UJI

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Història i Patrimoni, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants i les estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants i les estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants i les estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, cientí­fica o ètica;
  • Que els estudiants i les estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants i les estudiantes hagen desenvolupat aquelles habi­litats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Capacitat d'organització i planificació
G03 - Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
G04 - Resolució de problemes
G05 - Presa de decisions
G06 - Treball en equip
G07 - Treball en un context interdisciplinari
G08 - Raonament crític
G09 - Coneixement d'altres cultures i costums
G10 - Compromís ètic
G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
G12 - Aprenentatge autònom
G13 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G14 - Creativitat
G15 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
G16 - Iniciativa i esperit emprenedor
   

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat
E02 - Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat
E03 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos
E04 - Coneixements generals de geografia
E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en l'idioma propi usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes
E06 - Coneixement d'habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes
E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d'anàlisi dels processos històrics i socioculturals
E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d'un posicionament crític, igualitari, obert i flexible
E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d'una forma autònoma i creativa
E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés
E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits
E12 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història i la història de l'art
E13 - Coneixement de llenguatges i tècniques artístiques. Teoria i pensament estètic
E14 - Coneixements bàsics d'iconografia
E15 - Coneixement de la història universal
E16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la llengua pròpia com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent
E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la història, geografia i història de l'art
E18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent
E19 - Coneixement sobre els béns patrimonials, la gestió de col·leccions i el mercat de l'art
E20 - Utilitzar els mètodes i eines necessaris per a realitzar una planificació dels recursos territorials
E21 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori
E22 - Capacitat per a interpretar resultats de recerca i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d'història, geografia i història de l'art

Informació proporcionada per: InfoCampus