Pràctiques externes

13/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir


Consulta la guia docent de l’asignatura MI1857 Pràcticum I 

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Consulta les entitats cooperadores.

Els requisits per a l'estudiantat del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018) seràn els següents:

  • Per a cursar el Pràcticum I cal haver superat el 80% de crèdits de primer curs del grau i cal acreditar el nivell B1 o equivalent de català.
  • Per a cursar el Pràcticum II cal haver superat el Pràcticum I i haver superat el 80% de crèdits de primer i segon curs del grau.
  • Per a cursar el Pràcticum III cal haver superat el Pràcticum II i haver superat el 80% de crèdits dels tres primers cursos del grau.

 

Assignatures de Pràcticum I, II i III en Programes d'intercanvi

Pràctiques curriculars

Les assignatures de Pràcticum I, II i III  les quals es consideren pràctiques curriculars i tenen carácter professionalitzador, s'han de realitzar  dins del sistema educatiu espanyol.
 L'únic programa de mobilitat que permet reconèixer en l'expedient del nostre alumnat les assignatures de Pràcticum I, II i III cursades fora de l'UJI, quan la càrrega de crèdits és equivalent, és el Programa SICUE. Per tant, les persones interessades a cursar segon i/o tercer i/o quart curs del grau en una altra universitat espanyola han de contactar amb la coordinació de programes d'intercanvi dels Graus de Mestre/a d'Educació Infantil. 
No es pot cursar Pràcticum I, Pràcticum II i Pràcticum III a l'estranger (amb cap tipus de beca Erasmus, o sense beca) ja que no pertanyen al sistema educatiu espanyol.

Pràctiques extracurriculars
Hi ha oficines i entitats a l'UJI que organitzen pràctiques extracurriculars les quals es poden fer a Espanya o a l'estranger, como són la FUE o l'OIPEP, però no seran reconegudes com Pràcticum I o Pràcticum II.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació adicional:

Segons l'article 8.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència: "És requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals."

En la vostra titulació, aquestes dades les consultarem directament des de l'UJI prèvia autorització vostra en matrícula, pel que no caldrà que feu cap altre tràmit. No obstant això l'estudiantat estranger, a més d'autoritzar a l'UJI a consultar les dades al registre espanyol, haurà d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informe de l’absència de delictes de caràcter sexual.

 

Més informació sobre el certificat de delictes de naturalesa sexual al web:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/certificado-delitos

Informació proporcionada per: InfoCampus