UJI

Mestre o Mestra d'Educació Infantil

Última modificació: 25/02/2021 | Font: InfoCampus

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 92, conforma la professió de Mestre o Mestra en Educació Infantil com una professió regulada, l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’acord del Consell de Ministres, de 14 de desembre de 2007, i amb el que disposa l’Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre de 2007.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Pla d'estudis anterior

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 92, conforma la professió de Mestre o Mestra en Educació Infantil com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’acord del Consell de Ministres, de 14 de desembre de 2007, i amb el que disposa l’Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre de 2007.

Els mestres i les mestres d'Educació Infantil s'encarreguen de l'educació de xiquets i xiquetes de zero a sis anys, i se centren en les destreses i coneixements necessaris als processos de socialització i habilitats per a l'aprenentatge.

El professional de l'ensenyament ha de procurar el desenvolupament dels xiquets i xiquetes en els nivells físic, intel·lectual, afectiu, social i moral. Ha de treballar el desenvolupament del moviment, de la comunicació i del llenguatge, les pautes de convivència i relació social, el descobriment de l'entorn físic i social de manera globalitzada i s’ha de basar en experiències, activitats i jocs.

Aquests estudis proporcionen una sèrie de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a poder intervenir d'una manera autònoma i eficaç en l'escola.

La formació dels i les mestres inclou tres nivells bàsics:

- Formació professional,

- desenvolupament d'actituds que permeten una actuació educativa eficaç,

- formació científica i cultural.

Aquesta formació els capacita per a ser transmissors de coneixements, per a formar l'alumnat mitjançant tècniques i estratègies didàctiques i per a buscar altres mitjans i recursos.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, conforma aquesta professió docent com regulada i apareix la justificació de la implantació d'aquest títol per a exercir la professió regulada de mestre o mestra d’Educació Infantil (primer cicle i segon cicle).

 

Jorge Martí Contreras (jmarti@uji.es)

Vicedegà del grau en Mestre o Mestra en Educació Infantil

 

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Professorat altament qualificat amb una àmplia experiència docent i investigadora.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

- Àmplia inserció laboral dels titulats i titulades en Mestre o Mestra d’Educació Infantil.

- Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (Aula Virtual, equipament audiovisual en les aules).

- Àmplia oferta de pràctiques en centres educatius, amb una tutorització dual.

- Programa d’Acció Tutorial Universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants i estudiantes de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil ofereix la formació necessària que capacita els futurs i futures mestres a contribuir al desenvolupament personal, social i afectiu dels xiquets i xiquetes entre zero i sis anys. El personal docent ha de poder dissenyar, desplegar, analitzar i avaluar el procés d’ensenyament/aprenentatge de les diverses disciplines establides en aquesta etapa. Amb aquest grau es pretén donar una formació de tipus generalista, atesa la diversitat de sabers i actuacions que és necessari que domine una mestra o mestre d’Educació Infantil, tant als centres escolars públics com als privats i concertats.

Els graduats i graduades en Mestre o Mestra d’Educació Infantil de la Universitat Jaume I han d’adquirir unes competències àmplies, al mateix temps que profundes, perquè tota l’activitat que es duga a terme a l’escola resulte significativa i estimule el potencial de desenvolupament de tot l’alumnat en un treball cooperatiu del grup; han de posseir la capacitat de dissenyar i organitzar projectes disciplinaris i interdisciplinaris, de col·laborar amb el món exterior a l’escola; han de ser capaços d’analitzar el context en què es desenvolupa la seua activitat i planificar-la, de donar resposta a una societat canviant; també han de tenir les competències per a exercir les funcions de tutoria i orientació de xiquetes i xiquets i l’avaluació dels seus aprenentatges.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 42 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 30 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 12 crèdits ECTS

Tercer curs

Formació bàsica (FB) 16 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 14 crèdits ECTS

Quart curs

Formació bàsica (FB) 24 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 18 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establit que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne o alumna (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020-21 és de 14,96 euros. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 897,60 euros, més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues: 

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum II.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

Per a tramitar el títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I s'ha d'acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d’Educació Infantil per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

 

Trets d'identitat

Estar a la Universitat no és només assistir a classe de cadascuna de les assignatures en què t’hi has matriculat. La Universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita-ho!

És per això fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer, sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, la qual disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 

 • Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules informàtiques dedicades a la docència proveïdes amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
 • Sala d'estudi.
 • Seminaris amb capacitat per a 15 persones aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna amb un aforament de 174 persones, sala de graus amb aforament per a 64 persones,  espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Laboratoris docents i aules específiques (dibuix, ceràmica, música, idiomes i matemàtiques).
 • A més, es compta amb les instal·lacions del Servei d'Esports en les quals també es realitzen activitats docents.

 

Finalment, per a saber més dels estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Conselleria d’Educació 

De la Universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, el vessant acadèmic —informació relacionada amb els estudis, etc.— i el vessant personal —informació relacionada amb el desenvolupament propi.

Vessant acadèmic

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE es treballa perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigador.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació, etc.

Programa d’Acció Tutorial Universitari (PATU). El Programa d’Acció Tutorial Universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre) ofereix atenció personalitzada de manera presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la Universitat de manera fiable, completa i actualitzada, i assistir al Registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compravenda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI: és el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet, qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a Registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’Avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’Estudiantat Universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei, pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca podeu estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens, la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les necessitats pròpies . El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per a assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la Universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives, etc.

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Teniu moltes opcions, des de mantenir-vos en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló de la Plana, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100% d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula Virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en Pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els graduats i graduades en Mestre o Mestra d’Educació Infantil poden treballar en els següents àmbits:

 • Mestre o mestra d’educació infantil en centres públics.
 • Mestre o mestra d’educació infantil en centres privats.
 • Mestre o mestra en centres hospitalaris (etapa d’educació infantil).
 • Mestre o mestra en centres penitenciaris.
 • Escoles infantils i jardins d’infants.
 • Programes d’atenció a la infància.
 • Mestre o mestra de valencià en centres d’ensenyament bàsic, amb l’itinerari corresponent.
 • Mestre o mestra de religió en centres d’ensenyament bàsic, amb l’itinerari corresponent.
 • Director o directora d’escola infantil.
 • Empresa privada.
 • Oposicions a l’administració.

Tasques professionals

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:

 • Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes i saber adaptar-se a les característiques particulars de cada alumne o alumna en particular.
 • Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i tècniques adequades, que l’alumnat mostre una actitud positiva envers l’adquisició de coneixements.
 • Comprendre l’alumnat i la seua problemàtica social i familiar per a poder ajudar-lo a superar les dificultats i adquirir un desenvolupament integral.
 • Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fer funcions directives i de coordinació i relació amb les institucions locals (com ara ajuntaments, consells  comarcals, etc.), i també tasques burocràtiques.
 • Avaluar i confeccionar programacions.
 • Aplicar els principals mètodes d’educació infantil i les tècniques d’avaluació adients.
 • Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en què es troba l’alumnat.
 • Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció creativa, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.
 • Fonamentar l’ensenyament de les matemàtiques en l’evolució psicològica dels xiquets i xiquetes.
 • Crear estratègies d’autoaprenentatge que ajuden a fomentar actituds crítiques.
 • Abordar en l’activitat docent l'àmbit de la literatura, adaptat als xiquets i xiquetes en les primeres edats.
 • Conèixer i desenvolupar estratègies didàctiques per a l’atenció a la diversitat i adaptacions curriculars a partir de l’elaboració d’unitats didàctiques integradores.
 • Fomentar en els xiquets i xiquetes l’adquisició d’uns hàbits saludables.

 

RESUM

• Docència d’educació infantil en centres públics i privats.

• Docència en centres hospitalaris.

• Docència en centres penitenciaris.

• Guarderies i jardins d’infància.

• Empresa privada.

• Oposicions a l’administració.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

 

Pel que fa al perfil d’ingrés recomanat, es considera adequat que l’estudiantat tinga vocació per la professió i afany d’ajuda i dedicació als xiquets i les xiquetes. 

Vies d’accés

 L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants i estudiantes que cursen segon de batxillerat, es considerarà la qualificació de batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, la qual equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), la qual equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtenir és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la Universitat s’ha de tenir en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la Universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la Universitat

Més informació

Estudiantat amb PAU aprovada segons el Reial decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants i estudiantes accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran, així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assignatures de la fase específica.

Si aquests estudiants o estudiantes volen millorar la seua nota d'admissió, podran presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiantat que va iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants i estudiantes que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtenir el títol de batxiller en el curs 2015-16 i no va accedir a la Universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la fase obligatòria de les PAU la determinarà el fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants i estudiantes amb el batxillerat anterior a curs 2015-16 no estan exempts de realitzar la fase obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants i estudiantes volen millorar la seua nota d'admissió, podran presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per a millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la Universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la Universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la Universitat s’ha de tenir en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la Universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la Universitat

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació


 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació
 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil pertany a la branca de Ciències Socials, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració, on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 

 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’Atenció a la Diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei, pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la Universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil s’ofereixen 144 places (un grup de matí i un grup de vesprada)


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada, la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Mestre o Mestra d’Educació Infantil s’han oferit 144 places i la nota de tall per a un determinat any ha estat 7,916, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 144) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.
 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada Universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada Universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de manera no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants i estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants i estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants i estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica,
 • Que els estudiants i estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat,
 • Que els estudiants i estudiantes hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia;
 • Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DDUJI01 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües.
DDUJI02 - Dominar de manera progressiva els fonaments del llenguatge i els mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola.
DDUJI03 - Conèixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, especialment de les variants valencianes.
DDUJI04 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu i descriptiu en llengua catalana.
DDUJI05 - Aprendre tècniques experimentals.
DDUJI06 - Dissenyar i elaborar materials didàctics en l'àmbit de la Didàctica de les Ciències de la Naturalesa en aquesta etapa.
DDUJI07 - Conèixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte.
DDUJI08 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües.
DDUJI09 - Desenvolupar la llengua oral, així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància.
DDUJI10 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula.
DDUJI11 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i sociocultural de la llengua anglesa.
DDUJI12 - Conèixer la metodologia matemàtica i desenvolupar la capacitat per a promoure el pensament matemàtic i el raonament lògic.
DDUJI13 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i desenvolupar la capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de la Didàctica de les Matemàtiques.
DDUJI14 - Cercar informació mitjançant fonts escrites, orals i TIC.
DDUJI15 - Conèixer els grups socials i de les manifestacions culturals del seu entorn.
DDUJI16 - Dissenyar unitats didàctiques de l'àrea d'experiència social i cultural.
DDUJI17 - Identificar els continguts del medi social i cultural en el disseny curricular d'educació infantil.
DDUJI18 - Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió-integració del grup/classe (adaptació, consolidació, cohesió...).
DDUJI19 - Potenciar l'ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.
DDUJI20 - Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.
DDUJI21 - Ser capaç de crear propostes motrius adequades a cada grup d'edat en l'etapa d'educació infantil.
DDUJI22 - Ser capaç de desenvolupar els hàbits d'autonomia personal i el respecte a les normes de convivència en els seus alumnes.
DDUJI23 - Ser capaç de seleccionar materials i espais adequats per a la realització dels jocs motrius en educació infantil.
DDUJI24 - Conèixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa.
DDUJI25 - Conèixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.
DDUJI26 - Planificar el que s'ensenyarà i avaluarà, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa.
DDUJI27 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits.
DDUJI28 - Conèixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-lo i valorar-lo.
DDUJI29 - Conèixer les manifestacions del llenguatge plàstic infantil i el seu desenvolupament evolutiu.
DDUJI30 - Fomentar l'enriquiment de les percepcions visuals i tàctils del xiquet i la xiqueta, incloent-hi l'observació, distinció, relació, selecció, judici, interpretació, anàlisi i síntesis vinculats a aquestes.
DDUJI31 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l'experiència artística.
DDUJI32 - Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomenten la creativitat infantil.
DDUJI33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l'aprenentatge artístic en l'educació infantil.
DDUJI34 - Conèixer els principis i les estratègies didàctiques per a la incorporació del text literari en l'aula d'educació infantil.
DDUJI35 - Desenvolupar i usar la competència estilística per a crear textos en registres diversos o imitant estils en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI36 - Llegir en veu alta amb genuïnitat fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI37 - Reconèixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI38 - Usar mètodes de revisió de textos, especialment amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell A2).

DD01 - Conèixer els fonaments científics del currículum d'aquesta etapa.
DD02 - Conèixer les estratègies didàctiques adequades per a desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.
DD03 - Comprendre les matemàtiques com a coneixement sociocultural.
DD04 - Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
DD05 - Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
DD06 - Conèixer els moments més excel·lents de la història de les ciències i les tècniques i la seua transcendència.
DD07 - Elaborar estratègies per a l'aprenentatge del medi social i cultural.
DD08 - Desenvolupar l'interés i el respecte pel medi natural.
DD09 - Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
DD10 - Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
DD12 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).
DD13 - Conèixer la tradició oral, el folklore i la literatura infantil actual dins del currículum de llengua de l'etapa.
DD14 - Conèixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als diferents contextos comunicatius.
DD15 - Conèixer el procés d'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita.
DD16 - Conèixer els principis bàsics per a l'ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües.
DD17 - Reconèixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
DD18 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura.
DD19 - Conèixer els criteris de qualitat per a la selecció (lingüístics, temàtics i artístics) de les obres literàries infantils.
DD20 - Desenvolupar de manera progressiva les competències, tant generals, com lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en l'aula de llengua anglesa.
DD21 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.
DD22 - Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
DD23 - Saber utilitzar el joc com a principal recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.
DD24 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals.
DD25 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.
DD26 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.
DD27 - Conèixer els fonaments matemàtics del currículum d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
DD28 - Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.
DD29 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.
DD30 - Conèixer les teories sobre l'adquisició i desenvolupament d'aprenentatges corresponents.

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.
FBUJI02 - Identificar disfuncions de caràcter físic i sensorial. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles.
FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística.
FBUJI04 - Desenvolupar experiències educatives per a afavorir hàbits d'ús segur i saludable de la tecnologia.
FBUJI05 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de les alfabetitzacions múltiples i la capacitació en l'expressió creativa en diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació infantil.
FBUJI06 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l'acostament a produccions audiovisuals com ara pel·lícules, dibuixos animats o videojocs i valoració crítica dels seus continguts i de la seua estètica.
FBUJI07 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a la iniciació en l'ús d'instruments tecnològics com ara ordinador, càmera o reproductors de so i imatge, com a elements de comunicació.
FBUJI08 - Ser capaç d'afavorir la comprensió de l'impacte psicològic, social i educatiu dels llenguatges audiovisuals
FBUJI09 - Ser capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent.
FBUJI10 - Tenir capacitat crítica per a la utilització del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i l'avaluació crítica per a la distinció progressiva entre la realitat i la representació audiovisual.
FBUJI11 - Conèixer el desenvolupament psicomotor i dissenyar intervencions destinades a promoure-ho.
FBUJI12 - Crear propostes motrius respectant els aspectes òptims del creixement i desenvolupament saludable.
FBUJI13 - Detectar situacions de falta de benestar del xiquet o la xiqueta que siguen incompatibles amb el seu desenvolupament i promoure la seua millora.
FBUJI14 - Dissenyar activitats encaminades al desenvolupament de les habilitats motrius
FBUJI15 - Distingir les actuacions motores que s'adeqüen millor al desenvolupament físic harmònic i equilibrat.
FBUJI16 - Observar i valorar l'evolució motriu dels xiquets i xiquetes, relacionant els patrons motrius i conductuals amb una correcta maduració.
FBUJI17 - Potenciar en els xiquets i xiquetes el coneixement i control del seu cos i les seues possibilitats motrius, així com els beneficis que tenen sobre la salut.
FBUJI18 - Realitzar exposicions teòriques i pràctiques al voltant d'aspectes metodològics de l'educació motriu.
FBUJI19 - Ser capaç d'ajustar les situacions motrius a les individualitats psicomotores i sociomotores dels xiquets i xiquetes.
FBUJI20 - Adquirir habilitats socials relatives a la integració socioeducativa en contextos culturalment diversos.
FBUJI21 - Aplicar la importància de mediació família-escola.
FBUJI22 - Desenvolupar competències relacionades amb la diversitat cultural dels conceptes bàsics.
FBUJI23 - Diferenciar valors relatius a la diversitat cultural.
FBUJI24 - Identificar patrons de socialització en sistemes de parentiu diversos.
FBUJI25 - Saber tècniques de comunicació intercultural.
FBUJI26 - Aplicar el coneixement psicoevolutiu al disseny i planificació de situacions educatives en l'educació infantil.
FBUJI27 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula.
FBUJI28 - Conèixer les principals descripcions del desenvolupament humà de 0-6 anys.
FBUJI29 - Conèixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà.
FBUJI30 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació.
FBUJI31 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia evolutiva.
FBUJI32 - Conèixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període.
FBUJI33 - Dissenyar i elaborar materials didàctics i utilitzar-los en l'àmbit de l'educació per a la salut.
FBUJI34 - Estudiar els principals problemes de salut infantil.
FBUJI35 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.
FBUJI36 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge del raonament logicomatemàtic.
FBUJI37 - Identificar disfuncions relacionades amb la comunicació i relació social.
FBUJI38 - Conèixer les característiques fonamentals del món actual i la seua rellevància per a l'educació.
FBUJI39 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i de l'aula.
FBUJI40 - Dissenyar, seleccionar i avaluar materials curriculars per a promoure l'aprenentatge.
FBUJI41 - Reconèixer i identificar dèficits sensorials, motors i psicomotors.
FBUJI42 - Reconèixer i identificar trastorns de conducta.
FBUJI43 - Reconèixer i identificar trastorns profunds del desenvolupament.
FBUJI44 - Reconèixer i valorar la superdotació.
FBUJI45 - Conèixer instruments per a comunicar resultats de l'avaluació a les diferents audiències implicades (pares, mares, alumnes, companys, companyes, etc.).
FBUJI46 - Participar en projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, introduint propostes d'innovació dirigides a la millora de la qualitat educativa.
FBUJI47 - Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure l'aprenentatge a través d'activitats amb sentit per a l'alumnat d'aquestes edats.
FBUJI48 - Ser capaç d'utilitzar l'avaluació, en la seua funció pròpiament pedagògica i no merament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la seua formació.
FBUJI49 - Ser capaç d'utilitzar l'observació sistemàtica com a principal instrument d'avaluació global, formativa i contínua de les capacitats dels alumnes.

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 0-6 anys.
FB02 - Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6.
FB03 - Conèixer els fonaments d'atenció primerenca.
FB04 - Reconèixer i comprendre les capacitats cognitives i comunicatives característiques d'aquesta etapa (0-6 anys).
FB05 - Reconèixer i comprendre les característiques socioafectives i morals d'aquesta etapa (0-6 anys).
FB06 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic.
FB07 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
FB08 - Identificar disfuncions cognitives. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles.
FB09 - Identificar disfuncions relacionades amb l'atenció, emoció i relació social. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles.
FB10 - Reconèixer i identificar de manera conceptual les dificultats d'aprenentatge.
FB11 - Reconèixer i identificar disfuncions cognitives.
FB12 - Reconèixer i identificar disfuncions relacionades amb l'atenció.
FB13 - Saber informar a altres professionals especialistes per a abordar les necessitats educatives especials.
FB14 - Adquirir recursos per a afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats.
FB15 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per a incidir eficaçment en el procés educatiu.
FB16 - Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar.
FB17 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.
FB18 - Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
FB19 - Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
FB20 - Conèixer els principis bàsics del desenvolupament i comportaments saludables.
FB21 - Identificar trastorns en el somni, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual.
FB22 - Col·laborar amb els professionals especialitzats per a solucionar aquests trastorns.
FB23 - Detectar manques afectives, alimentàries i de benestar que pertorben el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants.
FB24 - Comprendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.
FB25 - Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.
FB26 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.
FB27 - Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l'atenció a cada estudiant, així com en la planificació de les seqüències d'aprenentatge i en l'organització de les situacions de treball en l'aula i en l'espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.
FB28 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre, seguretat, tranquil·litat i afecte.
FB29 - Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional.
FB30 - Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre la pràctica i la innovació educativa.
FB31 - Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
FB32 - Dominar les tècniques d'observació i registre.
FB33 - Valorar la importància del treball en equip.
FB34 - Abordar l'anàlisi de l'aula mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies diverses.
FB35 - Participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
FB36 - Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seua organització.
FB37 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seua família com a factor de qualitat de l'educació.

P01 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió d'aquesta.
P02 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.
P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys.
P08 - Conèixer maneres de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
P09 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.

TFG - L'Ordre ECI/3854/2007 estableix que el Treball de Final de Grau ha de reflectir les competències específiques del Pràcticum, així com les de la resta de matèries del grau.

Pla d’estudis

Primer curs

Teoria de l’Educació (FBB)

Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (FBB)

Llengua Espanyola (OB)

Llengua Anglesa (OB)*

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana I (OB)

Educació per a la Salut (FB)

Organització Educativa (FB)

Didàctica General (FB)

Història de l’Educació (FBB)

El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement (FB)

Segon curs

Sociologia de l’Educació (FBB)

Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (FBB)

Educació i Comunicació (FB)

Didàctica de la Llengua Espanyola (OB)

Didàctica de la Llengua Anglesa (OB)*

El Medi Social i Cultural en Educació Infantil (OB)

El Medi Natural en l’Educació Infantil (OB)

Fonaments de l’Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil (OB)

Pràcticum I (PE) 1

Tercer curs

Dificultats d’Aprenentatge en l’Educació Infantil (FB)

Educació per a la Diversitat (FBB)

Fonaments i Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Infantil (OB)

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica (OB)

Didàctica de la Percepció i de l’Expressió Plàstica (OB)

Pràcticum II (PE) 2

Optativa 1 (OP)

Quart curs

Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (FBB)

Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys) (FB)

Desenvolupament Professional del Docent (FB)

Avaluació i Innovació Educativa (FB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (OB)

Pràcticum III (PE) 3**

Treball de Final de Grau (TFG) 4

Optativa 2 (OP)

OPTATIVES

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Formes de Vida i Paisatges Històrics

Taller de Ceràmica Artística per a Educació Infantil

El Laboratori Escolar en Ciències

Religió, Cultura i Valors

Música i Projectes en Educació Infantil

Projectes en Arts Integrades

Tècniques i Recursos de Comunicació i Llenguatge Corporal en Educació Infantil

Laboratori per a Pensar Matemàtiques

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1 Per a cursar el Pràcticum I s'ha d'haver superat el 80% de crèdits de primer curs del grau i s'ha d'acreditar el nivell B1 o equivalent de català.

2 Per a cursar el Pràcticum II s'ha d'haver superat el Pràcticum I i haver superat el 80% de crèdits de primer i segon curs del grau.

3 Per a cursar el Pràcticum III s'ha d'haver superat el Pràcticum II i haver superat el 80% de crèdits dels tres primers cursos del grau.

4 Per a cursar el Treball de Final de Grau s'ha d'haver superat el Pràcticum II.

Per a tramitar el títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I s'ha d'acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.


- Es pot iniciar l'obtenció de la DECA (declaració eclesiàstica de competència acadèmica) si es cursa l'assignatura optativa Religió, Cultura i Valors i posteriorment es realitzen els cursos de postgrau corresponents

- Per a obtenir, en finalitzar el grau, els nivells d'anglès que preveu la normativa d'accés a la funció pública, l'UJI posa a disposició de l'estudiantat cursos de formació i proves d'acreditació d'idiomes que permeten garantir aquest nivell, necessari en el món laboral de l'ensenyament.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea, sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

-Màsters oficials:

 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)
 • Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)
 • Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament

Amb el grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil pots accedir a diferents màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career, elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 21 del dia 30 de març de 2012, cada grau adscrit a la Facultat ha de disposar d'una Comissió de Titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.

La Comissió de Titulació de Grau la presideix el Vicedeganat nomenat a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria.

La Comissió està formada per una representació del professorat a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) de què es tracta i una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:
 
• Vicedegà/a del grau
• Coordinador/a acadèmic de grau
• Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau
• Coordinador/a del TFG
• Coordinador/a de Pràctiques externes
• Representant de l'estudiantat

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment recollit en el “Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

La Comissió de Titulació del Grau actua de forma col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau.

Destaquen, en particular:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com per exemple les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic.

c) Coordinar-se amb altres Comissions de Titulació de Grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.

e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents altres universitats.

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetlar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.

g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió.

h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.

j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establert en el títol.

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora.

m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar solapaments entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic. Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per a fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència d'aquest grau es preveuen les diferents estratègies metodologies:

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiu i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del curriculum.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Diaris o quaderns de notes. Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Combinat amb l'exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Informe mestre-supervisor. Testimoni escrit pel mestre supervisor que l'estudiant o estudianta ha tingut durant l'estada en pràctiques mitjançant qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiantat o reunions individuals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Participació en seminaris i/o tutories. Estratègia basada en la participació de l'estudiantat en seminaris i tutories i en la recollida sistemàtica de dades, per part del professor, en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser mitjançant qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d'autoavaluació i d'avaluació entre estudiants. Participació de l'estudiant en la identificació i selecció d'estàndards i/o criteris a aplicar en el seu aprenentatge i en l'emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Combinat amb la valoració dels estudiants sobre la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l'aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, grupal, etc.

Prototips. Elaboracions pràctiques de models o versions inicials del disseny d'un producte que permeten valorar competències professionals (escultures, maquetes, programes informàtics, ...).

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització d'experiències i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes


Consulta la guia docent de l’asignatura MI1857 Pràcticum I 

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Consulta les entitats cooperadores.

Els requisits per a l'estudiantat del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018) seràn els següents:

 • Per a cursar el Pràcticum I cal haver superat el 80% de crèdits de primer curs del grau i cal acreditar el nivell B1 o equivalent de català.
 • Per a cursar el Pràcticum II cal haver superat el Pràcticum I i haver superat el 80% de crèdits de primer i segon curs del grau.
 • Per a cursar el Pràcticum III cal haver superat el Pràcticum II i haver superat el 80% de crèdits dels tres primers cursos del grau.

 

Assignatures de Pràcticum I, II i III en Programes d'intercanvi

Pràctiques curriculars

Les assignatures de Pràcticum I, II i III  les quals es consideren pràctiques curriculars i tenen carácter professionalitzador, s'han de realitzar  dins del sistema educatiu espanyol.
 L'únic programa de mobilitat que permet reconèixer en l'expedient del nostre alumnat les assignatures de Pràcticum I, II i III cursades fora de l'UJI, quan la càrrega de crèdits és equivalent, és el Programa SICUE. Per tant, les persones interessades a cursar segon i/o tercer i/o quart curs del grau en una altra universitat espanyola han de contactar amb la coordinació de programes d'intercanvi dels Graus de Mestre/a d'Educació Infantil. 
No es pot cursar Pràcticum I, Pràcticum II i Pràcticum III a l'estranger (amb cap tipus de beca Erasmus, o sense beca) ja que no pertanyen al sistema educatiu espanyol.

Pràctiques extracurriculars
Hi ha oficines i entitats a l'UJI que organitzen pràctiques extracurriculars les quals es poden fer a Espanya o a l'estranger, como són la FUE o l'OIPEP, però no seran reconegudes com Pràcticum I o Pràcticum II.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació adicional:

Segons l'article 8.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència: "És requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals."

En la vostra titulació, aquestes dades les consultarem directament des de l'UJI prèvia autorització vostra en matrícula, pel que no caldrà que feu cap altre tràmit. No obstant això l'estudiantat estranger, a més d'autoritzar a l'UJI a consultar les dades al registre espanyol, haurà d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informe de l’absència de delictes de caràcter sexual.

 

Més informació sobre el certificat de delictes de naturalesa sexual al web:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/certificado-delitos

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic, amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI) 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum II.

Els requisits per a l'estudiantat del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018) seràn els següents:

 • Per a cursar el Treball de final de grau cal haver superat el Pràcticum II.
 • Per a tramitar el títol de Graduat o Graduada en Mestre/a d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I cal acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta el document de Treball de Final de Grau

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Jorge Martí Contreras (jmarti@uji.es)

 

Coordinació per al seguiment de la qualitat

 

Lucía Sánchez Tarazaga lvicente@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

 

Jessica Mercader Ruiz (mercader@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

 

Maria Santagueda Villanueva 

María Ángeles Llopis Nebot 

Emma Dunia Vidal Prades 

Aida Sanahuja Ribés 

Contacte: practicum_mestre@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Noelia Gargallo Camarillas (ngargall@uji.es)

 

Coordinació de treball de final de grau

 

Oscar Chiva Bartoll 

Contacte: tfg_mestre@uji.es

 

 

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=2000006

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=2000006

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus