Preguntes més freqüents

Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
Última modificació: 14/03/2017 | Font: USE

1. Què és el grau en Història i patrimoni?


El grau en Història i Patrimoni ofereix una formació interdisciplinària en l'àmbit de les ciències humanes i socials, orientada als estudis històrics i de conservació i valoració del patrimoni històric i cultural. Comparteix 180 crèdits amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals, afavorint d'aquesta manera tant una sòlida base cultural per als estudiants i estudiantes, com la possibilitat que puguen obtenir una doble titulació amb un any més d'estudis.

El grau en Història i Patrimoni combina dos nivells de coneixements: un general, amb un enfocament interdisciplinari, basat en les ciències humanes i socials, i un altre més específic, orientat als coneixements en història i història de l'art.  Per això es planteja en els primers cursos una formació inicial de caràcter bàsic, en la qual les assignatures d'història, art i geografia es combinen amb les de l'àmbit filològic i filosòfic (història del pensament). El fet de compartir moltes assignatures amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals pot facilitar l'obtenció dels dos graus si s'amplia un poc el temps d'estudis. Finalment, en tercer i quart curs el currículum se centra en els estudis d'Història, Història de l'Art i Patrimoni, amb una oferta d'assignatures optatives, perquè cada estudiant o estudianta es puga decantar segons les seues preferències. Un treball de final de grau de 6 crèdits i unes pràctiques externes de 12 crèdits completen el pla d'estudis.
Estudia el passat de les societats humanes i les seues realitzacions culturals i artístiques, es desenvolupen les capacitats de raonament, comprensió crítica, planificació, comunicació i valoració. D'aquesta manera, el grau permet adaptar-se amb flexibilitat als perfils professionals que requereixen un saber expert des d'una profunda formació cultural bàsica.

Aquesta formació, al mateix temps bàsica i específica, permet els graduats i graduades obtenir a un ampli ventall de sabers experts que els permetran adaptar-se a una societat en canvi constant i orientar-se cap a múltiples eixides professionals, tant en el sector públic com en el privat. Les persones que obtinguen el grau en Història i Patrimoni tindran la possibilitat de treballar professionalment en àmbits relacionats amb l'ensenyament, la investigació historicoartística, la gestió, interpretació, difusió, protecció i conservació del patrimoni històric, natural i cultural, la creació de continguts i la divulgació de coneixements històrics i artístics, etc.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?


Arts i Humanitats.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis?


El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Algunes tenen disposició mòbil.
- Aules d'informàtica dedicades a la docència proveïdes amb 35 ordinadors i amb canó de vídeo.
- Aula d'estudi i cabines d'estudi.
- Un seminari dotat de pissarra, ordinador, un portàtil, canó i pantalla per a projecció.
- Laboratoris docents.
- Altres recursos com ara: aula magna, sala de graus, punt de trobada, reprografia, vestíbul, cafeteria.

Per a fer suport a la docència i als treballs pràctics que han de portar a terme els i les alumnes, el Departament d'Història, Geografia i Art compta amb els següents laboratoris docents:

- Laboratori de Turisme.
- Laboratori de Climatologia.
- Laboratori d'Arqueologia Prehistòrica.

4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents a aquells que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. De no ser així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació  a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries


1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura al qual té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:

12. En què consisteixen les pràctiques externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Humanitats: Estudis Interculturals.

13.  Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es constate la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les pràctiques externes.

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i titulades en el grau en Història i Patrimoni poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màsters oficials:

Màster universitari en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) (interuniversitari).
Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat.
Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.
Màster interuniversitari en Història de l’Art i Cultura Visual (interuniversitari).
Màster universitari en Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.


- Màsters propis:

Màster en Història del Món Hispànic: Les Independències en el Món Iberoamericà.


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:

15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

- Docència de la història i de la història de l'art: universitària i no universitària.
- Docència de les ciències socials en l'ensenyament secundari.
- Protecció, gestió i interpretació del patrimoni historicoartístic i cultural: planejament urbanístic, serveis institucionals, monuments, llocs històrics, jaciments arqueològics, patrimoni immaterial, etc.
- Gestió i catalogació de fons documentals, arxius, biblioteques i centres d'imatge.
- Treball en museus, exposicions, comissariat artístic i centres d'interpretació.
- Assessorament cultural en empreses i entitats públiques i privades: elaboració d'informes, dictàmens històrics, gestió de col·leccions, organització d'exposicions, elaboració de catàlegs i inventaris, gestió de recursos humans.
- Creació de continguts culturals adaptats a les noves tecnologies de comunicació.
- Anàlisi, fer valer i difondre béns historicoartístics com a recursos de turisme cultural: programes didàctics, assessoria tècnica, elaboració de rutes turístiques, guies historicoartístiques, gestió de programes, recursos humans.
- Organització d'esdeveniments, manifestacions culturals o jornades científiques, així com definir i gestionar projectes i iniciatives culturals, comissariar exposicions i dirigir grups d'interpretació i difusió del patrimoni d'acord amb els paràmetres de les polítiques culturals institucionals.
- Treball en mitjans de comunicació i editorials: documentació, crítica, divulgació, gestió de col·leccions.

Més informació:

16. Qui és el vicedegà del títol?


Carles Rabassa Vaquer
Departament d'Història, Geografia i Art
Despatx HC1429
Telèfon: 964 729650
Correu electrònic: rabassa@his.uji.es

17. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16