Mestre o Mestra d'Educació Infantil

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 92, conforma la professió de Mestre en Educació Infantil com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre de 2007. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

INTRODUCCIÓ

Presentació

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 92, conforma la professió de Mestre en Educació Infantil com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre de 2007.

Els mestres i les mestres d'educació infantil s'encarreguen de l'educació de xiquets i xiquetes de zero a sis anys, i se centren en les destreses i coneixements necessaris als processos de socialització i habilitats per a l'aprenentatge.

El professional de l'ensenyament ha de procurar el desenvolupament dels xiquets i xiquetes en els nivells físic, intel·lectual, afectiu, social i moral. Ha de treballar el desenvolupament del moviment, de la comunicació i del llenguatge, les pautes de convivència i relació social, el descobriment de l'entorn físic i social de forma globalitzada i s’ha de basar en experiències, activitats i jocs.

Aquests estudis proporcionen una sèrie de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a poder intervenir d'una manera autònoma i eficaç a l'escola.

La formació dels mestres inclou tres nivells bàsics:

- formació professional,

- desenvolupament d'actituds que permeten una actuació educativa eficaç,

- formació científica i cultural.

Aquesta formació els capacita per a ser transmissors de coneixements, per a formar l'alumnat mitjançant tècniques i estratègies didàctiques i per a buscar altres mitjans i recursos.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, conforma aquesta professió docent com regulada i apareix la justificació de la implantació d'aquest títol per a exercir la professió regulada de mestre o mestra d’Educació Infantil (primer cicle i segon cicle).

 

María Lozano Estivalis

Vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil

estivali@uji.es

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Professorat altament qualificat amb una àmplia experiència docent i investigadora.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

- Àmplia inserció laboral de les titulades i titulats en Mestre o Mestra d’Educació Infantil.

- Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual en les aules).

- Àmplia oferta de pràctiques en centres públics, concertats, etc.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil ofereix la formació necessària que capacita les futures i futurs mestres a contribuir al desenvolupament personal, social i afectiu de les xiquetes i xiquets entre zero i sis anys. El personal docent ha de poder dissenyar, desplegar, analitzar i avaluar el procés d’ensenyament/aprenentatge de les distintes disciplines establides en aquesta etapa. Amb aquest grau es pretén donar una formació de tipus generalista, atesa la diversitat de sabers i actuacions que és necessari que domine una mestra o mestre d’Educació Infantil, tant als centres escolars públics com als privats i concertats.

Les graduades i graduats en Mestra o Mestre d’Educació Infantil de la Universitat Jaume I han d’adquirir unes competències àmplies, al mateix temps que profundes, perquè tota l’activitat que es duga a terme a l’escola resulte significativa i estimule el potencial de desenvolupament de tot l’alumnat en un treball cooperatiu del grup; han de posseir la capacitat de dissenyar i organitzar projectes disciplinaris i interdisciplinaris, de col·laborar amb el món exterior a l’escola; han de ser capaços d’analitzar el context en què es desenvolupa la seua activitat i planificar-la, de donar resposta a una societat canviant; també han de tenir les competències per a exercir les funcions de tutoria i orientació de xiquetes i xiquets i l’avaluació dels seus aprenentatges.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 48 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 22 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 38 crèdits ECTS

Tercer curs

Formació bàsica (FB) 12 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 22 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 20 crèdits ECTS

Quart curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 24 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2017/18 és de 16,37 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 982,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues: 

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum I.

Abans de matricular-se del treball de final de grau, l'estudiantat haurà de presentar l'acreditació de nivell C1 en llengua catalana i nivell B1 en llengua anglesa.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d’Educació Infantil per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

 

 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de cadascuna de les assignatures que t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el que t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita-ho!

És per això fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 

 • Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules informàtiques dedicades a la docència proveïdes amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
 • Sala d'estudi.
 • Seminaris amb capacitat per a 15 persones aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna amb un aforament de 174 persones, sala de graus amb aforament per a 64 persones,  espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Laboratoris docents i aules específiques (dibuix, ceràmica, música, idiomes i matemàtiques).
 • A més, es compta amb les instal·lacions del Servei d'Esports en les quals també es realitzen activitats docents.

 

Finalment, per a saber més dels estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Conselleria d’Educació 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

 • Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.
 • Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

 

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els graduats i graduades en Mestre o Mestra d’Educació Infantil poden treballar en els següents àmbits:

 • Mestre o mestra d’educació infantil en centres públics.
 • Mestre o mestra d’educació infantil en centres privats.
 • Mestre o mestra en centres hospitalaris (etapa d’educació infantil).
 • Mestre o mestra en centre penitenciaris.
 • Escoles infantils i jardins d’infants.
 • Programes d’atenció a la infància.
 • Mestre o mestra de valencià en centres d’ensenyament bàsic, amb l’itinerari corresponent.
 • Mestre o mestra de religió en centres d’ensenyament bàsic, amb l’itinerari corresponent.
 • Director o directora d’escola infantil.
 • Empresa privada.
 • Oposicions a l’administració.

Tasques professionals

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:

 • Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes i saber adaptar-se a les característiques particulars de cada alumne o alumna en particular.
 • Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i tècniques adequades, que l’alumnat mostre una actitud positiva envers l’adquisició de coneixements.
 • Comprendre l’alumnat i la seua problemàtica social i familiar per a poder ajudar-lo a superar les dificultats i adquirir un desenvolupament integral.
 • Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fer funcions directives i de coordinació i relació amb les institucions locals (com ara ajuntaments, consells  comarcals…), i també tasques burocràtiques.
 • Avaluar i confeccionar programacions.
 • Aplicar els principals mètodes d’educació infantil i les tècniques d’avaluació adients.
 • Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en què es troba l’alumnat.
 • Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció creativa, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.
 • Fonamentar l’ensenyament de les matemàtiques en l’evolució psicològica dels xiquets i xiquetes.
 • Crear estratègies d’autoaprenentatge que ajuden a fomentar actituds crítiques.
 • Abordar en l’activitat docent el camp de la literatura adaptat als xiquets i xiquetes en les primeres edats.
 • Conèixer i desenvolupar estratègies didàctiques per a l’atenció a la diversitat i adaptacions curriculars a partir de l’elaboració d’unitats didàctiques integradores.
 • Fomentar en els xiquets i xiquetes l’adquisició d’uns hàbits saludables.

 

RESUM

• Docència d’educació infantil en centres públics i privats.

• Docència en centres hospitalaris.

• Docència en centres penitenciaris.

• Guarderies i jardins d’infància.

• Empresa privada.

• Oposicions a l’administració.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Pel que fa al perfil d’ingrés recomanat, es considera adequat que l’estudiantat tinga vocació per la professió i afany d’ajuda i dedicació als xiquets i joves.

Vies d’accés

 L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil pertany a la branca de Ciències Socials, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

•   En el grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil s’ofereixen 180 places (un grup de matí i un grup de vesprada)

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Mestre o Mestra d’Educació Infantil s’han oferit 180 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,916, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 180) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall curs 2017/2018

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

• Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi.  Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilidades d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DDUJI01 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI02 - Dominar de forma progressiva els fonaments del llenguatge i els mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola
DDUJI03 - Conéixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, especialment de les variants valencianes.
DDUJI04 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu i descriptiu en llengua catalana.
DDUJI05 - Aprendre tècniques experimentals
DDUJI06 - Dissenyar i elaborar materials didàctics en l'àmbit de la didàctica de les Ciències de la Naturalesa en aquesta etapa
DDUJI07 - Conéixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte
DDUJI08 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI09 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància
DDUJI10 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula
DDUJI11 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i soci-cultural de la llengua anglesa
DDUJI12 - Conéixer la metodologia matemàtica i desenvolupar la capacitat per a promoure el pensament matemàtic i el raonament lògic
DDUJI13 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i desenvolupar la capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de la Didàctica de les Matemàtiques
DDUJI14 - Cercar informació mitjançant fonts escrites, orals i Tics
DDUJI15 - Conéixer els grups socials i de les manifestacions culturals del seu entorn
DDUJI16 - Dissenyar unitats didàctiques de l'àrea d'experiència social i cultural
DDUJI17 - Identificar els continguts del mitjà social i cultural en el disseny curricular d'Educació Infantil
DDUJI18 - Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió-integració del grup/classe (adaptació, consolidació, cohesió...).
DDUJI19 - Potenciar l'ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.
DDUJI20 - Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.
DDUJI21 - Ser capaç de crear propostes motrius adequades a cada grup d'edat en l'etapa d'educació infantil.
DDUJI22 - Ser capaç de desenvolupar els hàbits d'autonomia personal i el respecte a les normes de convivència en els seus alumnes.
DDUJI23 - Ser capaç de seleccionar materials i espais adequats per a la realització dels jocs motrius en educació infantil.
DDUJI24 - Conéixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa
DDUJI25 - Conéixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.
DDUJI26 - Planificar el que va a ser ensenyat i avaluat, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa
DDUJI27 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits
DDUJI28 - Conéixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-ho i valorar-ho.
DDUJI29 - Conéixer les manifestacions del llenguatge plàstic infantil i el seu desenvolupament evolutiu.
DDUJI30 - Fomentar l'enriquiment de les percepcions visuals i tàctils del xiquet i la xiqueta, incloent l'observació, distinció, relació, selecció, judici, interpretació, anàlisi i síntesis vinculats a les mateixes.
DDUJI31 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l'experiència artística.
DDUJI32 - Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomenten la creativitat infantil.
DDUJI33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l'aprenentatge artístic en l'Educació Infantil.
DDUJI34 - Conéixer els principis i les estratègies didàctiques per a la incorporació del text literari a l'aula d'educació infantil
DDUJI35 - Desenvolupar i usar la competència estilística per a crear textos en registres diversos o imitant estils en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI36 - Llegir en veu alta amb genuïnitat fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI37 - Reconéixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI38 - Usar mètodes de revisió de textos, especialment amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell A2).

DD01 - Conéixer els fonaments científics del currículum d'aquesta etapa
DD02 - Conéixer les estratègies didàctiques adequades per a desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.
DD03 - Comprendre les Matemàtiques com a coneixement sociocultural
DD04 - Conéixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
DD05 - Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història
DD06 - Conéixer els moments més excel·lents de la història de les ciències i les tècniques i la seua transcendència
DD07 - Elaborar estratègies per a l'aprenentatge del mitjà social i cultural
DD08 - Desenvolupar l'interés i el respecte pel mitjà natural
DD09 - Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació
DD10 - Conéixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents
DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura
DD12 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).
DD13 - Conéixer la tradició oral, el folklore i la literatura infantil actual dins del currículum de llengua de l'etapa
DD14 - Conéixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als diferents contextos comunicatius
DD15 - Conéixer el procés d'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita
DD16 - Conéixer els principis bàsics per a l'ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües
DD17 - Reconéixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal
DD18 - Conéixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura
DD19 - Conéixer els criteris de qualitat per a la selecció (lingüístics, temàtics i artístics) de les obres literàries infantils
DD20 - Desenvolupar de forma progressiva les competències, tan generals, com a lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en l'aula de llengua anglesa.
DD21 - Conéixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.
DD22 - Conéixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal
DD23 - Saber utilitzar el joc com a principal recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.
DD24 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals
DD25 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.
DD26 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.
DD27 - Conéixer els fonaments matemàtics del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents
DD28 - Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible
DD29 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol
DD30 - Conéixer les teories sobre l'adquisició i desenvolupament d'aprenentatges corresponents

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.
FBUJI02 - Identificar disfuncions de caràcter físic i sensorial. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles
FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística.
FBUJI04 - Desenvolupar experiències educatives per a afavorir hàbits d'ús segur i saludable de la tecnologia
FBUJI05 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de les alfabetitzacions múltiples i la capacitació en l'expressió creativa en diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació infantil.
FBUJI06 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l'acostament a produccions audiovisuals com a pel·lícules, dibuixos animats o videojocs i valoració crítica dels seus continguts i de la seua estètica
FBUJI07 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a la iniciació en l'ús d'instruments tecnològics com a ordinador, càmera o reproductors de so i imatge, com a elements de comunicació
FBUJI08 - Ser capaç d'afavorir la comprensió de l'impacte psicològic, social i educatiu dels llenguatges audiovisuals
FBUJI09 - Ser capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent
FBUJI10 - Tenir capacitat crítica per a la utilització del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i l'avaluació crítica per a la distinció progressiva entre la realitat i la representació audiovisual
FBUJI11 - Conéixer el desenvolupament psicomotor i dissenyar intervencions destinades a promoure-ho
FBUJI12 - Crear propostes motrius respectant els aspectes òptims del creixement i desenvolupament saludable
FBUJI13 - Detectar situacions de falta de benestar del xiquet o la xiqueta que siguen incompatibles amb el seu desenvolupament i promoure la seua millora
FBUJI14 - Dissenyar activitats encaminades al desenvolupament de les habilitats motrius
FBUJI15 - Distingir les actuacions motores que s'adeqüen millor al desenvolupament físic harmònic i equilibrat.
FBUJI16 - Observar i valorar l'evolució motriu dels xiquets i xiquetes, relacionant els patrons motrius i conductuals amb una correcta maduració.
FBUJI17 - Potenciar en els xiquets i les xiquetes el coneixement i control del seu cos i les seues possibilitats motrius, així com els beneficis que tenen sobre la salut
FBUJI18 - Realitzar exposicions teòriques i pràctiques al voltant d'aspectes metodològics de l'educació motriu
FBUJI19 - Ser capaç d'ajustar les situacions motrius a les individualitats psicomotores i sociomotoras dels xiquets i xiquetes
FBUJI20 - Adquirir habilitats socials relatives a la integració socioeducativa en contextos culturalment diversos
FBUJI21 - Aplicar la importància de mediació família-escola
FBUJI22 - Desenvolupar competències relacionades amb la diversitat cultural dels conceptes bàsics
FBUJI23 - Diferenciar valors relatius a la diversitat cultural
FBUJI24 - Identificar patrons de socialització en sistemes de parentiu diversos
FBUJI25 - Saber tècniques de comunicació intercultural
FBUJI26 - Aplicar el coneixement psicoevolutiu al disseny i planificació de situacions educatives en l'educació infantil
FBUJI27 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula
FBUJI28 - Conéixer les principals descripcions del desenvolupament humà de 0-6 anys
FBUJI29 - Conéixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà
FBUJI30 - Conéixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació
FBUJI31 - Conéixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia evolutiva
FBUJI32 - Conéixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període
FBUJI33 - Dissenyar i elaborar materials didàctics i utilitzar-los en l'àmbit de l'Educació per a la Salut
FBUJI34 - Estudiar els principals problemes de salut infantil
FBUJI35 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura
FBUJI36 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge del raonament lògic-matemàtic
FBUJI37 - Identificar disfuncions relacionades amb la comunicació i relació social
FBUJI38 - Conéixer les característiques fonamentals del món actual i la seua rellevància per a l'educació
FBUJI39 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i de l'aula.
FBUJI40 - Dissenyar, seleccionar i avaluar materials curriculars per a promoure l'aprenentatge
FBUJI41 - Reconéixer i identificar dèficits sensorials, motors i psicomotors.
FBUJI42 - Reconéixer i identificar trastorns de conducta.
FBUJI43 - Reconéixer i identificar trastorns profunds del desenvolupament.
FBUJI44 - Reconéixer i valorar la superdotació
FBUJI45 - Conéixer instruments per a comunicar resultats de l'avaluació a les diferents audiències implicades (pares, alumnes, companys, etc.)
FBUJI46 - Participar en projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, introduint propostes d'innovació dirigides a la millora de la qualitat educativa
FBUJI47 - Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure l'aprenentatge a través d'activitats amb sentit per a l'alumnat d'aquestes edats
FBUJI48 - Ser capaç d'utilitzar l'avaluació, en la seua funció pròpiament pedagògica i no merament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la seua pròpia formació
FBUJI49 - Ser capaç d'utilitzar l'observació sistemàtica com a principal instrument d'avaluació global, formativa i contínua de les capacitats dels alumnes

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 0-6 anys
FB02 - Conéixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6
FB03 - Conéixer els fonaments d'atenció primerenca
FB04 - Reconéixer i comprendre les capacitats cognitives i comunicatives característiques d'aquesta etapa (0-6 anys)
FB05 - Reconéixer i comprendre les característiques soci-afectives i morals d'aquesta etapa (0-6 anys)
FB06 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic
FB07 - Conéixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
FB08 - Identificar disfuncions cognitives. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles
FB09 - Identificar disfuncions relacionades amb l'atenció, emoció i relació social. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles
FB10 - Reconéixer i identificar de forma conceptual les dificultats d'aprenentatge
FB11 - Reconéixer i identificar disfuncions cognitives.
FB12 - Reconéixer i identificar disfuncions relacionades amb l'atenció.
FB13 - Saber informar a altres professionals especialistes per a abordar les necessitats educatives especials
FB14 - Adquirir recursos per a afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats
FB15 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per a incidir eficaçment en el procés educatiu
FB16 - Conéixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar
FB17 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.
FB18 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible
FB19 - Conéixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
FB20 - Conéixer els principis bàsics del desenvolupament i comportaments saludables
FB21 - Identificar trastorns en el somni, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual
FB22 - Col·laborar amb els professionals especialitzats per a solucionar aquests trastorns
FB23 - Detectar manques afectives, alimentoses i de benestar que pertorben el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants
FB24 - Comhttp://ujiapps.uji.es/upo/prendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.
FB25 - Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.
FB26 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions
FB27 - Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l'atenció a cada estudiant, així com en la planificació de les seqüències d'aprenentatge i en l'organització de les situacions de treball en l'aula i en l'espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.
FB28 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre, seguretat, tranquil·litat i afecte.
FB29 - Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional
FB30 - Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre la pràctica i la innovació educativa
FB31 - Conéixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
FB32 - Dominar les tècniques d'observació i registre
FB33 - Valorar la importància del treball en equip
FB34 - Abordar anàlisi de l'aula mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies diverses
FB35 - Participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
FB36 - Conéixer la legislació que regula les escoles infantils i la seua organització
FB37 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seua família com a factor de qualitat de l'educació.

P01 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa
P02 - Conéixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència
P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries
P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre
P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica
P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre
P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys
P08 - Conéixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social
P09 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès

TFG - L'Ordre ECI/3854/2007 estableix que el treball de final de Grau ha de reflectir les competències específiques del Practicum, així com les pròpies de la resta de matèries del Grau

Pla d’estudis

Primer curs

Teoria de l’Educació (FBB)

Sociologia de l’Educació (FBB)

Psicologia de l’Educació en l’Escola Infantil i Primària (FBB)

Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (FBB)

Llengua Espanyola (OB)

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana I (OB)

Educació per a la Salut (FB)

Organització de l’Escola Infantil (FB)

Història de l’Educació (FBB)

El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement (FB)

Segon curs

Dificultats d’Aprenentatge en l’Educació Infantil (FB)

Didàctica General (FB)

El Medi Natural en l’Educació Infantil (OB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola (OB)

Llengua Anglesa (OB)*

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica (OB)

El Medi Social i Cultural en Educació Infantil (OB)

Fonaments de l’Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil (OB)

L’Educació en el Món Actual (FB)

Tercer curs

Educació per a la Diversitat (FBB)

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació (FBB)

Fonaments i Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Infantil (OB)

Didàctica de la Llengua Anglesa (OB)*

Didàctica de la Percepció i de l’Expressió Plàstica (OB)

Pràcticum I (PE) 1

Optativa 1 (OP)

Quart curs

Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys) (FB)

Desenvolupament Professional del Docent (FB)

Avaluació i Innovació Educativa (FB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (OB)

Pràcticum II (PE) 2**

Treball de Final de Grau (TFG) 3

Optativa 2 (OP)

 

OPTATIVES

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Recursos en Educació Física

Formes de Vida i Paisatges Històrics

El Laboratori Escolar en Ciències

Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

Noves Tecnologies Aplicades a la Música

Didàctica de Modelatge i Construcció

Estratègies d’Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Taller de Matemàtiques

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es/.

1Per a cursar l’assignatura Pràcticum I (PE) cal haver superat el 60% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

2Per a cursar l’assignatura Pràcticum II (PE) cal haver superat el 60% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB) i el Pràcticum I (PE).

3Per a cursar l’assignatura Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el Pràcticum I (PE) i presentar l’acreditació de nivell C1 en llengua catalana i nivell B1 en llengua anglesa.

*Docència en llengua estrangera.
 
**Docència parcial en llengua estrangera.

- El Servei de Llengües i Terminologia de l’UJI emetrà el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià si se superen les assignatures obligatòries Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana I i Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana, i les optatives Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana II i Estratègies d’Anàlisi i Producció de Textos Catalans i s’acredita un certificat de C1 en llengua catalana (Nivell Mitjà JQCV o certificat universitari equivalent). Segons Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries.

- Es pot iniciar l'obtenció de la DECA (declaració eclesiàstica de competència acadèmica) si es cursa l'assignatura optativa Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica i posteriorment es realitzen els cursos de postgrau corresponents

- Per a obtenir, en finalitzar el grau, els nivells d'anglès que preveu la normativa d'accés a la funció pública, l'UJI posa a disposició de l'estudiantat cursos de formació i proves d'acreditació d'idiomes que permeten garantir aquest nivell, necessari en el món laboral de l'ensenyament.

 

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües(MELACOM).
 • Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament

Amb el grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil pots accedir a diferents màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/cepfc/

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Es preveu aplicar un programa de coordinació amb projecció horitzontal, mitjançant la designació d'un responsable de cada curs, i projecció vertical mitjançant una Comissió Gestora del Grau amb representació de les àrees de coneixement majoritàries, dels responsables de curs i dels coordinadors d'estada en pràctiques i projecte de final de grau i coordinadors d'intercanvi, d'acord amb les directrius generals de les comissions gestores de grau de la Universitat Jaume I. 
Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar coincidències entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. 
Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats. 

No obstant això, aquesta estructura i procediments podrien ser millorats per futures normatives pròpies de la Universitat Jaume I i desenvolupaments proposats amb el Sistema de Garantia de la Qualitat / AUDIT.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència d'aquest grau es preveuen les diferents estratègies metodologies:

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiu i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del curriculum.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Diaris o quaderns de notes. Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Combinat amb l'exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Informe mestre-supervisor. Testimoni escrit pel mestre supervisor que l'estudiant o estudianta ha tingut durant l'estada en pràctiques mitjançant qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiantat o reunions individuals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Participació en seminaris i/o tutories. Estratègia basada en la participació de l'estudiantat en seminaris i tutories i en la recollida sistemàtica de dades, per part del professor, en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser mitjançant qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d'autoavaluació i d'avaluació entre estudiants. Participació de l'estudiant en la identificació i selecció d'estàndards i/o criteris a aplicar en el seu aprenentatge i en l'emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Combinat amb la valoració dels estudiants sobre la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l'aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, grupal, etc.

Prototips. Elaboracions pràctiques de models o versions inicials del disseny d'un producte que permeten valorar competències professionals (escultures, maquetes, programes informàtics, ...).

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització d'experiències i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura MI1025 Pràcticum I

Consulta guia docent de l'assignatura MI1039 Pràcticum II

També es pot consultar el document de pràctiques externes del grau per al curs 2017/18.

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Per a cursar l’assignatura Pràcticum I (PE) cal haver superat el 60 % dels ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB). I per a cursar l’assignatura Pràcticum II (PE) cal haver superat el 60 % dels ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) i  el Pràcticum I (PE).

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals:  http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació adicional:

Segons l'article 8.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència: "És requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals."

En la vostra titulació, aquestes dades les consultarem directament des de l'UJI prèvia autorització vostra en matrícula, pel que no caldrà que feu cap altre tràmit. No obstant això l'estudiantat estranger, a més d'autoritzar a l'UJI a consultar les dades al registre espanyol, haurà d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informe de l’absència de delictes de caràcter sexual.

 

Més informació sobre el certificat de delictes de naturalesa sexual al web:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos?_ga=2.98442207.1116866596.1500292036-1989958304.1475576832

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Universidade do Minho
Braga (Portugal)

University of Gdansk
Gdansk (Polònia)

Université de Bourgogne
Dijon (França)

University College Lillebalt
Vejle (Dinamarca)

Universidade de Aveiro
Aveiro (Portugal)

Università degli Studi di Modena
Modena (Itàlia)

ISEC- Instituto Superior de Educaço e Ciências
Lisboa (Portugal)

Universitá Degli Studi Di Foggia
Foggia (Itàlia)

La Haute école pédagogique du Canton de Vaud
França

Instituto Politécnico de Coimbra
Coimbra (Portugal)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

Murray State University, KY
Murray (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
Brasil

Universidad Católica del Uruguay
Uruguai

Universidade Federal de Pelotas
Pelotas (Brasil)

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat d’Alacant
Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Universidad de Córdoba
Còrdova

Universidad de Valladolid
Valladolid

Universidad de la Coruña
La Corunya

Universitat de Barcelona
Barcelona

Universitat de les Illes Balears
Palma de Mallorca

Universitat de València
València

Universitat Rovira i Virgili
Reus (Tarragona)

Universitat de Girona
Girona

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universidad de Granada
Granada

Universitat de Lleida
Lleida

Universidad de Sevilla
Sevilla

Universidad Complutense de Madrid
Madrid

Universidad Autónoma de Madrid
Madrid


Oficina de Relacions Internacionals (ORI) 

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum I.

Abans de matricular-se del treball de final de grau, l'estudiantat haurà de presentar l'acreditació de nivell C1 en llengua catalana i nivell B1 en llengua anglesa.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta el document de Treball de Final de Grau

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

María Lozano Estivalis (estivali@uji.es)

Vicedegana del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

Coordinació de curs

1r curs: Clara Andrés Roqueta (candres@uji.es)

2n curs: Ana Marzá Ibáñez (amarza@uji.es)

3r curs: Paloma Palau Pellicer (ppalau@uji.es)

4t curs: Arecia Aguirre García-Carpintero (aaguirre@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Sergi Selma Castell (sselma@uji.es)

Neus Lozano Sanfèlix (lozanon@uji.es)

Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente (lvicente@uji.es

María Ángeles Llopis Nebot (mallopis@uji.es)

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Francisco Alegre Ansuátegui

falegre@uji.es

 

 

Coordinació de treball de final de grau

Arecia Aguirre García-Carpintero

aaguirre@uji.es

Delegats i delegades

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=217

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=217

Altres

Valora la teua elecció

Arribat a aquest punt, pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per tal de fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Mestre d’Educació Infantil ha de tenir, et presentem el següent qüestionari. Respon les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. M’agrada la docència     1)  2)  3)  4)  5)

2. Sé escoltar   1)  2)  3)  4)  5)

3. Sóc observador/a    1)  2)  3)  4)  5)

4.  Vull treballar de forma cooperativa    1)  2)  3)  4)  5)

5. Tinc desenvolupada la capacitat de síntesi     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tinc habilitats comunicatives    1)  2)  3)  4)  5)

7. Sóc creatiu/va     1)  2)  3)  4)  5)

8. M’agradaria millorar l'escola     1)  2)  3)  4)  5)

9. Sóc pacient     1)  2)  3)  4)  5)

10. Crec que els xiquets i les xiquetes poden aportar moltes coses a la societat     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

 

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el suposat que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tenir en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– la capacitat de síntesi, la creativitat... ja que en definitiva l’estudiantat que vol cursar aquest grau són persones que les agrada la docéncia i son emprenedors.

Ara toca decidir!

 

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Aleshores, ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: plantejat objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

- Analitza els avantatges i inconvenients del Grau en Mestre d’Educació Infantil.

            -Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5

            (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

-Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

            -Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 

 Eres tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

 

Has de decidir per tu mateix o mateixa!

 

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per orientar-te:

 

CONSULTA L’ORIENTADOR/A DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA:

 


Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, ha de fer clic on posa Enviar petició.

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

1. Què és el grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil?

El grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil ofereix la formació necessària que capacita els futurs i futures mestres a contribuir al desenvolupament personal, social i afectiu dels xiquets i xiquetes entre 0 i 6 anys. El personal docent ha de poder dissenyar, desplegar, analitzar i avaluar el procés d'ensenyament/aprenentatge de les distintes disciplines establides en aquesta etapa. Amb aquest grau es pretén donar una formació de tipus generalista, atesa la diversitat de sabers i actuacions que cal que domine un mestre o mestra d'educació infantil, tant als centres escolars públics com als privats i concertats.

Els graduats i graduades en Mestre o Mestra d'Educació Infantil de la Universitat Jaume I han d'adquirir unes competències àmplies, al mateix temps que profundes, perquè tota l'activitat que es duga a terme a l'escola resulte significativa i estimule el potencial de desenvolupament de tot l'alumnat en un treball cooperatiu del grup; han de posseir la capacitat de dissenyar i organitzar projectes disciplinaris i interdisciplinaris, de col·laborar amb el món exterior a l'escola; han de ser capaços d'analitzar el context en què es desenvolupa la seua activitat i planificar-la, de donar resposta a una societat canviant; també han de tenir les competències per a exercir les funcions de tutoria i orientació de xiquetes i xiquets i l'avaluació dels seus aprenentatges.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre en el qual s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries, proveïdes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules informàtiques, dedicades a la docència, proveïdes amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.

- Sala d'estudi.

- Seminaris amb capacitat per a 15 persones aproximadament, dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna amb un aforament de 174 persones, una sala de graus amb aforament per 64 persones, un espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

- Laboratoris docents i aules específiques (dibuix, ceràmica, música, idiomes i matemàtiques).

- A més, es compta amb les instal·lacions del Servei d'Esports en les quals també realitzen activitats docents.

4. Com es pot accedir al grau?


Podeu consultar les diferents vies d'accés al següent enllaç:

https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/acces/

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisions sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis?


Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat, i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere al menys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:

12. En què consisteixen les pràctiques externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil.

13. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es constate la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

 El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s'haja superat el Pràcticum I (PE). Per a l'estudiantat que ha iniciat els seus estudis de Mestre o Mestra en el curs 2015-16, el Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no haja superat el Pràcticum I (PE). A més, cal presentar l'acreditació de nivell C1 en llengua catalana i nivell B1 en llengua anglesa.

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

- Màsters oficials:

Màster universitari en Psicopedagogia.

Màster universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM).

Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.


14. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

- Docència d'educació infantil en centres públics i privats.
- Docència en centres hospitalaris.
- Docència en centres penitenciaris.
- Guarderies i jardins d'infància.
- Empresa privada.
- Oposicions a l'administració.

Més informació:

15 Qui és la vicedegana de la titulació?

María Lozano Estivalis
Departament d'Educació
Despatx HC2442DD
Telèfon: 964 729 800
Correu electrònic: estivali@uji.es

16. On puc informar-me?
Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16