Organització dels estudis

02/09/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Formació bàsica (FB) 42 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 30 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 12 crèdits ECTS

Tercer curs

Formació bàsica (FB) 16 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 14 crèdits ECTS

Quart curs

Formació bàsica (FB) 24 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 18 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establit que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne o alumna (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020-21 és de 14,96 euros. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 897,60 euros, més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues: 

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum II.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

Per a tramitar el títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I s'ha d'acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d’Educació Infantil per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus