Organització dels estudis

21/10/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Formació bàsica (FB) 54 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Optatives (OP) 18 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Optatives (OP) 36 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) / Projecte de final del grau (PFG) 18 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2021/22 és de 19,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.156,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 69% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria Informàtica. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

L'estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica pot obtenir un segon títol:

Grau en Matemàtica Computacional: s'ha de cursar un mínim de 78 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la matemàtica computacional.

Informació proporcionada per: InfoCampus