panoramica UJI

Història i Patrimoni

El grau en Història i Patrimoni és una titulació nova que recupera els estudis històrics a la Universitat Jaume I per tal de donar resposta a la demanda que la societat de Castelló ha manifestat cap a aquesta mena d’estudis des de la creació de la nostra universitat. Naix d’una doble herència: d’una banda és una adaptació, més perfilada,  de l’antiga llicenciatura en Humanitats –en la qual es van integrar els estudis històrics i artístics arran de la creació de la Universitat Jaume I el 1991–, estudis humanístics amb els quals continua compartint un percentatge significatiu de crèdits en els primers cursos. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Pla d'estudis anterior

INTRODUCCIÓ

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Història i Patrimoni combina dos nivells de coneixements: un de general, amb un enfocament interdisciplinari basat en les ciències humanes i socials, i un altre més específic orientat als coneixements en història i història de l'art. Per a això es planteja en els primers cursos una formació inicial de caràcter bàsic, en el qual les assignatures d'història, art i geografia es combinen amb les de l'àmbit filològic i filosòfic (història del pensament). Progressivament, en tercer i sobretot quart curs, el contingut se centra en assignatures de contingut històric i artístic, amb una especial incidència en els temes patrimonials. Un treball de final de grau de 6 crèdits i unes pràctiques externes de 12 crèdits completen el pla d'estudis. Cal ressaltar que el fet de compartir 144 crèdits amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals possibilita l'obtenció dels dos graus cursant aquests 96 ECTS que falten

Aquesta formació, al mateix temps bàsica i específica, permet els graduats i graduades obtindre a un ampli ventall de sabers experts que els han de permetre adaptar-se a una societat en canvi constant i orientar-se cap a múltiples eixides professionals, tant en el sector públic com en el privat. Les persones que obtinguen el grau en Història i Patrimoni tindran la possibilitat de treballar professionalment en àmbits relacionats amb l’ensenyament, la investigació historicoartística, la gestió, interpretació, difusió, protecció i conservació del patrimoni històric, natural i cultural, la creació de continguts i la divulgació de coneixements històrics i artístics, etc.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 36 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 30 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 30 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Optatives (OP) 24 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS


Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2017/18 és de 15,17 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 910,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat.

El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Història i Patrimoni per la Universitat Jaume I.

Suplement Europeu al Títol (SET). Aquest és el document que acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat o titulada universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d’educació superior.

També pots obtenir:

-   Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau. 

Els graduats i graduades en Història i Patrimoni poden obtenir un segon títol:

-  Grau en Humanitats: Estudis Interculturals: s'han de superar 96 crèdits ECTS d'assignatures de 3r i 4t curs d'aquest grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Història i Patrimoni s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

- Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Algunes amb disposició mòbil

- Aules d’informàtica dedicades a la docència amb 35 ordinadors i amb canó de vídeo.

- Aula d’estudi i cabines d’estudi.

- 1 seminari dotat  de pissarra, ordinador, un ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Laboratoris docents.

- Altres recursos com ara: aula magna, sala de graus, punt de trobada, reprografia, vestíbul, cafeteria.

Per a donar suport a la docència i als treballs pràctics que ha de portar a terme l’alumnat, el Departament d’Història, Geografia i Art disposa dels següents laboratoris docents:

- Laboratori de turisme

- Laboratori de climatologia

- Laboratori d’arqueologia prehistòrica

Les línies d’investigació que es desenvolupen al Departament d’Història, Geografia i Art són:

- ESTACIÓ DE CLIMATOLOGIA APLICADA (ECA): canvi climàtic, recursos hídrics, teledetecció, anàlisis mediambientals, impactes forestals, estacions meteorològiques, dendroclimatologia.

- GEOGRAFIA URBANA I DEL POBLAMENT: geografia urbana, planificació territorial, geografia agrària, geografia social.

- GETUR- GABINET D’ESTUDIS TURÍSTICS: desenvolupament turístic integral, turisme.

- HISTÒRIA MODERNA: història moderna, societat espanyola i llatinoamericana, militar, hisenda.

- HISTÒRIA SOCIAL COMPARADA: propietat de la terra, població, treball, classes socials, moviments socials, història política, colonialisme, interessos organitzats, Amèrica Llatina, Cuba, historiografia, història local.

- HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CASTELLÓ. CULTURA I GÈNERE: història contemporània, republicanisme, carlisme, història local de Castelló, educació.

- ICONOGRAFIA I HISTÒRIA DE L’ART:  història de l’art, art barroc, art americà, art valencià, art del renaixement, iconografia, emblemàtica, ceràmica, informes artístics, inventari, catalogació, digitalització d’imatges, restauració.

- INVESTIGACIÓ EN ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE (GRUP IF): dones, gènere, investigació feminista.

- POTESTAS – GRUP EUROPEU D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA: representació del poder, història religiosa, ideologies.

- PROCESSOS REVOLUCIONARIS LIBERALS I ICONOGRAFIA POLÍTICA A ESPANYA I MÈXIC. DE LA INDEPENDÈNCIA A L’ESTAT-NACIÓ: Mèxic, processos revolucionaris liberals, segle XIX, Corts de Cadis, milícia nacional, Amèrica, federalisme.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Història i Patrimoni

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Departament d’Història, Geografia i Art

Web de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

 • Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.
 • Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

 

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

- Docència de la història i de la història de l’art: universitària i no universitària.

- Docència de les ciències socials en l’ensenyament secundari.

- Protecció, gestió i interpretació del patrimoni historicoartístic i cultural: planejament urbanístic, serveis institucionals, monuments, llocs històrics, jaciments arqueològics, patrimoni immaterial, etc.

- Gestió i catalogació de fons documentals, arxius, biblioteques i centres d’imatge.

- Treball en museus, exposicions, comissariat artístic i centres d’interpretació.

- Assessorament cultural en empreses i entitats públiques i privades: elaboració d’informes, dictàmens històrics, gestió de col·leccions, organització d’exposicions, elaboració de catàlegs i inventaris, gestió de recursos humans.

- Creació de continguts culturals adaptats a les noves tecnologies de comunicació.

- Anàlisi, posada en valor i difusió de béns historicoartístics com a recursos de turisme cultural: programes didàctics, assessoria tècnica, elaboració de rutes turístiques, guies historicoartístiques, gestió de programes, recursos humans.

- Organització d’esdeveniments, manifestacions culturals o jornades científiques, així com definir i gestionar projectes i iniciatives culturals, comissariar exposicions i dirigir grups d’interpretació i difusió del patrimoni d’acord amb els paràmetres de les polítiques culturals institucionals.

- Treball en mitjans de comunicació i editorials: documentalista, crítica, divulgació, gestió de col·leccions.

Tasques professionals:

- Ensenyar, investigar, gestionar, defensar i conservar el patrimoni historicoartístic i cultural.

- Assumir les responsabilitats pròpies de gestors del patrimoni  historicoartístic i cultural en l’àmbit institucional i empresarial.

- Assumir les responsabilitats pròpies de conservadors, comissaris d’exposicions i experts al mercat artístic.

- Assumir les responsabilitats pròpies de docents, investigadors i documentalistes en entitats públiques i privades.

- Assumir les responsabilitats pròpies de creadors de continguts i divulgadors de coneixements històrics i artístics; i d’assessorament i expertització de béns culturals en institucions públiques i en empreses privades.

- Gestió cultural, interpretació i difusió del patrimoni.

- Turisme cultural.

- La docència, en països com els Estats Units i a Europa.

- Posar en valor el patrimoni històric, natural i cultural mitjançant la seua presentació i ús social actiu, des de punts de vista i opcions diferents.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés en el Grau en Història i Patrimoni, i amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

• Compromís social i ètic

• Interès per comprendre la societat actual i els mecanismes que l’han conformat

• Capacitat de treball en equip

• Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

• Capacitat per comprendre i valorar el patrimoni històric i cultural, la protecció i els mecanismes per posar en valor aquest

• Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BACHILLERATO+PAU

Para el acceso y la admisión a la Universidad en el curso 2017/2018 los estudiantes que cursen 2º de bachillerato. se considerará la calificación de Bachillerato más la de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad: PAU.

La prueba consistirá en una fase obligatoria y una fase voluntaria.

Las personas que han cursado el bachillerato se deben presentar y superar la fase obligatoria de la prueba de acceso a la universidad (PAU). Para superar la PAU se deben cumplir dos condiciones:

a) La calificación de la fase obligatoria, como mínimo, debe ser de 4,000.

b) La nota de acceso debe ser igual o superior a 5,000. Para calcularla se tienen en cuenta: la calificación de la fase obligatoria, que equivale al 40% de la nota, y la nota media del bachillerato (que se expresa con dos decimales), que equivale al 60% de la nota. La puntuación máxima que se puede obtener es 10,000.

Para incrementar esta nota (hasta un máximo de 4 puntos), de manera voluntaria, se puede realizar la fase voluntaria de la PAU. Cada persona debe elegir de cuántas (hasta un máximo de 4) y de qué asignaturas de modalidad de segundo de bachillerato quiere examinarse. La puntuación en estas asignaturas debe ser igual o superior a 5,00.

Para la nota de admisión a la universidad se debe tener en cuenta que:

a) La ponderación de las asignaturas (0,1-0,2) es diferente en función del grado y de la universidad.

b) Solo se tendrán en cuenta las dos asignaturas más favorables después de la ponderación.

c) La nota de admisión puede variar en función de los grados y de las universidades que se solicitan.

Consulta las ponderaciones de las asignaturas para el acceso a la universidad 

Más información 

Estudiantes con PAU aprobada según el Real Decreto 1892/2008 o normativas anteriores

Estos estudiantes accederán con sus calificaciones de la fase general y de la fase específica obtenidas con anterioridad, considerando la caducidad de la fase específica establecida por la normativa.

Las asignaturas que se les ponderarán, así como los valores de las ponderaciones, serán las del curso en que se aprobaron las asignaturas de la fase específica.

Si estos estudiantes desean mejorar su nota de admisión a la universidad podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas en la fase vontaria de la actual PAU. También podrán presentarse a la fase obligatoria, para mejorar su nota de admisión, pero examinándose de la fase completa.

Estudiantes que iniciaron los estudios de bachillerato de acuerdo con el sistema educativo anterior

Os estusiantes que iniciaron estudios de bachillerato con el sistema educativo anterior , y que no los finalizaron o no superaron la PAU con anterioridad, no tendrán que realizar la evaluación final de bachiller y su nota de acceso a la Universidad será la calificación obtenida en su bachillerato. Se aplicará el mismo criterio al alumnado que obtuvo el título de Bachiller en el curso 2015-2016 y no accedió a la Universidad al finalizar dicho curso.

La exención de Fase Obligatoria de las PAU vendrá dada porque su título de bachillerato sea LOE y no LOMCE.

Los estudiantes con bachillerato anterior al curso 2015-2016 no estarán exentos de realizar la Fase Obligatoria de las PAU.

Si estos estudiantes desean mejorar su nota de admisión podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas en la Fase Voluntaria de la actual PAU. También podrán presentarse a la fase obligatoria, para mejorar su nota de admisión. pero examinándose de la fase completa. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Los técnicos y técnicas de formación profesional tienen acceso a la universidad sin necesidad de hacer ninguna prueba obligatoria. Su nota de acceso a la universidad es la nota media del ciclo formativo (se expresa con tres decimales y debe estar comprendida entre 5,000 y 10,000).

Para incrementar esta nota (hasta un máximo de 4 puntos), de manera voluntaria, se puede realizar la fase voluntaria de la PAU. Cada persona debe elegir de cuántas (hasta un máximo de 4) y de qué asignaturas de modalidad de segundo de bachillerato quiere examinarse —la puntuación en estas asignaturas debe ser igual o superior a 5,00.

Para la nota de admisión a la universidad se debe tener en cuenta que:

a) La ponderación de las asignaturas (0,1-0,2) es diferente en función del grado y de la universidad.

b) Solo se tendrán en cuenta las dos asignaturas más favorables después de la ponderación.

c) La nota de admisión puede variar en función de los grados y de las universidades que se solicitan.

Consulta las ponderaciones de las asignaturas para el acceso a la universidad 

La adjudicación de plaza se lleva a cabo en función de la nota de acceso obtenida.

(Solo en el caso de empate tendrán preferencia las/los estudiantes que tengan el título adscrito a la rama de conocimiento en la cual se encuentra el grado que se quiere cursar. Vinculaciones:

Técnico Superior de Formación Profesional (PDF)
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (PDF)
Técnico Deportivo Superior (PDF))

Más información  

 

PAU PERSONAS MAYORES DE 25 AÑOS

Para acceder al grado por la vía de personas mayores de 25 años se tiene que realizar una prueba de acceso que consta de dos fases, una general y otra específica.

La fase general comprende cuatro ejercicios:

1. Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

2. Lengua: castellano.

3. Lengua: valenciano.

4. Lengua extranjera (hay que elegir entre francés, inglés, alemán, italiano y portugués).

La fase específicaconsta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Història i Patrimoni pertany a la branca d’arts i humanitats, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Filosofia

- Dibuix Artístic

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Història i Patrimoni s’ofereixen 50 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Història i Patrimoni s’han oferit 50 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,210, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 50) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall curs 2017/2018

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi.  Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Història i Patrimoni, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, cientí­fica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habi­litats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Capacitat d'organització i planificació
G03 - Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
G04 - Resolució de problemes
G05 - Presa de decisions
G06 - Treball en equip
G07 - Treball en un context interdisciplinari
G08 - Raonament crític
G09 - Coneixement d'altres cultures i costums
G10 - Compromís ètic
G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
G12 - Aprenentatge autònom
G13 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G14 - Creativitat
G15 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
G16 - Iniciativa i esperit emprenedor
   

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat
E02 - Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat
E03 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos
E04 - Coneixements generals de Geografia
E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes
E06 - Coneixement d'habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes
E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d'anàlisi dels processos històrics i socioculturals
E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d'un posicionament crític, igualitari, obert i flexible
E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d'una forma autònoma i creativa
E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés
E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits
E12 - Consciència crítica de les coordenades espai-temporals de la Història i la Història de l'Art
E13 - Coneixement de llenguatges i tècniques artístiques. Teoria i pensament estètic
E14 - Coneixements bàsics d'iconografia
E15 - Coneixement de la Història Universal
E16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la pròpia llengua com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent
E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la Història, Geografia i Història de l'Art
E18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent
E19 - Coneixement sobre els béns patrimonials, la gestió de col·leccions i el mercat de l'art
E20 - Utilitzar els mètodes i eines necessaris per a realitzar una planificació dels recursos territorials
E21 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori
E22 - Capacitat per a interpretar resultats de recerca i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d'Història, Geografia i Història de l'Art

Pla d’estudis

Primer curs

Llatí i Llengües Europees (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Patrimoni Arqueològic i Prehistòric d’Europa (OB)

Filosofia Antiga i Medieval (OB)

Patrimoni Natural: Geografia General Física (FBB)

Història del Món Clàssic (FBB)**

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Teoria de l’Argumentació i del Discurs (FBB)

Filosofia de les Ciències Humanes i Socials (OB)

Cultura Grega a través dels Textos (OB)

Segon curs

Lingüística (FBB)**

Llengua Catalana / Llengua Espanyola (FBB)

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Història Medieval d’Europa (OB)

Història Moderna (OB)

Història Contemporània (OB)

Llengua Anglesa (FBB)*

Ètica (FBB)

El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana (OB)

Estètica, Gust i Patrimoni (OB)

Tercer curs

Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (OB)

Literatura Espanyola (OB)

Patrimoni i Història de les Arts Visuals (OB)

Història Contemporània d’Espanya (OB)

Patrimoni Geogràfic d’Espanya (OB)

Filosofia Moderna i Contemporània (OB)

Història i Patrimoni Documental (OB)

Documentació Medieval i Construcció del Coneixement Històric (OB)

Teoria de l’Art Contemporani (OB)

Història d’Amèrica Llatina (OB)

Quart curs

Fonaments i Teoria del Patrimoni Artístic (OB)**

Geografia i Patrimoni del País Valencià (OB)

Patrimoni Històric de la Hispània Romana (OB)

Pràctiques Externes (PE)1**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Història Política i Social de l’Espanya Moderna (OP)

Història Contemporània del País Valencià (OP)

Gènere i Imatge en la Història (OP)

Patrimoni Geogràfic Rural i Urbà (OP)

Antiguitat i Patrimoni (OP)

Patrimoni Medieval Cristià i Islàmic (OP)

Patrimoni Artístic Iberoamericà (OP)

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits  ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Història i Patrimoni?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) (interuniversitari).
 • Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat.
 • Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.
 • Màster Interuniversitari en Història de l’Art i Cultura Visual (interuniversitari).
 • Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

-Màsters Propis:

 • Màster d'Història del Món Hispànic: Les independències en el món iberoamericà.

 

Així mateix, amb el grau en Història i Patrimoni també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/cepfc/

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

 

 

Coordinació docent

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 21 del dia 30 de març de 2012, cada grau adscrit a la Facultat ha de disposar d'una comissió de titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.
La comissió de titulació de grau la presideix el Vicedeganat nomenat a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria.
La Comissió està formada per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació de què es tracta i una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent: 
a) El coordinador o coordinadora de cadascun dels cursos del grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu.
b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques.
c) El coordinador o coordinadora del programa de mobilitat. 
d) Una representació de cada curs que recau en el delegat o delegada o, en cas d'absència, en el subdelegat o subdelegada, a pesar que aquesta representació només compta amb un vot. 
e) La Comissió pot incrementar fins a un màxim de dos membres la representació adequada dels departaments implicats. 
La Coordinació del treball de final de grau recau preferentment en qui coordina el quart curs.
Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de l'estada en pràctiques, del programa de mobilitat i del treball de final de grau, seran designades per la Junta de Centre a proposta del Vicedeganat, i nomenades pel Rectorat. 
Si escau, els membres del punt e) els nomenarà la Junta de Facultat a proposta dels departaments implicats en la docència dels estudis, amb l'informe previ de la comissió de titulació de grau. 
La comissió de titulació del Grau actua de forma col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau. 
Destaquen, en particular:
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com per exemple les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau. 
e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats.
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.
g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari. 
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establert en el títol. 
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora.
m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

SeminarisEs tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Contracte d’aprenentatge. Alumnat i professorat de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d’ensenyament/aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit.  El professorat ofereix unes activitats d’aprenentatge, resultats i criteris d’avaluació, i negocia amb l’alumne el seu pla d’aprenentatge.

Diaris o quaderns de notesInforme personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Mapa conceptualRepresentació d’una xarxa de conceptes claus d’una àrea temàtica amb les seues relacions. Permet avaluar la comprensió.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’autoavaluació. Participació de l’estudiantat en la identificació i selecció d’estàndards i/o criteris que s’han d’aplicar en el seu aprenentatge i en l’emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, en grup, etc.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució d’exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Història i Patrimoni en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Universität Potsdam
Postdam (Alemanya)

Université de Franche-Comté
Besançon (França)

Panteion Universityof Social and Political Sciences
Atenes (Grècia)

Università di Palermo
Palermo (Itàlia)

Tibiscus University of Timisoara
Timisoara (Romania)

Leibniz Universität Hannover
Hannover (Alemanya)

Ludwig-Maximilians-Universität München
Munich (Alemanya)

Universidad de Pannoia
Veszprém (Hongria)

Universitá Degli Studi di Parma
Parma (Itàlia)

Università degli Studi di Modena
Itàlia

Universität zu Köln
Alemanya

Université de Genève
Suïssa

University of Roma “La Sapienza”
Itàlia

Justus-Liebig-Universität Giessen
Giessen (Alemanya)

West University of Timisoara
Timisoara (Romania)

Johannes Kepler Universität Linz
Linz (Àustria)

Università degli Studi di Teramo
Teramo (Itàlia)

Friedrich-Schiller Universität Jena
Jena (Alemanya)

University of Vaasa
Vaasa (Finlàndia)

Fatih University
Estambul (Turquia)

Universitá Degli Studi Di Foggia
Foggia (Itàlia)

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

Murray State University
Murray, Kentucky (Estats Units)

Shawnee State University
Portsmouth, Ohio (Estats Units)

Alfred University
Alfred, Nova York (Estats Units)

Coe College
Cedar Rapids, Iowa (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Mie University
Mie Prefecture (Japó)

University of Malaya
Malàisia

La Trobe University
Austràlia

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad del Museo Social Argentino
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
Brasil

Universidade Federal de Pelotas
Pelotas (Brasil)

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Córdoba
Córdoba

Universitat de les Illes Balears
Palma de Mallorca

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universidad de Salamanca
Salamanca

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

Haver superat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau, sense considerar en aquest còmput les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau.

Realització d’un treball personal que servisca per a avaluar els resultats d’aprenentatge associats a l’obtenció del grau en Història i Patrimoni. Els continguts, per tant, s’han de correspondre amb els de les competències de les assignatures que estiguen relacionades amb l’objecte del treball. Aquest treball ha d’incloure, obligatòriament, la recerca i consulta bibliogràfica en una llengua estrangera, així com un resum o presentació del treball en aquesta mateixa llengua. La dedicació a aquestes tasques ha de ser, almenys, de tres crèdits ECTS.

Consulta guia docent de l'assignatura


La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Carles Rabassa Vaquer (rabassa@his.uji.es)

Vicedegà del Grau en Història i Patrimoni

Coordinació de curs

1r curs: Enrique Montón Chiva (montone@uji.es)

2n curs: Jesús Bermúdez Ramiro (bermudez@uji.es)

3r curs: María Juncal Caballero Guiral (mguiral@uji.es)

4t curs: Cristina Igual Castelló (cigual@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Josep Benedito Nuez

jbenedit@uji.es 

 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Vicente Sanz Rozalén

sanz@uji.es

Coordinació del treball de final de grau

Cristina Igual Castelló

cigual@uji.es

Delegats i delegades

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=215

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça: https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=215

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d’Història i Patrimoni ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

1. M’agrada la història     1)  2)  3)  4)  5)

2. Gaudisc de la contemplació de l’art    1)  2)  3)  4)  5)

3.  Estic interessant en la comprensió de les obres artístiques    1)  2)  3)  4)  5)

4.  Tinc interès per les societats del passat     1)  2)  3)  4)  5)

5. Em preocupa la conservació del patrimoni     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tinc curiositat per conèixer altres èpoques i altres cultures     1)  2)  3)  4)  5)

7. M’agrada llegir     1)  2)  3)  4)  5)

8. Vull comprendre la societat actual     1)  2)  3)  4)  5)

9.  Voldria desenvolupar habilitats comunicatives     1)  2)  3)  4)  5)

10. M’agrada l’art i la musica     1)  2)  3)  4)  5)

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA:

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—la capacitat de comprensió, l’interès per la lectura... ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau són comunicatius i imaginatius.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

- Interès per la carrera.

- Acceptació de la carrera per part de la teua família.

- Cost dels estudis en temps.

- Cost dels estudis en diners.

- Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

- Prestigi o estatus professional.

- Dificultat dels estudis.

- Influència d’amistats i/o família.

- Incorporació al món laboral.

- Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

- Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió

- Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Història i Patrimoni.

- Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

- Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

- Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN HISTÒRIA I PATRIMONI

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

 

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)

1. Què és el grau en Història i patrimoni?


El grau en Història i Patrimoni ofereix una formació interdisciplinària en l'àmbit de les ciències humanes i socials, orientada als estudis històrics i de conservació i valoració del patrimoni històric i cultural. Comparteix 180 crèdits amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals, afavorint d'aquesta manera tant una sòlida base cultural per als estudiants i estudiantes, com la possibilitat que puguen obtenir una doble titulació amb un any més d'estudis.

El grau en Història i Patrimoni combina dos nivells de coneixements: un general, amb un enfocament interdisciplinari, basat en les ciències humanes i socials, i un altre més específic, orientat als coneixements en història i història de l'art.  Per això es planteja en els primers cursos una formació inicial de caràcter bàsic, en la qual les assignatures d'història, art i geografia es combinen amb les de l'àmbit filològic i filosòfic (història del pensament). El fet de compartir moltes assignatures amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals pot facilitar l'obtenció dels dos graus si s'amplia un poc el temps d'estudis. Finalment, en tercer i quart curs el currículum se centra en els estudis d'Història, Història de l'Art i Patrimoni, amb una oferta d'assignatures optatives, perquè cada estudiant o estudianta es puga decantar segons les seues preferències. Un treball de final de grau de 6 crèdits i unes pràctiques externes de 12 crèdits completen el pla d'estudis.
Estudia el passat de les societats humanes i les seues realitzacions culturals i artístiques, es desenvolupen les capacitats de raonament, comprensió crítica, planificació, comunicació i valoració. D'aquesta manera, el grau permet adaptar-se amb flexibilitat als perfils professionals que requereixen un saber expert des d'una profunda formació cultural bàsica.

Aquesta formació, al mateix temps bàsica i específica, permet els graduats i graduades obtenir a un ampli ventall de sabers experts que els permetran adaptar-se a una societat en canvi constant i orientar-se cap a múltiples eixides professionals, tant en el sector públic com en el privat. Les persones que obtinguen el grau en Història i Patrimoni tindran la possibilitat de treballar professionalment en àmbits relacionats amb l'ensenyament, la investigació historicoartística, la gestió, interpretació, difusió, protecció i conservació del patrimoni històric, natural i cultural, la creació de continguts i la divulgació de coneixements històrics i artístics, etc.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?


Arts i Humanitats.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis?


El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Algunes tenen disposició mòbil.
- Aules d'informàtica dedicades a la docència proveïdes amb 35 ordinadors i amb canó de vídeo.
- Aula d'estudi i cabines d'estudi.
- Un seminari dotat de pissarra, ordinador, un portàtil, canó i pantalla per a projecció.
- Laboratoris docents.
- Altres recursos com ara: aula magna, sala de graus, punt de trobada, reprografia, vestíbul, cafeteria.

Per a fer suport a la docència i als treballs pràctics que han de portar a terme els i les alumnes, el Departament d'Història, Geografia i Art compta amb els següents laboratoris docents:

- Laboratori de Turisme.
- Laboratori de Climatologia.
- Laboratori d'Arqueologia Prehistòrica.

4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents a aquells que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. De no ser així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació  a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries


1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura al qual té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:

12. En què consisteixen les pràctiques externes?

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Humanitats: Estudis Interculturals.

13.  Què és el Treball de Final de Grau?

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es constate la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, tret de les pràctiques externes.

14. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i titulades en el grau en Història i Patrimoni poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màsters oficials:

Màster universitari en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) (interuniversitari).
Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat.
Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.
Màster interuniversitari en Història de l’Art i Cultura Visual (interuniversitari).
Màster universitari en Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.


- Màsters propis:

Màster en Història del Món Hispànic: Les Independències en el Món Iberoamericà.


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:

15. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

- Docència de la història i de la història de l'art: universitària i no universitària.
- Docència de les ciències socials en l'ensenyament secundari.
- Protecció, gestió i interpretació del patrimoni historicoartístic i cultural: planejament urbanístic, serveis institucionals, monuments, llocs històrics, jaciments arqueològics, patrimoni immaterial, etc.
- Gestió i catalogació de fons documentals, arxius, biblioteques i centres d'imatge.
- Treball en museus, exposicions, comissariat artístic i centres d'interpretació.
- Assessorament cultural en empreses i entitats públiques i privades: elaboració d'informes, dictàmens històrics, gestió de col·leccions, organització d'exposicions, elaboració de catàlegs i inventaris, gestió de recursos humans.
- Creació de continguts culturals adaptats a les noves tecnologies de comunicació.
- Anàlisi, fer valer i difondre béns historicoartístics com a recursos de turisme cultural: programes didàctics, assessoria tècnica, elaboració de rutes turístiques, guies historicoartístiques, gestió de programes, recursos humans.
- Organització d'esdeveniments, manifestacions culturals o jornades científiques, així com definir i gestionar projectes i iniciatives culturals, comissariar exposicions i dirigir grups d'interpretació i difusió del patrimoni d'acord amb els paràmetres de les polítiques culturals institucionals.
- Treball en mitjans de comunicació i editorials: documentació, crítica, divulgació, gestió de col·leccions.

Més informació:

16. Qui és el vicedegà del títol?


Carles Rabassa Vaquer
Departament d'Història, Geografia i Art
Despatx HC1429
Telèfon: 964 729650
Correu electrònic: rabassa@his.uji.es

17. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16