panoramica UJI
Treball de final de grau

Per a cursar el Treball de Final de Grau, s’exigeix com a requisit previ haver superat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del pla d’estudis del Grau de Comunicació Audiovisual.

Es tracta d’un treball autònom amb el qual es pretén dur a terme una avaluació de les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol de Grau.

El Treball de Final de Grau consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del Grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en la qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’alumnat. El treball ha d’orientar-se a l’elaboració d’un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar. Com a alternativa, i en casos justificats, són admissibles treballs de tipus teòric orientat a la investigació sobre aspectes específics del sector, o bé consistents en el desenvolupament de projectes professionals de creació d’iniciatives o empreses audiovisuals.

Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats en el Treball de Final de Grau.

En aquesta assignatura es cursaran 3 crèdits ECTS en anglès.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Des del grau de Comunicació Audiovisual s’ha elaborat un manual d’instruccions propi del Grau, en el qual s’especifiquen les característiques formals i de contingut, i què es troba permanentment exposat en l’Aula Virtual.

La Comissió de Grau ha elaborat també un document amb els criteris d’avaluació del TFG, també permanentment exposat en l’Aula Virtual.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura CA0932) s’exposa de forma actualitzada en la web de l’Aula Virtual. Qualsevol canvi important d’informació en la web, s’avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants de la mateixa (estudiants i tutors/es), a través del servei de fòrum amb e-mail incorporat.

TUTORS/ES: El perfil dels professors/es tutors/es és preferentment el de doctors, professors a temps complet pertanyents a l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat del departament de Ciències de la Comunicació.

Les línies i grups de recerca de l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat del Departament de Ciències de la Comunicació poden consultar-se ací.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16