UJI

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Comunicació Audiovisual, es garantirà el desenvolupament per l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants i les estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu àmbit d'estudi;
  • Que els estudiants i les estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants i les estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants i les estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants i les estudiantes hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Adaptació a noves situacions
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG04 - Capacitat de gestió de la informació
CG05 - Capacitat d'organització i planificació
CG06 - Compromís ètic
CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG10 - Creativitat
CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG14 - Lideratge
CG15 - Motivació per la qualitat
CG16 - Raonament crític
CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG18 - Resolució de problemes
CG19 - Presa de decisions
CG20 - Treball en equip
CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits en els estudis de Comunicació Audiovisual
CE02 - Aplicació pràctica en el món de les productores dels coneixements i habilitats adquirides en els estudis de Comunicació Audiovisual
CE03 - Capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació al fet audiovisual, amb un coneixement tècnic i estètic de les formes, processos i tendències de la comunicació visual del nostre entorn
CE04 - Capacitat de comunicar en forma coherent el coneixement bàsic adquirit en màrqueting
CE05 - Capacitat per a adquirir un coneixement teòric i pràctic del màrqueting en el context de la comunicació
CE06 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Comunicació Audiovisual en el procés d'aplicació i/o recerca
CE07 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Comunicació Audiovisual en la relació directa amb el món empresarial
CE08 - Capacitat per a analitzar relats audiovisuals, atenent paràmetres bàsics de l'anàlisi d'obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada
CE09 - Capacitat per a aplicar principis i funcions de la identitat visual per a la creació d'un manual de normes per a la identitat visual corporativa d'una empresa determinada
CE10 - Capacitat per a aplicar processos i tècniques implicades en l'organització i gestió de recursos tècnics en qualsevol dels suports sonors i visuals existents
CE11 - Capacitat per a aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge als diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge mitjançant les noves tecnologies de la informació
CE12 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i difusió en el camp del disseny gràfic i dels productes multimèdia i hipermèdia en les seues diverses fases, des d'una perspectiva teòrica i pràctica
CE13 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i recursos tècnics o humans necessaris per al disseny de producció integral d'un treball audiovisual des dels elements escenogràfics i la imatge de marca fins al seu projecte gràfic de comercialització
CE14 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de producció en l'organització d'esdeveniments culturals, mitjançant la planificació dels recursos humans i tècnics implicats, ajustant-se a un pressupost previ
CE15 - Capacitat per a cercar, seleccionar i sistematitzar qualsevol tipus de document audiovisual en una base de dades, així com la seua utilització en diferents suports audiovisuals utilitzant mètodes digitals
CE16 - Capacitat per a crear i dirigir la posada en escena integral de produccions audiovisuals cinematogràfiques i videogràfiques, responsabilitzant-se de la direcció d'actors i ajustant-se al guió, pla de treball o pressupost previ
CE17 - Capacitat per a desenvolupar mesuraments vinculats amb la quantitat de llum i la qualitat cromàtica durant el procés de construcció de les imatges, a partir del coneixement teòric i pràctic dels fonaments científics de l'òptica
CE18 - Capacitat per a desenvolupar mesuraments vinculats amb les quantitats i qualitats del so durant el procés de construcció de l'àudio, a partir del coneixement teòric i pràctic dels fonaments científics de l'acústica
CE19 - Capacitat per a dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lumíniques i acústiques naturals o artificials atenent a les característiques creatives i expressives que proposa el director del projecte audiovisual
CE20 - Capacitat per a escriure amb fluïdesa, textos, escaletes o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica, radiofònica o multimèdia
CE21 - Capacitat per a expressar-se amb claredat i coherència en la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, així com tenir coneixement d'altres idiomes, en particular l'anglès, per a comunicar-se en el seu exercici professional
CE22 - Capacitat per a gestionar i desenvolupar activitats professionals en productores, empreses de comunicació, cadenes de ràdio i televisió, productores de cinema, productores de vídeo i televisió, estudis i laboratoris de fotografia, estudis de doblatge i/o producció musical, etc., vinculats tant a empreses privades com a institucions públiques
CE23 - Capacitat per a gravar senyals sonors des de qualsevol font sonora, acústica o electrònica, digital o analògica, i de barrejar aquests materials amb una intencionalitat determinada tenint en compte els nivells, efectes i plànols de la barreja final masteritzada
CE24 - Capacitat per a la creació d'empreses audiovisuals o per a desenvolupar, de forma eficient, fórmules d'autoocupació
CE25 - Capacitat per a la identificació dels processos i tècniques implicades en la direcció i gestió d'empreses audiovisuals en la seua estructura industrial: producció, distribució i exhibició, així com interpretar dades estadístiques del mercat audiovisual. En aquesta competència s'inclou la gestió i organització dels equips humans per a la producció audiovisual existent
CE26 - Capacitat per a la utilització de les tècniques i processos en l'organització i creació en les diverses fases de la construcció de la producció multimèdia i materials interactius
CE27 - Capacitat per a dur a terme l'anàlisi de les estructures, continguts i estils de la programació televisiva i radiofònica així com les diferents variables influents en la seua configuració i processos tant comunicatius com espectaculars, per ells generats
CE28 - Capacitat per a planificar i gestionar els recursos tècnics i humans en les produccions monocamerals i multicamerals per a TV, així com les tècniques i processos de creació i realització en les diferents fases de la producció televisiva
CE29 - Capacitat per a realitzar l'ordenació tècnica dels materials sonors i visuals conforme a una idea utilitzant les tècniques narratives i tecnològiques necessàries per a l'elaboració, composició, acabat i masterització de diversos productes audiovisuals i multimèdia
CE30 - Capacitat per a recrear l'ambient sonor d'una producció audiovisual o multimèdia atenent a la intenció del text i de la narració mitjançant la utilització de banda sonora, efectes sonors i soundtrack
CE31 - Capacitat i habilitat per a gestionar tècniques i processos de producció, registre i difusió en l'organització de la producció radiofònica, discogràfica i altres productes sonors
CE32 - Capacitat i habilitat per a planificar i gestionar els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics, en les diverses fases de la producció d'un relat cinematogràfic o videogràfic
CE33 - Capacitat i utilització de les tècniques i processos en l'organització de la producció fotogràfica, així com les tècniques i processos de creació en el camp de la imatge fixa en general tant en entorns analògics com digitals
CE34 - Comprensió de l'estructura general del màrqueting i la connexió amb les seues subdisciplines
CE35 - Comprensió i habilitat per a implementar els mètodes d'anàlisi crítica i desenvolupament de teories del màrqueting
CE36 - Coneixement de la història i evolució de la fotografia, cinema, ràdio i televisió a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural al llarg del temps. Al seu torn, relacionant l'evolució tecnològica i industrial amb el llenguatge audiovisual i tenint en compte els conceptes teoricopràctics de les representacions visuals i auditives, els sistemes de comunicació i transmissió de conceptes i les seues realitats, així com els valors simbòlics i culturals bàsics que afavorisquen una correcta interpretació i anàlisi dels signes o codis de la imatge en tota la seua extensió
CE37 - Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa (fotografia i disseny gràfic) com en l'audiovisual, així com els elements constitutius de la direcció artística, la direcció de fotografia i les tècniques de postproducció i muntatge audiovisual
CE38 - Coneixement de la planificació sonora i de les representacions acústiques de l'espai, així com els elements constitutius de disseny i la decoració sonora
CE39 - Coneixement de les bases fonamentals i la història del màrqueting
CE40 - Coneixement de les metodologies i conceptes aplicables en les diferents branques de recerca, desenvolupament i innovació de la comunicació audiovisual i els futurs entorns tecnològics
CE41 - Coneixement dels principals esdeveniments i missatges que configuren el panorama actual dels mitjans audiovisuals, de les representacions icòniques i acústiques i de la seua evolució
CE42 - Coneixement exhaustiu de les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, així com les interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors
CE43 - Coneixement, identificació i aplicació de recursos, elements, mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals, incloent-hi el disseny, establiment i desenvolupament d'estratègies, així com les aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en els mercats audiovisuals
CE44 - Coneixement teoricopràctic de les estructures organitzatives en el camp de la comunicació visual i sonora, així com la seua evolució i gestió al llarg del temps, incloent-hi la tributació audiovisual. També el coneixement i la recerca de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors
CE45 - Coneixement teoricopràctic i aplicació de les tecnologies aplicades als mitjans de comunicació audiovisuals (fotografia, ràdio, so, doblatge, producció musical, cinema, televisió, vídeo, i suports multimèdia)
CE46 - Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, des del punt de vista de l'organització i gestió dels recursos tècnics, humans i pressupostaris en els seus diversos suports (fotografia, cinema, TV, vídeo, multimèdia, etc.), fins a la seua comercialització
CE47 - Coneixement i aplicació de les tecnologies i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, tant en la fotografia, disseny gràfic i el cinema com en televisió, vídeo i multimèdia, des del punt de vista de la posada en escena des de la idea inicial fins al seu acabat final
CE48 - Coneixement i aplicació dels diferents mecanismes i elements de la construcció del guió atenent a diferents formats, tecnologies i suports de producció. També s'inclou el coneixement teòric i pràctic de les anàlisis, sistematització i codificació de continguts icònics i la informació audiovisuals en diferents suports i tecnologies
CE49 - Facilitat per a adaptar-se a la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics
CE50 - Formació en el coneixement dels drets humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre homes i dones, de solidaritat, de projecció mediambiental, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, i de foment de la cultura de la pau, tal com indica en la seua exposició preliminar el RD 1393/2007
CE51 - Predisposició a la innovació en els diversos suports i produccions audiovisuals i digitals


 

Informació proporcionada per: InfoCampus