UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Última modificació: 04/03/2021 | Font: InfoCampus

Els estudis del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la Universitat Jaume I presenten un pla d’estudis compromès amb una àmplia formació de base en els àmbits de més repercussió dins del món de l’activitat física. Proporcionen les eines bàsiques per a la formació en l’àmbit de l’educació física, del rendiment esportiu, de la gestió i de la salut. Es busca una especialització progressiva de l’estudiantat, amb la priorització dels aprenentatges pràctics i d’aplicació de continguts. La nostra formació cerca futurs i futures professionals crítics i competents en el desenvolupament de la seua tasca. ​​​[Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

Els estudis del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la Universitat Jaume I presenten un pla d’estudis compromès amb una àmplia formació de base en els àmbits de més repercussió dins del món de l’activitat física. Proporcionen les eines bàsiques per a la formació en l’àmbit de l’educació física, del rendiment esportiu, de la gestió i de la salut. Es busca una especialització progressiva de l’estudiantat, amb la priorització dels aprenentatges pràctics i d’aplicació de continguts. La nostra formació cerca futurs i futures professionals crítics i competents en el desenvolupament de la seua tasca.

El pla d’estudis assegura, per una banda, la formació d’educadors i educadores del moviment capaços d’analitzar, programar, dur a terme i avaluar. En segon lloc, presenta eines per introduir-se en el món del rendiment esportiu a partir de tasques d’anàlisi del moviment, anatomia o fisiologia de l’esforç. En tercer terme, està la formació dirigida al món de la gestió; s’atorguen criteris per entendre la gestió esportiva des del terreny tant públic com privat. I, en quart lloc, com a formació amb especial interès per a la nostra universitat, atenem l’àmbit de la salut, és per això que busquem professionals capaços de donar resposta a un mapa social d’implicació creixent amb el moviment per a la salut.

L’UJI pretén donar en aquests estudis una importància especial a les noves tendències en els àmbits esmentats, així com l’aprenentatge en la utilització de les noves tecnologies.

L’UJI ofereix unes instal·lacions de primer nivell per al desenvolupament d’aquesta titulació, no només en el terreny esportiu, sinó també amb laboratoris i aules especials per a una bona formació del nostre estudiantat. L’UJI té recursos materials i humans en els diferents departaments que possibiliten la construcció dels estudis de CAFE per donar resposta a les necessitats de la nostra societat en matèria d’activitat física.

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Infraestructures esportives de l’UJI: 95.000 m2 en instal·lacions esportives dividides en quatre zones: pavelló esportiu, esports de raqueta, piscina i aire lliure.
   
 • Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.
   
 • Àmplia oferta de pràctiques en clubs esportius, centres esportius, Ajuntaments, centres de fitnes, ...
   
 • Docència adaptada a les noves tecnologies que permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual a les aules).
Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport oferirà una formació en els àmbits de més envergadura de la nostra societat, de forma innovadora, de qualitat i orientada al desenvolupament professional. Per a aconseguir-ho, tenim al nostre abast un pla d’estudis equilibrat, així com els recursos d’una Universitat que treballarà per donar-li prestigi.

Els graduats i graduades en CAFE per la Universitat Jaume I tindran un ampli bagatge de recursos per aplicar-los al món laboral i una base ferma per continuar amb possibles formacions de postgrau, així com continuar amb tasques d’investigació en el terreny de l’activitat física i l’esport.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 24 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 36 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 36 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Optatives (OP) 42 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establit per al curs 2021-22 és de 15,59 euros. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 935,40 euros més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les Pràctiques Externes.

Consisteix en la proposta, realització i valoració d'un treball original i específic teòric o empíric sobre els continguts del grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, desenvolupant un aspecte monogràfic dels continguts des d'una perspectiva orientada als diferents àmbits de l'Activitat Física i l'Esport. A més del lliurament de la documentació sol·licitada aquest treball haurà de ser defensat públicament. 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest és el document que acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat o titulada universitari obre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

Trets d'identitat

Aquesta titulació està fonamentada en els principis que envolten la importància d’una societat sana que contempla el cos i la seua cura a través de l’activitat física i l’esport com a activitat bàsica i essencial.
Volem mostrar a la resta de la nostra comunitat universitària i a la societat castellonenca en general que es treballa per una societat més sana i dinàmica.

La titulació disposa de les instal·lacions esportives de l’UJI que us presentem en aquest mapa perquè conegueu.

Destacar que la gestió d’aquestes instal·lacions està a càrrec del Servei d’Esports de la Universitat, que proporciona a l’ús una rendibilitat esportiva i social, que podreu gaudir també en el temps lliure, així com en les activitats esportives de competició (CADU/CEU).

CAFE és una titulació de nova creació a Castelló, per tant, caldrà encetar les línies d’investigació i la construcció d’espais per a la recerca, en una Universitat que de facto dona molta importància a la formació paral·lela i sobretot a la investigació.

Comencem a caminar i és responsabilitat de tothom construir una gran titulació que puga ser referent en tot l’Estat.

El Servei d’Esports, amb reconeguda eficàcia en el seu treball sobre la pràctica esportiva, la formació i l’oferta d’activitat física per a la salut, és un bon punt de suport per aquesta titulació.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

 

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.
 • Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals


• Docència en Educació Física
• Entrenament esportiu
• Activitat física i salut
• Gestió esportiva
• Recreació esportiva
• Recerca en l’àmbit de l’activitat física i l’esport

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques  (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil del futur estudiant del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, donades les seues característiques particulars i l'amplitud d'eixides professionals, és recomanable que siga el d'un estudiant motivat i interessat a desenvolupar la seua futura carrera professional en tasques de planificació, direcció i avaluació de l'activitat física i de l'esport en, almenys, alguns dels diferents camps d'activitat laboral següents:

 • Rendiment esportiu.
 • Educació Física.
 • Activitat Física en relació amb la qualitat de vida i la salut.
 • Gestió de recursos, instal·lacions i programes d'activitat física i esport.
 • Recreació, turisme i oci esportiu.

Cal afegir que, l'estudiantat que desitge cursar aquests estudis haurà de tindre una actitud positiva cap a la pràctica de l'activitat física i esportiva, ser dinàmic, capacitat d'adaptació, de resolució de problemes, iniciativa, predisposició per al treball en grup i habilitats comunicatives.

Igualment és convenient que aquest estudiantat tinga unes capacitats motrius bàsiques adequades que els permeta experimentar i assimilar aprenentatges en un marc d'activitats d'ensenyament que requereixen d'un esforç físic moderat.

Vies d’accés


L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informacióESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació


PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 

 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport s’ofereixen 60 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport  s’han oferit 60 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,780, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall
 

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació
 

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació
 

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació
 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

 

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que l'estudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que l'estudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtindre el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Resolució de problemes

CG04 - Treball en equip

CG05 - Capacitat d'organització i planificació

CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Adaptació a noves situacions

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.1 - Comprendre, elaborar i saber aplicar els procediments, estratègies, activitats, recursos, tècniques i mètodes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb eficiència, desenvolupant tot el curs de l'acció en tots els sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE1.2 - Dissenyar i aplicar el procés metodològic integrat per l'observació, reflexió, anàlisi, diagnòstic, execució, avaluació tecnicocientífica i/o difusió en diferents contextos i en tots els sectors d'intervenció professional de l'activitat física i de l'esport.

CE1.3 - Comunicar i interactuar de forma adequada i eficient, en activitat física i esportiva, en contextos d'intervenció diversos, demostrant habilitats docents de forma conscient, natural i continuada.

CE1.4 - Adaptar la intervenció educativa a les característiques i necessitats individuals per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: escolars, persones majors (tercera edat), persones amb mobilitat reduïda i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat.

CE2.1 - Saber orientar, dissenyar, aplicar i avaluar tècnic-científicament exercici físic i condició física en un nivell avançat, basat en l'evidència científica, en diferents àmbits, contextos i tipus d'activitats per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat.

CE2.2 - Identificar, comunicar i aplicar criteris científics anatòmic-fisiològics i biomecànics a un nivell avançat de destreses en el disseny, desenvolupament i avaluació tecnicocientífica de procediments, estratègies, accions, activitats i orientacions adequades; per a previndre, minimitzar i/o evitar un risc per a la salut en la pràctica d'activitat física i esport en tota mena de població.

CE2.3 - Dissenyar i aplicar amb fluïdesa, naturalitat, de forma conscient i continuada exercici físic i condició física adequada, eficient, sistemàtica, variada, basada en evidències científiques, per al desenvolupament dels processos d'adaptació i millora o readaptació de determinades capacitats de cada persona en relació amb el moviment humà i la seua optimització; amb la finalitat de poder resoldre problemes poc estructurats, de creixent complexitat i imprevisibles i amb èmfasis en les poblacions de caràcter especial.

CE2.4 - Articular i desplegar un nivell avançat de destresa en l'anàlisi, disseny i avaluació de les proves de valoració i control de la condició física i del rendiment fisicoesportiu.

CE2.5 - Saber readaptar, reentrenar i/o reeducar a persones, grups o equips amb lesions i patologies (diagnosticades i/o prescrites per un metge), competisquen o no, mitjançant activitats fisicoesportives i exercicis físics adequats a les seues característiques i necessitats.

CE2.6 - Desplegar un nivell avançat en la planificació, aplicació, control i avaluació dels processos d'entrenament físic i esportiu.

CE3.1 - Analitzar, identificar, diagnosticar, promoure, orientar i avaluar estratègies, actuacions i activitats que fomenten l'adhesió a un estil de vida actiu i la participació i pràctica regular i saludable d'activitat física i esport i exercici físic de forma adequada, eficient i segura per part dels ciutadans amb la finalitat de millorar la seua salut integral, benestar i qualitat de vida, i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge) atés el gènere i a la diversitat.

CE3.2 - Saber promoure, assessorar, dissenyar, aplicar i avaluar tècnic-científicament programes d'activitat física, exercici físic i esport apropiats i variats, adaptats a les necessitats, demandes i característiques individuals i grupals de tota la població, i amb èmfasi en persones majors (tercera edat), el gènere femení i la diversitat, escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge).

CE3.3 - Articular i desplegar programes de promoció, orientació, coordinació, supervisió i avaluació tecnicocientífica d'activitat física, exercici físic i esport per a tota la població, amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial, amb presència d'un professional o realitzada de forma autònoma pel ciutadà, en els diferents tipus d'espais i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport) segons les possibilitats i necessitats dels ciutadans, amb la finalitat d'aconseguir la seua autonomia, la comprensió, i la major i adequada pràctica d'activitat física i esport.

CE3.4 - Promoure l'educació, difusió, informació i orientació constant a les persones i als dirigents sobre els beneficis, significació, característiques i efectes positius de la pràctica regular d'activitat física i esportiva i exercici físic, dels riscos i perjudicis d'una inadequada pràctica i dels elements i criteris que identifiquen la seua execució adequada, així com la informació, orientació i assessorament de les possibilitats d'activitat física i esport apropiada en el seu entorn en qualsevol sector d'intervenció professional.

CE3.5 - Organitzar la promoció de polítiques, estratègies i programes educatius sobre aspectes de la salut pública, en relació amb l'activitat física i esport (per a la prevenció de factors de risc i malalties); així com cooperar amb altres agents implicats en aquesta: en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport.

CE4.1 - Elaborar amb fluïdesa procediments i protocols per a resoldre problemes poc estructurats, imprevisibles i de creixent complexitat, articulant i desplegant un domini dels elements, mètodes, processos, activitats, recursos i tècniques que componen les habilitats motrius bàsiques, activitats físiques, habilitats esportives, joc, activitats expressives corporals i de dansa, i activitats en la naturalesa de forma adequada, eficient, sistemàtica, variada i integrada metodològicament per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE4.2 - Elaborar amb fluïdesa procediments i protocols per a resoldre problemes poc estructurats, imprevisibles i de creixent complexitat, articulant i desplegant un domini dels elements, mètodes, procediments, activitats, recursos, tècniques i processos de la condició física i de l'exercici físic de forma adequada, eficient, sistemàtica, variada i integrada metodològicament per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport.

CE4.3 - Desenvolupar i implementar l'avaluació tecnicocientífica dels elements, mètodes, procediments, activitats, recursos i tècniques que componen les manifestacions del moviment i els processos de la condició física i de l'exercici físic; tenint en compte el desenvolupament, característiques, necessitats i context dels individus, els diferents tipus de població i els espais on es realitza l'activitat física i esport; en els diversos sectors d'intervenció professional i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial.

CE5.1 - Analitzar, diagnosticar i avaluar els elements, estructura, situació i característiques de tots els tipus d'organitzacions d'activitat física i esport així com els elements legislatius i jurídics vinculats a l'activitat física i esportiva.

CE5.2 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, i realitzar avaluació tecnicocientífica dels diversos tipus d'activitats físiques i esportives adaptats al desenvolupament, característiques i necessitats dels individus i la tipologia de l'activitat, espai i entitat, en tots els tipus de serveis d'activitat física i esport, inclosos esdeveniments esportius, i en qualsevol tipus d'organització, població, context, entorn i població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge) i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport) garantint la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

CE5.3 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar i avaluar l'acompliment professional dels recursos humans, amb èmfasis en la direcció, coordinació, planificació, supervisió i avaluació tecnicocientífica de l'activitat, acompliment realitzat i de la prestació de serveis pels professionals d'activitat física i esport, en tots els tipus de serveis i en qualsevol tipus d'organització, context, entorn i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport garantint la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

CE5.4 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar i realitzar avaluació tecnicocientífica dels recursos organitzatius i recursos materials i instal·lacions esportives, inclòs el seu disseny bàsic i funcional així com adequada selecció i utilització, per a cada tipus d'activitat, amb la finalitat d'aconseguir activitats físiques i esportives segures, eficients i saludables, adaptades al desenvolupament, característiques i necessitats dels individus i la tipologia de l'activitat, espai i entitat en qualsevol tipus d'organització, població, context i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport i amb èmfasi per a les poblacions de caràcter especial i garantint la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

CE5.5 - Articular i desplegar l'assessorament, certificació, i avaluació tecnicocientífica de les activitats físiques i esportives i els recursos en tots serveis d'activitat física i esport, contextos, entorns i sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport així com en el disseny i elaboració d'informes tècnics en tots serveis d'activitat física i esport.

CE6.1 - Conéixer i comprendre les bases de la metodologia del treball científic.

CE6.2 - Analitzar, revisar i seleccionar l'efecte i l'eficàcia de la pràctica de mètodes, tècniques i recursos d'investigació i metodologia de treball científica, en la resolució de problemes que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.

CE6.3 - Articular i desplegar amb rigor i actitud científica les justificacions sobre les quals elaborar, sustentar, fonamentar i justificar de forma constant i professional tots els actes, decisions, processos, procediments, actuacions, activitats, tasques, conclusions, informes i acompliment professional.

CE6.4 - Articular i desplegar procediments, processos, protocols, anàlisis pròpies, amb rigor i actitud científica sobre assumptes d'índole social, jurídica, econòmica, científica o ètica, quan calga i pertinent en qualsevol sector professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE7.1 - Conéixer i saber aplicar els principis ètics i deontològics i de justícia social en l'acompliment i implicació professional així com tindre hàbits de rigor científic i professional i una actitud constant de servei als ciutadans en l'exercici de la seua pràctica professional amb el qual es pretenga la millora, excel·lència, qualitat i eficiència.

CE7.2 - Conéixer, elaborar i saber aplicar els condicionants ètic-deontològics, estructurals-organitzatius, acompliment professional i les normatives de l'exercici professional dels Graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, en qualsevol sector professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport); així com ser capaç de desenvolupar un treball multidisciplinari.

CE7.3 - Comprendre, saber explicar i difondre les funcions, responsabilitats i importància d'un bon professional Graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport així com analitzar, comprendre, identificar i reflexionar de forma crítica i autònoma sobre la seua identitat, formació i acompliment professional per a aconseguir les finalitats i beneficis propis de l'activitat física i esport de forma adequada, segura, saludable i eficient en tots els serveis fisicoesportius oferits i prestats i en qualsevol sector professional d'activitat física i esport.

Pla d’estudis

Primer curs

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (FBB)*

Història de l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Esports Col·lectius I (OB)

Esports d’Adversari (OB)

Activitats Físiques Recreatives i Esports Alternatius (OB)

Anatomia del Moviment Humà (FB)

Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Activitats Ritmicoexpressives (OB)

Esports Individuals I (OB)

Esports Col·lectius II (OB)

Segon curs

Fisiologia de l’Exercici I (FB)

Biomecànica de l’Esport (FB)*

Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Esports Individuals II (OB)

Fonaments Tàctics en el Joc i els Esports Col·lectius (OB)

Aprenentatge i Desenvolupament Motor (FBB)

Fisiologia de l’Exercici II (FB)

Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Educació Física de Base (OB)

Activitats i Esports en la Naturalesa (OB)

Tercer curs

Didàctica de l’Educació Física I (OB)

Activitat Física per a la Salut I (OB)

Dret de l’Activitat Física i l’Esport (OB)

Teoria de l’Entrenament (OB)

Equipaments i Instal·lacions Esportives (OB)

Didàctica de l’Educació Física II (OB)

Activitat Física per a la Salut II (OB)

Organització i Gestió d’Entitats Esportives (OB)

Planificació i Control de l’Entrenament (OB)

Valoració de la Condició Física (OB)*

Quart curs

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

Optativa 6 (OP)

Optativa 7 (OP)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1*

 

OPTATIVES

Psicologia del Rendiment Esportiu

Prevenció de Lesions i Readaptació Esportiva

Selecció i Desenvolupament del Talent Esportiu

Organització d’Esdeveniments Esportius

Activitat Física i Atenció a la Diversitat

Gestió d’Activitats Esportives en l’Àmbit Turístic

Alimentació i Suplementació en l’Activitat Física i l’Esport

Creació d’Empreses en l’Àmbit de l’Activitat Física i l’Esport

Mètodes i Tècniques d’Investigació Aplicats a l’Activitat Física i l’Esport

Activitats Físiques de Sala, Fitnes i amb Suport Musical

Gestió de Qualitat i Recursos Humans en l’Activitat Física i l’Esport

Esport, Comunicació i Xarxes Socials

Noves Tendències del Fitnes i Wellness

Musculació i Mètodes d’Entrenament en Sala

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Coordinació docent

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la Comissió de Titulació de Grau, responsable del títol. Aquesta comissió es regirà pel “Reglament Marc sobre Funcionament de les Facultats i de l'Escola de la Universitat Jaume I” i per el “Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I”.

La Comissió de Titulació de Grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments. Estarà presidida pel vicedegà o vicedegana del títol, nomenat a aquest efecte pel Rectorat i de els seus membres haurà de triar a la persona que exercisca la secretaria.

La Comissió de Titulació de Grau està formada per una representació del professorat a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) i per una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:

• Vicedegà/na del grau

• Coordinador/a acadèmic de grau

• Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau

• Coordinador/a del TFG

• Coordinador/a de pràctiques externes

• Representant de l'estudiantat

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment recollit en el “Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

La Comissió de Titulació del Grau actua de forma col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau, entre les quals destaquem les següents:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com per exemple les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic.

c) Coordinar-se amb altres Comissions de Titulació de Grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.

e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents altres universitats.

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetlar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.

g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establits per aquesta comissió.

h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.

j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establit en el títol.

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora.

m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més convenients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat pren anotacions o participa activament a l'aula (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.)

Ensenyament pràctic: Classes on l'estudiantat aplicarà continguts apresos en les sessions de teoria. Les activitats formatives es realitzaran de manera habitual tant en aules polivalents, com en instal·lacions esportives (sales de musculació, sales de ritme, tatamis…) o espais singulars per a pràctiques de l'activitat física, mesuraments i presa de dades per a la comprovació pràctica i simulació dels ensenyaments teòrics.

Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un o una estudiant o grup, a l'aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l'ús de tècniques com l'ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació .Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l'estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o entregar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d'exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

La seqüenciació temporal prevista per a les activitats formatives alternarà els ensenyaments teòrics amb els ensenyaments de caràcter més pràctic en funció de la distribució d'hores de cada assignatura i de la manera més convenient des de la perspectiva metodològica i de contingut de cada assignatura.

Per a dur a terme l'avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d'aquestes formes:

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoniatge escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

• Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament de resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d'espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta, únicament assenyalarà la correcta o completarà amb elements molt precisos, com per exemple omplir espais en blanc), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d'informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.

• Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de validació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional per a realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

Projectes. Situacions en les quals l'alumnat ha d'explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l'aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Les pràctiques externes es realitzen en el segon semestre de quart curs.

L’equip de coordinació docent té la tasca de signar convenis amb diferents organismes públics i privats, empreses del sector esportiu i educatiu, clubs esportius, etc. Això permet aconseguir un ampli ventall de possibilitat per a cobrir pràctiques en tres perfils possibles:

 • Esportiu. Tant formatiu com dins de l’alt rendiment
 • Activitat física per a la salut
 • Gestió esportiva

L’assignatura Pràctiques Externes té un valor de 12 crèdits ECTS.

Per a poder matricular-se en aquesta assignatura l’estudiantat ha d’haver superat el 80 % de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

L’alumnat podrà triar d’entre les pràctiques oferides aquelles que s’adapten millor al perfil que ha construït en el grau, així com als seus interessos com a futur professional de l’activitat física i l’esport.

Els continguts de les pràctiques es resumeixen en els següents punts:

 • Planificació i programació de tasques i activitats dins del perfil d’actuació triat.
 • Formulació d’objectius i desenvolupament de les estratègies necessàries per a portar-los a terme en el terreny de l’activitat física i esportiva.
 • Utilització d’eines, instruments i procediments per a desenvolupar diferents accions professionals en cada àmbit.
 • Estructuració dels coneixements adquirits en l’àmbit de l’activitat física i esportiva per a ser aplicats amb idoneïtat a la realitat professional.
 • Establiment d’estratègies dirigides a l’avaluació permanent de la pròpia acció professional.

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic , amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació: 

Oficina de Relacions Internacionals (ORI): http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

 

 

Treball de final de grau

El treball de final de grau es realitza en el segon semestre de quart curs.

Per a poder matricular-se en aquesta assignatura l’estudiantat ha d’haver superat el 80 % de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

El treball de final de grau és un treball professional, tècnic i/o científic, integrador i potenciador dels coneixements adquirits, i que és imprescindible superar per a obtindre el títol de graduat o graduada.

Caldrà presentar un treball original i específic, teòric o empíric, sobre continguts estudiats en el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que desenvolupe un aspecte monogràfic dels continguts orientats al perfil elegit per l’alumnat.

En aquesta assignatura es cursen 3 crèdits ECTS en anglès i 3 crèdits ECTS en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 
 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Manuela Alonso Salt (malonso@uji.es)
Vicedegana del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus