Coordinació docent

21/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la Comissió de Titulació de Grau, responsable del títol. Aquesta comissió es regirà pel “Reglament Marc sobre Funcionament de les Facultats i de l'Escola de la Universitat Jaume I” i per el “Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I”.

La Comissió de Titulació de Grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments. Estarà presidida pel vicedegà o vicedegana del títol, nomenat a aquest efecte pel Rectorat i de els seus membres haurà de triar a la persona que exercisca la secretaria.

La Comissió de Titulació de Grau està formada per una representació del professorat a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) i per una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:

• Vicedegà/na del grau

• Coordinador/a acadèmic de grau

• Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau

• Coordinador/a del TFG

• Coordinador/a de pràctiques externes

• Representant de l'estudiantat

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment recollit en el “Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

La Comissió de Titulació del Grau actua de forma col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau, entre les quals destaquem les següents:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com per exemple les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic.

c) Coordinar-se amb altres Comissions de Titulació de Grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.

e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents altres universitats.

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetlar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.

g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establits per aquesta comissió.

h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.

j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establit en el títol.

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora.

m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Informació proporcionada per: InfoCampus