UJI

Preguntes més freqüents

Grau en Infermeria
Última modificació: 17/05/2019 | Font: InfoCampus

1. Què és el grau en Infermeria?

L'obtenció del títol de graduat o graduada en Infermeria per la Universitat Jaume I permet obtenir les competències requerides per a l'exercici de la professió d'infermer o infermera responsable de cures generals i està estructurada des d'una formació bàsica, en primer curs fins, a una formació clínica avançada que completa el programa, en quart curs. El cicle es  tanca amb la defensa del Treball de Final de Grau, en què s'avalua la competència global de "saber ser infermer o infermera". La durada dels estudis és de 240 crèdits ECTS, tal com preveu la legislació actual (RD 1393/2007).

Al costat dels actuals títols de màster i doctorat, es completa l'oferta formativa en Ciències de la Infermeria de l'UJI que garanteix una formació infermera completa i adaptada a l'EEES.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Ciències de la Salut.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències de la Salut (FCS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Disposa d'aules ordinàries proveïdes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules informàtiques dedicades a la docència proveïdes amb una mitjana aproximada de 40 punts de xarxa, amb canó de vídeo.

- Sala d'estudi.

- Seminaris amb capacitat per 15 persones aproximadament, dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Altres recursos d'ús compartit: saló d'actes amb un aforament de 235 persones, una sala de graus amb aforament per 62 persones, una sala de juntes per 28 persones, un espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

- Laboratoris docents.

- Sales de simulació dotades específicament per als estudis d'infermeria4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés)
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

A més, a cada estudiant o estudianta, se l'inclou en un programa tutorial des de l'inici dels seus estudis i disposa d'un professor o professora tutor o tutora acadèmic per al seguiment de tota la titulació.
A més, es compta amb infermeres de referència durant el període clínic.


6. Hi ha programes de suport per a l'estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat dóna suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o estudianta la presa de decisions sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim, 30 crèdits i màxim, 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


11. Puc cursar part dels meus estudis en una altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat


12. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

Les Pràctiques Externes, en forma de rotatori clínic, suposen el 50% de temps dels cursos segon, tercer i quart i es realitzaran en centres assistencials dels departaments de salut de Castelló.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Infermeria.

13. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s'ha superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les Pràctiques Externes.

 


14. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

Hi ha dos itineraris que es poden cursar amb assignatures optatives:

- Itinerari 1: Equitat en Salut.
- Itinerari 2: Cures en Situació de Dependència.

Més informació:


15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i titulades en el grau en Infermeria poden continuar la seua formació cursant aquests màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Ciències de la Infermeria.
- Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:


16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

El perfil de la titulació és infermer o infermera responsable de cures generals. El nombre més gran de llocs de treball amb aquest perfil es troba en els centres assistencials del sistema nacional de salut espanyol i de qualsevol sistema de salut del món. Hi ha, a més, oferta de treball en centres sociosanitaris i en la iniciativa privada sempre que es necessiten places d'aquest perfil competencial.

Més informació:


17. Qui és el vicedegà de la titulació?

Eladio Joaquín Collado Boira
Unitat Predepartamental d'Infermeria
Despatx: HD0141DD
Telèfon: 964 387725
Correu electrònic: colladoe@uji.es


8. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Horari d'atenció personalitzada: dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
Telèfon d'atenció: 964 387 777

Podeu trobar-nos a la web http://infocampus.uji.es
Podeu enviar-nos la vostra consulta a: info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus