UJI

Preguntes més freqüents

Grau en Estudis Anglesos
Última modificació: 11/06/2018 | Font: USE

1. Què és el grau en Estudis Anglesos? 

El grau en Estudis Anglesos ofereix formació d'especialistes en anglès de nivell acadèmic superior, professionals amb un coneixement rigorós i científic de la llengua, de la literatura i del context cultural, social i històric dels països de parla anglesa.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Arts i Humanitats.

3. A quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries provistes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Laboratoris específics de la titulació: laboratori de llengües.

4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
- Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de què aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiantat la presa de decisions sobre els estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I
1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent. 

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi. 

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als quals no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se'ls exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció. 

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat:

12. En què consisteixen les pràctiques externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les Pràctiques, els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat, i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les Estades en Pràctiques del grau en Estudis Anglesos.

13. Què és el Treball de Final de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s'haja superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les pràctiques externes.

14. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació? 

Les especialitzacions a través d'itineraris poden començar a escollir-se en tercer curs. Les especialitzacions pròpies del grau són dues:

1. Cultures i Literatures en Llengua Anglesa
2. Llengua Anglesa i Lingüística Aplicada

Actualment s'ofereix el mòdul Espanyol com a Llengua Estrangera.

Ambdós itineraris ofereixen la possibilitat de l'especialització mitjançant mòduls que potencien la literatura (tant anglesa com nord-americana), la lingüística aplicada, la metodologia d'ensenyament i l'aprenentatge de llengües o la dialectologia, entre d'altres.

També es preveu la possibilitat, sempre en funció de la demanda, d'activar dos itineraris de caràcter optatiu, que pretenen reforçar la presència d'altres llengües a banda de l'anglès (francès, alemany, espanyol i català):

3. Llengües de la Península Ibèrica
4. Llengües i Cultures Europees

Actualment s'ofereix el mòdul Espanyol com a Llengua Estrangera.

Tanmateix, per a obtenir el títol de graduat o graduada en Estudis Anglesos, cal cursar almenys 30 crèdits de qualsevol dels dos primers itineraris, que són els específics d'anglès.


Més informació:

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat 

Els titulats i les titulades en el Grau en Estudis Anglesos poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Ensenyament de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM).
- Màster universitari English Language for International Trade (ELIT).
- Màster universitari en Comunicació Intercultural i d'Ensenyament de Llengues (CIEL).

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació: 

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Els graduats i graduades en Estudis Anglesos per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran exercir la professió docent en centres d'educació secundària, tant al nostre país com a l'estranger, així com altres professions relacionades amb els serveis lingüístics, com ara relacions exteriors, comerç exterior, relacions institucionals, agències de viatges, sector turístic i hostaleria, exportació en el sector industrial, serveis editorials, traducció, interpretació d'enllaç, correcció de textos, o també professions relacionades amb la creació artística literària, com ara l'escriptura, la crítica, la creació de guions, o la investigació científica en els àmbits relacionats com a professorat universitari.

Més informació:

17. Qui és la vicedegana de la titulació? 

María Carmen Campoy Cubillo
Departament d'Estudis Anglesos
Despatx HD1329DD 
Telèfon: 964 729 610
Correu electrònic: campoy@uji.es

18. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
http://www.uji.es/CA/canals/infocampus/
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu