitiva.

Consulta les entitats cooperadores

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Psicologia en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://www.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

S'exigeix com a requisit previ tenir aprovades el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

Es tracta d'un treball autònom amb el qual es pretén dur a terme una avaluació de les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol de Grau.

Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats en el treball de final de Grau.

En aquesta assignatura es cursaran 4 ECTS en anglès

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Des del grau de Psicologia s'ha elaborat una Normativa del Treball de Final de Grau permanentment exposada a l'Aula Virtual.

La Comissió de Grau ha elaborat també una GUIA DEL TFG, en la qual s'especifiquen les característiques formals i de contingut que han de reunir els TFG de Psicologia. Aquesta Guia també està exposada permanentment en l'Aula Virtual.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura PS1048) s'exposa de forma actualitzada en la web de l'Aula Virtual (AV). Qualsevol canvi important d'informació en l'AV, s'avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants de la mateixa (estudiants i tutors/as), a través del servei de fórum amb e-mail incorporat.

TUTORS/ES. El perfil dels professors/es tutors/es és el de doctors, professors a temps complet pertanyents als departaments de Psicologia (Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiología i Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia).

TEMÀTIQUES. Les temàtiques de TFG oferides pels tutors/es de les diferents àrees de Psicologia són àmplies i variades, i responen a les diferents línies i grups de recerca dels departaments de Psicologia.
En l'aula virtual del curs 2014-15 s'arrepleguen les temàtiques del curs 2014-15 (juntament amb les seues assignacions).

Les temàtiques del curs 2015-16 es troben en l'aula virtual del curs 2015-16.

Les línies i grups de recerca dels dos departaments de Psicologia poden consultar-se ací:

Grups del Departament. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiología

Grups del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Ana Alarcón Aguilar (alarcon@uji.es)

Vicedegana del Grau en Psicologia

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo (miquel@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Manuel Ignacio Ibáñez Ribes (iribes@uji.es)

 

 

Coordinació de pràctiques

Elena Villa Martín

villa@uji.es

Juana María Bretón López

breton@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

María José Calero Martínez (calero@uji.es)

 

Coordinació de treball de final de grau

Cristina GIménez García (gimenezc@uji.es)

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=219

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=219

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus