Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

La Universitat Jaume I fou pionera, fa poc més d’una dècada, en la implantació de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. L’enfocament que s’ha donat a la titulació és implicar profundament els factors tècnics amb els valors estètics en la formació de l’enginyer o enginyera i conjuminar els imperatius productius (processos de fabricació, materials, disseny automatitzat, etc.) amb els aspectes formals i creatius determinants en una cultura del disseny. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

INTRODUCCIÓ

Presentació

La Universitat Jaume I fou pionera, fa poc més d’una dècada, en la implantació de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. L’enfocament que s’ha donat a la titulació és implicar profundament els factors tècnics amb els valors estètics en la formació de l’enginyer o enginyera i conjuminar els imperatius productius (processos de fabricació, materials, disseny automatitzat, etc.) amb els aspectes formals i creatius determinants en una cultura del disseny.

La Universitat Jaume I, des d’aleshores, ha apostat per oferir un marc pedagògic adequat a aquesta especialitat i, en aquest sentit, destaquen les instal·lacions i l’equipament disponible, a més del volum general de l’estudiantat en el conjunt de la Universitat. Aquestes característiques permeten oferir una atenció personalitzada sense problemes de massificació.

La Universitat Jaume I destaca en l’obtenció de recursos externs per a la investigació i el desenvolupament, pel seu compromís amb la qualitat dels serveis, per l’excel·lència en la docència i per la utilització de les noves tecnologies per a la difusió de coneixements, conscient que la comunicació i la creativitat són els instruments de futur més importants.

El disseny apunta a la resolució i al plantejament de qüestions que permeten perfilar els objectes que ens envolten amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la societat.

La integració de la figura del dissenyador o dissenyadora en l’empresa aporta avantatges competitius concrets basats en el valor afegit al producte i a la imatge de la mateixa empresa.

El disseny constitueix, per tant, un mitjà per elaborar amb visió de futur un factor tan important avui en dia com és la innovació i per integrar-la a la capacitat industrial, de manera que es puga assegurar un creixement i una rendibilitat sostenible per a les empreses.

 

Raúl Izquierdo Escrig

 

Vicedirector del grau  en Enginyeria  en Disseny Industrial i Desenvolupament  de Productes

rizquier@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • La Universitat Jaume I va ser pionera en la implantació de l'anterior enginyeria tècnica en Disseny Industrial, germen de l'actual grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.
 • Destaquen les instal·lacions i l'equipament disponible a la Universitat.
 • El volum d'alumnat permet oferir una atenció personalitzada sense problemes de massificació.
 • El professorat investiga i col·labora amb empreses i institucions en el desenvolupament i millora de productes i del procés de disseny.
 • L'alumnat de l'UJI ha obtingut diversos premis i mencions en certàmens de disseny industrial en sectors molt diversos: moble, joguets, medi ambient, ceràmic, etc.
 • El perfil dels graduats i graduades presenta una gran versatilitat, atesa la diversificació de camps establerta en el pla d'estudis. Això suposa una formació de l'alumnat molt flexible i àmplia que els possibilita l'accés a una gran varietat d'opcions professionals i les garanties de desenvolupar-les amb èxit.
 • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes de la Universitat Jaume I ofereix una formació molt innovadora, de qualitat i orientada a l’exercici professional. Per a aconseguir-ho proposa una formació interdisciplinària i integral que obri un ampli panorama d’eixides professionals. Les matèries es desenvolupen de manera pràctica en els múltiples laboratoris i tallers dotats amb les últimes tecnologies.

Les graduades i graduats en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes adquiriran competències que els permetran realitzar el disseny i desenvolupament de nous productes i millora dels existents, tant en els aspectes formals i estètics com en els aspectes tecnològics, de manera que en la seua comercialització tinguen un valor afegit que els faça competitius en un mercat cada dia més competitiu i internacional.

Organització dels estudis

Primer curs 

Formació Bàsica (FB) 48 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crèdits ECTS

Segon curs

Formació Bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB)  60 crèdits ECTS

Quart curs 

Obligatòries (OB) 12 crèdits ECTS

Optatives (OP) 24 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2017/18 és de 22,18 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.330,80 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Es tracta del desenvolupament d’un treball que consisteix en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes. El treball s’ha de presentar i defensar davant d’un tribunal universitari de final de grau.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

 En acabar obtindràs:

 Títol de graduat o graduada en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productess’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica
 • Aules específiques: de dibuix, etc.
 • Laboratoris específics de la titulació: ceràmica, ergonomia, projectes, metall, soldadura, plàstics, fabricació, fotografia i tècniques gràfiques, cinemàtica i dinàmica, d'assaig de màquines, control de qualitat, d’acabats industrials, fusta, models i prototips i volum.

Algunes de les línies d’investigació que es desenvolupen als departaments amb més vinculació amb al grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes són:

 • Sistemes Integrats de Disseny i Fabricació: estudi i desenvolupament de noves metodologies, tècniques i eines per a la integració del disseny al desenvolupament de nous productes, a la fabricació, a la qualitat i al medi ambient. Destaquen: disseny per a la fabricació (DFMA), planificació i simulació de processos de conformat (CAPP/CAM), tractament integrat de toleràncies en productes i sistemes de fabricació, optimització de processos de conformat des de la perspectiva de l’impacte ambiental i eficiència energètica, o el monitoratge i el control intel·ligent de processos de fabricació.
 • Gestió de processos en la empresa de fabricació: estudi i millora de la gestió per processos, especialment aquells intensius en dades del producte i del procés (disseny, fabricació, qualitat, manteniment, medi ambient, etc.). Destaquen: integració per processos, modelització i simulació de processos, gestió del cicle de vida de productes, etc.
 • Integració de la xarxa elèctrica i d’energies renovables: disseny i anàlisis d’equips elèctrics i de sistemes d’enllumenat. Desenvolupament de tecnologies i procediments per a la integració en la xarxa elèctrica dels sistemes de generació basats en energies renovables, principalment la generació eòlica i la fotovoltàica.
 • Convertidors de potència per a aplicacions elèctriques: disseny i construcció de sistemes electrònics de potència per a la seua aplicació en sistemes elèctrics, com ara generació d’energies renovables, microxarxes, sistemes de tracció elèctrica, etc.
 • Alçament arquitectònic del patrimoni: patrimoni arquitectònic, alçament gràfic, alçament arquitectònic d’edificis històrics, estudi arquitectònic i constructiu, restitució fotogramètrica, documentació per a la conservació, estudis previs a la intervenció, estudis arquitectònics del patrimoni cultural, arquitectura i paisatge.
 • Disseny arquitectònic: disseny i representació de l’espai habitable, arquitectura urbana i d’interiors, modelització geomètrica i simulació virtual de la realitat construïda.
 • Prospecció de les tendències en el disseny industrial i en l’art contemporani: estudi de les interaccions i influències entre l’art, l’enginyeria i el disseny actuals, i en la generació de tendències innovadores. Desenvolupament de conceptes relacionats amb el disseny de producte i la comunicació, el disseny i creació de productes innovadors, el desenvolupament de productes artístics i el comissariat d’exposicions.
 • Materials per a altes temperatures: investigació sobre recobriments d’elevada resistència al desgast i a la degradació a altes temperatures, mitjançant aplicació per projecció tèrmica.
 • Materials polimèrics per a aplicacions avançades: envasos actius i d’alta barrera per a millorar la conservació dels aliments, polímers biodegradables per a embalatge, producció d’energies netes amb aplicacions fotovoltàiques i cèl·lules de combustible, polímers biocompatibles per a aplicacions biomèdiques en cirurgia ortopèdica (pròtesis i implants) i en enginyeria de teixits (suports tridimensionals per a cultius cel·lulars).
 • Recobriments funcionals: recobriments via sol-gel per a millorar la biocompatibilitat dels biomaterials i per a l’alliberament controlat de fàrmacs, pintures i recobriments metàl·lics per a la protecció de la corrosió ambiental.
 • Ergonomia: disseny de sistemes o processos on intervé l’ésser humà. Destaquen l’ergonomia d’eines manuals i el disseny emocional (enginyeria Kansei).
 • Biomecànica: aplica els principis i mètodes de l’enginyeria mecànica a l’estudi de les estructures vives, la qual cosa permet comprendre millor el funcionament i les limitacions mecàniques de les estructures del cos humà. Destaquen la biomecànica dental i la de la mà humana, amb especial èmfasi en l’estudi i modelització de l’agafada humana.
 • Ecodisseny i sostenibilitat: ecodisseny i etiqueta ecològica, monitoratge de l’impacte ambiental de processos i productes, desenvolupament d’indicadors ambientals, econòmics i socials, gestió de residus, disseny de recollida de residus, valorització dels residus mitjançant tractaments de compostatge, biometanització, mecanicobiològics i recuperació de l’energia.
 • Enginyeria tèrmica i eficiència energètica: optimització del rendiment energètic de processos tèrmics, ecoeficiència en edificació 

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

Webs específics (departaments amb més presència en el grau)

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

 • Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.
 • Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

 

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Una vegada finalitzes els estudis del grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Àmbits de treball

 • Departaments de projectes i desenvolupament de productes en empreses, per a atendre la creació de nous articles, investigació, desenvolupament, gestió de la innovació, disseny funcional i adaptació al procés productiu.
 • Assessoria i consultoria de disseny.
 • Departament de comercialització d’empreses, per a col·laborar en la definició del producte i la promoció dels seus atributs.
 • En empreses productores, enginyer/a projectista responsable de l’oficina tècnica.
 • En enginyeries de producte, cap o enginyer/a projectista.
 • En estudis de disseny, enginyer/a associat o en tasques de col·laboració tècnica o de disseny.
 • Com a professional autònom, dissenyador /a o enginyer/a, o creant la pròpia empresa de disseny.
 • En el disseny de màquines i eines o d’aparells de tecnologia complexa.
 • Analista de productes: estudiant la finalitat de cada producte, les seues limitacions tècniques i de cost.
 • Analista de problemes funcionals: estudiant les característiques funcionals, visuals i culturals dels diferents dissenys.
 • Docència i administració.

 Camps professionals en què s’emmarca aquest perfil professional:

 • Àrea de disseny de nous productes i de productes amb nous materials.
 • Àrea de nous productes i processos de producció.
 • Àrea d’ecodisseny i, en general, qualsevol altra àrea relacionada amb el producte.

Tasques professionals

 Les tasques que desenvolupa un dissenyador o dissenyadora industrial són diferents segons quin siga el lloc de treball. Fonamentalment, la seua tasca és la creació dels dissenys dels productes industrials i comercials (envasos, mobles, màquines, eines, etc.) i tractar d’harmonitzar l’aspecte artístic amb les exigències tècniques:

 • Crear nous productes que combinen la tecnologia amb l’estètica i la funcionalitat.
 • Estudiar les presentacions dels productes davant els consumidors.
 • Realitzar la planificació, el seguiment i el control del desenvolupament d’un producte.
 • Organitzar equips de treball.
 • Realitzar estudis de viabilitat.
 • Preparar documents: memòria, plànols, pressupost, plecs de condicions tècniques, etc.
 • Elaborar aspectes contractuals (encàrrec, contractació, patents, marques...).
 • Aplicar les normes de qualitat a la realització dels projectes i analitzar l’habilitat d’un producte.
 • Calcular la resistència de materials.
 • Seleccionar materials tenint en compte els diferents aspectes de processos i propietats.
 • Utilitzar el llenguatge gràfic com a mitjà fonamental per facilitar la concepció i l’estudi de formes.
 • Definir el producte i participar en la promoció dels atributs d’aquest.
 • Dissenyar elements que intervenen en la presentació del producte: envasos i embalatges.
 • Analitzar i estudiar els problemes mediambientals relacionats amb el producte, que inclou la fase de producció, la fase de vida útil i la fase en què es rebutja quan s'ha acabat la seua vida útil.
 • Estudiar els sistemes i processos de fabricació-acoblament, els aspectes generals de fabricació i recomanacions específiques que cal tenir en compte en l’etapa de disseny perquè el producte concebut finalment tinga un cost competitiu i la qualitat esperada.
 • Aplicar l’ergonomia al disseny de productes industrials, és a dir, dissenyar productes adaptats als usuaris. En aquest sentit, s’estudien les característiques dels usuaris que poden influir en aquesta adaptació: característiques físiques (mida corporal, capacitats de força, postures, etc.), capacitats psíquiques i comportament social.
 • Assessorar tècnicament els projectes de nous dissenys.
 • Interpretar plànols d’enginyeria aliens i elaborar plànols propis.
 • Formular i redactar propostes tècniques.
 • Dirigir tallers, obres i instal·lacions.
 • Realitzar peritatges, informes, dictàmens i càlculs tècnics.

 

RESUM

• Creació d’empreses pròpies de disseny.

• Departaments de projectes i desenvolupament de productes d’empreses, amb vista a la creació de nous articles, investigació, desenvolupament, gestió de la innovació, disseny funcional i adaptació als processos productius.

• Oficines tècniques.
 
• Departaments de comercialització d’empreses, per a col·laborar en la definició i promoció del producte.
 
• Empreses de consultoria i certificació.
 
• Departaments tècnics d’empreses.
 
• Assessoria i consultoria de disseny.
 
• Docència.
 
• Departaments de disseny gràfic.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Ateses les característiques pròpies del títol, en què es combinen competències tant de caire cientificotècnic com artístic. Els perfils idonis d’ingrés són els que abasten aspectes tant d’índole tecnològica com artística, complementats amb coneixements científics. Tot això facilitarà, sens dubte, un progrés adequat en els estudis que es proposen.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

BACHILLERATO+PAU

Para el acceso y la admisión a la Universidad en el curso 2017/2018 los estudiantes que cursen 2º de bachillerato. se considerará la calificación de Bachillerato más la de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad: PAU.

La prueba consistirá en una fase obligatoria y una fase voluntaria.

Las personas que han cursado el bachillerato se deben presentar y superar la fase obligatoria de la prueba de acceso a la universidad (PAU). Para superar la PAU se deben cumplir dos condiciones:

a) La calificación de la fase obligatoria, como mínimo, debe ser de 4,000.

b) La nota de acceso debe ser igual o superior a 5,000. Para calcularla se tienen en cuenta: la calificación de la fase obligatoria, que equivale al 40% de la nota, y la nota media del bachillerato (que se expresa con dos decimales), que equivale al 60% de la nota. La puntuación máxima que se puede obtener es 10,000.

Para incrementar esta nota (hasta un máximo de 4 puntos), de manera voluntaria, se puede realizar la fase voluntaria de la PAU. Cada persona debe elegir de cuántas (hasta un máximo de 4) y de qué asignaturas de modalidad de segundo de bachillerato quiere examinarse. La puntuación en estas asignaturas debe ser igual o superior a 5,00.

Para la nota de admisión a la universidad se debe tener en cuenta que:

a) La ponderación de las asignaturas (0,1-0,2) es diferente en función del grado y de la universidad.

b) Solo se tendrán en cuenta las dos asignaturas más favorables después de la ponderación.

c) La nota de admisión puede variar en función de los grados y de las universidades que se solicitan.

Consulta las ponderaciones de las asignaturas para el acceso a la universidad 

Más información 

Estudiantes con PAU aprobada según el Real Decreto 1892/2008 o normativas anteriores

Estos estudiantes accederán con sus calificaciones de la fase general y de la fase específica obtenidas con anterioridad, considerando la caducidad de la fase específica establecida por la normativa.

Las asignaturas que se les ponderarán, así como los valores de las ponderaciones, serán las del curso en que se aprobaron las asignaturas de la fase específica.

Si estos estudiantes desean mejorar su nota de admisión a la universidad podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas en la fase vontaria de la actual PAU. También podrán presentarse a la fase obligatoria, para mejorar su nota de admisión, pero examinándose de la fase completa.

Estudiantes que iniciaron los estudios de bachillerato de acuerdo con el sistema educativo anterior

Os estusiantes que iniciaron estudios de bachillerato con el sistema educativo anterior , y que no los finalizaron o no superaron la PAU con anterioridad, no tendrán que realizar la evaluación final de bachiller y su nota de acceso a la Universidad será la calificación obtenida en su bachillerato. Se aplicará el mismo criterio al alumnado que obtuvo el título de Bachiller en el curso 2015-2016 y no accedió a la Universidad al finalizar dicho curso.

La exención de Fase Obligatoria de las PAU vendrá dada porque su título de bachillerato sea LOE y no LOMCE.

Los estudiantes con bachillerato anterior al curso 2015-2016 no estarán exentos de realizar la Fase Obligatoria de las PAU.

Si estos estudiantes desean mejorar su nota de admisión podrán presentarse a los exámenes de un máximo de 4 asignaturas en la Fase Voluntaria de la actual PAU. También podrán presentarse a la fase obligatoria, para mejorar su nota de admisión. pero examinándose de la fase completa. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

Los técnicos y técnicas de formación profesional tienen acceso a la universidad sin necesidad de hacer ninguna prueba obligatoria. Su nota de acceso a la universidad es la nota media del ciclo formativo (se expresa con tres decimales y debe estar comprendida entre 5,000 y 10,000).

Para incrementar esta nota (hasta un máximo de 4 puntos), de manera voluntaria, se puede realizar la fase voluntaria de la PAU. Cada persona debe elegir de cuántas (hasta un máximo de 4) y de qué asignaturas de modalidad de segundo de bachillerato quiere examinarse —la puntuación en estas asignaturas debe ser igual o superior a 5,00.

Para la nota de admisión a la universidad se debe tener en cuenta que:

a) La ponderación de las asignaturas (0,1-0,2) es diferente en función del grado y de la universidad.

b) Solo se tendrán en cuenta las dos asignaturas más favorables después de la ponderación.

c) La nota de admisión puede variar en función de los grados y de las universidades que se solicitan.

Consulta las ponderaciones de las asignaturas para el acceso a la universidad 

La adjudicación de plaza se lleva a cabo en función de la nota de acceso obtenida.

(Solo en el caso de empate tendrán preferencia las/los estudiantes que tengan el título adscrito a la rama de conocimiento en la cual se encuentra el grado que se quiere cursar. Vinculaciones:

Técnico Superior de Formación Profesional (PDF)
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (PDF)
Técnico Deportivo Superior (PDF))

Más información  

 

PAU PERSONAS MAYORES DE 25 AÑOS

Para acceder al grado por la vía de personas mayores de 25 años se tiene que realizar una prueba de acceso que consta de dos fases, una general y otra específica.

La fase general comprende cuatro ejercicios:

1. Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

2. Lengua: castellano.

3. Lengua: valenciano.

4. Lengua extranjera (hay que elegir entre francés, inglés, alemán, italiano y portugués).

 

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específicaconsta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productespertany a la branca d’enginyeria i arquitectura, els exercicis són:

 1. Obligatori: Matemàtiques
 2. A elegir entre Física o Dibuix Tècnic

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

En el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes s’ofereixen 120 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes s’han oferit 120 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,308, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 120) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall curs 2017/2018

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi.  Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG2 - Treball en equip
CG3 - Raonament crític
CG4 - Aprenentatge autònom
CG5 - Motivació per la qualitat

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitessimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístiques d'anàlisi estadística.
CE2 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electrostàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.
CE3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica. Coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador. Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
CE4 - Conéixer els llenguatges del disseny gràfic.
CE5 - Manejar tècniques i eines d'expressió i representació artística.
CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l'àmbit del disseny.
CE7 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CE8 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials. Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
CE9 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CE10 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CE11 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat a l'àmbit del producte.
CE12 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat en l'àmbit del producte.
CE13 - Coneixement de les tecnologies i components elèctrics d'aplicació al producte.
CE14 - Capacitat per a analitzar les necessitats del mercat i del client.
CE15 - Aplicar metodologies i tècniques per a l'anàlisi, síntesi i avaluació de problemes de disseny en la fase conceptual.
CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes.
CE17 - Avaluar els costos d'un producte en les seues diferents fases de disseny i desenvolupament i la seua adequació a l'estratègia competitiva i productiva.
CE18 - Capacitat d'aplicar tècniques de disseny i avaluació ergonòmica, interacció amb l'usuari i de seguretat.
CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d'índole comunicatiu i estètic del producte.
CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.
CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.
CE22 - Presa de decisions en el procés de disseny.
CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny
CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.
CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de diferents fonts.
CE26 - Conéixer normativa de protecció de la innovació i del disseny i sobre certificació i homologació de productes.


 

Pla d’estudis

Primer curs

Matemàtiques I (FBB)

Física I (FBB)

Expressió Gràfica I (FBB)

Història del Disseny Industrial (OB)

Anglès Científicotècnic (FB)*

Matemàtiques II (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica II (FBB)

Expressió Artística I (FB)

Materials I (OB)

Segon curs

Mecànica i Resistència de Materials (OB)

Disseny Assistit per Ordinador I (OB)

Disseny Conceptual (OB)

Materials II (OB)

Empresa (FBB)

Expressió Artística II (FB)

Taller de Models (OB)

Estètica (OB)

Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies I (OB)

Informàtica Bàsica (FBB)

Tercer curs

Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies II (OB)

Metodologies del Disseny (OB)

Ergonomia (OB)

Presentació de Productes (OB)

Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte (OB)

Màrqueting (OB)

Disseny Gràfic (OB)

Disseny Assistit per Ordinador II (OB)

Producte i Medi Ambient (OB)

Sistemes Mecànics (OB)

Quart curs

Projectes de Disseny (OB)

Taller Experimental de Prototips (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)2**

Optativa 1 (OP)**

Optativa 2 (OP)**

Optativa 3 (OP)**

Optativa 4 (OP)**

Optativa 5 (OP)**

ITINERARI 1: Disseny Funcional i Tècnic

30 crèdits ECTS

Projectes de Disseny (OB)

Acabats Superficials de Productes (OP)**

Sistemes Mòbils i Articulats en el Producte (OP)**

Creativitat, Innovació i Resolució de Problemes (OP)**

Tecnologies del Plàstic i Disseny de Productes (OP)**

Desenvolupament i Prototipatge Ràpid de Productes (OP)**

ITINERARI 2: Ús i Comunicació en el Disseny

30 crèdits ECTS

Projectes de Disseny (OB)

Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador (OP)**

Disseny Inclusiu (OP)**

Disseny Emocional (OP)**

Seguretat dels Productes (OP)**

Disseny per a l’Entorn i l’Hàbitat (OP)**

ITINERARI 3: Disseny Creatiu i Experimental

30 crèdits ECTS

Projectes de Disseny (OB)

Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador (OP)**

Disseny Ceràmic (OP)**

Disseny d’Elements d’Il·luminació (OP)**

Tècniques i Conceptes de Creació Formal (OP)**

Expressió Objectual i Disseny (OP)**

 

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a poder matricular-se de l’assignatura Pràctiques Externes (PE) és necessari haver superat el 75% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) sense comptar aquesta matèria.

2Per a realitzar el treball de final de grau (TFG) és necessari haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense comptar aquesta matèria.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters puc fer a l’UJI relacionats amb el grau Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics
 • Màster Universitari en Disseny i Fabricació
 • Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

Així mateix, amb el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes també puc accedir a altres màsters...

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

Les línies d'investigació dels principals departaments implicats en el grau es poden revisar en l'apartat "Trets d'identitat".

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/cepfc/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

La comissió de titulació de grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments. 
La comissió de titulació de grau la presideix la Vicedirecció nomenada a aquest efecte pel Rectorat.
La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria.
La comissió de titulació de grau ha d'estar formada per la Vicedirecció, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantat. La seua composició és la següent:
a) El coordinador o coordinadora dels cursos de grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu. 
b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques.
c) El coordinador o coordinadora de programes de mobilitat. 
d) Una persona en representació de l'estudiantat triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades dels grups del grau. 
e) L’ESTCE incrementarà el nombre de membres per garantir la representació adequada dels departaments implicats. 
La coordinació del treball de final de grau recau preferentment en qui coordine quart curs, però la comissió de cada grau pot assignar aquesta tasca a qui coordine les estades en pràctiques, si ho estimen convenient. 
Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de les pràctiques externes, dels programes de mobilitat i del treball de finalització de grau els designa la Junta de Centre a proposta de la Vicedirecció, i els nomena el Rectorat. 
6. Els membres de l'apartat 3.e) d'aquest article els nomenarà la Junta de Centre, a proposta dels departaments, escoltada la Vicedirecció corresponent. 
7. La composició actual de cada comissió de titulació de grau de l'ESTCE es reflecteix en el catàleg que constitueix l'annex III. Qualsevol canvi en la composició d'alguna de les comissions de titulació ha de ser ratificada en Junta de Centre per una majoria simple dels vots emesos. 
8. Si no es disposa res en sentit contrari, la durada dels càrrecs previstos en aquest article s'ha d'acomodar a la durada del càrrec de la persona que ocupa la Direcció. 
9. Les comissions de titulació de grau es convocaran sempre que la Vicedirecció corresponent ho considere oportú o quan ho demane una quarta part dels seus membres.
A continuació es detalla la llista de funcions de la comissió de titulació de grau tal com apareix en el Reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I: 
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiant entre les assignatures de cada curs acadèmic.
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau. 
e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats. 
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 
g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantat Universitari.
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establert en el títol. 
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la coordinació de curs i la Vicedirecció i proposar, si escau, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar a la direcció de l'ESTCE. 
m) Les funcions de la comissió de titulació de grau en el cas d'assignatures i aspectes compartits han d'assumir-se, si escau, per la Comissió de Coordinació Intergraus.
n) Qualsevol altra competència que li delegue la Direcció o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Activitats d'ensenyament-aprenentatge

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

Metodologies docents

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

D’acord amb les activitats anteriors, en la docència d’aquest grau es preveu fer servir les diferents estratègies metodològiques:

- Seminaris. En diverses assignatures, a més de les pràctiques de laboratori, es preveu la realització de treballs no presencials que habitualment són supervisats en sessions de seminaris o tutories.

- Avaluació contínua.  La majoria de les assignatures del grau plantegen més d'un itinerari d'avaluació, de manera que l’alumnat pot acollir-se a un sistema d'avaluació contínua. Aquesta avaluació contínua es realitzarà de diverses formes: controls de curta durada al final de cada classe; dossiers d'aprenentatge; en assignatures amb gran càrrega de pràctiques, aquestes avaluen durant tot el curs, etc. En diverses assignatures es preveu que l'avaluació contínua es realitze per la combinació de diverses de les formes descrites.

- Lliçó magistral. Mètode expositiu que consisteix en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Se centra fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

- Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Aprenentatge basat en problemes (ABP). Mètode d’ensenyament-aprenentatge que pren com a punt de partida un problema, dissenyat pel professor, que l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, a vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual l’estudiantat du a terme la realització d’un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d’una sèrie d’activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d’aprenentatges adquirits i de l’ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d’organització del treball a l’aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals.

Aprenentatge a través de l'aula virtual. Situació d’ensenyament-aprenentatge en la qual s’usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d’activitats formatives integrades dins del currículum.

Avaluació

Hi ha molts tipus de proves per a avaluar les competències, i una mateixa competència pot ser avaluada per diferents tipus de proves. Per a no imposar un sistema d'avaluació molt tancat en el pla d'estudis, que impedisca canvis de l'assignatura, es proposa indicar les proves d'avaluació de manera que es justifique l'avaluació de l'assignatura i que al mateix temps permeta flexibilitat futura.

Pràctiques externes:
Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Treball de final de grau:
Memòria del projecte i defensa oral. A fi d'avaluar els coneixements adquirits per l’alumnat en el transcurs dels seus estudis, l'elaboració de la documentació del treball de final de grau, consistent en la memòria, pressupost, plànol, plec de condicions i la realització d'una prova oral final de carrera. En aquesta prova, l'alumne haurà d'exposar de forma breu, públicament i davant un tribunal format el projecte realitzat.

Examen teoricopràctic:

Desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumnat construeix laresposta amb un temps limitat però sense a penes limitacions d'espai.

Resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits).

Exercicis, pràctiques i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Realització de pràctiques.

Examen oral.Prova d'avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, dossier, projectes, etc.).Observació/execució de tasques, pràctiques i projectes: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el mateix context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tenir des de format lliure, fins a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Dossiers d'aprenentatge.Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Projectes.Situacions en les quals l'alumnat ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.

Avaluació de seminari:

Participació en seminaris. En l'avaluació es considerarà la participació en els seminaris aplicant sistemes de valoració objectius d'aquesta participació.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Elaboració de treballs. Desenvolupament d'un treball que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Avaluació de tutoria:

Entrevista de tutorizació. Testimoniatge escrit per un professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiantat. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el mateix context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tenir des de format lliure, fins  seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Avaluació de treballs acadèmics:

Prototips. Elaboracions pràctiques de models o versions inicials del disseny d'un producte que permeten valorar competències professionals (escultures, maquetes, programes informàtics, etc.).

Projectes. Situacions en les quals l'alumnat ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

 Atès l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I, i, el perfil de l’enginyer tècnic o enginyera tècnica en Disseny Industrial els llocs més habituals per a fer l’estada són:

 • Empreses de sectors industrials molt diversos: moble, ceràmica, joguets, envasos, peces i accessoris industrials...
 • Empreses del sector de serveis: principalment en l’àmbit del disseny de producte, disseny gràfic, arquitectura, disseny d’interiors...
 • Organismes i institucions de caire públic: universitat, ajuntaments...

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 75% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

HAWK FH Hildesheim/ Holzminden/ Goettingen
Göttingen (Alemanya)

Politecnico di Milano
Milà (Itàlia)

Politecnico di Torino
Torino (Itàlia)

Universidade de Aveiro
Aveiro (Portugal)

University of Salford
Salford (Regne Unit)

Izmir University of Economics
Izmir (Turquia)

Gazi University
Ankara (Turquia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray, Kentucky (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Tomsk Polytechnic University
Tomsk (Rússia)

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

Sejong University (SU)
Sejong (Corea del Sud)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad del Museo Social Argentino
(Argentina)

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
Xile

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas

Universidad Mondragón Unibertsitatea
Mondragón (País Basc)

Universidad de Valladolid
Valladolid

Universidad de Málaga
Màlaga

Universidad de la Coruña
La Corunya

Universidad de Extremadura
Extremadura

Universidad Politécnica de Madrid
Madrid

Universidad de Sevilla
Sevilla

 

                                                                 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI) 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Haver superat el 80% de l’obligatorietat incloent-hi les matèries de formació bàsica.

Realització d’un projecte sobre un tema relacionat amb l’àmbit professional de l’enginyer o enginyera en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Raúl Izquierdo Escrig (rizquier@uji.es)

Vicedirector del Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

 

Coordinació de curs

1r curs: Julia Galán Serrano (galan@uji.es)

2n curs: Verónica Gracia Ibáñez (vgracia@uji.es)

3r curs: Verónica Gracia Ibáñez (vgracia@uji.es)

4t curs: Carlos García García (cgarciag@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Vicente Chulvi Ramos

chulvi@uji.es 

Marta Royo González

royo@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Luis Cabedo Mas

lcabedo@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Vicente Chulvi Ramos

chulvi@uji.es

Delegats i delegades

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=224

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=224

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d’Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. M’interessa tot el relacionat amb el món de la industria i el disseny     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tinc uns bons coneixements de matemàtiques    1)  2)  3)  4)  5)

3.  Soc creatiu/creativa     1)  2)  3)  4)  5)

4.  M’agraden la informàtica i les noves tecnologies     1)  2)  3)  4)  5)

5. Tinc capacitat d’estudi     1)  2)  3)  4)  5)

6. Dispose d’aptituds mecàniques     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tinc uns bons coneixements de física     1)  2)  3)  4)  5)

8. Conec la funcionalitat dels aparells mecànics    1)  2)  3)  4)  5)

9.  Tinc una gran habilitat per als treballs manuals     1)  2)  3)  4)  5)

10. Sóc una persona innovadora     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA:

 

 

 

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—les habilitats manuals, la creativitat… ja que en definitiva l’estudiantat que vol cursar aquest grau són persones que gaudeixen creant i dissenyant nous productes. 

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part de la teua família.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

-Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

               -Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

-Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

                -Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

  

GRAU EN ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

 

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

1. Què és el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes?

El grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes de la Universitat Jaume I ofereix una formació molt innovadora, de qualitat i orientada a l'exercici professional. Per a aconseguir-ho proposa una formació interdisciplinària i integral que obri un ampli panorama d'eixides professionals. Les matèries es desenvolupen de manera pràctica en els múltiples laboratoris i tallers, dotats amb les últimes tecnologies.

Les graduades i els graduats en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes adquiriran competències que els permetran realitzar el disseny i el desenvolupament de nous productes i millorar els existents, tant en els aspectes formals i estètics com en els aspectes tecnològics, de manera que en la seua comercialització tinguen un valor afegit que els faça competitius en un mercat cada dia més competitiu i internacional.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Enginyeria i Arquitectura.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre en el qual s'imparteixen aquests estudis és l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i poden albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assajos fisicoquímics, d'assajos mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació.
- Dues sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
-  Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb 30 seients, i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen via d'accés).
- Persones majors de 40 anys, mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li oferim suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent. 

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi. 
 

 

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents a aquells que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. En cas de no ser així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular a temps parcial.

En tot cas, l'estudiant o l'estudianta pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció. 

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat d’altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA podeu consultar les restriccions de matrícula que té.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura al qual té dret l'alumnat és de quatre. Si exhaureix les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de la convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podreu fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat:13. En què consisteixen les pràctiques externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques al grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

 

14. Què és el Treball de Final de Grau? 


Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes. El treball s'ha de presentar i defensar davant d'un tribunal universitari de final de grau.

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no se supere el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloent-hi les pràctiques externes.

 

15. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

En quart curs, l'alumnat pot triar entre tres itineraris:

- Disseny funcional i tècnic.
- Ús i comunicació en el disseny.
- Disseny creatiu i experimental.

Més informació:

 

16. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics.
- Màster universitari en Disseny i Fabricació.
- Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació.
- Màster universitari en Gestió de la Qualitat.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació: 


17. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

- Creació d'empreses pròpies de disseny.
- Departaments de projectes i desenvolupament de productes d'empreses, de cara a la creació de nous articles, investigació, desenvolupament, gestió de la innovació, disseny funcional i adaptació als processos productius.
- Oficines tècniques.
- Departaments de comercialització d'empreses, per a col·laborar en la definició i promoció del producte.
- Empreses de consultoria i certificació.
- Departaments tècnics d'empreses.
- Assessoria i consultoria de disseny.
- Docència.
- Departaments de disseny gràfic.

Més informació:


17. Qui és el vicedirector de la titulació?

Raúl Izquierdo Escrig
Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
Despatx TC2429DD
Telèfon: 964 728197
Correu electrònic: rizquier@esid.uji.es

 

18. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està situat al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 16 a 20 h.
El telèfon d'atenció és el: 964 387 777.

Podeu trobar-nos en la web http://infocampus.uji.es
Podeu enviar-nos consultes a:
info@uji.es

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16