UJI

Mestre o Mestra d'Educació Primària

Última modificació: 23/03/2021 | Font: InfoCampus

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 93, conforma la professió de Mestre en Educació Primària com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre de 2007.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Pla d'estudis anterior

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 93, conforma la professió de Mestre en Educació Primària com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre de 2007.

Aquest grau prepara per a l'activitat dels i les mestres en l'educació de xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys. El treball del o la professional de l'ensenyament consisteix a proporcionar a tot l'alumnat una educació comuna que fixe les bases per al seu desenvolupament integral: l'adquisició dels elements culturals bàsics, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic, etc.

Aquests estudis proporcionen una sèrie de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a poder intervindre d’una manera autònoma i eficaç a l'escola i per a projectar-se al medi dels xiquets i xiquetes.

Aquests titulats i titulades han de desenvolupar una actitud crítica que els permeta diferenciar en cada moment quina ha de ser la seua actuació, tenint en compte la situació educativa i les necessitats i interessos de l'alumnat.

La formació dels mestres contempla tres nivells bàsics:

- Formació a nivell professional.

- Desenvolupament d'actituds i d'aptituds que permeten una actuació educativa eficaç.

- Formació científica i cultural.

La formació professional que ofereix la universitat capacita els graduats i graduades en Mestre o Mestra per a ser transmissors de coneixements, per a formar a l'alumnat mitjançant tècniques i estratègies didàctiques i per a buscar altres mitjans i recursos.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació,  conforma a aquesta professió docent com regulada i apareix la justificació de la implantació d'aquest títol per a exercir la professió regulada de Mestre o Mestra d'Educació Primària.

Jesús Gil Gómez

Vicedegà del Grau en Mestre/Mestra en Educació Primària

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Professorat altament qualificat amb una àmplia experiència docent i investigadora.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

- Àmplia inserció laboral de les titulades i titulats en Mestra o Mestre d’Educació Primària.

- Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual a les aules).

- Àmplia oferta de pràctiques en centres educatius, amb una tutorització dual.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.   

- Possibilitat de cursar les mencions d’Educació Física, Anglés i Música.

- Possibilitat de conèixer el camp de la investigació en educació. Existeixen potents grups d’investigació sobre tots els vessants de l’educació que poden ajudar a iniciar-se en aquest camí.

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Mestra o Mestre d’Educació Primària ofereix la formació necessària que capacita les futures i futurs mestres a contribuir al desenvolupament personal, social i cognitiu de les xiquetes i xiquets entre 6 i 12 anys. El personal docent ha de poder dissenyar, desenvolupar, analitzar i avaluar el procés d’ensenyament/aprenentatge de les distintes disciplines establides en aquesta etapa. Amb aquest grau es pretén donar una formació de tipus generalista, atesa la diversitat de sabers i actuacions que és necessari que domine una mestra o mestre d’Educació Primària, tant als centres escolars públics com als privats i concertats.

Les graduades i graduats en Mestra o Mestre d’Educació Primària de la Universitat Jaume I han d’adquirir unes competències àmplies, al mateix temps que profundes, perquè tota l’activitat que es duga a terme a l’escola resulte significativa i estimule el potencial de desenvolupament de tot l’alumnat en un treball cooperatiu del grup; han de posseir la capacitat de dissenyar i organitzar projectes disciplinars i interdisciplinars, de col·laborar amb el món exterior a l’escola; han de ser capaços d’analitzar el context en què es desenvolupa la seua activitat i planificar-la, de donar resposta a una societat canviant; també han de tenir les competències per a exercir les funcions de tutoria i orientació de xiquetes i xiquets i l’avaluació dels seus aprenentatges.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 36 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 24 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 40 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 14 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Optatives (OP) 12 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 18 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020/21 és de 14,96 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 897,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum II (PE).

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

Per a tramitar el títol de Graduat o Graduada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat Jaume I s'ha d'acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d’Educació Primària per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

També pots obtenir:

Menció en Educació Física.

Menció en Música.

- Menció en Anglès

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de cadascuna de les assignatures que t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el que t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita-ho!

És per això fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules informàtiques dedicades a la docència proveïdes amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
 • Sala d'estudi.
 • Seminaris amb capacitat per a 15 persones aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna amb un aforament de 174 persones, sala de graus amb aforament per a 64 persones,  espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Laboratoris docents i aules específiques (dibuix, ceràmica, música, idiomes i matemàtiques).

A més, es compta amb les instal·lacions del Servei d'Esports en les quals també es realitzen activitats docents.

 

Finalment, per a saber més dels estudis universitaris

Webs d’interès general

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Conselleria d’Educació 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Quan acabes els estudis del grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un mestre o mestra d’Educació Primària són diversos:

 • Docència d’educació primària en centres públics i privats

 • Docència en centres d’educació permanent d’adults

 • Docència de valencià en centres d’ensenyament

 • Docència de religió en centres d’ensenyament

 • Docència en centres hospitalaris

 • Docència en centres penitenciaris

 • Centres de natura i granges escola

 • Campaments i escoles d’estiu

 • Empresa privada

 • Oposicions a l’administració

Tasques professionals

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:

- Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes, saber adaptar els continguts i el seu aprenentatge a les característiques particulars de cada alumne o alumna en particular.

- Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i de tècniques adequades, que l’alumnat mostre una actitud positiva cap a l’adquisició de coneixements.

- Comprendre l’alumnat i la seua problemàtica social i familiar, per a poder ajudar-lo a superar les dificultats i adquirir un desenvolupament integral de la persona.

- Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fent funcions directives i de coordinació i relació amb les institucions locals (com ara ajuntaments, consells comarcals…), a més de tasques burocràtiques.

- Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en què es troba l’alumnat.

- Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció creativa, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.

- Conèixer les tècniques de treball més adequades per a l’ensenyament/aprenentatge de les diferents disciplines (ciències naturals, llengua, matemàtiques...) en l’educació  primària.

- Potenciar actituds positives i la integració de xiquets amb necessitats educatives especials.

- Fer possible que cada alumne o alumna desenvolupe, dins de les seues capacitats, la comprensió i les destreses matemàtiques i lingüístiques corresponents als diferents cicles de l’educació primària, tenint sempre presents les dificultats que alguns alumnes experimentaran per a aconseguir una comprensió apropiada.

- Avaluar i confeccionar programacions.

 

 

RESUM

EIXIDES PROFESSIONALS

• Docència d’educació primària en centres públics i privats.

• Docència en centres d’educació permanent d’adults.

• Docència en centres hospitalaris.

• Docència en centres penitenciaris.

• Empresa privada.

• Oposicions a l’administració.


 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Pel que fa al perfil d’ingrés recomanat, es considera adequat que l’estudiantat tinga vocació per la professió i afany d’ajuda i dedicació als xiquets i joves.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació
 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 

 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació


 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

En el grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària s’ofereixen 144 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Mestre o Mestra d'Educació Primària s’ofereixen 144 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,909, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 144) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall
 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació
 

Llistes d’espera
 

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
   

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d'Educació Primària per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DDUJI01 - Aplicar coneixements bàsics sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) i la seua aplicació a un context informatiu actualitzat a fi de conéixer els avanços de l'educació física i l'esport
DDUJI02 - Conéixer i distingir els diferents instruments d'avaluació i utilitzar-los com a element de dinamització i millora de la seua pràctica docent.
DDUJI03 - Donar respostes a la diversitat en les pràctiques d'Educació Física
DDUJI04 - Emprar instruments d'avaluació dels sistemes corporals i motóricos i utilitzar i interpretar els resultats dins de l'assignatura d'Educació Física
DDUJI05 - Ser capaç de realitzar correctament una programació de l'assignatura d'EDUCACIÓ FÍSICA en primària, en els diferents nivells de programació d'acord amb el curriculum establit per la normativa vigent.
DDUJI06 - Saber dissenyar activitats de l'Educació Física i la seua relació amb altres disciplines
DDUJI07 - Ser capaç de conèixer, diferenciar i aplicar diferents mètodes i estils d'ensenyament, segons el context en el qual desenvolupe la seua labor professional, i d'acord amb el nivell dels alumnes, les característiques del contingut i la pròpia idiosincràsia del professor.
DDUJI08 - Ser capaç de dissenyar sessions d'educació física a partir d'un estil d'ensenyament valorant la relació ensenyament-aprenentatge-objectiu
DDUJI09 - Tenir capacitat de reflexió sobre el procés d'ensenyament/aprenentatge, els diferents tipus organitzatius i les diferents metodologies d'aplicació didàctica dins de les classes d'Educació Física
DDUJI10 - Conéixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als diferents contextos comunicatius
DDUJI11 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.
DDUJI12 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI13 - Dominar de formar progressiva els fonaments del llenguatge i dels mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola
DDUJI14 - Reconéixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI15 - Usar mètodes de revisió de textos, especialment amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI16 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI17 - Desenvolupar de forma progressiva les competències, tant generals, com a lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en l'aula de llengua anglesa
DDUJI18 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial al recurs a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància
DDUJI19 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula
DDUJI20 - Conéixer els processos de simbolització matemàtica
DDUJI21 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de l'educació matemàtica
DDUJI22 - Conéixer el procés d'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita
DDUJI23 - Conéixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte
DDUJI24 - Conéixer els fonaments musicals del currículum d'Educació Primària
DDUJI25 - Aprendre tècniques experimentals
DDUJI26 - Conéixer la metodologia científica
DDUJI27 - Desenvolupar continguts mitjançant treballs experimentals
DDUJI28 - Desenvolupar l'interès i el respecte pel mitjà natural
DDUJI29 - Conéixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa
DDUJI30 - Conéixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.
DDUJI31 - Planificar el que va a ser ensenyat i avaluat, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa
DDUJI32 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació àudio/visuals i escrits
DDUJI33 - Comprendre i valorar l'experiència que les arts visuals aporten a la totalitat del procés educatiu i la seua importància en la formació integral de l'ésser humà.
DDUJI34 - Conéixer les característiques generals del llenguatge visual i els aspectes fonamentals de la seua sintaxi i semàntica
DDUJI35 - Conéixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-ho i valorar-ho.
DDUJI36 - Contribuir a desenvolupar en els alumnes, l'elaboració de conceptes sobre la funció dels objectes a través de l'observació, la manipulació i l'experimentació amb ells.
DDUJI37 - Desenvolupar activitats i tasques, que permeten desenvolupar l'experiència artística.
DDUJI38 - Desenvolupar les capacitats necessàries per a la planificació de les tasques educatives en l'Àrea de l'Educació Artística.
DDUJI39 - Facilitar la representació a través dels llenguatges plàstics i visuals.
DDUJI40 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l'experiència artística.
DDUJI41 - Promoure la producció autònoma i la comunicació a través de la creació d'estructures espontànies i de la cerca de relacions simbòliques.
DDUJI42 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.
DDUJI43 - Ser capaç de desplegar habilitats i recursos per a orientar i solucionar els problemes de tipus expressiu, estètic i creatiu que l'alumnat requerisca o puga plantejar.
DDUJI44 - Ser capaç de realitzar un estudi crític dels mitjans de comunicació (cinema, TV, video, publicitat, llenguatges interactius i multimèdia), des d'una òptica eminentment visual i amb perspectiva ètica.
DDUJI45 - Utilitzar les arts plàstiques i visuals com a font i nucli integrador d'experiències transversals.
DDUJI46 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.
DDUJI47 - Conéixer les teories sobre l'adquisició i desenvolupament d'aprenentatges corresponents
DDUJI48 - Conéixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal
DDUJI49 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals
DDUJI50 - Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un entorn sostenible
DDUJI51 - Conéixer i diferenciar els elements que configuren les Qualitats Físiques Bàsiques.
DDUJI53 - Conèixer els fonaments bàsics de la iniciació esportiva escolar, les diferents capacitats físiques i l'estructura dels jocs motóricos, la seua aplicació escolar i la seua relació amb les altres parts de l'educació Física
DDUJI54 - Conéixer els mecanismes fonamentals d'adaptació a l'esforç de l'organisme i les seues particularitats en les diferents edats del període escolar.
DDUJI57 - Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la iniciació esportiva
DDUJI58 - Saber interpretar i utilitzar diferents sistemes d'avaluació de la Condició Física.
DDUJI59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
DDUJI60 - Conéixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, especialment de les variants valencianes.
DDUJI61 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu i descriptiu en llengua catalana.
DDUJI62 - Desenvolupar i usar la competència estilística per a crear textos en registres diversos o imitant estils en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI63 - Llegir en veu alta amb genuinidad fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell B2).

DD01 - Comprendre els principis bàsics de les Ciències experimentals ( Biologia i Geologia)
DD02 - Conéixer el currículum escolar d'aquestes ciències
DD03 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana
DD04 - Valorar la ciència com a fet cultural
DD05 - Reconéixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible
DD06 - Desenvolupar continguts mitjançant recursos didàctics adequats a aquesta etapa
DD07 - Comprendre i adquir els principis bàsics i els coneixements específics de la Història i la seua didàctica
DD08 - Conéixer el currículum escolar de les Ciències Socials en el referit a la Geografia
DD09 - Integrar l'estudi geogràfic des d'una orientació instructiva i cultural
DD10 - Fomentar l'educació democràtica i valoració de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica
DD11 - Conéixer el currículum escolar de les Ciències Socials en el referit a la Història
DD12 - Integrar l'estudi històric des d'una orientació instructiva i cultural
DD13 - Planificar i desenvolupar les estratègies didàctiques més adequades per a afavorir l'adquisició d'aprenentatges significatius en els coneixements relacionats amb les Ciències Socials
DD14.1 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a nombres naturals
DD14.2 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a nombres enters, racionals, magnituds, estimació i mesura
DD14.3 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a geometria, representacions espacials, tractament de la informació, atzar i probabilitat
DD15 - Conéixer el currículum escolar de Matemàtiques en Educació Primària
DD16 - Desenvolupar la capacitat per a analitzar, raonar i comunicar situacions matemàtiques
DD17 - Conéixer, interpretar, modelizar, representar, plantejar i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana
DD18 - Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars de la història i del pensament científic
DD19 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats
DD20 - Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació
DD21 - Conéixer els criteris de qualitat (lingüístics, temàtics i artístics) per a la selecció, l'ús i el gaudi de les obres literàries infantils
DD22 - Conéixer el currículum de la llengua oral i de la llengua escrita de l'etapa
DD23 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).
DD24 - Conéixer els principis didàctics per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua oral i escrita.
DD25 - Conéixer la literatura infantil escrita en català, així com els recursos didàctics per a ensenyar a escriure i llegir textos literaris en l'aula de primària
DD26 - Conéixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'estudiants d'altres llengües
DD27 - Conéixer els principis bàsics per a l'ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües
DD28 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i soci-cultural de la llengua anglesa
DD29 - Conéixer els principis didàctics per a ensenyar i avaluar de forma integrada amb les altres llengües del currículum els continguts específics de la llengua i la literatura infantil en català, en l'educació primària
DD30 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de la música
DD31 - Conéixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.
DD32 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals dins i fora de l'escola.
DD33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l'aprenentatge plàstic en l'Educació Primària.
DD34 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació física
DD35 - Conéixer els elements del currículum, la seua aplicació pràctica dins de l'ensenyament de l'Educació Física
DD36 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola
DD37 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants
DD38 - Comprendre els principis bàsics i lleis fonamentals de les Ciències Experimentals (Física i Química)
DD39 - Comprendre i adquirir els principis bàsics i els coneixements específics de la Geografia i la seua didàctica

FBUJI01 - Donar solucions educatives a les situacions escolars de multiculturalitat que eviten la discriminació personal i faciliten la inclusió social
FBUJI02 - Educar-se en valors i ciutadania
FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística
FBUJI04 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula de primària
FBUJI05 - Aplicar tècniques bàsiques de mediació intercultural en contextos socioeducativos
FBUJI06 - Conéixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà
FBUJI07 - Conéixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació
FBUJI08 - Conéixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període
FBUJI09 - Diferenciar sistemes de parentiu, processos de socialització i tècniques d'inclusió social en el context escolar
FBUJI10 - Gestionar recursos culturals en l'aula en l'àmbit de l'educació cooperativa
FBUJI11 - Saber aplicar models educatius d'atenció a la diversitat cultural
FBUJI12 - Saber executar projectes d'inclusió de famílies culturalment diverses en els processos educatius
FBUJI13 - Situar l'escola en el sistema educatiu espanyol en el context europeu i en l'internacional.
FBUJI14 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de l'alfabetització múltiple i la capacitació en l'expressió creativa utilitzant diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació primària
FBUJI15 - Dissenyar activitats didàctiques que promoguen la capacitat en els xiquets i xiquetes de Primària de cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per a transformar-la en coneixement
FBUJI16 - Ser capaç de cercar, seleccionar, dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l'adquisició de la competència “Tractament de la informació i competència digital"
FBUJI17 - Ser capaç de dissenyar activitats i entorns d'aprenentatge en educació primària per a formar persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives.
FBUJI18 - Ser capaç de dissenyar i dur a terme experiències educatives que afavorisquen hàbits d'ús segur i saludable de la tecnologia en el centre escolar i en la llar
FBUJI19 - Ser capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent i l'aprenentatge permanent al llarg de la vida
FBUJI20 - Conéixer les principals teories i descripcions del desenvolupament humà
FBUJI21 - Conéixer i comprendre la influència educativa dels contextos extraescolars, familiar i social
FBUJI22 - Dominar les habilitats socials necessàries per a exercir les funcions d'orientació i tutoria, especialment en relació amb la família
FBUJI23 - Identificar i valorar les característiques cognitives i soci-afectives dels estudiants de 6-12 anys
FBUJI24 - Reconéixer i identificar de forma conceptual les dificultats d'aprenentatge

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 6-12 anys
FB02 - Conéixer les característiques d'aquests estudiants, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials
FB03 - Identificar i conèixer les dificultats d'aprenentatge en el raonament lògic-matemàtic
FB04 - Tractar les dificultats detectades en l'aprenentatge
FB05 - Conéixer les propostes actuals d'ensenyament-aprenentatge basades en el desenvolupament de competències
FB06 - Conéixer programes i elaborar materials per a la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb dificultats d'aprenentatge, diferents capacitats i/o diferents ritmes d'aprenentatge
FB07 - Analitzar i comprendre els processos educatius en l'aula i fora d'ella relatius al període 6-12
FB08 - Conéixer els fonaments de l'educació primària
FB09 - Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
FB10 - Conéixer el sistema educatiu actual del nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l'activitat docent.
FB11 - Conéixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula.
FB12 - Abordar i resoldre problemes de disciplina
FB13 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.
FB14 - Promoure accions d'educació en valors orientada a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica
FB15 - Saber abordar i resoldre situacions escolars de tipus divers en contextos multiculturals.
FB16 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge en l'aula
FB17 - Conéixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.
FB18 - Participar en la definició del projecte educatiu i en l'activitat general del centre atenent a criteris de gestió i qualitat.
FB19 - Conéixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques de recerca educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació
FB20 - Adquirir habilitats socials i tècniques de comunicació en contextos culturalment diversos
FB21 - Conéixer i saber exercir les funcions de tutor en relació a l'individu i a les famílies.
FB22 - Relacionar l'educació amb el mitjà, i cooperar amb les famílies i la comunitat.
FB23 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació, familiar i escolar
FB24 - Conéixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
FB25 - Identificar i conèixer les dificultats d'aprenentatge en la lectura i l'escriptura
FB26 - Identificar i conèixer les principals disfuncions en el desenvolupament de la personalitat (6-12 anys)

P01 - Conéixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
P02 - Conéixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.
P04 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.
P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 6-12 anys.
P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

TFG - L'Ordre ECI/3857/2007 estableix que el treball de final de Grau ha de reflectir les competències específiques del Prácticum, així com les pròpies de la resta de matèries del Grau
 

Pla d’estudis

Primer curs

Teoria de l’Educació (FBB)

Organització Educativa (FB)

Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (FBB)

Didàctica i Desenvolupament Curricular (FB)

Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària (OB)

Sociologia de l’Educació (FBB)

Història de l’Educació (FBB)

Llengua Espanyola (OB)

Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I (OB)

Llengua Anglesa (OB)*

Segon curs

Educació per a la Diversitat (FBB)

Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (FBB)

Trastorns del Desenvolupament (FBB)

Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària (FB)

Didàctica de les Matemàtiques I (OB)

Didàctica de l’Educació Física (OB)

Didàctica de la Llengua Espanyola (OB)

Música (OB)

Prácticum I (PE) 1**

Tercer curs

Didàctica de les Matemàtiques II (OB)

Didàctica de la Física i Química (OB)

Didàctica de les Ciències Socials: Geografia (OB)

Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa (OB)*

Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals (OB)

Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Primària (OB)

Prácticum II (PE) 2**

Optativa 1 (OP)

Quart curs

Didàctica de les Ciències Naturals (OB)

Didàctica de les Ciències Socials: Història (OB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (OB)

Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu (OB)

Prácticum III (PE) 3**

-Educació Primària-

-Menció Música-

-Menció Educació Física-

-Menció Anglès-

Treball de Final de Grau (TFG) 4

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

 

Menció en Música:

Música (OB) 6 crèdits ECTS (2n curs)

Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Primària (OB) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Agrupacions Instrumentals (OP) 6 crèdits ECTS (3r curs)

L'Aprenentatge de la Música en Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Música i Noves Tecnologies (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum III (menció Música) (OP) 18 crèdits ECTS (4t curs)

 

Menció en Educació Física:

Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària (OB) 6 crèdits ECTS (1r curs)

Didàctica de l'Educació Física (OB) 6 crèdits ECTS (2n curs)

Iniciació Esportiva en Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Activitat Física i Salut en Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum III (menció Educació Física) (OP) 18 crèdits ECTS (4t curs)

 

Menció en Anglès5:

Llengua Anglesa (OB) 6 crèdits ECTS (1r curs)

Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa (OB) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Didàctica de les Habilitats Lingüístiques en Llengua Anglesa (OP) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Didàctica de la Competència Comunicativa en Llengua Anglesa (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per a l'Aula de Llengua Anglesa (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum III (menció Anglès) (OP) 18 crèdits ECTS (4t curs)

 

OPTATIVES

Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Religió, Cultura i Valors

Formes de Vida i Paisatges Històrics

El Laboratori Escolar en Ciències

Taller de Ceràmica Artística per a Educació Primària

Taller de Matemàtiques

Innovació Educativa des de la Investigació-Acció

Innovació Educativa i Creació Artística en Arts Visuals

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es

1 Per a cursar el Pràcticum I s'ha d'haver superat el 80% de crèdits de primer curs del grau i s'ha d'acreditar el nivell B1 o equivalent de català.

2 Per a cursar el Pràcticum II s'ha d'haver superat el Pràcticum I i haver superat el 80% de crèdits de primer i segon curs del grau.

3 Per a cursar el Pràcticum III s'ha d'haver superat el Pràcticum II i haver superat el 80% de crèdits dels tres primers cursos del grau.

4 Per a cursar el Treball de final de grau s'ha d'haver superat el Pràcticum II.

5 Per a cursar el Practicum III (Menció Anglès) s'ha d'acreditar el nivell B2 d'anglès.

Per a tramitar el títol de Graduat o Graduada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat Jaume I s'ha d'acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.


- Es pot iniciar l'obtenció de la DECA (declaració eclesiàstica de competència acadèmica) si es cursa l'assignatura optativa Religió, Cultura i Valors i posteriorment es realitzen els cursos de postgrau corresponents

- Per a obtenir, en finalitzar el grau, els nivells d'anglès que preveu la normativa d'accés a la funció pública, l'UJI posa a disposició de l'estudiantat cursos de formació i proves d'acreditació d'idiomes que permeten garantir aquest nivell, necessari en el món laboral de l'ensenyament.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües(MELACOM)
 • Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar

Amb el grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 21 del dia 30 de març de 2012, cada grau adscrit a la Facultat ha de disposar d'una Comissió de Titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.

La Comissió de Titulació de Grau la presideix el Vicedeganat nomenat a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria.

La Comissió està formada per una representació del professorat a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) de què es tracta i una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:
 
• Vicedegà/a del grau
• Coordinador/a acadèmic de grau
• Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau
• Coordinador/a del TFG
• Coordinador/a de Pràctiques externes
• Representant de l'estudiantat

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment recollit en el “Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de l'estada en pràctiques, del programa de mobilitat i del treball de final de grau, seran designades per la Junta de Centre a proposta del Vicedeganat, i nomenades pel Rectorat.

Si escau, els membres del punt e) els nomenarà la Junta de Facultat a proposta dels departaments implicats en la docència dels estudis, previ informe de la Comissió de Titulació de Grau.

La Comissió de Titulació del Grau actua de forma col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau.

Destaquen, en particular:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com per exemple les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic.

c) Coordinar-se amb altres Comissions de Titulació de Grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.

e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents altres universitats.

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetlar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.

g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió.

h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.

j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establert en el títol.

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora.

m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar solapaments entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per a fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

SeminarisEs tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència d'aquest grau es preveuen les diferents estratègies metodologies:

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiu i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del curriculum.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Diaris o quaderns de notesInforme personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Combinat amb l'exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Informe mestre-supervisor. Testimoni escrit pel mestre supervisor que l'estudiant o estudianta ha tingut durant l'estada en pràctiques mitjançant qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiantat o reunions individuals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Participació en seminaris i/o tutories. Estratègia basada en la participació de l'estudiantat en seminaris i tutories i en la recollida sistemàtica de dades, per part del professor, en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser mitjançant qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d'autoavaluació i d'avaluació entre estudiants. Participació de l'estudiant en la identificació i selecció d'estàndards i/o criteris a aplicar en el seu aprenentatge i en l'emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Combinat amb la valoració dels estudiants sobre la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l'aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, grupal, etc.

Prototips. Elaboracions pràctiques de models o versions inicials del disseny d'un producte que permeten valorar competències professionals (escultures, maquetes, programes informàtics, ...).

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització d'experiències i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta la  guía docent de l’assignatura Pràcticum I

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Consulta les entitats cooperadores

 

Els requisits per a l'estudiantat del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018) seràn els següents:

 • Per a cursar el Pràcticum I cal haver superat el 80% de crèdits de primer curs del grau i cal acreditar el nivell B1 o equivalent de català.
 • Per a cursar el Pràcticum II cal haver superat el Pràcticum I i haver superat el 80% de crèdits de primer i segon curs del grau.
 • Per a cursar el Pràcticum III cal haver superat el Pràcticum II i haver superat el 80% de crèdits dels tres primers cursos del grau.
 • Per a cursar el Pràcticum III (menció Anglès) cal acreditar el nivell B2 d'anglès.

 

Pràctiques curriculars (reconeixement per assignatures Pràcticum I, Pràcticum II i Pràcticum III)

Les assignatures de Pràcticum I, II i III, les quals es consideren pràctiques curriculars i tenen carácter professionalitzador, s'han de realitzar dins del sistema educatiu espanyol.
L'únic programa de mobilitat que permet reconèixer en l'expedient del nostre alumnat les assignatures de Pràcticum I, II i III cursades fora de l'UJI, quan la càrrega de crèdits és equivalent, és el Programa SICUE. Per tant, les persones interessades a cursar segon i/o tercer i/o quart curs del grau en una altra universitat espanyola han de contactar amb la coordinació de programes d'intercanvi dels Graus de Mestre/a d'Educació Primaria.
No es pot cursar Pràcticum I, Pràcticum II i Pràcticum III a l'estranger (amb cap tipus de beca Erasmus, o sense beca) ja que no pertanyen al sistema educatiu espanyol.

 

Pràctiques extracurriculars
Hi ha oficines i entitats a l'UJI que organitzen pràctiques extracurriculars les quals es poden fer a Espanya o a l'estranger, como són la FUE o l'OIPEP, però no seran reconegudes com a Pràcticum del grau.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 
Informació adicional:

Segons l'article 8.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència: "És requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals."

En la vostra titulació, aquestes dades les consultarem directament des de l'UJI prèvia autorització vostra en matrícula, pel que no caldrà que feu cap altre tràmit. No obstant això l'estudiantat estranger, a més d'autoritzar a l'UJI a consultar les dades al registre espanyol, haurà d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informe de l’absència de delictes de caràcter sexual.

 

Més informació sobre el certificat de delictes de naturalesa sexual al web:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic , amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació: 

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum II (PE).

Els requisits per a l'estudiantat del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018) seràn els següents:

 • Per a cursar el Treball de final de grau cal haver superat el Pràcticum II.
 • Per a tramitar el títol de Graduat o Graduada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat Jaume I cal acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta el document de Treball de Final de Grau

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Jesús Gil Gómez jegil@uji.es

Vicedegà del Grau en Mestre/Mestra en Educació Primària

Coordinació per al seguiment de la qualitat

 

Gloria Torralba Miralles gtorralb@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

 

José Luis Movilla Rosell  movilla@uji.es

 

Coordinació de pràctiques

 

Mª José Beltrán Meneu

Rosa Mateu Pérez

Manel Martí Puig 

Francisco Javier Cantos Aldaz

Contacte: practicum_mestre@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Otilia Martí Arnándiz

omarti@uji.es 

 

Coordinació de treball de final de grau

Mª Lidón Moliner Miravet

mmoliner@uji.es 

 

 

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=2000005

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=2000005

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus