UJI

Dret

Última modificació: 07/10/2021 | Font: InfoCampus

El Grau de Dret és el resultat d'adaptar la antiga Llicenciatura en Dret al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). El pla d'estudis del Grau de Dret, dividit en quatre cursos, inclou totes les matèries tradicionals de la ciència jurídica (Dret civil, penal, etc.), així com determinades assignatures que li dónen un caràcter més interdisciplinar (p. ex. principis d'economía, anglès jurídic, o resolució de conflictes des del punt de vista de la psicologia). L'objectiu és oferir una formació jurídica básica, però sòlida i rigorosa. En el darrer curs del Grau s'ofereixen assignatures optatives, les pràctiques externes i el Treball Fi de Grau. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

El Grau de Dret és el resultat d'adaptar la tradicional Llicenciatura en Dret al “Pla Bolonya” o Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Els estudis de Dret compten amb una important tradició en Castelló, perquè s'imparteixen no tan sols des de la creació de l'UJI a 1991, sino que existien fins i tot abans en l'antic Col·legi Universitari de Castelló (CUC) dependent de la Facultat de Dret de la Universitat de València.

La titulació consta ara de quatre cursos acadèmics i s'ofereix en horaris de matí i vesprada. En l'actualitat, la demanda d'aquest Grau és elevada i les places disponibles es cobreixen totalment. Des de sempre, els estudis de Dret s'han caracteritzat per preparar els titulats per a múltiples eixides professionals, tant al sector públic (oposicions per a jutge, fiscal, notari, advocat de l´Estat, inspector d'Hisenda, etc.) com al privat (banca, assegurances, etc.). Menció especial mereix l'accés a la professió d'advocat, que necessita ara determinats requisits addicionals de capacitació professional (entre ells, el Màster d'Advocacia, que també es pot cursar en l'UJI, amb la col·laboració de l'Ilustre Col·legi d'Advocats de Castelló).

La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI ofereix els estudiants de Dret un professorat amb qualificació i experiència i disfruta, com totes les titulacions d'aquesta Universitat, d'unes infraestructures modernes i uns serveis generals molt complets. El nostre desig és comptar amb estudiants motivats i proporcionar-los la millor ajuda possible per a la seua formació com a juristes.   

 

Achim Puetz

Vicedegà del Grau en Dret

putz@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Textos i revistes jurídiques especialitzats, bases de dades jurídiques, Centre de Documentació Europea.
 • El grau en Dret comparteix amb el grau en Criminologia i Seguretat fins a 66 crèdits i això facilita a l’alumnat la possibilitat de tenir un segon títol.
 • Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions..., on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral.
 • Sala de vistes per a la simulació de judicis.
 • Programa d'acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d'ajudar-los en l'adaptació a la Universitat Jaume I i d'integrar-los en la vida universitària.
Què és important conèixer?

Què és?

Els estudis de Dret a la Universitat Jaume I inclouen totes les matèries clàssiques que un professional del Dret ha de saber per desenvolupar el seu treball en la pràctica: Dret Civil, Dret Penal, Dret Mercantil, Dret Administratiu, Dret Processal, Dret Constitucional, Dret Internacional Públic, Dret Internacional Privat, Dret de la Unió Europea, Dret Financer i Tributari, Dret Laboral i de la Seguretat Social, i Dret Eclesiàstic de l'Estat.

A més a més, no falten altres disciplines que serveixen per completar la formació d'un jurista, com Història del Dret, Dret Romà, Teoria del Dret i Filosofia del Dret.

Finalment, les assignatures d'Anglès Jurídic, Principis d'Economia, i Conflicte, Negociació i Mediació (aquesta última amb un enfocament de Psicologia) proporcionen al Grau un caràcter interdisciplinar i actual.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 51 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 9 crédits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 9 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 51 crédits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crédits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 24 crédits ECTS

Optatives (OP) 18 crédits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crédits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crédits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2021/22 és de 13,16 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 789,60 € més taxes administratives.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Dret per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l! És fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

 

De la titulació...

El grau en Dret s’imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

 • Aules ordinàries proveïdes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules informàtiques, una aula d’accés lliure per a ús general de l’alumnat amb 65 equips informàtics i sis aules dedicades a la docència amb 32 ordinadors, amb canó de vídeo. 
 • Sala de vistes per a la simulació de judicis.
 • Sales d’estudi
 • Seminaris amb capacitat per 25 persones, aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Altres recursos d’ús compartit: sala d'actes amb un aforament de 350 persones, sala de graus amb aforament per 112 persones, sala de juntes amb 49 seients, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Línies d’investigació:
  • Modernització, europeització, globalitat del Dret civil comú espanyol, amb especial referència al Dret patrimonial i el Dret de successions. Dret civil i Constitució. Modernització del Dret civil valencià. Reformes del Dret mercantil.
  • Dret de societats mercantils. Contractació mercantil. Dret concursal. Dret del mercat de valors. Dret de l´Economia Social. Propietat industrial i intel.lectual.
  • Multiculturalitat. Drets humans i empreses. Obligacions Extraterritorials dels Estats (ETOS). Acaparament de terres i aigües (Land and Water Grabbing). Control de les cadenes de subministrament (Modern Slavery). Inversions i Drets Humans.
  • Història del Dret foral valencià. Història del parlamentarisme valencià.
  • Institut de Dret del Transport (IDT): Regulació del transport nacional i internacional, de mercaderies i passatgers, terrestre, marítim, aeri i multimodal. Logística. Liberalització del transport. Transport col.laboratiu
  • Dret del treball. Prevenció de riscos. Contractació temporal o eventual. Dret de la seguretat social. Negociació col.lectiva.
  • Sistema de relacions laborals, gènere i igualtat. Dret del treball, gènere, ocupació, protecció social, pla d´igualtat, auditories d´igualtat, prevenció de riscos laborals, sociologia del treball, negociació col.lectiva, conflictes col.lectius.
  • Dret i gènere: igualtat d’oportunitats, dret antidiscriminatori, conciliació de la vida personal, familiar i professional, participació equilibrada, violència de gènere.
  • Centre d´Investigació de l´Efectivitat dels Drets Humans (CIEDH): drets humans, compliment, eficàcia, igualtat, no discriminació, estudis estadístics, llibertat religiosa.
  • Protecció de Dades i Drets Fonamentals (PRODADEF): protecció de dades personals, drets fonamentals, llibertats públiques, privacitat, llibertats informatives, processos electorals, transparència
  • Centre d´Estudis de Dret i Relacions Internacionals (CEDRI): Dret comunitari, Dret internacional, Nacions Unides, comerç internacional.
  • El tribut I els seus procediments: tributs, impostos, taxes i contribucions especials, finançament territorial.
  • Centre d´Investigació en Dret Penal, Criminologia i Inteligència: Dret penal, política criminal, responsabilitat penal del menor, delictes de terrorisme, delictes contra les autoritats, delictes de propietat industrial i intel·lectual, delictes contra el medi ambient, dret penal econòmic i criminologia.
  • Due Process-Research Group (DUPRO-RG): Dret processal orgànic, organització de tribunals, Dret processal civil, Dret processal penal, Dret processal comparat.
  • Law and Procedure (LAP): tribunals, procés civil, procés penal, Dret nord-americà, jurat, decomís, compliance i corrupció, prova i presumpció d´innocència.
  • La reforma del Dret administratiu: Dret administratiu, Administració pública.

 

Què són els departaments?

Els departaments comparteixen unitats de gestió econòmica delegades dels serveis centrals. Les seues funcions respecte als programes formatius són la gestió econòmica de la compra de llibres i d’equipament, que tant el professorat com l’alumnat utilitzaran en el desenvolupament de la seua comesa docent i investigadora, la gestió i publicació d’actes, la difusió d’horaris de tutories presencials i virtuals, la gestió del pla d’ordenació docent, la gestió del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), la gestió de la producció científica, etc.

Webs específiques

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Privat

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris:

Webs d’interès general

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

De la universitat...

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

 

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollida. Es porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.
Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.
Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...
Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.


InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)


Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.


Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.


Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.


Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

 • Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.
 • Hemeroteca. Per a consultar revistes.
 • Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.


Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.


Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.


Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...


Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.


Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.


Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

Són nombroses les activitats professionals que es relacionen directament amb la interpretació i aplicació de l’ordenament jurídic, la qual cosa explica també el perquè de la potencial demanda d’aquest grau. Per això, no és estranya la fundada i estesa creença que la carrera de Dret és una de les que més eixides professionals ofereix. A continuació oferim una relació no exhaustiva dels àmbits de treball i on es desenvolupen:

- Exercici professional lliure: advocat o advocada, procurador o procuradora. L’accés a aquestes professions no es produeix directament amb el títol de grau, sinó que és obligatori cursar un màster i superar un examen nacional. Aquest sistema d'accés el regula la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, modificada parcialment per la Llei 5/2012, de 6 de juliol, i desenvolupada pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny, modificat parcialment pel Reial decret 150/2014, de 7 de març. La Universitat Jaume I ofereix des del curs 2012/13 el màster universitari d'Advocacia, en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Castelló.

Més informació sobre aquest màster a:

http://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/advocacia/

- Assessoria jurídica mercantil, fiscal o laboral.
- Treballs de gestió en l'àmbit empresarial. Banca i assegurances.
- Oposicions: jutge o jutgessa, fiscal, lletrat o lletrada de l'Administració de Justicia; notari o notària; registrador o registradora de la propietat i mercantil; secretaria, intervenció, tècnics i personal jurídic de l'administració local; cos jurídic militar; inspecció de treball; inspecció d'Hisenda; advocats i lletrats de les administracions públiques i dels òrgans constitucionals (advocacia de l'Estat, de les comunitats autònomes, o d'entitats locals, lletrats del Consell d'Estat i òrgans consultius autonòmics, lletrats del Tribunal de Comptes, etc.).
- Docència i investigació universitària

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Atesa la diversitat d’eixides professionals que permet el Grau en Dret, es fa difícil dissenyar un perfil tancat del destinatari d’aquest. No obstant això, amb caràcter general, seria d’utilitat que comptés amb capacitats suficients d’expressió oral i escrita, interès per la realitat i la necessitat de regulació d’aquesta, capacitat per a aportar solucions raonades davant els conflictes jurídics i una profunda preocupació per la defensa dels drets de la persona.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació

 

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el Grau en Dret pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PROVA D'ACCÉS PER ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 
 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L'UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...

En el grau en Dret s’ofereixen 155 places.
 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’ultima persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Dret s’han oferit 160 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,534, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 160) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.
 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació


Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Dret, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G1 - Aprenentatge autònom
G2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G3 - Capacitat d'organització i planificació
G4 - Coneixement d'una llengua estrangera
G5 - Habilitats en les relacions interpersonals
G6 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
G7 - Resolució de problemes
G8 - Treball en un context internacional

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E1 - Capacitat de comprendre i interaccionar en anglès en un context jurídic
E2 - Capacitat de negociació i conciliació a través de tècniques extrajurídiques de resolució de conflictes
E3 - Capacitat per a conéixer i comprendre els conceptes bàsics del món econòmic financer i empresarial en l'àmbit jurídic
E4 - Capacitat per a analitzar les diferents formes de creació del dret i les seues institucions en la seua evolució històrica i avaluar-les en la seua realitat actual
E5 - Capacitat per a conéixer els principis, institucions i fonts de l'ordenament jurídic internacional i la seua aplicació en el funcionament de les principals organitzacions internacionals.
E6 - Capacitat per a comprendre els principis, institucions i fonts de l'ordenament jurídic comunitari i la seua aplicació en el funcionament de les seues institucions
E7 - Capacitat per a analitzar les institucions jurídic-mercantils i la seua aplicació als problemes del tràfic jurídic actual.
E8 - Capacitat per a comprendre l'estructura i fonaments del dret del tràfic extern i la seua aplicació a les relacions comercials internacionals.
E9 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i la seua aplicació pràctica.
E10 - Capacitat per a comprendre els conceptes jurídics bàsics i termes propis de les institucions de dret privat romà.
E11 - Capacitat per a comprendre les bases de l'ordenament jurídic laboral i aplicar-les a les relacions laborals.
E12 - Capacitat per a analitzar l'ordenament financer espanyol i interpretar i aplicar les normes jurídiques que ho integren.
E13 - Capacitat per a avaluar l'ordenament jurídic com a sistema, les ideologies i metodologies que ho substancia i la seua eficàcia social.
E14 - Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l'àmbit del Dret Públic.
E15 - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
E16 - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.
E17 - Capacitat per a comprendre el tractament normatiu i jurisprudencial relatiu al factor religiós.
E18 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d'actuació i especialitats.
E19 - Capacitat per a usar les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia)
E20 - Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
E21 - Adquisició de valors i principis ètics.
E22 - Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
E23 - Capacitat de redactar escrits jurídics.
E24 - Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
E25 - Desenvolupament de la capacitat de treballar en equip.
E26 - Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant un auditori.
E27 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.

 

Pla d’estudis

Primer curs

Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil (OB)

Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (FBB)

Anglès Jurídic (FB)*

Dret Romà (FB)

Història del Dret (FBB)

Principis d’Economia (FBB)

Conflicte, Negociació i Mediació (FBB)

Dret Eclesiàstic de l’Estat (FB)

Filosofia del Dret (FB)

Segon curs

Obligacions i Contractes (OB)

Organització Constitucional de l’Estat (OB)

Dret Administratiu: Part General (FBB)

Dret Penal I: Part General (OB)

Dret Internacional Públic (OB)**

Institucions i Dret de la Unió Europea (OB)**

Introducció al Dret Processal (OB)

Dret Mercantil I (OB)

Tercer curs

Dret Administratiu: Part Especial (OB)

Dret Penal II: Part Especial (OB)

Drets Reals (OB)

Dret Processal Civil (OB)

Dret Mercantil II (OB)

Dret de Família i Successions (OB)

Dret Processal Penal (OB)

Dret Financer I (OB)

Dret Internacional Privat (OB)**

Quart curs

Dret Financer II (OB)

Dret del Treball i de la Seguretat Social (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Dret Mercantil III (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Dret de la Navegació i del Transport (OP)

Dret Probatori (OP)

Dret Penal Econòmic (OP)

Procediments Tributaris (OP)

Història del Dret Foral Valencià (OP)

Organitzacions Internacionals (OP)

Dret del Comerç Internacional (OP)

Fonaments Romanístics del Dret de Successions (OP)

Sociologia Jurídica (OP)

Dret Urbanístic (OP)

Dret de Danys (OP)

Noves Tecnologies i Drets Fonamentals (OP)

Dret dels Mercats Financers (OP)

Institucions Processals d'Execució i Cautela (OP)

Dret Penitenciari (OP)

Dret Tributari Internacional (OP)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals (OP)

Dret del Consum (OP)

Introducció a la Comptabilitat i a les Finances (OP)

Dret del Medi Ambient (OP)

Introducció a l'Administració d'Empreses (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.
 

Assignatures, guies docents i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn un mínim de 60 crèdits i un màxim de 120 crèdits europeus.

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb aquest grau?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Advocacia.
 • Màster Universitari en Igualtat de Gènere en l’Àmbit Públic i Privat.
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari).

-Màsters Propis:

 • Màster en Dret del Transport

Així mateix,  amb el títol de grau en Dret també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI: 

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE Your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la Comissió Gestora de Grau (CGG), responsable del títol.

Segons la modificació del reglament marc sobre el funcionament dels centres de la Universitat Jaume I que s'està duent a terme, es preveu que la composició de la Comissió Gestora de Grau estiga formada per un representant de cadascun dels departaments implicats en la docència, el responsable de les pràctiques externes, el responsable del treballe fi de grau i un representant dels estudiants. Entre els seus components, s'assignarà la coordinació de cadascun dels cursos de la titulació, de manera que hi haurà un coordinador per curs, evitant així duplicitats horitzontals i verticals i realitzant el seguiment de l'aprenentatge dels estudiants al llarg del procés.

Les reunions de curs es duran a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l'inici del curs, el responsable de curs sol·licitarà a cada professor un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d'evitar solapaments entre les diferents activitats proposades. D'aquesta manera s'aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic.

Al final del curs acadèmic es durà a terme una segona reunió per a fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l'inici del següent curs. En aquesta segona reunió s'analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

- Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

- Contracte d’aprenentatge. Alumnat i professorat de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d’ensenyament/aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit.  El professorat ofereix unes activitats d’aprenentatge, resultats i criteris d’avaluació, i negocia amb l’alumne el seu pla d’aprenentatge.

- Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

- Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), i/o tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits).

- Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

- Mapa conceptual. Representació d’una xarxa de conceptes claus d’una àrea temàtica amb les seues relacions. Permet avaluar la comprensió.

- Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

- Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

- Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

- Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

- Resolució de casos: Suposa l’anàlisi i la resolució d’una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

En la titulació de Dret les pràctiques consisteixen en la realització d'unes estades o permanències reglades en organitzacions jurídiques de caràcter professional, ja siga en el sector públic, o bé en l'àmbit privat. El seu objectiu és l'assimilació per part de l'estudiantat de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social i la preparació per a la seua futura inserció professional.

Consulta les entitats cooperadores.

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

Organització

Tots els anys, a mitjan setembre, i una vegada finalitzat el termini de matrícula, la Coordinadora convocarà una reunió en la qual s'explicarà el funcionament de l'assignatura i les dues modalitats mitjançant les quals aquesta es pot cursar (acollint-se a alguna de les entitats que ofereix la Universitat (ofertes públiques) -MODALITAT A-, o buscant el propi alumne l'entitat on desitja realitzar les seues pràctiques (oferta nominativa), -MODALITAT  B-. En aquesta reunió es mostrarà als alumnes el llistat d'entitats col·laboradores que en aqueix moment estiguen disponibles per a acollir als alumnes en pràctiques. Si els alumnes opten per aquesta modalitat (MODALITAT A), disposaran d'un termini per a realitzar les seues preferències a través de la web. Passat aquest termini, la coordinadora realitzarà les assignacions d'entitat i tutor. L'assignació es farà, en cas que diversos alumnes coincidisquen en una mateixa entitat, donant prioritat a l'alumne que tinga un millor expedient acadèmic. Al llarg del curs s'aniran oferint noves entitats als alumnes i l'adjudicació de les places es realitzarà pel mateix procediment. En el cas que l'alumne s'aculla a la MODALITAT B, podrà presentar una oferta nominativa durant tot el curs acadèmic, en funció dels seus interessos particulars.

Erasmus Pràctiques

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.


Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Dret en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic, amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).


PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

Consideracions Generals

El Treball Final de Grau és una assignatura de 6 crèdits que es cursa en el segon semestre de quart curs, amb independència que, els temes se seleccionen al novembre. Per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica (FB) i obligatoris (OB) del Grau, excloses les pràctiques externes.

Tal com disposa la normativa sobre aquest tema, el TFG és un treball derivat del treball autònom i personal de l'estudiant, que haurà de defensar-se i presentar-se davant un tribunal de manera pública.

Es tracta d'un treball que serveix per a acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Grau i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb totes les assignatures cursades prèviament. Tal com es disposa en el Reial decret Reial decret 822/2020, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seua qualitat, en concret, en el seu art. 14.6, la seua finalitat és: la demostració per part del o l'estudiant del domini i aplicació dels coneixements, competències i habilitats definitoris del títol universitari oficial de Grau.

La coordinació del TFG crearà una Aula Virtual on es pujaran tots els arxius i informació rellevant per a l'assignatura i que servirà, a més, com a canal de comunicació amb l'estudiantat. La normativa aplicable sobre aquest tema podrà consultar-se en aquesta.

L'assignatura de Treball Final de Grau consisteix en la redacció d'un treball de recerca  o un estudi teoricopràctic sobre alguna matèria jurídica que permet aplicar i demostrar els coneixements adquirits durant el Grau. El treball, que es realitza amb l'ajuda d'un professor-tutor, s'ha de defensar davant un tribunal. Per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica (FB) i obligatoris (OB) del Grau, excloses les pràctiques externes.

Guia Docent

La guia docent de l'assignatura està disponible en: Consulta guia docent de l'assignatura

Tipologia de TFGS

L'assignatura de Treball Final de Grau consisteix en la redacció d'un treball de recerca o un estudi teoricopràctic sobre alguna matèria jurídica que permet aplicar i demostrar els coneixements adquirits durant el Grau. Els temes objecte del TFG són proposats pel professorat de les àrees que componen els Departaments de Dret Públic i Privat, així com la Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat.

Una vegada que els/les docents hagen introduït els temes, la coordinació del TFG assignarà dia i hora per a la seua elecció, en funció de la nota de l'expedient. Una vegada triat el tema, el/la estudiant es posarà en contacte amb el/la professor/a que l'ha proposat qui serà el seu Tutor/a durant tota l'elaboració del TFG. La seua funció serà guiar a l'estudiantat a l'hora d'elaborar el treball.

Consulta professorat tutor de TFG

Metodologia Didàctica

Pel que respecta a la metodologia del TFG, una vegada finalitzat el procés de selecció del tema des de la Coordinació del TFG se celebrarà un seminari per a l'estudiantat matriculat, en el qual se li explicarà les qüestions bàsiques que han de tenir en compte a l'hora d'elaborar la seua TFG. Amb independència d'aquest seminari, l'assistència del qual no és obligatòria, però sí aconsellable, serà el/la tutor/a qui guiarà a els/les alumnes/as durant tot el procés d'elaboració d'aquest, tant en el procés de planificació com de desenvolupament. Per tant, han de seguir les directrius marcades per aquells ja que, en cas contrari, el/la tutor/a podrà emetre un informe negatiu i no autoritzar el seu defensa.

El TFG haurà de tenir un mínim de 35 pàgines i un màxim de 40, sense computar les abreviatures, bibliografia i annexos. A més, el/la alumne/a haurà de realitzar un resum en anglès del mateix, extensió del qual ha de ser de 10 pàgines. La resta de requisits formals estan penjats a l'aula virtual com, per exemple, consells sobre redacció, informació sobre com citar la legislació, doctrina i jurisprudència, entre altres.

Una vegada finalitzat el treball i, sempre amb el vistiplau del tutor/a, el/la estudiant procedirà a depositar el treball.

Procediment de Sol·licitud de Defensa i Avaluació

Per a la defensa del TFG s'estableixen dos períodes: el primer, en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); el segon, en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria). Les dates es publicaran a l'aula virtual.

El/la estudiant haurà de fer la sol·licitud de defensa amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Per al procediment de sol·licitud de defensa, s'utilitzarà l'SPI del TFG disponible en IGLU > Formularis peticions SPI > Nova sol·licitud > Vicerectorat d'Estudis i Docència > Lliurament TFG-TFM.

A més, haurà de penjar a l'aula virtual el treball en pdf.

La coordinació del TFG publicarà a l'aula virtual el tribunal, data, hora i lloc en què l'alumnat haurà de defensar el seu treball.

Aquest procedirà a la defensa oral i pública del treball davant un tribunal format per tres membres, en el temps previst per a la defensa, és a dir, uns deu minuts. Per a la mateixa podrà utilitzar els recursos que considere oportuns com, per exemple, PowerPoint. Posteriorment, la Comissió realitzarà les observacions i preguntes que considere oportunes. Una vegada finalitzat el torn de paraula del tribunal, el/la alumne/a respondrà al requerit per aquest.

La nota, que no es comunicarà fins que hagen finalitzat totes les defenses, es publicarà en els mitjans corresponents. Per a aprovar és necessari obtenir un 5 sobre 10 tenint en compte de manera global el treball i l'exposició. La valoració ponderada és d'un 80% el treball i un 20% la defensa.

S'entén presentat el TFG quan el/la estudiant el defense davant el tribunal. Si el/la estudiant sol·licita la defensa i no es presenta el dia i hora assignat es considerarà com No Presentat.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Achim Puetz (putz@uji.es)

Vicedegà del Grau en Dret

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Sara Sistero Ródenas (sistero@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Amparo Montañana Casani ( mcasani@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Maria Dolores Blázquez Peinado

blazquez@dpu.uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Diego González Ortiz

diego.gonzalez@dpu.uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Patricia Escribano Tortajada

pescriba@uji.es

 

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=90006

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=213

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus