UJI
  • UJI
  • Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

 Metodologia docent.

La metodologia docent es realitzarà a través de sessions presencials amb tot el grup o amb grups reduïts en funció de les diferents activitats plantejades i es complementarà amb les activitats no presencials a través del treball personal de l'alumne.

Definicions a tenir en compte de les diferents activitats d'ensenyament aprenentatge en les fitxes de cada matèria/assignatura:

Ensenyament pràctic (problemes). Es considera Ensenyament Teòric-Pràctic: Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i/o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos.

Seminari. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o debat amb la finalitat d'aprofundir en continguts rellevants ja introduïts en l'assignatura en grup reduït.

Ensenyament pràctic (laboratori). Ensenyaments realitzats en laboratori d'informàtica, fisiologia, microbiologia, etc. que implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, experiments, ús d'eines informàtiques, etc. I laboratori de simulació com a pas previ als ensenyaments clínics, en grup reduït..

Ensenyaments pràctics. Pràctiques externes. Pràctiques tutelades/clíniques recollides amb aquesta denominació en l'ordre *CIN/2134/2008 i com a formació clínica en el Reial decret 1837/2008. Estada de l'alumne en el centre de pràctiques aproximadament el 90% del total de *ECTS: total hores 67 (incloses 2 hores d'avaluació) de les quals 30 hores seran amb tutela d'un professional d'infermeria/professor UJI, i la resta de *tutorización de la pràctica clínica (35,5 hores) s'ajustarà als conveni amb centres de pràctiques clíniques. En el cas dels estudis d'infermeria es realitzen en centres assistencials (Centres de salut i hospitals) sota la supervisió directa d'un infermer responsable de cures generals clínic de referència que juntament amb el/la tutor/a de alumne/a i el professor/a responsable de matèria avalua l'assoliment de la competència. L'estada clínica inclou: cures directes; cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració del quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc. En l'ordre *CIN/2134/2008 es reflecteixen en forma de rotatori clínic que juntament amb el treball fi de grau suposen 90 *ECTS.

Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup reduït, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (Implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).

Treball personal de l'alumne. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o *grupal de seminaris, lectures, recerques, treball de camp, memòries, de quaderns de pràctiques, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. A més, conté el treball relacionat amb la revisió i estudi per als exàmens, inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. En les assignatures de contingut teòric –pràctic el treball de l'alumne suposa un 60% del total per a l'adquisició de la competència. En les assignatures amb contingut clínic el treball de l'alumne fora de centres assistencials suposa el 10%.També existeix en el treball personal de l'alumne un “Aprenentatge a través de l'Aula Virtual” que es descriu com: Situació d'ensenyament-aprenentatge en la qual s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del *curriculum.

Proves d'avaluació de l'aprenentatge.

A continuació es detallen totes les proves d'avaluació amb les quals s'avaluaran les diferents matèries del Grau. Totes i cadascuna de les proves són obligatòries en cadascuna de les matèries en les quals apareixen.

De continguts: Examen tipus test, pràctic o de desenvolupament realitzat a manera d'avaluació continuada en cada assignatura.

De pràctiques (laboratori): Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els *descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

De pràctiques tutelades/clíniques. Observació de l'infermer responsable de cures generals de referència, tutor/a de pràctiques i professor responsable de matèria de les habilitats adquirides. L'observació es completa amb l'elaboració i lliurament d'un quadern de pràctiques (Memòries i informes de pràctiques clíniques) que inclou la realització d'activitats orientades cap a l'assoliment d'objectius. 

Observació/execució de tasques i pràctiques clíniques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els *descriptores de l'execució (conductes observables).

Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Examen oral: Prova d'avaluació per mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.

Memòria del treball fi de grau. Exposició i defensa: Elaboració de memòria escrita amb defensa oral, relativa a un cas pràctic que integri coneixements, destreses i habilitats que mostrin l'adquisició de competències requerides per a l'exercici de la professió “infermer/a responsable de cures generals”.

Resolució d'exercici i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

Aquesta metodologia sembla idònia en l'aprenentatge universitari en general i en Ciències de la Salut en particular d'acord amb els diferents estudis publicats a partir de l'inici del procés de reforma dels sistemes universitaris europeus per a la seva adaptació a la lliure circulació de titulats de 2010 com el que es recull en Lafuente JV, Escanero Jesús F, Mans JM, Mora S, Miranda T, Castillo M, Diaz-Veliz G, Gargiulo P,Bianchi R, Gorena D, Mayora J.Rev. Educació mèdica. 2007;10(2):86-92.

Informació proporcionada per: InfoCampus