Competències MECES, genèriques i específiques

19/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que l'estudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que l'estudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtindre el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Resolució de problemes

CG04 - Treball en equip

CG05 - Capacitat d'organització i planificació

CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Adaptació a noves situacions

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.1 - Comprendre, elaborar i saber aplicar els procediments, estratègies, activitats, recursos, tècniques i mètodes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb eficiència, desenvolupant tot el curs de l'acció en tots els sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE1.2 - Dissenyar i aplicar el procés metodològic integrat per l'observació, reflexió, anàlisi, diagnòstic, execució, avaluació tecnicocientífica i/o difusió en diferents contextos i en tots els sectors d'intervenció professional de l'activitat física i de l'esport.

CE1.3 - Comunicar i interactuar de forma adequada i eficient, en activitat física i esportiva, en contextos d'intervenció diversos, demostrant habilitats docents de forma conscient, natural i continuada.

CE1.4 - Adaptar la intervenció educativa a les característiques i necessitats individuals per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: escolars, persones majors (tercera edat), persones amb mobilitat reduïda i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat.

CE2.1 - Saber orientar, dissenyar, aplicar i avaluar tècnic-científicament exercici físic i condició física en un nivell avançat, basat en l'evidència científica, en diferents àmbits, contextos i tipus d'activitats per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat.

CE2.2 - Identificar, comunicar i aplicar criteris científics anatòmic-fisiològics i biomecànics a un nivell avançat de destreses en el disseny, desenvolupament i avaluació tecnicocientífica de procediments, estratègies, accions, activitats i orientacions adequades; per a previndre, minimitzar i/o evitar un risc per a la salut en la pràctica d'activitat física i esport en tota mena de població.

CE2.3 - Dissenyar i aplicar amb fluïdesa, naturalitat, de forma conscient i continuada exercici físic i condició física adequada, eficient, sistemàtica, variada, basada en evidències científiques, per al desenvolupament dels processos d'adaptació i millora o readaptació de determinades capacitats de cada persona en relació amb el moviment humà i la seua optimització; amb la finalitat de poder resoldre problemes poc estructurats, de creixent complexitat i imprevisibles i amb èmfasis en les poblacions de caràcter especial.

CE2.4 - Articular i desplegar un nivell avançat de destresa en l'anàlisi, disseny i avaluació de les proves de valoració i control de la condició física i del rendiment fisicoesportiu.

CE2.5 - Saber readaptar, reentrenar i/o reeducar a persones, grups o equips amb lesions i patologies (diagnosticades i/o prescrites per un metge), competisquen o no, mitjançant activitats fisicoesportives i exercicis físics adequats a les seues característiques i necessitats.

CE2.6 - Desplegar un nivell avançat en la planificació, aplicació, control i avaluació dels processos d'entrenament físic i esportiu.

CE3.1 - Analitzar, identificar, diagnosticar, promoure, orientar i avaluar estratègies, actuacions i activitats que fomenten l'adhesió a un estil de vida actiu i la participació i pràctica regular i saludable d'activitat física i esport i exercici físic de forma adequada, eficient i segura per part dels ciutadans amb la finalitat de millorar la seua salut integral, benestar i qualitat de vida, i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge) atés el gènere i a la diversitat.

CE3.2 - Saber promoure, assessorar, dissenyar, aplicar i avaluar tècnic-científicament programes d'activitat física, exercici físic i esport apropiats i variats, adaptats a les necessitats, demandes i característiques individuals i grupals de tota la població, i amb èmfasi en persones majors (tercera edat), el gènere femení i la diversitat, escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge).

CE3.3 - Articular i desplegar programes de promoció, orientació, coordinació, supervisió i avaluació tecnicocientífica d'activitat física, exercici físic i esport per a tota la població, amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial, amb presència d'un professional o realitzada de forma autònoma pel ciutadà, en els diferents tipus d'espais i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport) segons les possibilitats i necessitats dels ciutadans, amb la finalitat d'aconseguir la seua autonomia, la comprensió, i la major i adequada pràctica d'activitat física i esport.

CE3.4 - Promoure l'educació, difusió, informació i orientació constant a les persones i als dirigents sobre els beneficis, significació, característiques i efectes positius de la pràctica regular d'activitat física i esportiva i exercici físic, dels riscos i perjudicis d'una inadequada pràctica i dels elements i criteris que identifiquen la seua execució adequada, així com la informació, orientació i assessorament de les possibilitats d'activitat física i esport apropiada en el seu entorn en qualsevol sector d'intervenció professional.

CE3.5 - Organitzar la promoció de polítiques, estratègies i programes educatius sobre aspectes de la salut pública, en relació amb l'activitat física i esport (per a la prevenció de factors de risc i malalties); així com cooperar amb altres agents implicats en aquesta: en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport.

CE4.1 - Elaborar amb fluïdesa procediments i protocols per a resoldre problemes poc estructurats, imprevisibles i de creixent complexitat, articulant i desplegant un domini dels elements, mètodes, processos, activitats, recursos i tècniques que componen les habilitats motrius bàsiques, activitats físiques, habilitats esportives, joc, activitats expressives corporals i de dansa, i activitats en la naturalesa de forma adequada, eficient, sistemàtica, variada i integrada metodològicament per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE4.2 - Elaborar amb fluïdesa procediments i protocols per a resoldre problemes poc estructurats, imprevisibles i de creixent complexitat, articulant i desplegant un domini dels elements, mètodes, procediments, activitats, recursos, tècniques i processos de la condició física i de l'exercici físic de forma adequada, eficient, sistemàtica, variada i integrada metodològicament per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport.

CE4.3 - Desenvolupar i implementar l'avaluació tecnicocientífica dels elements, mètodes, procediments, activitats, recursos i tècniques que componen les manifestacions del moviment i els processos de la condició física i de l'exercici físic; tenint en compte el desenvolupament, característiques, necessitats i context dels individus, els diferents tipus de població i els espais on es realitza l'activitat física i esport; en els diversos sectors d'intervenció professional i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial.

CE5.1 - Analitzar, diagnosticar i avaluar els elements, estructura, situació i característiques de tots els tipus d'organitzacions d'activitat física i esport així com els elements legislatius i jurídics vinculats a l'activitat física i esportiva.

CE5.2 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, i realitzar avaluació tecnicocientífica dels diversos tipus d'activitats físiques i esportives adaptats al desenvolupament, característiques i necessitats dels individus i la tipologia de l'activitat, espai i entitat, en tots els tipus de serveis d'activitat física i esport, inclosos esdeveniments esportius, i en qualsevol tipus d'organització, població, context, entorn i població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge) i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport) garantint la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

CE5.3 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar i avaluar l'acompliment professional dels recursos humans, amb èmfasis en la direcció, coordinació, planificació, supervisió i avaluació tecnicocientífica de l'activitat, acompliment realitzat i de la prestació de serveis pels professionals d'activitat física i esport, en tots els tipus de serveis i en qualsevol tipus d'organització, context, entorn i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport garantint la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

CE5.4 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar i realitzar avaluació tecnicocientífica dels recursos organitzatius i recursos materials i instal·lacions esportives, inclòs el seu disseny bàsic i funcional així com adequada selecció i utilització, per a cada tipus d'activitat, amb la finalitat d'aconseguir activitats físiques i esportives segures, eficients i saludables, adaptades al desenvolupament, característiques i necessitats dels individus i la tipologia de l'activitat, espai i entitat en qualsevol tipus d'organització, població, context i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport i amb èmfasi per a les poblacions de caràcter especial i garantint la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

CE5.5 - Articular i desplegar l'assessorament, certificació, i avaluació tecnicocientífica de les activitats físiques i esportives i els recursos en tots serveis d'activitat física i esport, contextos, entorns i sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport així com en el disseny i elaboració d'informes tècnics en tots serveis d'activitat física i esport.

CE6.1 - Conéixer i comprendre les bases de la metodologia del treball científic.

CE6.2 - Analitzar, revisar i seleccionar l'efecte i l'eficàcia de la pràctica de mètodes, tècniques i recursos d'investigació i metodologia de treball científica, en la resolució de problemes que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.

CE6.3 - Articular i desplegar amb rigor i actitud científica les justificacions sobre les quals elaborar, sustentar, fonamentar i justificar de forma constant i professional tots els actes, decisions, processos, procediments, actuacions, activitats, tasques, conclusions, informes i acompliment professional.

CE6.4 - Articular i desplegar procediments, processos, protocols, anàlisis pròpies, amb rigor i actitud científica sobre assumptes d'índole social, jurídica, econòmica, científica o ètica, quan calga i pertinent en qualsevol sector professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE7.1 - Conéixer i saber aplicar els principis ètics i deontològics i de justícia social en l'acompliment i implicació professional així com tindre hàbits de rigor científic i professional i una actitud constant de servei als ciutadans en l'exercici de la seua pràctica professional amb el qual es pretenga la millora, excel·lència, qualitat i eficiència.

CE7.2 - Conéixer, elaborar i saber aplicar els condicionants ètic-deontològics, estructurals-organitzatius, acompliment professional i les normatives de l'exercici professional dels Graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, en qualsevol sector professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport); així com ser capaç de desenvolupar un treball multidisciplinari.

CE7.3 - Comprendre, saber explicar i difondre les funcions, responsabilitats i importància d'un bon professional Graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport així com analitzar, comprendre, identificar i reflexionar de forma crítica i autònoma sobre la seua identitat, formació i acompliment professional per a aconseguir les finalitats i beneficis propis de l'activitat física i esport de forma adequada, segura, saludable i eficient en tots els serveis fisicoesportius oferits i prestats i en qualsevol sector professional d'activitat física i esport.

Informació proporcionada per: InfoCampus