Metodologia docent i sistemes d’avaluació

09/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Activitats d'ensenyament-aprenentatge

Per a aconseguir les competències definides en el present pla d'estudis es plantegen les següents activitats d'ensenyament-aprenetatge:

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Classe pràctica (Laboratori): activitat d’ensenyament-aprenentatge en la qual l’alumne realitza, normalment en grups de dos o tres alumnes, activitats específiques d’un laboratori científic-tecnològic o d’un aula informàtica segons el tipus d’assignatura. En el primer cas, les activitats realitzades per l’alumne se centren en el maneig d’instrumentació científica i tècnica,  en la realització d’experiments, en el muntatge, construcció i prova de sistemes (circuits elèctrics i electrònics, instal·lacions tèrmiques, etc.) i en totes aquelles activitats pròpies d’un laboratori científic o tecnològic. Les classes realitzades en aula informática tenen com a objectiu la simulació de sistemes mitjançant eines informàtiques, l’aprenentatge de programari específic d’aplicació en enginyeria, l’aprenentatge de tècniques de programació, etc. Es considera que aquestes activitats haurien de realizar-se en grups reduïts d’entre 20 i 30 alumnes.

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal.Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Metodologies docents

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d’un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi.

Resolució d’exercicis i problemas: Situacions on l’alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d’un treball específic de laboratori científic- tecnològic sota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l’elevada autonomia amb la qual ha de treballar l’alumne. 

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d’ensenyament-aprenentatge que pren com a punt de partida un problema, dissenyat pel professor, que l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, a vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual l’estudiantat du a terme la realització d’un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d’una sèrie d’activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d’aprenentatges adquirits i de l’ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d’organització del treball a l’aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual. Situació d’ensenyament-aprenentatge en la qual s’usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d’activitats formatives integrades dins del curriculum.

Avaluació

Per a totes les assignatures del grau, excepte les Pràctiques Externes i el Treball de Final  de Grau, s’ha definit un sistema d’avaluació que s’estructura en dues parts diferenciades i que s’indiquen a continuació:

Examen: suposa la realització d'un examen teoricopràctic en finalitzar l'assignatura amb un pes mínim del 30 % de la qualificació final. Pot admetre diferents formats depenent de l'assignatura: examen tipus test, resolució de problemes, desenvolupaments teòrics, examen oral, etc.

Avaluació contínua: ha de tindre un pes mínim del 30 % respecte a la qualificació final i pot englobar diferents proves d'avaluació com les indicades a continuació:

Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries i informes de pràctiques.

Avaluació de tutoria. Entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.

Avaluació de treballs acadèmics. Resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.

Avaluació de presentacions orals.

Avaluació de projectes en els quals un alumne o un grup de diversos alumnes han d'explorar i treballar un problema pràctic i aplicar-hi i integrar-hi coneixements interdisciplinaris.

Avaluació de dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

L’assignatura Pràctiques Externes s'avaluarà a partir d'una “memòria de pràctiques” que realitzarà l'alumne en finalitzar la mateixa i que consistirà en un informe estructurat en el qual l'alumne exposarà els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i els procediments seguits per a obtindre aquests resultats.

Finalment, l’assignatura Treball de Final de Grau serà avaluada a partir dels continguts del projecte que l'alumne ha de desenvolupar com a treball de final de grau i de la presentació d’aquest davant un tribunal format per professorat del grau. L'exposició oral serà pública i en finalitzar-la, l'alumne quedarà a la disposició del tribunal per a contestar a les preguntes que aquest considere convenients. La documentació del projecte ha d’incloure els següents apartats com a mínim: memòria, càlculs, pressupost, plànols i plec de condicions.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Informació proporcionada per: InfoCampus