UJI

Preguntes més freqüents

Grau en Finances i Comptabilitat
Última modificació: 26/11/2019 | Font: InfoCampus

1. Què és el grau en Finances i Comptabilitat? 

El grau en Finances i Comptabilitat ofereix formació sòlida, innovadora i pràctica sobre dos aspectes centrals de l'activitat econòmica: les finances com a gestió dels recursos financers, tant pel que es referix a l'obtenció com a l'aplicació, i la comptabilitat com un llenguatge universal que permet expressar amb rigor la situació financera i l'evolució dels resultats de les empreses i altres ens econòmics.

L'objectiu general del grau és formar professionals que, a més de ser capaços de desenvolupar la seua activitat en qualsevol àrea funcional de l'empresa, estiguen adiestrats particularment en l'àrea de les finances i la comptabilitat. A més, en la mesura que hi ha també en el mercat una demanda de professionals per compte propi, el títol també està orientat a la formació de professionals que puguen prestar els seus serveis a empreses i persones en l'àmbit de l'assessorament sobre decisions d'inversió i finançament. Molts d'aquests serveis també són necessaris en l'àmbit de les administracions públiques, organitzacions no lucratives i altres entitats, amb la qual cosa l'àmbit d'actuació professional de les graduades i graduats en finances i comptabilitat no se circumscriu exclusivament al món empresarial.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis es a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries proveïdes de taula multimèdia amb accés a internet, megafonia i projector de video.

-Aules informàtiques, 1 aula d'accés lliure per a ús general d'alumnes proveïda de 65 equips informàtics i 6 aules dedicades a la docència proveïdes de 32 ordinadors, amb canó de vídeo.

- Sales d'estudi.

- Seminaris amb capacitat per 25 persones aprox., dotats de pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Altres recursos d'ús compartit: un saló d'actes amb un aforament de 350 persones, una sala de graus amb aforament per 112 persones, una sala de juntes amb 49 seients, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, hall i cafeteria.

4. Com es pot accedir al títol del grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés)
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació


6. Hi ha programes de suport per a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant la pressa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem Necessitats Educatives Específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal ( fractures, operacions, rehabilitació, ...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 
 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial ( per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
Matrícula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits


10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat nomès disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat"

11. Hi ha possibilitat de rebre les assignatures en altres idiomes?

El Grau de Finances i Comptabilitat ofereix des del curs 2011-12 la possibilitat de cursar tot o quasi tot el grau en anglès, en un grup específic. Actualment s'ofereixen més del 50% de les assignatures en anglès i el objectiu és poder ampliar aquesta oferta en els propers cursos fins a cobrir quasi la majoria de les assignatures. També des dels seus inicis, una gran part de les assignatures tenen un grup amb docència en valencià.
Més informació

12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest Grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


13. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Les estades en pràctiques són una assignatura de caràcter obligatori i encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les estades en pràctiques al Grau en Finances i Comptabilitat.

14. Què és el Treball de Fi de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El Treball Fi de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i Doctorat 

Les titulades i titulats en el Grau en Finances i Comptabilitat poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:


-  Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada.
-  Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa.
- Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
- Màster Universitari en Marketing e Investigació de Mercats
- Màster Universitari en Psicología del Treball, de les Organizacions i en Recursos Humans

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Controller.
- Cap d'administració.
- Direcció general / Gerència.
- Subdirecció general.
- Assessoria fiscal i comptable.
- Auditoria de comptes.
- Assessoria financera.
- Cap de tresoreria.
- Actuària o actuari d'assegurances.
- Cap de riscos.
- Empleada o empleat de banca.
- Cap de comptabilitat.
- Direcció financera.
- Assessoria borsària.
- Inspecció d'entitats bancàries.
- Economista de l'Estat.
- Inspecció d'Hisenda.

Més informació

17. Què és el programa individualitzat de segona titulació?

L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el que un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.

L'estudiantat del grau en Finances i Comptabilitat pot obtenir un segon títol de Grau en Administració d'Empreses i/o Grau en Economia.

Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:
Tindre un rendiment excepcional i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la primera titulació.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació

18. Què són els dobles títols internacionals?

Els Dobles Títols Internacionals són aquells en els quals l'estudiantat que cursa una titulació oficial de la Universitat Jaume I pot realitzar un o diversos cursos acadèmics en una Universitat estrangera amb conveni, dins del mateix àmbit, a fi d'obtenir un títol en cadascuna d'aquestes Universitats.

Aquesta titulació et dona accés al Doble títol internacional amb Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Itàlia).

Més informació

19. Qui és el vicedegà de la titulació? 

​​Enrique Salvador Aragó
Despatx: JC1154DD

Teléfon: 964  387146  
Correu electrònic: esalvador@uji.es


20. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba situat en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9'00 a 14'00h, i de 16'00 a 20'00h.
El nostre telèfon d'atenció es 964387777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus