Organització dels estudis

20/04/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Formació básica (FB) 48 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crèdits ECTS

Segon curs

Formació básica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 54 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Optatives (OP) 18 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020/21 és de 19,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.156,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

PRÀCTIQUES EXTERNES I TREBALL DE FINAL DE GRAU

L'assignatura Pràctiques Externes (PE) (12 crèdits ECTS) i Treball de Final de Grau (TFG) (6 crèdits ECTS) tenen com a prerequisit haver superat almenys 150 crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, sense comptar aquestes assignatures. Aquesta és l'única incompatibilitat que s'ha establert en el pla d'estudis.

Aquestes assignatures es cursen en quart curs. El seu objectiu és permetre a l'alumnat un primer contacte amb l'àmbit laboral per a potenciar la seua capacitat d'ocupació, al mateix temps que s'aprofiten les pràctiques externes per a elaborar individualment un projecte de naturalesa professional que integre les competències adquirides al llarg de la seua formació.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Matemàtica Computacional per la Universitat Jaume I.

Suplement Europeu al Títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

L'estudiantat del grau en Matemàtica Computacional pot obtenir un segon títol:

Grau en Enginyeria Informàtica: s'han de cursar un mínim de 72 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria informàtica.

Informació proporcionada per: InfoCampus