Preguntes més freqüents

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
Última modificació: 14/03/2017 | Font: USE

1. Què és el grau en Humanitats: Estudis Interculturals?


El grau d'Humanitats: Estudis Interculturals ofereix una formació innovadora orientada a l'adquisició de coneixements, actituds i destreses davant una realitat multicultural i plurilingüe en la qual estem immersos. Està enfocat a l'exercici professional, tant públic com privat, tenint en compte les demandes creixents del mercat laboral canviant.
S'ocupa de l'estudi dels éssers humans i de les seues activitats en el marc d'una concepció intercultural, aplicada al llenguatge, al pensament, a la història i a la societat.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Arts i Humanitats


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre en el qual s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries proveïdes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Algunes d'aquestes tenen disposició mòbil.
- Aules informàtiques dedicades a la docència.
- Sala d'estudi amb aules d'estudi.
- Deu seminaris dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
- Laboratoris docents.
- Laboratori interdepartamental d'idiomes. Laboratori de climatologia. Laboratori d'estudis, planificació i ordenació d'espais turístics. Laboratori d'arqueologia prehistòrica.
- Altres recursos d'ús compartit: l'aula magna, sala de graus, punt de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés)
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a l'estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisió sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% pe ra  poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular a temps parcial.

En tot cas, l'estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després de realitzar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats segons el parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim, 30 crèdits i màxim, 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries


1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:

11. En què consisteixen les pràctiques externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre Estades en Pràctiques  del grau en Humanitats: Estudis Interculturals.

12. Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es constate la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.


13. Hi ha itineraris o especialitats dins del grau?

1. Pla d'estudis de 2010: Sí, en quart curs es pot escollir entre dos itineraris:


1. Discurs i interculturalitat
2. Filosofia de la interculturalitat

2. Pla d'estudis de 2015: No hi ha itineraris, hi ha optativitat: en quart curs es poden escollir assignatures optatives elegides segons interessos de cada estudiant o estudianta.

Més informació:

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

-Màsters oficials:

Els titulats i titulades en el grau en Humanitats: Estudis Interculturals poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL).
Màster universitari en Ètica i Democràcia (interuniversitari).
Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.
Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.
Màster universitari en Professor o Professora d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.
Màster universitari en Història de l'Art i Cultura Visual (interuniversitari).
Màster universitari en Història i Identitats a la Mediterrània Occidental (Segles XV-XIX) (interuniversitari).


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:

15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Una vegada acabes els estudis del Grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

ÀMBITS DE TREBALL I PROFESSIONALS


Gestió sociocultural

- Gestor i assessor cultural i intercultural (en administracions públiques, mitjans de comunicació, fundacions i empreses).
- Dinamitzador sociocultural.
- Tècnic en promoció i difusió del patrimoni cultural.
- Tècnic dissenyador de productes turístics patrimonials: creadors de projectes i itineraris destinats al turisme cultural, posant en joc els diferents recursos patrimonials (naturals, etnogràfics, històrics, arqueològics, artístics) a partir del coneixement del territori i de les estratègies de màrqueting cultural.
- Tècnic dissenyador i creador de presentacions en el camp de les tecnohumanitats: especialistes que utilitzen les eines informàtiques (sistemes en 3D, tractament d'imatges, dibuix, etc.) per a la reconstrucció de l'àmbit patrimonial, etc.
- Agent de desenvolupament local i de desenvolupament rural.
- Animador cultural: elaboració i dinamització de projectes culturals com exposicions, tallers, etc.
- Mediador-comunicador del patrimoni i la cultura: capaços de transmetre al públic en general els coneixements generats en l'àmbit científic especialitzat (historiadors, arqueòlegs, etc.).
- Tècnics en societat i cultura europees.
- Dissenyador i gestor de webs, netsurfer i documentalista multimèdia: generadors de continguts en l'àmbit de les TIC (webs i sistemes multimèdia).
- Sector editorial: preparació de materials didàctics relacionats amb el patrimoni artístic i cultural, multiculturalitat, etc.
- Tècnic administrador de sistemes: com a documentalista especialitzat en patrimoni i béns culturals, sobretot pel que fa a la consulta en línia de la informació.
- Documentació i biblioteca.
- Agent de consultoria, capaç de realitzar treballs d'expertització de béns culturals i històrics.
- Auxiliar i tècnic mitjà en arxius, biblioteques i museus i galeries d'art.
- Gestor del patrimoni cultural i artístic.

Cooperació i desenvolupament

- Mediació en conflictes socials, interculturals i de gènere.
- Agent de cooperació per al desenvolupament territorial: a partir del coneixement del territori, elabora projectes de desenvolupament i cerca recursos financers institucionals.
- Disseny i gestió de projectes/programes humanitaris.
- Assessors d'organismes internacionals i d'organitzacions no governamentals.
- Gestor del voluntariat.

Mediació i assessoria en polítiques de gènere i en plans d'igualtat

Gestió i disseny de programes d'educació en desenvolupament sostenible.

Llengües

- Assessoria i promoció de projectes lingüístics.
- Correcció literària en editorials.
- Assessoria d'editorials.
- Realitzar crítiques literàries i textuals.
- Col·laborar en periòdics.
- Redactar notícies, articles de l'àmbit cultural, polític o social.
- Producció literària.

Docència

- Mediació en conflictes en centres educatius.
- Docència en ensenyaments mitjans i universitaris.
- Gestor del voluntariat.
- Formació continuada.
- Formadors per a empreses.
- Professors de cultura espanyola per a estrangers.
- Investigació: centres i instituts d´investigació en humanitats.


Més informació:

16. Qui és la vicedegana de la titulació?

Sonia Reverter Bañón
Departament de Filosofia i Sociologia
Despatx HC1447
Telèfon: 964 729663
Correu electrònic: reverter@fis.uji.es

17. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba en el local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h  a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos en la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16