Organització dels estudis

21/10/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Formació bàsica (FB) 24 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 36 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 36 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Optatives (OP) 42 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establit per al curs 2021-22 és de 15,59 euros. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 935,40 euros més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les Pràctiques Externes.

Consisteix en la proposta, realització i valoració d'un treball original i específic teòric o empíric sobre els continguts del grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, desenvolupant un aspecte monogràfic dels continguts des d'una perspectiva orientada als diferents àmbits de l'Activitat Física i l'Esport. A més del lliurament de la documentació sol·licitada aquest treball haurà de ser defensat públicament. 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest és el document que acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat o titulada universitari obre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

Informació proporcionada per: InfoCampus