UJI

Matemàtica Computacional

Última modificació: 23/04/2021 | Font: InfoCampus

És una percepció àmpliament acceptada per tots que les matemàtiques han ajudat decisivament a entendre millor el món que ens envolta i es constata la seua repercussió en la nostra vida quotidiana de manera cada vegada més clara. Les matemàtiques apareixen en l’origen de la resolució de problemes relacionats amb l’enginyeria, la biologia, el medi ambient, la medicina, l’economia, etc. En particular, les matemàtiques són part essencial de la informàtica i és previsible que el desenvolupament futur de la informàtica necessitarà eines matemàtiques cada vegada més complexes.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

És una percepció àmpliament acceptada per tots que les matemàtiques han ajudat decisivament a entendre millor el món que ens envolta i es constata la seua repercussió en la nostra vida quotidiana de manera cada vegada més clara. Les matemàtiques apareixen en l’origen de la resolució de problemes relacionats amb l’enginyeria, la biologia, el medi ambient, la medicina, l’economia, etc. En particular, les matemàtiques són part essencial de la informàtica i és previsible que el desenvolupament futur de la informàtica necessitarà eines matemàtiques cada vegada més complexes.

Recíprocament, com en la resta de les ciències, la informàtica permet avanços substancials en el desenvolupament modern de les matemàtiques, l'ús de la computació a través de tècniques ben dissenyades ha obert moltes portes en la solució de problemes matemàtics fins ara inabordables.

D’una altra banda, cada dia són més els àmbits en què es requerix una forta interacció entre les matemàtiques i la informàtica per a abordar la solució dels problemes plantejats. Les empreses i sectors industrials moderns s'enfronten, en alguns dels seus departaments, amb problemes de llarga escala que exigeixen per a la seua resolució el coneixement de la informàtica i a la vegada de complexos models i eines matemàtiques. Alguns exemples són els moderns sistemes de seguretat, les complexes tècniques d'informàtica gràfica i animació per ordinador, els programes de reconeixement automàtic d’escriptura o parla,  la robòtica, l'optimació de recursos, la planificació logística o la seguretat en Internet.

Tenint en compte tot açò, pareix obvi que un grau que oferisca competències en ambdues matèries, cobrint els aspectes anteriorment comentats: formació bàsica i fonamental en els sistemes informàtics i la seua programació, matemàtica per si mateixa com a element d'estudi, a la qual contribueix l'ús d'un bon coneixement de les eines Informàtiques i matemàtica com a eina per a ser aplicada en l'àmbit de la computació, té un gran interés en la societat actual.  El títol de grau en Matemàtica Computacional, cobreix aquest interés.

L’escassa flexibilitat existent fins a l’actualitat en les titulacions universitàries al nostre país no permetia aquest tipus de formació oficial a Espanya, formació que sí que existeix en un gran nombre de països europeus, als Estats Units i al Canadà. La Universitat Jaume I, que ja compta amb experiència en aquest tipus d’estudis, és pionera a oferir aquest grau com un grau oficial a Espanya.


Beatriz Campos Sancho

Vicedirectora del grau en  Matemàtica Computacional

Adreça de correu: graumat@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Perquè ofereix una formació que uneix les matemàtiques i la informàtica i cobreix una doble vesant de teoria i pràctica: els aspectes essencials de les matemàtiques i una visió àmplia i aplicada de tots els processos informàtics.
 • Es pot obtenir un segon títol, el grau en Enginyeria Informàtica, cursant un mínim de 72 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Pel professorat, amb àmplia experiència docent en titulacions relacionades, fàcilment accessible i amb una excel·lent formació en recerca.
 • Per les classes: metodologies docents centrades en l’alumnat, ús de noves tecnologies i grups reduïts que permeten més interacció professorat-alumnat.
 • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària. 
 • Per les activitats en anglès tutoritzades per professorat especialitzat.
 • Per l’àmplia oferta de beques per a cursar part dels estudis en altres països.
Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Matemàtica Computacional de l’UJI és un títol que ofereix una formació que uneix les matemàtiques amb la informàtica i es concentra en àrees on ambdues són més rellevants. El titulat posseirà un perfil mixt perquè combina una formació teòrica, pròpia d'una titulació pura en matemàtiques, amb la formació tècnica pròpia d'una titulació pura en informàtica.

 L'estudiantat

- Aprèn la naturalesa, mètodes i fins de la matemàtica.

- Desenvolupa capacitats numèriques, analítiques i d'abstracció, la intuïció i el pensament lògic i rigorós.

- Aprèn les matèries fonamentals de les tecnologies de la informació, que els capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de noves tecnologies.

- Es capacita per a dissenyar, desenvolupar i avaluar els sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

- Es capacita per a la utilització de tots aquests coneixements teòrics i pràctics en l'anàlisi, resolució i tractament informàtic i matemàtic de problemes en el camp de la indústria, l'empresa, les finances, el desenvolupament científic, etc.

Aquest perfil mixt els farà molt versàtils, és a dir, amb capacitat per a poder realitzar diferents tipus de tasques i tenir una taxa alta d’ocupació. D'altra banda, la seua capacitat d'anàlisi i d'abstracció, els permetrà adaptar-se molt fàcilment a qualsevol canvi i innovació.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació básica (FB) 48 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crèdits ECTS

Segon curs

Formació básica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 54 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Optatives (OP) 18 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020/21 és de 19,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.156,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

PRÀCTIQUES EXTERNES I TREBALL DE FINAL DE GRAU

L'assignatura Pràctiques Externes (PE) (12 crèdits ECTS) i Treball de Final de Grau (TFG) (6 crèdits ECTS) tenen com a prerequisit haver superat almenys 150 crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, sense comptar aquestes assignatures. Aquesta és l'única incompatibilitat que s'ha establert en el pla d'estudis.

Aquestes assignatures es cursen en quart curs. El seu objectiu és permetre a l'alumnat un primer contacte amb l'àmbit laboral per a potenciar la seua capacitat d'ocupació, al mateix temps que s'aprofiten les pràctiques externes per a elaborar individualment un projecte de naturalesa professional que integre les competències adquirides al llarg de la seua formació.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Matemàtica Computacional per la Universitat Jaume I.

Suplement Europeu al Títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

L'estudiantat del grau en Matemàtica Computacional pot obtenir un segon títol:

Grau en Enginyeria Informàtica: s'han de cursar un mínim de 72 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria informàtica.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Matemàtica Computacional s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Laboratoris específics de la titulació com ara: laboratori d’arquitectura dels computadors, laboratori de física, laboratori de robòtica i intel·ligència artificial, laboratori de sistemes operatius i xarxes, laboratori de tecnologia de computadors, laboratori d’electrònica i automàtica, laboratori d’enginyeria de computadors i projectes informàtics.

El Departament de Matemàtiques desenvolupa les següents línies d’investigació:

 • ANÀLISI D'IMATGE MÈDICA I ESTEREOLOGIA: segmentació i anàlisi d'imatge mèdica, camps aleatoris markovians, mètodes MCMC, conjunts aleatoris tancats, estereologia, radiologia, fusió d'imatges.
 • GEOMETRIA DIFERENCIAL I ESTEREOLOGIA: geometria diferencial, estereologia, imatges mèdiques, processament del volum d'imatges, seccional, mitjana, escalar i Ricci curvatures, invariants diferencials, càlcul variacional.
 • GRUPS FINITS: grups finits, grups resolubles, caràcters, classes de conjugació
 • MECÀNICA CELESTE: mecànica celeste, teoria de pertorbació, estructures de referència, harmònics esfèrics
 • MODELITZACIÓ ESTADÍSTICA PER A PROBLEMES MEDIAMBIENTALS: processos de Markov i estocàstics, anàlisis de dades, mètodes de distribució lliure i no paramètrica, anàlisi multivariant, tècniques d'inferència estadística, tècniques de predicció estadística, sèries temporals, estadística espacial
 • MÈTODES ESTADÍSTICS I DIDÀCTICS EN DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES I ALTRES ÀMBITS: didàctica de les matemàtiques, teoria de situacions, classificació, anàlisi de dades, enginyeria didàctica, contracte didàctic, sistema d'ensenyament, formació del professorat, e-learning, anàlisi implicatiu, transició secundària/universitat.
 • PROPIETATS TOPOLÒGIQUES: dualitat i compactació de Bohr, dualitat unitària, grups de Lie, continuïtat automàtica, àlgebres de Banach, sistemes dinàmics, valoracions, singularitats, mètodes de desingularització, codis d'avaluació.
 • SIMULACIÓ NUMÈRICA: anàlisi numèrica, modelització matemàtica, residus, contaminants, ceràmica, medi ambient, plagues, combustió, sedimentació.
 • SISTEMES DINÀMICS: sistemes dinàmics, sistemes hamiltonians, mecànica celeste, bifurcacions, teoria de nusos, algorismes d'integració simplèctica, sistemes caòtics.

 

El Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics desenvolupa les següents línies d’investigació:

 • BASES DE CONEIXEMENT TEMPORAL: bases de dades, processament de la informació, biblioteques digitals, raonament temporal.
 • BIOINFOGENÒMICA: informàtica biomèdica, bioinformàtica, epidemiologia genòmica, nutrigenòmica, gestió i auditoria de qualitat en investigació biomèdica, enginyeria de programari amb procés unificat i llenguatge unificat de modelització, integració de sistemes d’informació en salut.
 • CEVI-CENTRE DE VISUALITZACIÓ INTERACTIVA: informàtica gràfica, visualització interactiva, realitat virtual, realitat augmentada, sistemes d’informació geogràfica, infraestructures de dades espacials (IDE), serveis web.
 • ENGINYERIA VISUAL: visió artificial, reconeixement de formes, anàlisi d’imatge, inspecció visual, control de qualitat, estereoscòpia, anàlisi de color, anàlisi de moviment, decisió automàtica, classificació de textures.
 • GRUP DE XARXES: comunicacions, qualitat de servei, sistemes distribuïts, Internet, vídeo a la carta.
 • INTEGRACIÓ I ENGINYERIA DE SISTEMES: integració empresarial, sistemes CIM, reenginyeria, qualitat, auditoria tecnològica, modelització, simulació.
 • PAL: PATTERN ANALYSIS AND LEARNING: reconeixement de formes, mineria de dades, classificació, selecció de prototips, selecció de característiques, combinació de classificadors, anàlisis de complexitat de les dades, agrupament, control de qualitat.
 • PERCEPCIÓ I APRENENTATGE COMPUTACIONALS-PAC: reconeixement automàtic del parla, traducció automàtica, aprenentatge computacional, reconeixement sintàctic i estructural de formes, xarxes neuronals, modelització estadística i estructural.
 • PROGRAMARI LLIURE I COMUNICACIONS-SOLICOM: programari lliure, comunicacions sense fils, simuladors de xarxes.

 

El Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors desenvolupa les següents línies d’investigació:

 • APPLYING INTELLIGENT AGENTS: enginyeria ontològica, sistemes multiagents, aplicacions d’agents intel·ligents, gestió del coneixement en processos industrials, sistemes intel·ligents de trànsit i transport.
 • ARQUITECTURES I COMPUTACIÓ D’ALTES PRESTACIONS (HPCA: HIGH-PERFORMANCE COMPUTING AND ARCHITECTURES): arquitectura d’altes prestacions, computació reconfigurable (FPGA), computació matricial, paral·lelisme, aplicacions científiques.
 • ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT: sistemes basats en el reconeixement, aplicació dels sistemes basats en el coneixement, verificació i validació de sistemes basats en el coneixement, desenvolupament de sistemes basats en el coneixement a partir de components (per exemple, mètodes de resolució de problemes i ontologies).
 • INTERACCIÓ I SISTEMES ROBÒTICS-IRS Lab: Interacció home-màquina, agafada basasa en percepció, manipulació destra, telerrobòtica, robòtica assistencial, robòtica d’intervenció autònoma submarina.
 • XARXES NEURONALS I COMPUTACIÓ SUAU: xarxes neuronals, reconeixement de patrons, lògica difusa, algoritmes genètics, computació suau, extracció de regles.
 • RobInLab- LABORATORI DE ROBÒTICA INTEL·LIGENT: aprenentatge per a la manipulació mitjançant robots, raonament espacial, detecció de col·lisions, planificació del moviment, posicionament d’un braç robot per a l’agafada de peces, visió artificial, sensors intel·ligents.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris:

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Matemàtica Computacional

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Departament de Matemàtiques

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Reial Societat Matemàtica Espanyola

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

El grau en Matemàtica Computacional combina la formació bàsica pròpia d’una titulació pura de matemàtiques amb la formació tècnica pròpia d’una titulació pura d’informàtica. D’aquesta manera, el graduat o graduada serà un professional preparat per a l’aplicació de les tècniques i eines informàtiques i amb la capacitat de raonament i abstracció, així com amb les capacitats numèriques i l’enfocament analític aplicat a la resolució de problemes; habilitats que adquireix l’estudiantat que es gradua en Matemàtiques.

D’una banda, els titulats i titulades podran optar a una de les eixides laborals majoritàries d'un grau pur en matemàtiques, que és l'ensenyament en educació secundària i batxillerat, tant com a professor d'informàtica com a professor de matemàtiques (després de cursar el corresponent màster).  Però, d'altra banda, podran també optar a col·laborar amb professionals dels altres àmbits en l’aplicació i creació de models matemàtics i en el disseny i implantació de sistemes informàtics que donen solució als problemes plantejats en les empreses i els sectors industrials, o per a incorporar-se a grups de R+D+I.

L’activitat professional es desenvolupa en els camps següents:

 • Empreses d’informàtica i telecomunicacions

 • Indústria

 • Docència universitària o recerca

 • Docència no universitària

 • Administració pública

 • Empreses de banca, finances i assegurances, consultories, etc.

Tasques professionals

 

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i eines de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.

 • Participació en equips de desenvolupament de programari.

 • Creació d’empreses en Internet.

 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l'optimació de processos industrials.

 • Participació en gabinets d’assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).

 • Consultories i assessories financeres.

 • Direcció i/o participació en grups de R+D+I.

 • Empreses o instituts d’estadística.

 • Ensenyament en educació secundària i batxillerat.

 • Ensenyament i recerca a la universitat.

Relació amb els nous jaciments d’ocupació

 

(Àrea / Àmbit / Eixides professionals)

 • Nous serveis a empreses
  • Sistemes de informació
   • Disseny, planificació, desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació en empreses.
  • Gestió del coneixement
   • Captura, emmagatzematge reutilització del coneixement dels processos de producció en una empresa.
  • Transport intel·ligent de mercaderies
   • Desenvolupament i gestió de sistemes intel·ligents de transport: control intel·ligent de rutes, accessos, sensorització
  • Administració i finances
   • Tècnic o tècnica en estadística

   • Personal tècnic en disseny de models per al control de processos, programació lineal, anàlisi de riscos, etc.

 • Noves tecnologies

  • Biotecnologia

  • R+D+I

   • Personal tècnic especialista en programació en computadors d’altes prestacions i en aplicació de tècniques avançades d’intel·ligència artificial.

   • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

 • Administració pública

  • Administració i finances

   • Tècnic o tècnica en estadística

   • Personal tècnic especialista en disseny, planificació, desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació.

 

RESUM

El grau en Matemàtica Computacional forma professionals molt versàtils amb un ventall de possibilitats molt ampli a l’hora de trobar ocupació. La taxa de desocupació és nul·la.

 

D’una banda, el graduat o la graduada pot optar per l’eixida professional, la docència en educació secundària i batxillerat (després de cursar el corresponent màster), en la qual el nombre de places oferides cada any és més elevat que el nombre de titulats i titulades. Però, a més, el seu perfil mixt matemàtiques-informàtica està molt valorat per les empreses i assegura trobar molt fàcilment ocupació en altres sectors:

• Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.

• En empreses de banca i finances i administracions públiques, en la consultoria financera, planificació logística i disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i eines de gestió.

• En la indústria, en el disseny i gestió de sistemes informàtics per al control dels processos industrials i en la resolució dels problemes i models complexos.

• Docència i investigació en la universitat (després de cursar el corresponent màster oficial i després d’obtenir el títol de doctorat).

• Direcció i/o participació en grups de R+D+I.

• Empreses o instituts d’estadística.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés recomanat de l’estudiantat que vulga accedir a aquest Grau és de persones amb interès i aptitud cap a les matemàtiques i les noves tecnologies de la informació, amb capacitat de raonament lògic i talent per a resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el Batxillerat de la modalitat Cientificotecnològica. És molt recomanable que a més s’hagen cursat les assignatures de modalitat de Matemàtiques I i Matemàtiques II i seria molt recomanable l’assignatura de Física. Finalment, seria aconsellable haver cursat, com a assignatures optatives, les relacionades amb les tecnologies de la informació.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Matemàtica Computacional pertany a la branca d’enginyeria, els exercicis són:

1. Obligatori: Matemàtiques

2. A elegir entre Física o Dibuix Tècnic

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació

 

 PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

 • En el grau en Matemàtica Computacional s’ofereixen 30 places.
   

La nota de tall o d’accés...
 

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Matemàtica Computacional s’han oferit 30 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 11,546 això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 30) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.
 

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.
   

Més informació

 

Permanència i rendiment
 

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
   

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Matemàtica Computacional, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.
CG02 - Capacitat d'organització i planificació.
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.
CG05 - Capacitat de gestió de la informació.
CG06 - Resolució de problemes.
CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
CG08 - Aprenentatge autònom.
CG09 - Adaptació a noves situacions.
CG10 - Raonament crític.


E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Càlcul Diferencial i Integral i Funcions de Variable Complexa i aptitud per a la seua aplicació.
CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Àlgebra Lineal i Geometria i aptitud per a la seua aplicació.
CE03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Estructures Algebraiques i aptitud per a la seua aplicació.
CE04 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Topologia i Geometria Diferencial i aptitud per a la seua aplicació.
CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Probabilitat i Estadística i Recerca Operativa i aptitud per a la seua aplicació.
CE06 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Equacions Diferencials i aptitud per a la seua aplicació.
CE07 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Mètodes Numèrics i aptitud per a la seua aplicació.
CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.
CE09 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CE10 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d'assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'uns altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
CE12 - Capacitat d'abstraure propietats estructurals d'objectes matemàtics, de la realitat observada, i d'altres àmbits distingint-les d'aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.
CE13 - Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
CE15 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE16 - Capacitat per a participar en l'anàlisi, disseny, construcció i manteniment d'aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
CE17 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
CE18 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius.
CE19 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les Xarxes de Computadors i Internet.
CE20 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions.
CE21 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE22 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE23 - Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o unes altres per a experimentar en Matemàtiques i resoldre problemes.
CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l'àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d'optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines que es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
CE25 - Raonament lògic i identificació d'errors en els procediments matemàtics i informàtics.
CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals utilitzant les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades a les finalitats que es perseguisquen.
CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre mitjançant mètodes numèrics o simulació problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.
CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.
CE29 - Capacitat d'utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.
CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d'aprenentatge necessaris per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d'autonomia.
CE31 - Capacitat de posseir esperit emprenedor i de desenvolupar la iniciativa empresarial en l'àmbit de la matemàtica computacional.
CE32 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte en l'àmbit de les matemàtiques i la computació en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
CE33 - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit de les matemàtiques i la computació.

 

Pla d’estudis

Primer curs

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Programació I (FB)

Anglès (FB)*

Estructura de Computadors (FB)

Matemàtiques II (FBB)

Física (FBB)

Programació II (FB)

Fonaments del Càlcul Diferencial (OB)

Àlgebra Lineal (OB)

Segon curs

Ampliació de Matemàtiques (FBB)

Organització i Gestió d'Empreses (FBB)

Estadística i Optimització (FB)

Sistemes Operatius (OB)**

Introducció a Xarxes (OB)

Ampliació d’Estadística i Investigació Operativa (OB)

Estructures de Dades (OB)

Administració i Configuració de Xarxes (OB)

Fonaments de Geometria (OB)

Fonaments del Càlcul Integral (OB)**

Tercer curs

Algorítmia (OB)

Probabilitat (OB)

Arquitectura de Computadors (OB)

Àlgebra Abstracta (OB)

Bases de Dades  (OB)**

Geometria Diferencial i Topologia (OB)**

Equacions Diferencials (OB)

Sistemes Intel·ligents (OP)

Seguretat Informàtica (OB)

Quart curs

Càlcul Numèric Avançat (OB)

Programació Concurrent i Paral·lela (OB)

Iniciativa Empresarial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1

Anàlisi Complexa i de Fourier (OB)**

Optatives de l’itinerari triat

ITINERARI D'INTENSIFICACIÓ EN INFORMÀTICA

30 crèdits ECTS

- Algorítmia (OB)

- Programació concurrent i paral·lela (OB)

- Sistemes de Suport a la Decisió  (OP)**

- Sistemes d’Informació Integrats (OP)

- Tecnologies per a la Integració d’Informació (OP)

ITINERARI D'INTENSIFICACIÓ EN MATEMÀTIQUES

30 crèdits ECTS

- Àlgebra Abstracta (OB)

- Càlcul Numèric Avançat (OB)

- Fonaments Estadístics de la Mineria de Dades (OP)

- Àlgebra Aplicada (OP)**

- Aplicacions de la Geometria Diferencial i Topologia (OP)

- Modelització Matemàtica (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignaturas Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat 150 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB), sense comptar aquestes assignatures.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Matemàtica Computacional?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Matemàtica Computacional.
 • Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents.
 • Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.
 • Programa de Doble Màster Simultani: Màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes i Màster universitari en Matemàtica Computacional.

Així mateix, amb el grau en Matemàtica Computacional també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

 

Més informació: www.uji.es/serveis/oipep

 

 

Coordinació docent

La Comissió de Titulació de Grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.

La Comissió de Titulació de Grau la presideix el vicedirector o la vicedirectora del títol, nomenada a aquest efecte pel Rectorat i d'entre els seus membres haurà de triar a la persona que exercisca la secretaria. 

La Comissió de Titulació de Grau està formada per una representació del professorat a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) i per una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:

• Vicedirector/a del grau.

• Coordinador/a acadèmic de grau.

• Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau.

• Coordinador/a del TFG.

• Coordinador/a de pràctiques externes.

• Representant de l'estudiantat.

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment arreplegat en el “Reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

A continuació es detalla la llista de funcions de la Comissió de Titulació de Grau tal com apareix en el Reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiant entre les assignatures de cada curs acadèmic.

c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de fi de grau.

e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb títols equivalents altres universitats.

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetlar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.

g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establits per aquesta comissió.

h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantat Universitari.

j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establit en el títol.

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la coordinació de curs i la Vicedirecció i proposar, si és el cas, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar la direcció de l'ESTCE.

m) Les funcions de la Comissió de Titulació de Grau en el cas d'assignatures i aspectes compartits han d'assumir-se, si és el cas, per la Comissió de Coordinació Intergraus.

n) Qualsevol altra competència que li delegue la Direcció o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Activitats d'aprenentatge

Activitats presencials

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Activitats no presencials

Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.

Preparar exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Metodologies docents

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge basat en problemes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupales.

Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Sistemes d'avaluació

Avaluació contínua: control periòdic, carpeta d’aprenentatge, contracte d’aprenentatge, observació/execució de tasques i pràctiques, presentació oral, resolució d’exercicis i problemes, estudi de casos i procés d’avaluació entre estudiants.

Examen: examen escrit, examen oral i examen en laboratori.

Resolució d’exercicis i problemes: resolució de qüestions teòriques, resolució d’exercicis, resolució de problemes i estudi de casos. Inclou presentació escrit i exposició oral.

Avaluació de pràctiques: control periòdic, carpeta d’aprenentatge, contracte d’aprenentatge, observació/execució de tasques i pràctiques, projecte i informe de pràctiques.

Treballs escrits en anglès. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos.

Presentació oral. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències obtingudes. Inclou presentació oral en anglès i presentació oral en llengua nativa.

Avaluació de pràctiques externes i projecte de finalització de grau. Informe sobre el treball realitzat en les pràctiques externes, memòria del treball de final de grau, testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupales per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte) i presentació oral.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

 L’assignatura Pràctiques externes i Projecte de Final de Grau (12 crèdits ECTS) té com a prerequisit haver superat almenys 150 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòria, sense tindre en compte el Treball de Final de Grau i la pròpia assignatura.

Esta assignatura es cursa en quart curs. Les pràctiques externes es desenvoluparan en una empresa o organització que oferirà a l'estudiant els mitjans necessaris per a treballar en la seua realització. Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant tindre un primer contacte amb el món laboral per a així potenciar la seua capacitat d'ocupació.

L'estudiant  serà tutelat per un professor de la Universitat i per un professional de l’empresa o organització col·laboradora.

Les tasques que es poden portar a terme en les entitats col·laboradores són aquelles que es considera que un alumne o alumna del grau en Matemàtica Computacional que ha superat els crèdits establerts com a requisits de l'assignatura, està qualificat per a desenvolupar, com per exemple:

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i ferramentes de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.
 • Participació en equips de desenvolupament de programari.
 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l’optimació de processos industrials.
 • Participació en gabinets d’assessorament científic-tècnic i informàtic (optimació de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
 • Participació en grups de R+D+I.
 • Estadístic/a.
 • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

Tenint en compte l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I, els tipus d’entitats més habituals on es realitzen les estades en pràctiques del grau en Matemàtica Computacional són:

 • Empreses de serveis informàtics.
 • Organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitats, instituts, etc.
 • Empreses privades en els que hi ha un departament o servei d’informàtica.
 • Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.
 • Banca.
 • Empreses, Gabinets o Instituts d’estadística.

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

 

Normatives:

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I

Normativa dels treballs de Final de Grau i de Final de Màster de la Universitat Jaume I

 

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Matemàtica Computacional en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic , amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Consulta guia docent de l'assignatura

L’assignatura Treball de Final de Grau (6 crèdits ECTS) té com a prerequisit haver superat almenys 150 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòria, sense tindre en compte la assignatura Pràctiques Externes i la pròpia assignatura.

Esta assignatura es cursa en quart curs. El seu  objectiu és que l'estudiant elabore individualment un treball original de l’àmbit de les matemàtiques i la computació que integre les competències adquirides al llarg de la seua formació. El projecte es completarà amb una memòria i una defensa enfront d’un tribunal universitari. 

L'estudiant  serà tutelat per un professor de la Universitat.

Les tasques que es poden portar a terme en les entitats col·laboradores són aquelles que es considera que un alumne o alumna del grau en Matemàtica Computacional que ha superat els crèdits establerts com a requisits de l'assignatura, està qualificat per a desenvolupar, com per exemple:

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i ferramentes de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.
 • Participació en equips de desenvolupament de programari.
 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l’optimació de processos industrials.
 • Participació en gabinets d’assessorament científic-tècnic i informàtic (optimació de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
 • Participació en grups de R+D+I.
 • Estadístic/a.
 • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

Tenint en compte l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I, els tipus d’entitats més habituals on es realitzen les estades en pràctiques del grau en Matemàtica Computacional són:

 • Empreses de serveis informàtics.
 • Organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitats, instituts, etc.
 • Empreses privades en els que hi ha un departament o servei d’informàtica.
 • Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.
 • Banca.
 • Empreses, Gabinets o Instituts d’estadística.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

 

Normatives:

Normativa dels treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Beatriz Campos Sancho (campos@uji.es)

Vicedirectora del Grau en Matemàtica Computacional

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Cristina Chiralt Monleón (chiralt@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Antonio Beltrán Felip (abeltran@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Juan José Font Ferrandis

font@uji.es 

 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Fernando Javier Hernando Carrillo

carrillf@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Vicente Martínez García (martinez@uji.es)

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=223

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=223

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus