Mestre o Mestra d'Educació Primària

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 93, conforma la professió de Mestre en Educació Primària com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre de 2007. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

INTRODUCCIÓ

Presentació

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 93, conforma la professió de Mestre en Educació Primària com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre de 2007.

Aquest grau prepara per a l'activitat dels mestres en l'educació de xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys. El treball del professional de l'ensenyament consisteix a proporcionar a tot l'alumnat una educació comuna que fixe les bases per al desenvolupament integral de l'alumnat: l'adquisició dels elements culturals bàsics, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic.

Aquests estudis proporcionen una sèrie de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a poder intervindre d'una manera autònoma i eficaç a l'escola i per a projectar-se al medi dels xiquets.

Aquests titulats i titulades han de desenvolupar una actitud crítica que els permeta diferenciar en cada moment quina ha de ser la seua actuació, tenint en compte la situació educativa i les necessitats i interessos de l'alumnat.

La formació dels mestres contempla tres nivells bàsics:

- Formació a nivell professional.

- Desenvolupament d'actituds i d'aptituds que permeten una actuació educativa eficaç.

- Formació científica i cultural.

La formació professional que ofereix la universitat capacita els graduats i graduades en Mestre o Mestra per a ser transmissors de coneixements, per a formar a l'alumnat mitjançant tècniques i estratègies didàctiques i per a buscar altres mitjans i recursos.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació,  conforma a aquesta professió docent com regulada i apareix la justificació de la implantació d'aquest títol per a exercir la professió regulada de Mestre o Mestra d'Educació Primària.

 

Paula Escobedo Peiro

Vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària

pescobed@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Professorat altament qualificat amb una àmplia experiència docent i investigadora.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

- Àmplia inserció laboral de les titulades i titulats en Mestra o Mestre d’Educació Primària.

- Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual a les aules).

- Àmplia oferta de pràctiques en centres públics, concertats, etc.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.   

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Mestra o Mestre d’Educació Primària ofereix la formació necessària que capacita les futures i futurs mestres a contribuir al desenvolupament personal, social i cognitiu de les xiquetes i xiquets entre 6 i 12 anys. El personal docent ha de poder dissenyar, desenvolupar, analitzar i avaluar el procés d’ensenyament/aprenentatge de les distintes disciplines establides en aquesta etapa. Amb aquest grau es pretén donar una formació de tipus generalista, atesa la diversitat de sabers i actuacions que és necessari que domine una mestra o mestre d’Educació Primària, tant als centres escolars públics com als privats i concertats.

Les graduades i graduats en Mestra o Mestre d’Educació Primària de la Universitat Jaume I han d’adquirir unes competències àmplies, al mateix temps que profundes, perquè tota l’activitat que es duga a terme a l’escola resulte significativa i estimule el potencial de desenvolupament de tot l’alumnat en un treball cooperatiu del grup; han de posseir la capacitat de dissenyar i organitzar projectes disciplinaris i interdisciplinaris, de col·laborar amb el món exterior a l’escola; han de ser capaços d’analitzar el context en què es desenvolupa la seua activitat i planificar-la, de donar resposta a una societat canviant; també han de tenir les competències per a exercir les funcions de tutoria i orientació de xiquetes i xiquets i l’avaluació dels seus aprenentatges.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 30 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 30 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 30 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 30 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 36 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 18 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 22 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 26 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2017/18 és de 16,37 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 982,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum I (PE).

Abans de matricular-se del treball de final de grau, l'estudiantat haurà de presentar l'acreditació de nivell C1 en llengua catalana i nivell B1 en llengua anglesa.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d’Educació Primària per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

 

També pots obtenir:

- Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Menció en Educació Física.

Menció en Música.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de cadascuna de les assignatures que t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el que t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita-ho!

És per això fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules informàtiques dedicades a la docència proveïdes amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
 • Sala d'estudi.
 • Seminaris amb capacitat per a 15 persones aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna amb un aforament de 174 persones, sala de graus amb aforament per a 64 persones,  espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Laboratoris docents i aules específiques (dibuix, ceràmica, música, idiomes i matemàtiques).

A més, es compta amb les instal·lacions del Servei d'Esports en les quals també es realitzen activitats docents.

 

Finalment, per a saber més dels estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Conselleria d’Educació 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

 • Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.
 • Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

 

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Quan acabes els estudis del grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un mestre o mestra d’Educació Primària són diversos:

 • Docència d’educació primària en centres públics i privats

 • Docència en centres d’educació permanent d’adults

 • Docència de valencià en centres d’ensenyament

 • Docència de religió en centres d’ensenyament

 • Docència en centres hospitalaris

 • Docència en centres penitenciaris

 • Centres de natura i granges escola

 • Campaments i escoles d’estiu

 • Empresa privada

 • Oposicions a l’administració

Tasques professionals

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:

- Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes, saber adaptar els continguts i el seu aprenentatge a les característiques particulars de cada alumne o alumna en particular.

- Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i de tècniques adequades, que l’alumnat mostre una actitud positiva cap a l’adquisició de coneixements.

- Comprendre l’alumnat i la seua problemàtica social i familiar, per a poder ajudar-lo a superar les dificultats i adquirir un desenvolupament integral de la persona.

- Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fent funcions directives i de coordinació i relació amb les institucions locals (com ara ajuntaments, consells comarcals…), a més de tasques burocràtiques.

- Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en què es troba l’alumnat.

- Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció creativa, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.

- Conèixer les tècniques de treball més adequades per a l’ensenyament/aprenentatge de les diferents disciplines (ciències naturals, llengua, matemàtiques...) en l’educació  primària.

- Potenciar actituds positives i la integració de xiquets amb necessitats educatives especials.

- Fer possible que cada alumne o alumna desenvolupe, dins de les seues capacitats, la comprensió i les destreses matemàtiques i lingüístiques corresponents als diferents cicles de l’educació primària, tenint sempre presents les dificultats que alguns alumnes experimentaran per a aconseguir una comprensió apropiada.

- Avaluar i confeccionar programacions.

Nous jaciments d'ocupació

Àrea: Serveis de cultura i oci

Àmbit: Educació

Eixides empresarials: Activitats d'educació no formal de les persones majors.

 

RESUM

EIXIDES PROFESSIONALS

• Docència d’educació primària en centres públics i privats.

• Docència en centres d’educació permanent d’adults.

• Docència en centres hospitalaris.

• Docència en centres penitenciaris.

• Empresa privada.

• Oposicions a l’administració.


 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Pel que fa al perfil d’ingrés recomanat, es considera adequat que l’estudiantat tinga vocació per la professió i afany d’ajuda i dedicació als xiquets i joves.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària s’ofereixen 270 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Mestre o Mestra d'Educació Primària s’ofereixen 270 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,909, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 270) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall curs 2017/2018

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi.  Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d'Educació Primària per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DDUJI01 - Aplicar coneixements bàsics sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) i la seua aplicació a un context informatiu actualitzat a fi de conéixer els avanços de l'educació física i l'esport
DDUJI02 - Conéixer i distingir els diferents instruments d'avaluació i utilitzar-los com a element de dinamització i millora de la seua pràctica docent.
DDUJI03 - Donar respostes a la diversitat en les pràctiques d'Educació Física
DDUJI04 - Emprar instruments d'avaluació dels sistemes corporals i motóricos i utilitzar i interpretar els resultats dins de l'assignatura d'Educació Física
DDUJI05 - Ser capaç de realitzar correctament una programació de l'assignatura d'EDUCACIÓ FÍSICA en primària, en els diferents nivells de programació d'acord amb el curriculum establit per la normativa vigent.
DDUJI06 - Saber dissenyar activitats de l'Educació Física i la seua relació amb altres disciplines
DDUJI07 - Ser capaç de conèixer, diferenciar i aplicar diferents mètodes i estils d'ensenyament, segons el context en el qual desenvolupe la seua labor professional, i d'acord amb el nivell dels alumnes, les característiques del contingut i la pròpia idiosincràsia del professor.
DDUJI08 - Ser capaç de dissenyar sessions d'educació física a partir d'un estil d'ensenyament valorant la relació ensenyament-aprenentatge-objectiu
DDUJI09 - Tenir capacitat de reflexió sobre el procés d'ensenyament/aprenentatge, els diferents tipus organitzatius i les diferents metodologies d'aplicació didàctica dins de les classes d'Educació Física
DDUJI10 - Conéixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als diferents contextos comunicatius
DDUJI11 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.
DDUJI12 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI13 - Dominar de formar progressiva els fonaments del llenguatge i dels mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola
DDUJI14 - Reconéixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI15 - Usar mètodes de revisió de textos, especialment amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI16 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI17 - Desenvolupar de forma progressiva les competències, tant generals, com a lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en l'aula de llengua anglesa
DDUJI18 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial al recurs a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància
DDUJI19 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula
DDUJI20 - Conéixer els processos de simbolització matemàtica
DDUJI21 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de l'educació matemàtica
DDUJI22 - Conéixer el procés d'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita
DDUJI23 - Conéixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte
DDUJI24 - Conéixer els fonaments musicals del currículum d'Educació Primària
DDUJI25 - Aprendre tècniques experimentals
DDUJI26 - Conéixer la metodologia científica
DDUJI27 - Desenvolupar continguts mitjançant treballs experimentals
DDUJI28 - Desenvolupar l'interès i el respecte pel mitjà natural
DDUJI29 - Conéixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa
DDUJI30 - Conéixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.
DDUJI31 - Planificar el que va a ser ensenyat i avaluat, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa
DDUJI32 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació àudio/visuals i escrits
DDUJI33 - Comprendre i valorar l'experiència que les arts visuals aporten a la totalitat del procés educatiu i la seua importància en la formació integral de l'ésser humà.
DDUJI34 - Conéixer les característiques generals del llenguatge visual i els aspectes fonamentals de la seua sintaxi i semàntica
DDUJI35 - Conéixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-ho i valorar-ho.
DDUJI36 - Contribuir a desenvolupar en els alumnes, l'elaboració de conceptes sobre la funció dels objectes a través de l'observació, la manipulació i l'experimentació amb ells.
DDUJI37 - Desenvolupar activitats i tasques, que permeten desenvolupar l'experiència artística.
DDUJI38 - Desenvolupar les capacitats necessàries per a la planificació de les tasques educatives en l'Àrea de l'Educació Artística.
DDUJI39 - Facilitar la representació a través dels llenguatges plàstics i visuals.
DDUJI40 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l'experiència artística.
DDUJI41 - Promoure la producció autònoma i la comunicació a través de la creació d'estructures espontànies i de la cerca de relacions simbòliques.
DDUJI42 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.
DDUJI43 - Ser capaç de desplegar habilitats i recursos per a orientar i solucionar els problemes de tipus expressiu, estètic i creatiu que l'alumnat requerisca o puga plantejar.
DDUJI44 - Ser capaç de realitzar un estudi crític dels mitjans de comunicació (cinema, TV, video, publicitat, llenguatges interactius i multimèdia), des d'una òptica eminentment visual i amb perspectiva ètica.
DDUJI45 - Utilitzar les arts plàstiques i visuals com a font i nucli integrador d'experiències transversals.
DDUJI46 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.
DDUJI47 - Conéixer les teories sobre l'adquisició i desenvolupament d'aprenentatges corresponents
DDUJI48 - Conéixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal
DDUJI49 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals
DDUJI50 - Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un entorn sostenible
DDUJI51 - Conéixer i diferenciar els elements que configuren les Qualitats Físiques Bàsiques.
DDUJI53 - Conèixer els fonaments bàsics de la iniciació esportiva escolar, les diferents capacitats físiques i l'estructura dels jocs motóricos, la seua aplicació escolar i la seua relació amb les altres parts de l'educació Física
DDUJI54 - Conéixer els mecanismes fonamentals d'adaptació a l'esforç de l'organisme i les seues particularitats en les diferents edats del període escolar.
DDUJI57 - Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la iniciació esportiva
DDUJI58 - Saber interpretar i utilitzar diferents sistemes d'avaluació de la Condició Física.
DDUJI59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
DDUJI60 - Conéixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, especialment de les variants valencianes.
DDUJI61 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu i descriptiu en llengua catalana.
DDUJI62 - Desenvolupar i usar la competència estilística per a crear textos en registres diversos o imitant estils en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI63 - Llegir en veu alta amb genuinidad fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell B2).

DD01 - Comprendre els principis bàsics de les Ciències experimentals ( Biologia i Geologia)
DD02 - Conéixer el currículum escolar d'aquestes ciències
DD03 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana
DD04 - Valorar la ciència com a fet cultural
DD05 - Reconéixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible
DD06 - Desenvolupar continguts mitjançant recursos didàctics adequats a aquesta etapa
DD07 - Comprendre i adquir els principis bàsics i els coneixements específics de la Història i la seua didàctica
DD08 - Conéixer el currículum escolar de les Ciències Socials en el referit a la Geografia
DD09 - Integrar l'estudi geogràfic des d'una orientació instructiva i cultural
DD10 - Fomentar l'educació democràtica i valoració de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica
DD11 - Conéixer el currículum escolar de les Ciències Socials en el referit a la Història
DD12 - Integrar l'estudi històric des d'una orientació instructiva i cultural
DD13 - Planificar i desenvolupar les estratègies didàctiques més adequades per a afavorir l'adquisició d'aprenentatges significatius en els coneixements relacionats amb les Ciències Socials
DD14.1 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a nombres naturals
DD14.2 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a nombres enters, racionals, magnituds, estimació i mesura
DD14.3 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a geometria, representacions espacials, tractament de la informació, atzar i probabilitat
DD15 - Conéixer el currículum escolar de Matemàtiques en Educació Primària
DD16 - Desenvolupar la capacitat per a analitzar, raonar i comunicar situacions matemàtiques
DD17 - Conéixer, interpretar, modelizar, representar, plantejar i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana
DD18 - Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars de la història i del pensament científic
DD19 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats
DD20 - Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació
DD21 - Conéixer els criteris de qualitat (lingüístics, temàtics i artístics) per a la selecció, l'ús i el gaudi de les obres literàries infantils
DD22 - Conéixer el currículum de la llengua oral i de la llengua escrita de l'etapa
DD23 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).
DD24 - Conéixer els principis didàctics per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua oral i escrita.
DD25 - Conéixer la literatura infantil escrita en català, així com els recursos didàctics per a ensenyar a escriure i llegir textos literaris en l'aula de primària
DD26 - Conéixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'estudiants d'altres llengües
DD27 - Conéixer els principis bàsics per a l'ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües
DD28 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i soci-cultural de la llengua anglesa
DD29 - Conéixer els principis didàctics per a ensenyar i avaluar de forma integrada amb les altres llengües del currículum els continguts específics de la llengua i la literatura infantil en català, en l'educació primària
DD30 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de la música
DD31 - Conéixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.
DD32 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals dins i fora de l'escola.
DD33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l'aprenentatge plàstic en l'Educació Primària.
DD34 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació física
DD35 - Conéixer els elements del currículum, la seua aplicació pràctica dins de l'ensenyament de l'Educació Física
DD36 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola
DD37 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants
DD38 - Comprendre els principis bàsics i lleis fonamentals de les Ciències Experimentals (Física i Química)
DD39 - Comprendre i adquirir els principis bàsics i els coneixements específics de la Geografia i la seua didàctica

FBUJI01 - Donar solucions educatives a les situacions escolars de multiculturalitat que eviten la discriminació personal i faciliten la inclusió social
FBUJI02 - Educar-se en valors i ciutadania
FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística
FBUJI04 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula de primària
FBUJI05 - Aplicar tècniques bàsiques de mediació intercultural en contextos socioeducativos
FBUJI06 - Conéixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà
FBUJI07 - Conéixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació
FBUJI08 - Conéixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període
FBUJI09 - Diferenciar sistemes de parentiu, processos de socialització i tècniques d'inclusió social en el context escolar
FBUJI10 - Gestionar recursos culturals en l'aula en l'àmbit de l'educació cooperativa
FBUJI11 - Saber aplicar models educatius d'atenció a la diversitat cultural
FBUJI12 - Saber executar projectes d'inclusió de famílies culturalment diverses en els processos educatius
FBUJI13 - Situar l'escola en el sistema educatiu espanyol en el context europeu i en l'internacional.
FBUJI14 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de l'alfabetització múltiple i la capacitació en l'expressió creativa utilitzant diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació primària
FBUJI15 - Dissenyar activitats didàctiques que promoguen la capacitat en els xiquets i xiquetes de Primària de cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per a transformar-la en coneixement
FBUJI16 - Ser capaç de cercar, seleccionar, dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l'adquisició de la competència “Tractament de la informació i competència digital"
FBUJI17 - Ser capaç de dissenyar activitats i entorns d'aprenentatge en educació primària per a formar persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives.
FBUJI18 - Ser capaç de dissenyar i dur a terme experiències educatives que afavorisquen hàbits d'ús segur i saludable de la tecnologia en el centre escolar i en la llar
FBUJI19 - Ser capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent i l'aprenentatge permanent al llarg de la vida
FBUJI20 - Conéixer les principals teories i descripcions del desenvolupament humà
FBUJI21 - Conéixer i comprendre la influència educativa dels contextos extraescolars, familiar i social
FBUJI22 - Dominar les habilitats socials necessàries per a exercir les funcions d'orientació i tutoria, especialment en relació amb la família
FBUJI23 - Identificar i valorar les característiques cognitives i soci-afectives dels estudiants de 6-12 anys
FBUJI24 - Reconéixer i identificar de forma conceptual les dificultats d'aprenentatge

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 6-12 anys
FB02 - Conéixer les característiques d'aquests estudiants, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials
FB03 - Identificar i conèixer les dificultats d'aprenentatge en el raonament lògic-matemàtic
FB04 - Tractar les dificultats detectades en l'aprenentatge
FB05 - Conéixer les propostes actuals d'ensenyament-aprenentatge basades en el desenvolupament de competències
FB06 - Conéixer programes i elaborar materials per a la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb dificultats d'aprenentatge, diferents capacitats i/o diferents ritmes d'aprenentatge
FB07 - Analitzar i comprendre els processos educatius en l'aula i fora d'ella relatius al període 6-12
FB08 - Conéixer els fonaments de l'educació primària
FB09 - Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
FB10 - Conéixer el sistema educatiu actual del nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l'activitat docent.
FB11 - Conéixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula.
FB12 - Abordar i resoldre problemes de disciplina
FB13 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.
FB14 - Promoure accions d'educació en valors orientada a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica
FB15 - Saber abordar i resoldre situacions escolars de tipus divers en contextos multiculturals.
FB16 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge en l'aula
FB17 - Conéixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.
FB18 - Participar en la definició del projecte educatiu i en l'activitat general del centre atenent a criteris de gestió i qualitat.
FB19 - Conéixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques de recerca educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació
FB20 - Adquirir habilitats socials i tècniques de comunicació en contextos culturalment diversos
FB21 - Conéixer i saber exercir les funcions de tutor en relació a l'individu i a les famílies.
FB22 - Relacionar l'educació amb el mitjà, i cooperar amb les famílies i la comunitat.
FB23 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació, familiar i escolar
FB24 - Conéixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
FB25 - Identificar i conèixer les dificultats d'aprenentatge en la lectura i l'escriptura
FB26 - Identificar i conèixer les principals disfuncions en el desenvolupament de la personalitat (6-12 anys)

P01 - Conéixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
P02 - Conéixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.
P04 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.
P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 6-12 anys.
P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

TFG - L'Ordre ECI/3857/2007 estableix que el treball de final de Grau ha de reflectir les competències específiques del Prácticum, així com les pròpies de la resta de matèries del Grau
 

Pla d’estudis

Primer curs

Teoria de l’Educació (FBB)

Desenvolupament i Contextos en l’Educació Primària (FBB)

Sociologia de l’Educació (FBB)

Psicologia de l’Educació en l’Escola Infantil i Primària (FBB)

Llengua Espanyola (OB)

Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I (OB)

Llengua Anglesa (OB)*

Didàctica de les Matemàtiques I (OB)

Història de l’Educació (FBB)

Didàctica de l’Educació Física (OB)

Segon curs

Educació per a la Diversitat (FBB)

Dificultats d’Aprenentatge i Desenvolupament (FB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola (OB)

Música (OB)

Didàctica de la Física i Química (OB)

Didàctica de les Ciències Naturals (OB)

Didàctica de les Matemàtiques II (OB)

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació (FBB)

Didàctica i Organització Escolar (FB)

Tercer curs

Didàctica de la Llengua Anglesa (OB)*

Didàctica de les Arts Plàstiques I (OB)

Didàctica de les Matemàtiques III (OB)

Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Primària (OB)

Didàctica de les Ciències Socials: Geografia (OB)

Didàctica de les Ciències Socials: Història (OB)

Pràcticum I (PE) 1**

Optativa 1 (OP)

Quart curs

Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (OB)

Didàctica de les Arts Plàstiques II (OB)

Fonaments de l’Acció Motriu (OB)

Pràcticum II (PE) 2**

-Educació Primària-

-Menció Música-

-Menció Educació Física-

Treball de Final de Grau (TFG) 3

Optativa 2 (OP)

 

Menció en Música:

Música (OB) 6 crèdits ECTS (2n curs)

Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Primaria (OB) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Noves Tecnologies Aplicades a la Música (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum II (menció Música) (OP) 26 crèdits ECTS (4t curs)

 

Menció en Educació Física:

Didàctica de l'Educació Física (OB) 6 crèdits ECTS (1r curs)

Fonaments de l’Acció Motriu (OB) 8 crèdits ECTS (4t curs)

Recursos en Educació Física (OP) 6 crèdits ECTS  (3r curs)

Pràcticum II (menció Educació Física) (OP) 26 crèdits ECTS (4t curs)

 

OPTATIVES

Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Recursos en Educació Física

Formes de Vida i Paisatges Històrics

El Laboratori Escolar en Ciències

Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

Noves Tecnologies Aplicades a la Música

Didàctica de Modelatge i Construcció

Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Taller de Matemàtiques

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es/.
 
1Per a cursar l’assignatura Pràcticum I (PE) cal haver superat el 60% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

2Per a cursar l’assignatura Pràcticum II (PE) cal haver superat el 60% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB) i haver superat el Pràcticum I (PE).

3Per a cursar l’assignatura Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el Pràcticum I (PE) i presentar l’acreditació de nivell C1 en llengua catalana i nivell B1 en llengua anglesa.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

- El Servei de Llengües i Terminologia de l’UJI emetrà el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià si se superen les assignatures obligatòries Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana I i Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana, i les optatives Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana II i Estratègies d’Anàlisi i Producció de Textos Catalans i s’acredita un certificat de C1 en llengua catalana (Nivell Mitjà JQCV o certificat universitari equivalent). Segons Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries.

- Es pot iniciar l'obtenció de la DECA (declaració eclesiàstica de competència acadèmica) si es cursa l'assignatura optativa Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica i posteriorment es realitzen els cursos de postgrau corresponents

- Per a obtenir, en finalitzar el grau, els nivells d'anglès que preveu la normativa d'accés a la funció pública, l'UJI posa a disposició de l'estudiantat cursos de formació i proves d'acreditació d'idiomes que permeten garantir aquest nivell, necessari en el món laboral de l'ensenyament.

 

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües(MELACOM)
 • Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament
 • Màster Universitari en Didàctica de la Música
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar

Amb el grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/cepfc/

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Es preveu aplicar un programa de coordinació amb projecció horitzontal, mitjançant la designació d'un responsable de cada curs, i projecció vertical mitjançant una Comissió Gestora del Grau amb representació de les àrees de coneixement majoritàries, dels responsables de curs i dels coordinadors d'estada en pràctiques i projecte de final de grau i coordinadors d'intercanvi, d'acord amb les directrius generals de les comissions gestores de grau de la Universitat Jaume I. 


Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. 
Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats. 
No obstant això, aquesta estructura i procediments podrien ser millorats per futures normatives pròpies de la Universitat Jaume I i desenvolupaments proposats amb el Sistema de Garantia de la Qualitat / AUDIT.
 

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

SeminarisEs tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència d'aquest grau es preveuen les diferents estratègies metodologies:

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiu i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del curriculum.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Diaris o quaderns de notesInforme personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Combinat amb l'exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Informe mestre-supervisor. Testimoni escrit pel mestre supervisor que l'estudiant o estudianta ha tingut durant l'estada en pràctiques mitjançant qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiantat o reunions individuals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Participació en seminaris i/o tutories. Estratègia basada en la participació de l'estudiantat en seminaris i tutories i en la recollida sistemàtica de dades, per part del professor, en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser mitjançant qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d'autoavaluació i d'avaluació entre estudiants. Participació de l'estudiant en la identificació i selecció d'estàndards i/o criteris a aplicar en el seu aprenentatge i en l'emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Combinat amb la valoració dels estudiants sobre la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l'aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, grupal, etc.

Prototips. Elaboracions pràctiques de models o versions inicials del disseny d'un producte que permeten valorar competències professionals (escultures, maquetes, programes informàtics, ...).

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització d'experiències i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura Pràcticum I

Consulta guia docent de l'assignatura Pràcticum II

Consulta guia docent de l'assignatura Pràcticum II (Menció Educació Física)

Consulta guia docent de l'assignatura Pràcticum II (Menció Música)

També es pot consultar el document de pràctiques externes del grau per al curs 2017/18.

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Per a cursar l’assignatura Pràcticum I (PE) cal haver superat el 60 % dels ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB). Per a cursar l’assignatura Pràcticum II (PE) cal haver superat el 60 % dels ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) i el Pràcticum I (PE).

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/upo/rest/publicacion/idioma/en?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 
Informació adicional:

Segons l'article 8.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència: "És requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals."

En la vostra titulació, aquestes dades les consultarem directament des de l'UJI prèvia autorització vostra en matrícula, pel que no caldrà que feu cap altre tràmit. No obstant això l'estudiantat estranger, a més d'autoritzar a l'UJI a consultar les dades al registre espanyol, haurà d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informe de l’absència de delictes de caràcter sexual.

 

Més informació sobre el certificat de delictes de naturalesa sexual al web:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos?_ga=2.98442207.1116866596.1500292036-1989958304.1475576832

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Università degli Studi di Modena
Modena (Itàlia)

Universidade de Aveiro
Aveiro (Portugal)

ISEC- Instituto Superior de Educaço e Ciências
Lisboa (Portugal)

Universitá Degli Studi Di Foggia
Foggia (Itàlia)

University College Lillebalt
Vejle (Dinamarca)

University of Gdansk
Polònia

Universidade do Minho
Portugal

Université de Bourgogne
França

La Haute école pédagogique du Canton de Vaud
França

Instituto Politécnico de Coimbra-Escola Superior de Educaçao de Coimbra
Portugal

 

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

Murray State University, KY
Murray (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
Brasil

Universidad Federal de Pelotas
Brasil

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat d’Alacant

Sant Vicent del Raspeig (Alacant) 

Universitat de Córdoba
Còrdova 

Universidad de Valladolid
Valladolid

Universidad de la Coruña
La Corunya

Universitat de Lleida
Lleida

Universitat de les Illes Balears
Palma de Mallorca 

Universitat de València
València

Universitat Rovira i Virgili
Reus (Tarragona) 

Universitat de Girona
Girona

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universidad de Granada
Granada

Universidad de Sevilla
Sevilla

Universidad Complutense de Madrid
Madrid

Universidad Autónoma de Madrid
Madrid

 

Més informació: 

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum I (PE).

Abans de matricular-se del treball de final de grau, l'estudiantat haurà de presentar l'acreditació de nivell C1 en llengua catalana i nivell B1 en llengua anglesa.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta el document de Treball de Final de Grau

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Paula Escobedo Peiro (pescobed@uji.es)

Vicedegana del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

Coordinació de curs

1r curs: Lidón Monferrer Sales (lmonferr@uji.es)

2n curs: Gil Lorenzo Valentín (valentin@uji.es)

3r curs: Diego Moliner Urdiales (dmoliner@uji.es)

4t curs: Alberto Cabedo Mas (cabedoa@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Óscar Chiva Bartoll (ochiva@uji.es)

Alicia Benet Gil (abenet@uji.es)

Rosa Mateu Pérez (mateu@uji.es)

José Luis Movilla Rosell (movilla@uji.es)

 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Otilia Martí Arnándiz

omarti@uji.es 

 

Coordinació de treball de final de grau

Alberto Cabedo Mas

cabedoa@uji.es

 

 

Delegats i delegades

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=218

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=218

Altres

Valora la teua elecció

Arribat a aquest punt, pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

 

Com sóc?

De manera orientativa, per tal de fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Mestre d’Educació Primària ha de tenir, et presentem el següent qüestionari. Respon les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

1. M’agrada la docència     1)  2)  3)  4)  5)

2. Sé escoltar   1)  2)  3)  4)  5)

3. Sóc observador/a    1)  2)  3)  4)  5)

4.  Vull treballar de forma cooperativa    1)  2)  3)  4)  5)

5. Tinc desenvolupada la capacitat de síntesi     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tinc habilitats comunicatives    1)  2)  3)  4)  5)

7. Sóc creatiu/va     1)  2)  3)  4)  5)

8. M’agradaria millorar l'escola     1)  2)  3)  4)  5)

9. Sóc pacient     1)  2)  3)  4)  5)

10. Crec que els xiquets i les xiquetes poden aportar moltes coses a la societat     1)  2)  3)  4)  5)

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el suposat que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tenir en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– la capacitat de síntesi, la creativitat... ja que en definitiva l’estudiantat que vol cursar aquest grau són persones que les agrada la docéncia i son emprenedors.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Aleshores, ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: plantejat objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

- Analitza els avantatges i inconvenients del Grau en Mestre/a d’Educació Primària.

              - Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5

             (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

             - Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

             - Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN MESTRE/A  D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Eres tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

 

Has de decidir per tu mateix o mateixa!

 

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per orientar-te:

 

CONSULTA L’ORIENTADOR/A DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA:


Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, ha de fer clic on posa Enviar petició.

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària


1. Què és el grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària?

El grau en Mestra o Mestre d'Educació Primària ofereix la formació necessària que capacita les futures i futurs mestres a contribuir al desenvolupament personal, social i cognitiu de les xiquetes i xiquets entre 6 i 12 anys. El personal docent ha de poder dissenyar, desplegar, analitzar i avaluar el procés d'ensenyament/aprenentatge de les distintes disciplines establides en aquesta etapa. Amb aquest grau es pretén donar una formació de tipus generalista, atesa la diversitat de sabers i actuacions que és necessari que domine un mestre o mestra d'educació primària, tant als centres escolars públics com als privats i concertats.

Els graduats i graduades en Mestra o Mestre d'Educació Primària de la Universitat Jaume I han d'adquirir unes competències àmplies, al mateix temps que profundes, perquè tota l'activitat que es duga a terme a l'escola resulte significativa i estimule el potencial de desenvolupament tot l'alumnat en un treball cooperatiu del grup; han de posseir la capacitat de dissenyar i organitzar projectes disciplinaris i interdisciplinaris, de col·laborar amb el món exterior a l'escola; han de ser capaços d'analitzar el context en què es desenvolupa la seua activitat i planificar-la, de donar resposta a una societat canviant; també han de tenir les competències per a exercir les funcions de tutoria i orientació de xiquetes i xiquets i l'avaluació dels seus aprenentatges.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Ciències Socials i Jurídiques.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre en el qual s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries, proveïdes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules informàtiques dedicades a la docència, proveïdes amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.

- Sala d'estudi.

- Seminaris amb capacitat per a 15 persones aproximadament, dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna amb un aforament de 174 persones, una sala de graus amb aforament per 64 persones, un espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

- Laboratoris docents i aules específiques (dibuix, ceràmica, música, idiomes i matemàtiques).

- A més, es compta amb les instal·lacions del Servei d'Esports en les quals també realitzen activitats docents.


4. Com es pot accedir al grau?

Podeu consultar les diferents vies d'accés al següent enllaç:

https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/acces/

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a l'estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisions  sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectual la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:

12. En què consisteixen les pràctiques externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les Estades en Pràctiques en el grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària.

Mencions del títol

Mentre es cursa aquest grau es pot obtenir la menció d'Educació Física o de Música, cursant una optativa del grau i realitzant el Pràcticum en l'especialitat.

13. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es constate la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

Per a l'estudiantat que ha iniciat els seus estudis de mestre en el curs 2015-16 el Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s'haja superat el Pràcticum I (PE). A més, cal presentar l'acreditació de nivell C1 en llengua catalana i nivell B1 en llengua anglesa.

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

- Màsters oficials:

Màster universitari en Psicopedagogia.

Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM).

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.


15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

- Docència d'educació primària en centres públics i privats.
- Docència en centres d'educació permanent d'adults.
- Docència en centres hospitalaris.
- Docència en centres penitenciaris.
- Empresa privada.
- Oposicions a l'administració.

Més informació:

16. Quién es la vicedecana de la titulación?

Paula Escobedo Peiro
Departamento de Educación
Despacho: HC2439DD
Teléfono: 964 729797
Correo electrónico: Paula.Escobedo@uji.es

17. On puc informar-me?
Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16