Competències MECES, genèriques i específiques

22/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Matemàtica Computacional, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.
CG02 - Capacitat d'organització i planificació.
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.
CG05 - Capacitat de gestió de la informació.
CG06 - Resolució de problemes.
CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
CG08 - Aprenentatge autònom.
CG09 - Adaptació a noves situacions.
CG10 - Raonament crític.


E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Càlcul Diferencial i Integral i Funcions de Variable Complexa i aptitud per a la seua aplicació.
CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Àlgebra Lineal i Geometria i aptitud per a la seua aplicació.
CE03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Estructures Algebraiques i aptitud per a la seua aplicació.
CE04 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Topologia i Geometria Diferencial i aptitud per a la seua aplicació.
CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Probabilitat i Estadística i Recerca Operativa i aptitud per a la seua aplicació.
CE06 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Equacions Diferencials i aptitud per a la seua aplicació.
CE07 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Mètodes Numèrics i aptitud per a la seua aplicació.
CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.
CE09 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CE10 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d'assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'uns altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
CE12 - Capacitat d'abstraure propietats estructurals d'objectes matemàtics, de la realitat observada, i d'altres àmbits distingint-les d'aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.
CE13 - Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
CE15 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE16 - Capacitat per a participar en l'anàlisi, disseny, construcció i manteniment d'aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
CE17 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
CE18 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius.
CE19 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les Xarxes de Computadors i Internet.
CE20 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions.
CE21 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE22 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE23 - Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o unes altres per a experimentar en Matemàtiques i resoldre problemes.
CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l'àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d'optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines que es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
CE25 - Raonament lògic i identificació d'errors en els procediments matemàtics i informàtics.
CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals utilitzant les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades a les finalitats que es perseguisquen.
CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre mitjançant mètodes numèrics o simulació problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.
CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.
CE29 - Capacitat d'utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.
CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d'aprenentatge necessaris per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d'autonomia.
CE31 - Capacitat de posseir esperit emprenedor i de desenvolupar la iniciativa empresarial en l'àmbit de la matemàtica computacional.
CE32 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte en l'àmbit de les matemàtiques i la computació en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
CE33 - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit de les matemàtiques i la computació.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus