UJI

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés en el grau en Història i Patrimoni, i amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

• Compromís social i ètic

• Interès per comprendre la societat actual i els mecanismes que l’han conformat

• Capacitat de treball en equip

• Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

• Capacitat per comprendre i valorar el patrimoni històric i cultural, la protecció i els mecanismes per a fer-lo valer

• Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques.

Informació proporcionada per: InfoCampus