Comunicació Audiovisual

Els estudis de Comunicació Audiovisual tenen en l’actualitat una gran importància estratègica, des d’un punt de vista social, econòmic i cultural, per les següents raons:

1. Els valors intangibles en la diferenciació i valor competitiu de les empreses han cobrat un especial protagonisme. En aquest apartat d’intangibles s’erigeix la comunicació com a potenciadora d’aquests valors, tant en relació amb els públics interns com externs d’una empresa. La comunicació, a més, és el que fa possible l’explotació d’altres aspectes que s’han anomenat «terciari avançat», molt relacionats amb la R+D+i. Europa inverteix molt en R+D però trau poca rendibilitat d’aquesta inversió. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

INTRODUCCIÓ

Presentació

Els estudis de Comunicació Audiovisual tenen en l’actualitat una gran importància estratègica, des d’un punt de vista social, econòmic i cultural, per les següents raons:

1. Els valors intangibles en la diferenciació i valor competitiu de les empreses han cobrat un especial protagonisme. En aquest apartat d’intangibles s’erigeix la comunicació com a potenciadora d’aquests valors, tant en relació amb els públics interns com externs d’una empresa. La comunicació, a més, és el que fa possible l’explotació d’altres aspectes que s’han anomenat «terciari avançat», molt relacionats amb la R+D+i. Europa inverteix molt en R+D però trau poca rendibilitat d’aquesta inversió.

2. Per a les PIMES és fonamental comptar amb un teixit empresarial terciari avançat com a proveïdor de serveis externs.

3. Els serveis/empreses relacionats amb el sector terciari avançat tenen una gran rellevància en la generació d’ocupació davant del sector primari.

4. La influència de la globalització ha accentuat un fort desenvolupament dels mitjans de comunicació i especialment dels mitjans amb caràcter multimèdia.

5. Cal destacar, així mateix, la gran capacitat dels mitjans de comunicació i de tot tipus de comunicacions (comercials o culturals) en la difusió de cultures autòctones, valors i principis que creen modes que, de manera directa o indirecta, creen riquesa en els seus llocs d’origen.

D’altra banda, cal destacar la rellevància que el sector audiovisual té per a les mateixes administracions estatal i autonòmica, com ve reflectit en el Pla d’innovació tecnològica 2005-07 del Ministeri d’Indústria o en el Pla d’impuls al sector audiovisual de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana. En tots dos documents se subratlla el fort creixement i dinamisme d’aquest sector en el marc de l’economia espanyola i a l’àmbit europeu. Ens trobem, doncs, davant d’un sector fonamental per a mesurar el creixement i la riquesa d’un país. Per al sosteniment és essencial una potenciació de l’educació audiovisual, en tots els nivells educatius, fet que ha estat reconegut per organismes internacionals com ara la UNESCO.

La consolidació dels estudis de comunicació audiovisual al llarg de les últimes dècades ha fet possible la creació d’un notable cos científic de coneixements específics, ja que l’estudi és essencial per comprendre la cultura contemporània, de naturalesa principalment comunicacional i específicament audiovisual. D’aquesta manera, al nostre país hi ha una tradició científica molt notable en el camp de la comunicació audiovisual (fotografia, cinema, televisió, ràdio, producció musical i producció hipermèdia), que aborda aspectes tan complexos i interrelacionats com ara la teoria, narrativa i història dels mitjans audiovisuals, les tecnologies audiovisuals, l’estructura del sistema audiovisual, la gestió de l’empresa audiovisual, la realització i producció audiovisuals o la teoria de la comunicació audiovisual.

La comunicació audiovisual és un àmbit d’estudi assentat i dotat d’una llarga tradició a Espanya (amb una trajectòria de més de 35 anys d’estudis universitaris específics al nostre país). D’altra banda, l’oferta d’estudis en comunicació audiovisual a la Comunitat Valenciana és reduïda, ja que únicament s’ofereixen en quatre centres universitaris (un d’aquests privat) i, a nivell estatal, només suposa un 15% del total. No obstant això, la demanda per part de l’alumnat, registrada pels estudis de comunicació audiovisual, és elevada, circumstància que garanteix la sostenibilitat del títol.

La comunicació audiovisual ofereix un alt potencial d’inserció laboral per als titulats i titulades. En aquest sentit, cal destacar, singularment, el context especialment procliu (basat en una important expansió i creixement del sector) que es dóna en el mercat laboral de la província de Castelló, en particular, i de la Comunitat Valenciana, en general. Així mateix, és un camp professional clarament delimitat i dotat d’uns perfils professionals definits i perfectament identificables per part del mercat laboral, circumstància que facilita la inserció laboral dels titulats i titulades en Comunicació Audiovisual.


Emilio Sáez Soro

Vicedegà del grau en Comunicació Audiovisual

soro@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Instal·lacions pioneres

El Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) de l'UJI disposa d'unes modernes instal·lacions dotades amb els últims equipaments tecnològics i que són una referència en la universitat espanyola en el camp de les ciències de la comunicació. El LABCOM (www.labcom.uji.es) està dotat amb un plató de televisió, sis estudis de radi, un plató i un laboratori de fotografia, quatre aules multimèdia dotades amb ordinadors iMac i nombrosos llocs d'edició de vídeo no lineal.

Produccions audiovisuals

Al llarg dels estudis es realitzen diverses pràctiques que apunten cap a l'obtenció de productes audiovisuals terminals: fotografia, vídeo i televisió, ràdio, cinema documental i/o cinema de ficció (curtmetratges), projectes hipermedia, amb independència de la disposició permanent per a aprovar projectes extralectius que desenvolupen produccions audiovisuals.

Festival Audiovisual OCULUS

Els estudiants del grau en Comunicació Audiovisual participen col·laborant en l'organització i amb l'aportació de treballs al Festival Audiovisual Oculus (http://oculus.uji.es). En aquest festival els estudiants del grau poden participar amb els seus projectes en fotografia, curtmetratges i videojocs i competir amb estudiants universitaris de tot Espanya.

Programes d'Innovació Educativa Cliffhanger i Sala Caligari 

Amb aquests programes els estudiants de Comunicació Audiovisual troben un entorn propici per a desenvolupar i compartir els seus projectes personals i seguir aprofundint en aspectes rellevants en la reflexió sobre la creació audiovisual.

Programa d'acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

 

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Comunicació Audiovisual de la Universitat Jaume I ofereix una formació innovadora, de qualitat i orientada a l’exercici professional. Per aconseguir-ho, posa a l’abast de l’alumnat un pla d’estudis que combina una visió global sobre el camp de la comunicació amb l’estudi aprofundit dels processos de producció, realització i creació d’obres audiovisuals, com ara pel·lícules, sèries de televisió o telefilms. Igualment, aquest grau s’ocupa dels camps de la fotografia, la ràdio, la televisió i l’hipermèdia (Internet, videojocs…). Aquests aspectes es desenvoluparan de forma pràctica a les instal·lacions del laboratori de ciències de la comunicació (LABCOM) i capacitaran de manera immillorable els futurs professionals de l’audiovisual.

Els graduats i graduades en Comunicació Audiovisual de l’UJI adquiriran competències que els permetran elaborar productes en els diversos àmbits de l’audiovisual, com ara fotografia, cinema, televisió o ràdio. Juntament amb el domini dels sabers tècnics, els futurs professionals obtindran una forta capacitació en el terreny de la concepció i disseny dels continguts destinats a aquests suports.

La Universitat Jaume I, conscient de la necessitat de pràctiques en la formació de l’estudiantat, i de l’escassesa d’aquestes a la resta d’universitats espanyoles on s’imparteix la titulació, ha creat l’Escola de Comunicació, que compleix dos objectius fonamentals. D’una banda, origina una nova manera d’entendre les relacions universitàries mitjançant el contacte amb el món professional, pràctic des del primer curs. D’una altra, és un element que diferencia l’estudiantat de Comunicació Audiovisual de l’UJI de la resta. 

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 42 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Optatives (OP) 24 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2017/18 és de 16,37 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 982,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat.

El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest és el document que acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat o titulada universitari obre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Els graduats i graduades en Comunicació Audiovisual poden obtenir un segon títol de grau en Publicitat i Relacions Públiques superant 48 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la publicitat i realitzant les pràctiques externes, el treball de final de grau i els 6 crèdits ECTS de reconeixement. També poden obtenir un segon títol de grau en Periodisme superant 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit del periodisme i realitzant les pràctiques externes, el treball de final de grau i els 6 crèdits ECTS de reconeixement.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegués una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Comunicació Audiovisual disposa d’un laboratori de ciències de la comunicació (LABCOM)

En aquest laboratori es troben les següents instal·lacions:

 • Taller de fotografia. Inclou un plató de fotografia, dissenyat per a prestar servei com a plató de televisió auxiliar, i que té adjunt un magatzem de fotografia, un laboratori de fotografia, per al processament i positivat de materials fotogràfics; finalment un taller de preimpressió gràfica, concebut per al tractament digital d’imatges fotogràfiques, maquetació de textos i disseny de pàgines web, amb capacitat per a producció multimèdia.
 • Taller de ràdio, doblatge i producció musical. Consta dels següents espais de feina: estudi de ràdio, que inclou quatre controls i quatre locutoris, dos autocontrols i una continuïtat de ràdio, dissenyat per al manteniment d’emissions regulars de ràdio, i l’estudi de doblatge i producció musical, amb un control i una sala de gravació, amb capacitat per a poder realitzar postproduccions de so complexes per a vídeo, subtitulació en vídeo i DVD, doblatge professional i enregistrament multipista de grups musicals.
 • Taller de vídeo i televisió. Inclou un plató de televisió amb la possibilitat de tindre dos sets o espais de treball simultanis, i unes grades, magatzem de decorats, dos camerinos, cinc sales d’edició de vídeo, amb capacitat per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo, un control de realització, per a la producció de programes de televisió en directe o enregistrats, i una continuïtat de televisió dissenyada amb un equipament que permet transportar-la fora de les instal·lacions, canvi de formats de vídeo i emissions regulars de televisió, tres sales d’edició de vídeo, per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo.
 • Taller de producció multimèdia. Consta de tres sales de producció multimèdia per a la preparació de produccions audiovisuals, l’aprenentatge de programes d’edició d’àudio i vídeo, disseny de pàgines web i la producció de CD / DVD-ROM multimèdia:
  1. La sala de producció multimèdia núm. 1 està dissenyada principalment per a donar suport a les produccions radiofòniques, com ara l’edició d’arxius i documents sonors mitjançant eines informàtiques.
  2. La sala de producció multimèdia núm. 2 està condicionada per a donar suport especialment a les produccions videogràfiques i televisives.
  3. La sala de producció multimèdia núm. 3 s’utilitza especialment per a donar suport a produccions videogràfiques i televisives.
 • Altres espais complementaris; tres sales d’Electronic New Gathering (ENG) per a l’organització i gestió dels equips de préstec i dos seminaris per a impartir classes demostratives sobre els equips, realització de cursos de doctorat, realització de cursos externs, etc.

Al Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I duen activitats de recerca un total de quatre grups d’investigació, que són els següents:

 • Periodisme, comunicació i poder. Centrat en la investigació de temàtiques directament relacionades amb el camp del periodisme.
 • Investigació en tecnologies aplicades a la comunicació audiovisual (ITACA). Centrat en l’anàlisi dels productes audiovisuals, especialment en la construcció de nous discursos audiovisuals derivats de la hibridació i en l’estudi de la cultura visual digital.
 • Observatori en noves tendències i processos d’innovació en comunicació. Centrat en la investigació de la comunicació corporativa, publicitària i empresarial des d’una perspectiva global.
 • C-ACTS (Centre d’Anàlisi de la Comunicació del Tercer Sector). Centrat en l’estudi de les activitats comunicatives de les organitzacions del tercer sector, com ara les ONG.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu Grau en Comunicació Audiovisual

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques del món de la comunicació

Enllaç rellevant en investigació

Banc d’imatges lliures de drets

Cursos d’especialització fotogràfica

Laboratori fotogràfic

Material fotogràfic

Material fotogràfic d’ocasió

 

TECNOLOGIA DEL VÍDEO I DE LA TELEVISIÓ

Consumer Electronics Association

Digital Versatil Disc

Microsoft Corporation: informació sobre convergència entre TV i Internet

Notícies sobre tecnologia, mitjans de comunicació, Internet, novetats del mercat audiovisual, etc.

Notícies sobre TV digital, sobre tecnologies i continguts

Pàgina web vídeo digital

Pàgina web vídeo digital

Portal sobre serveis en Internet

The International Film, TV & AD Industry Link: agències de publicitat, artistes, associacions i serveis públics, atrezzo i escenografia, etc.

Unió Europea de Radiodifusió

Estament de TV nord-americà de reconegut prestigi

Acadèmia de les Ciències i les Arts de TV

Societat d’enginyeria d’àudio. Anglès

Associació per a la promoció del documental

Associació de productors audiovisuals

Associació de periodistes gràfics europeus

 

TECNOLOGIA MULTIMÈDIA, INTERNET I INFOGRAFIA

Dramatica. Burbank CA.: Screenplay Systems Incorpor. Programari per a la creació d’estructures narratives

Laboratori Mediàtic de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT)

Interactive fiction

Llibreria especialitzada en noves tecnologies

Multimedia Reserch Group of the City University de Londres

Springer Europa (publicacions, trobades sobre noves tecnologies i mitjans de comunicació...)

Telos (llibreria electrònica de ciència)

The Internet Book Shop (llibreria amb 750.000 registres bibliogràfics)

 

 

TECNOLOGIA DEL SO

Notícies i informació sobre doblatge

Pàgina de dedicada al doblatge

Processador de so dolby

 

 

TECNOLOGIA DE LA IMATGE CINEMATOGRÀFICA

Film Sound Design-Film Sound Theory: pàgina web dedicada al camp del so en cinema, amb articles de teoria fílmica centrats en el so, glossari de termes, referències bibliogràfiques i enllaços

Revista American Cinematographer Online. Versió digital de la revista de l’American Society of Cinematographers

IMDb: base de dades per a obtenir fitxes tècniques de tota la producció audiovisual mundial (cinema, vídeo, TV)

Base de dades del MECD, Filmoteca Espanyola, recaptació, espectadors anuari del cinema espanyol

Cines Albatros i Babel, donant suport al cinema europeu

Tenda per a cinèfils a València

Llibreria valenciana especialitzada en audiovisuals

Institut de Cinematografia

Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

 • Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.
 • Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

 

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

 Producció i gestió d’empreses de comunicació audiovisuals: producció de cine, de televisió, de ràdio, de creacions multimèdia, gerència d’empreses de producció audiovisual, d’espectacles, musical, de campanyes de comunicació política, etc.

 Direcció i realització audiovisual: direcció de cinema i documentals, realització de programes de TV, direcció de sèries, realització d’espots publicitaris, animació, produccions multimèdia, direcció d’exposicions audiovisuals, direcció de festivals, programes de ràdio, programació en ràdio i TV, etc.

• Tecnologia i processos de producció audiovisuals: fotografia, disseny gràfic, disseny de pàgines web, direcció de fotografia, direcció artística, direcció musical, muntatge en cinema i TV, direcció de doblatge, expert o experta consultor en tecnologies audiovisuals, direcció comercial de productes audiovisuals, etc.

• Guió audiovisual: guionista de cine, TV, ràdio, dialoguista, consultor o consultora  de guions, etc.

• Teoria i història dels mitjans audiovisuals: crítica de cinema i TV, docència en comunicació audiovisual en nivells no universitaris, programador o programadora de cinema, restauració i conservació de materials audiovisuals, investigació en comunicació audiovisual, etc.

 

Tasques professionals

- Disseny de productes i programes audiovisuals

 • Creació i disseny de productes i programes audiovisuals.
 • Recerca, selecció i anàlisi de productes i programes audiovisuals.
 • Estudis i anàlisis prospectius de productes i oportunitats de mercat.

Producció i gestió d’empreses i productes audiovisuals

 • Elaboració de dossiers de producció (planificació de treball, desglossaments, acords participació, localitzacions, elaboració de pressupostos i plans viabilitat, documentació auxiliar, etc.).
 • Gestió econòmica i financera (recerca de finançament, control pressupostari, gestió administrativa de cobraments i pagaments, d’obligacions fiscals i laborals, etc.).
 • Gestió de producció (plans de rodatge, citacions de personal, coordinació d’equips, gestió de desplaçaments i allotjaments, dietes, control de temps i terminis de rodatge, permisos, lloguers d’equips i espais, etc.).

- Direcció i realització de programes o productes audiovisuals

 • Coordinació general o d’àrees específiques implicades en l’elaboració de productes o programes de qualsevol gènere audiovisual (direcció, direcció de fotografia, direcció de so, escenografia, etc.).
 • Tasques de posada en escena, rodatge, postproducció i preparació de materials per a la seua distribució per qualsevol mitjà tecnològic (càmera, edició, il·luminació, tècnic o tècnica de so, disseny multimèdia, etc.).

- Distribució i comercialització de productes audiovisuals

 • Elaboració de plans de comunicació i màrqueting (disseny d’estratègies de difusió i venda, coordinació de tasques i distribució de responsabilitats, organització d’esdeveniments, relacions amb els mitjans de comunicació, pressupost de comunicació, etc.).
 • Control de distribució i explotació (control pressupostari, enviaments de material, etc.).

- Recerca audiovisual:

 • Elaboració d’informes i anàlisis teòrics i/o empírics sobre el sector audiovisual amb l’objectiu d’avançar en el coneixement científic i contribuir al desenvolupament de nous productes audiovisuals (estudis sectorials, assajos crítics, revisions històriques, informes empresarials, etc.).
 • Recuperació, anàlisi i difusió del patrimoni audiovisual (localització de materials i restauració, catalogació, etc.).
 • Distribució per qualsevol mitjà dels resultats de les investigacions o anàlisis crítiques i del coneixement audiovisual a general (revistes especialitzades, assajos científics, esdeveniments i fòrums acadèmics i culturals, mitjans de comunicació de masses, etc.).

 

RESUM

• Direcció d’obres audiovisuals (cinema, documentals, televisió, ràdio...).
• Realització audiovisual.
• Guionista.
• Producció de cinema, ràdio, televisió i multimèdia.
• Gestió d’empreses de comunicació audiovisual.
• Expert o experta en tecnologies audiovisuals.
• Investigació, docència i expert o experta en cultura i estudis audiovisuals.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés propi del Grau en Comunicació Audiovisual és el d'una persona creativa que tingui interès i curiositat per les qüestions relacionades amb la representació audiovisual en totes les seves facetes (ràdio, video, àudio, multimedia, etc.) i per la comunicació en general, des de la fase de guí a la de producció, realització i comercialització. Requereix a més, sensibilitat cap a la cultura, cap a la societat del nostre temps i tindre inteès per les noves tecnologies. Es destaca a més, la capacitat d'expressió oral i escrita, empatia, sentit crític, autonomia, capacitat analítica i de relació, iniciativa i treball en equip.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el Grau en Comunicació Audiovisual pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L'UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Comunicació Audiovisual s’ofereixen 90 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’ultima persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Comunicació Audiovisual s’han oferit 90 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,124, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall curs 2017/2018

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

- Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-  A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència,  d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi.  Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Comunicació Audiovisual, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Adaptació a noves situacions
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG04 - Capacitat de gestió de la informació
CG05 - Capacitat d'organització i planificació
CG06 - Compromís ètic
CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG10 - Creativitat
CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG14 - Lideratge
CG15 - Motivació per la qualitat
CG16 - Raonament crític
CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG18 - Resolució de problemes
CG19 - Presa de decisions
CG20 - Treball en equip
CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits en els estudis de Comunicació Audiovisual
CE02 - Aplicació pràctica en el món de les Productores dels coneixements i habilitats adquirides en els estudis de Comunicació Audiovisual
CE03 - Capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació al fet audiovisual, amb un coneixement tècnic i estètic de les formes, processos i tendències de la comunicació visual del nostre entorn
CE04 - Capacitat de comunicar en forma coherent el coneixement bàsic adquirit en màrqueting
CE05 - Capacitat per a adquirir un coneixement teòric i pràctic del màrqueting en el context de la comunicació
CE06 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Comunicació Audiovisual en el procés d'aplicació i/o recerca
CE07 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Comunicació Audiovisual en la relació directa amb el món empresarial
CE08 - Capacitat per a analitzar relats audiovisuals, atenent als paràmetres bàsics de l'anàlisi d'obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada
CE09 - Capacitat per a aplicar principis i funcions de la identitat visual per a la creació d'un manual de normes per a la identitat visual corporativa d'una empresa determinada
CE10 - Capacitat per a aplicar processos i tècniques implicades en l'organització i gestió de recursos tècnics en qualsevol dels suports sonors i visuals existents
CE11 - Capacitat per a aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge als diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge mitjançant les noves tecnologies de la informació
CE12 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i difusió en el camp del disseny gràfic i dels productes multimèdia i hipermèdia en les seues diverses fases, des d'una perspectiva teòrica i pràctica
CE13 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de creació i recursos tècnics o humans necessaris per al disseny de producció integral d'un treball audiovisual des dels elements escenogràfics i la imatge de marca fins al seu projecte gràfic de comercialització
CE14 - Capacitat per a aplicar tècniques i processos de producció en l'organització d'esdeveniments culturals, mitjançant la planificació dels recursos humans i tècnics implicats, ajustant-se a un pressupost previ
CE15 - Capacitat per a cercar, seleccionar i sistematitzar qualsevol tipus de document audiovisual en una base de dades, així com la seua utilització en diferents suports audiovisuals utilitzant mètodes digitals
CE16 - Capacitat per a crear i dirigir la posada en escena integral de produccions audiovisuals cinematogràfiques i videogràfiques, responsabilitzant-se de l'adreça d'actors i ajustant-se al guió, pla de treball o pressupost previ
CE17 - Capacitat per a desenvolupar mesuraments vinculats amb la quantitat de llum i la qualitat cromàtica durant el procés de construcció de les imatges, a partir del coneixement teòric i pràctic dels fonaments científics de l'òptica
CE18 - Capacitat per a desenvolupar mesuraments vinculats amb les quantitats i qualitats del so durant el procés de construcció de l'àudio, a partir del coneixement teòric i pràctic dels fonaments científics de l'acústica
CE19 - Capacitat per a dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lumíniques i acústiques naturals o artificials atenent a les característiques creatives i expressives que proposa el director del projecte audiovisual
CE20 - Capacitat per a escriure amb fluïdesa, textos, escaletes o guions en els camps de la ficció cinematogràfica, televisiva, videogràfica, radiofònica o multimèdia
CE21 - Capacitat per a expressar-se amb claredat i coherència en la llengua pròpia de la comunitat valenciana, així com tenir coneixement d'altres idiomes, en particular l'anglès, per a comunicar-se en el seu exercici professional
CE22 - Capacitat per a gestionar i desenvolupar activitats professionals en productores, empreses de comunicació, cadenes de radi i televisió, productores de cinema, productores de vídeo i televisió, estudis i laboratoris de fotografia, estudis de doblatge i/o producció musical, etc., vinculats tant a empreses privades com a institucions públiques
CE23 - Capacitat per a gravar senyals sonors des de qualsevol font sonora, acústica o electrònica, digital o analògica, i de barrejar aquests materials amb una intencionalitat determinada tenint en compte els nivells, efectes i plànols de la barreja final masteritzada
CE24 - Capacitat per a la creació d'empreses audiovisuals o per a desenvolupar, de forma eficient, fórmules d'autoocupació
CE25 - Capacitat per a la identificació dels processos i tècniques implicades en la direcció i gestió d'empreses audiovisuals en la seua estructura industrial: producció, distribució i exhibició, així com interpretar dades estadístiques del mercat audiovisual. En aquesta competència s'inclou la gestió i organització dels equips humans per a la producció audiovisual existent
CE26 - Capacitat per a la utilització de les tècniques i processos en l'organització i creació en les diverses fases de la construcció de la producció multimèdia i materials interactius
CE27 - Capacitat per a dur a terme l'anàlisi de les estructures, continguts i estils de la programació televisiva i radiofònica així com les diferents variables influents en la seua configuració i processos tan comunicatius com a espectaculars per ells generats
CE28 - Capacitat per a planificar i gestionar els recursos tècnics i humans en les produccions mico-càmera i multicàmera per a TV, així com les tècniques i processos de creació i realització en les diferents fases de la producció televisiva
CE29 - Capacitat per a realitzar l'ordenació tècnica dels materials sonors i visuals conforme a una idea utilitzant les tècniques narratives i tecnològiques necessàries per a l'elaboració, composició, acabat i masterització de diferents productes audiovisuals i multimèdia
CE30 - Capacitat per a recrear l'ambient sonor d'una producció audiovisual o multimèdia atenent a la intenció del text i de la narració mitjançant la utilització de banda sonora, efectes sonors i soundtrack
CE31 - Capacitat i habilitat per a gestionar tècniques i processos de producció, registre i difusió en l'organització de la producció radiofònica, discogràfica i altres productes sonors
CE32 - Capacitat i habilitat per a planificar i gestionar els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics, en les diverses fases de la producció d'un relat cinematogràfic o videogràfic
CE33 - Capacitat i utilització de les tècniques i processos en l'organització de la producció fotogràfica, així com les tècniques i processos de creació en el camp de la imatge fixa en general tant en entorns analògics com a digitals
CE34 - Comprensió de l'estructura general del màrqueting i la connexió amb les seues subdisciplines
CE35 - Comprensió i habilitat per a implementar els mètodes d'anàlisi crítica i desenvolupament de teories del màrqueting
CE36 - Coneixement de la història i evolució de la fotografia, cinema, ràdio i televisió a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural al llarg del temps. Al seu torn, relacionant l'evolució tecnològica i industrial amb el llenguatge audiovisual i tenint en compte els conceptes teòric-pràctics de les representacions visuals i auditives, els sistemes de comunicació i transmissió de conceptes i les seues realitats, així com els valors simbòlics i culturals bàsics que afavorisquen una correcta interpretació i anàlisi dels signes o codis de la imatge en tota la seua extensió
CE37 - Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa (fotografia i disseny gràfic) com a audiovisual, així com els elements constitutius de la direcció artística, l'adreça de fotografia i les tècniques de postproducció i muntatge audiovisual
CE38 - Coneixement de la planificació sonora i de les representacions acústiques de l'espai, així com els elements constitutius de disseny i la decoració sonora
CE39 - Coneixement de les bases fonamentals i la història del màrqueting
CE40 - Coneixement de les metodologies i conceptes aplicables en les diferents branques de recerca, desenvolupament i innovació de la comunicació audiovisual i els futurs entorns tecnològics
CE41 - Coneixement dels principals esdeveniments i missatges que configuren el panorama actual dels mitjans audiovisuals, de les representacions icòniques i acústiques i de la seua evolució
CE42 - Coneixement exhaustiu de les tècniques i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, així com les interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors
CE43 - Coneixement, identificació i aplicació de recursos, elements, mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals, incloent-hi el disseny, establiment i desenvolupament d'estratègies, així com les aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en els mercats audiovisuals
CE44 - Coneixement teòric-pràctic de les estructures organitzatives en el camp de la comunicació visual i sonora, així com la seua evolució i gestió al llarg del temps, incloent-hi la tributació audiovisual. També el coneixement i la recerca de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors
CE45 - Coneixement teòric-pràctic i aplicació de les tecnologies aplicades als mitjans de comunicació audiovisuals (fotografia, ràdio, so, doblatge, producció musical, cinema, televisió, vídeo, i suports multimèdia)
CE46 - Coneixement i aplicació de les tècniques i processos de producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, des del punt de vista de l'organització i gestió dels recursos tècnics, humans i pressupostaris en els seus diversos suports (fotografia, cinema, TV, vídeo, multimèdia, etc.), fins a la seua comercialització
CE47 - Coneixement i aplicació de les tecnologies i processos de creació i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, tant en la fotografia, disseny gràfic i el cinema com en televisió, vídeo i multimèdia, des del punt de vista de la posada en escena des de la idea inicial fins al seu acabat final
CE48 - Coneixement i aplicació dels diferents mecanismes i elements de la construcció del guió atenent a diferents formats, tecnologies i suports de producció. També s'inclou el coneixement teòric i pràctic de les anàlisis, sistematització i codificació de continguts icònics i la informació audiovisuals en diferents suports i tecnologies
CE49 - Facilitat per a adaptar-se a la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics
CE50 - Formació en el coneixement dels drets Humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre homes i dones, de solidaritat, de projecció mediambiental, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, i de foment de la cultura de la pau, tal com indica en la seua exposició preliminar el RD 1393/2007
CE51 - Predisposició a la innovació en els diferents suports i produccions audiovisuals i digitals


 

Pla d’estudis

Primer curs

Teoria del Periodisme (FBB)

Teoria de la Imatge (FBB)

Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (FBB)

Documentació Informativa (OB)

Llengua Espanyola / Catalana per a Comunicadors (FB)

Història del Món Actual (FBB)

Fonaments de Teoria de la Comunicació (OB)

Anglès Professional per a Comunicadors (FB)*

Dret de la Comunicació (FBB)

Teoria i Tècnica de la Fotografia (OB)

Segon curs

Tecnologia de la Comunicació (OB)

Gèneres Periodístics (OB)

Ètica i Deontologia Professional (FB)

Empreses de Comunicació (OB)

Models de Representació Cinematogràfica (OB)

Narrativa Audiovisual (OB)

Estructura Social Contemporània (FBB)

Eines Informàtiques per a Comunicadors (FB)**

Fonaments del Màrqueting (OB)

Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió (OB)

Tercer curs

Estructura del Sistema Comunicatiu (OB)

Producció Audiovisual (OB)

Estratègies de la Comunicació (OB)

Realització Audiovisual I (OB)

Programació en Ràdio i Televisió (OB)

Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió (OB)

Realització Audiovisual II (OB)

Tecnologia Audiovisual (OB)

Sociologia del Consum (OB)

Empresa Audiovisual (OB)

Quart curs

Producció i Realització Hipermèdia (OB)

Comunicació per a la Igualtat (OB)

Direcció de Comunicació (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Teoria i Tècnica de la Informació Audiovisual

Mitjans de Comunicació i Multiculturalisme

Indústries Culturals

Tècniques d’Investigació Social Aplicada

Psicologia de la Comunicació

Teoria i Història de l’Art Contemporani

Història Social de la Comunicació

Tècniques de Producció de Doblatge i Subtitulació

Teoria i Tècnica del Guió

Models de Representació en el Cine Espanyol

Muntatge i Postproducció Audiovisual

Realització Documental

Videocreació

Tecnologies de la Xarxa Internet

Màrqueting en el Punt de Venda

Models de Representació en l'Audiovisual Contemporani

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters Oficials:

 • Màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació, que conté una especialitat en Creació i Producció Transmèdia.

Així mateix, amb el títol de grau en Comunicació Audiovisual també pots accedir a altres màsters...

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/cepfc/

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

L'article 59 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que la Junta de Facultat haurà de crear un òrgan d'assessorament denominat comissió de titulació (CT) amb la finalitat de facilitar l'organització i coordinació dels ensenyaments de cadascun dels estudis adscrits a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En compliment d'això, la Facultat de Ciències Humanes i Socials FCHS s'ocuparà de la constitució de la comissió de titulació del grau en Comunicació Audiovisual. 
Aquestes Comissions de Titulació van sorgir a partir de l'any 1998 amb l'aprovació dels Estatuts de la Universitat, encara que en la pràctica aquests òrgans ja funcionaven des del moment de creació de l’UJI amb el nom de comissions interdepartamentals de titulació (CIT). La pretensió d'atendre totes les titulacions en només tres centres va fer veure molt prompte la necessitat de crear una estructura intermèdia entre les carreres i els seus òrgans de govern que poguera d'una banda escurçar la "distància" entre unes i les altres i, per una altra, atendre les peculiaritats organitzatives de cada titulació.
Les comissions de titulació són "òrgans d'assessorament" encarregats de facilitar l'organització i la coordinació de l'ensenyament de cadascun dels estudis adscrits. En teoria, les CT comissions de titulació no tenen per tant caràcter decisori ni executiu, ni tenen dotació econòmica. En la pràctica, no obstant això, han demostrat ser instruments molt eficaços d'organització i coordinació dels ensenyaments propis de les titulacions i han gaudit com és el cas de la comissió de titulació de l'actual titulació Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, de total autonomia a l'hora de prendre decisions en temes concernents a la planificació acadèmica de la titulació com pot ser l’establiment d'horaris o calendari d'exàmens. 
D'acord amb l'article 59.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, la comissió de titulació del grau en de Comunicació Audiovisual estarà formada per representants de tots els departaments que impartiran docència en el títol i una representació de l'estudiantat que exerciran els delegats de curs, i la presidirà el vicedegà o vicedegana de titulació (denominació actual de l'anterior director o directora de titulació). 
Les competències de les comissions de titulació, segons l'article 19 de la normativa de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, són les següents: 
1. Proposar al Deganat una terna de noms triats entre el professorat a temps complet que imparteix docència en cada titulació com a candidats al vicedeganat corresponent. 
2. Efectuar l'informe tècnic per dur a terme l'estimació o desestimació de petició de convalidació/adaptació. 
3. Fer la proposta, a la Junta de Facultat, de les activacions o desactivacions d'assignatures optatives. 
4. Elaborar la proposta d'horaris i el calendari d'exàmens. 
5. Dur a terme el seguiment del Pla d'Ordenació Docent de la titulació i emetre un informe al Deganat de la Facultat en què es valore la seua adequació a les necessitats de la titulació. L'informe s'ha de realitzar abans de l'inici del curs acadèmic corresponent al Pla d'Ordenació Docent proposat.
6. Debatre i fer propostes per a la coordinació de temaris i criteris docents.
7. Buscar solucions per a aquelles incidències relacionades amb la docència corresponent. 
Quant al nomenament i competències del vicedegà o vicedegana del títol de la titulació del Grau graduat o graduada en Comunicació Audiovisual, es recullen en els articles 19 i 24 del Reglament de la Junta de Centre de la FCHS Facultat de Ciències Humanes i Socials on es disposa que la comissió de titulació proposa a la Junta de FCHS, d'entre el professorat amb dedicació a temps complet i especialitzat en els estudis que s'imparteixen en la titulació, un vicedegà o vicedegana de titulació que ha de ser triat per la Junta i nomenat pel rector o rectora. Les seues competències són: 
a) Vetllar per la qualitat docent i coordinar l'ensenyament de les matèries impartides en el títol de graduat o graduada en Comunicació Audiovisual.
b) Vetllar per la correcta execució de la planificació docent i gestionar la resolució d'incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la titulació. 
c) Procurar l'actualització dels plans d'estudis per garantir la seua adequació a les necessitats socials. 
d) Promoure l'orientació professional de l'estudiantat. 
e) Coordinar i supervisar acadèmicament la realització de les pràctiques externes, així com els intercanvis d'estudiants amb titulacions equivalents d'altres universitats. 
f) Suggerir al Deganat la proposta que ha d'elevar-se al Rectorat sobre els tutors d'intercanvi. 
g) Proposar al Deganat el nomenament del secretari o secretària de la comissió de titulació. 
h) Qualsevol altra competència que li delegue el Deganat o la Direcció, o li confereixen els Estatuts i les normes dictades del seu desenvolupament.
Amb independència dels instruments de coordinació abans ressenyats, seran engegats projectes d'innovació educativa destinats a: 
1. Coordinar les programacions docents de les matèries i la transversalitat amb altres àrees de coneixement. 
2. Coordinar i gestionar les metodologies docents. 
3. Coordinar i gestionar les pràctiques de laboratori (essencialment de caràcter audiovisual). 
4. Coordinar els mètodes d'avaluació. 
5. Altres tipus de coordinació (entre equips docents, amb secundària, amb professionals, amb altres títols oficials, etc.)

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòricExposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràcticClasses on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit);de tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’autoavaluació. Participació de l’estudiantat en la identificació i selecció d’estàndards i/o criteris que s’han d’aplicar en el seu aprenentatge i en l’emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, en grup, etc.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Prototips. Elaboracions pràctiques de models o versions inicials del disseny d’un producte que permeten valorar competències professionals (reportatges, documentals, espots, programes informatius, etc.). Opcionalment el professorat pot plantejar la defensa oral del prototip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l’anàlisi i la resolució d’una situació professional per a realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques externes l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, cada estudiant comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l'organització a la qual s'incorpora. L'estada en pràctiques té una durada de 293 hores que es distribueixen a través d'un acord entre el supervisor o supervisora de l'empresa, l'estudiantat i el tutor o tutora de la Universitat i que queda signat en el projecte formatiu abans del començament de l'estada en pràctiques.

Aquestes pràctiques les podràs fer una vegada superats el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris d'aquest grau, excloent l'assignatura Treball de Final de Grau.

Les entitats, centres i empreses amb les quals el grau en Comunicació Audiovisual manté acords per a la realització de les pràctiques externes dels alumnes són, entre altres:

Perfil 1. Mitjans de comunicació

ESRADIO

RADIO VORAMAR

CADENA COPE

TEVE4 VILA-REAL

CADENA SER, RADIO CASTELLÓN

DIARIO LEVANTE-EMV

PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

SUPERDEPORTE DIGITAL

RTVE-VALENCIA

LEVANTE-TV

TELEVISIÓN POPULAR DEL MEDITERRÁNEO

UPV-TV

TEF (Televisió d'Eivissa i Formentera)

TVCS (Televisió de Castelló)

NOMEPIERDONIUNA (MAGAZÍN DIGITAL)

EL MUNDO CASTELLÓN

BFACEMAGACINE

 

Perfil 2. Productores, estudis i agències

MICREA

FUNDACIÓN FOTO COLECTANIA

CRISI COMUNICA SL

FITFOREVENTS

ALFATEC SISTEMAS

NAKAMURA FILMS

CAIXA FOSCA

BLANCO Y NEGRO MUSIC

SUICA FILMS

PANORAMA PRODUCCIONES / TACTIC MEDIA

BSV

THE PLAYROOM

Festival Cine-Culpable (El peatón videoproducciones)

Some Like it Short

Taranna Films

Dacsa Produccions

Summon Press

yuvod

PUBLIPS

Olivo Films

NAKAMURA FILMS

BUEN PASO FILMS

 

Perfil 3. Empreses i institucions

AULA CINE Y TV

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat

Universitat per a Majors

PATRONAT D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

MÀSTER DE LA PAU. UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CIUTADANES DE CASTELLÓ

LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA

AJUNTAMENT DE SAGUNT

SERVEI DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS - UJI

CULTURARTS-IVAC FILMOTECA

AFANÍAS

SOFISTIC TELEMATIC SECURITY

THE NEXT GENERATION SPORTS (TAINO SL)

ANGAL INFORMÁTICA

AMTC CASTELLÓN GASTRONOMÍA

CIMA CV - Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales

INIT

GLOBALIS

FACSA

TESTABIT

RAINFOREST VALENCIA BIOPARC

AECPcv

ENTROPY

INFINITRY

Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus+ Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus+ Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

 

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Comunicació Audiovisual en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Fachhochschule Darmstadt
Darmstadt (Alemanya)

Johannes-Gutenberg Universität Mainz
Mainz (Alemanya)

Université Stendhal
Grenoble (França)

Institut Catholique Toulouse
Toulouse (França)

Instituto Superior Da Maia
Sao Pedro de Avioso (Portugal)

Universidade da Beira Interior
Covilhã (Portugal)

Università degli Studi di Teramo
Teramo (Itàlia)

Queen Mary University of London
Londres (Regne Unit)

Roehampton University
Londres (Regne Unit)

Kadir Has University
Silivri/Istambul (Turquia)

Bilkent Universitesi
Ankara (Turquia)

Cyprus University of Technology
Limassol (Xipre)

Panteion University of Social and Political Sciences
Grècia

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray, Kentucky (Estats Units)

Coe College, IA
Cedar Rapids, Iowa (Estats Units)

Alfred University
Alfred, Nova York (Estats Units)

The University of Texas at Dallas
Dallas, Texas (UTD)

Western Illinois University
Macomb, Illinois (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Sejong University
Sejong (SU - Corea)

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San José (Costa Rica)

Universidad Mayor de Chile
Chile (Xile)

Universidad del Museo Social Argentino(UMSA)
Buenos Aires (Argentina)

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile (USACH)
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
Brasil

Universidad Católica de Uruguay (UCU)
Uruguai

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Salamanca
Salamanca

Universidad de la Coruña
La Corunya

Universidad de Málaga
Màlaga

Universidad del País Vasco
Biscaia

Universitat Rovira i Virgili
Tarragona

Universidad de Murcia
Múrcia

Universidad Rey Juan Carlos
Móstoles (Madrid)

Universidad de Santiago de Compostela
Santiago de Compostel·la

Universitat Pompeu Fabra
Barcelona

Universidad de Vigo
Vigo

Universitat de Valencia. Estudi General
València

 


Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

Per a cursar el Treball de Final de Grau, s’exigeix com a requisit previ haver superat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del pla d’estudis del Grau de Comunicació Audiovisual.

Es tracta d’un treball autònom amb el qual es pretén dur a terme una avaluació de les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol de Grau.

El Treball de Final de Grau consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del Grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en la qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’alumnat. El treball ha d’orientar-se a l’elaboració d’un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar. Com a alternativa, i en casos justificats, són admissibles treballs de tipus teòric orientat a la investigació sobre aspectes específics del sector, o bé consistents en el desenvolupament de projectes professionals de creació d’iniciatives o empreses audiovisuals.

Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats en el Treball de Final de Grau.

En aquesta assignatura es cursaran 3 crèdits ECTS en anglès.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Des del grau de Comunicació Audiovisual s’ha elaborat un manual d’instruccions propi del Grau, en el qual s’especifiquen les característiques formals i de contingut, i què es troba permanentment exposat en l’Aula Virtual.

La Comissió de Grau ha elaborat també un document amb els criteris d’avaluació del TFG, també permanentment exposat en l’Aula Virtual.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura CA0932) s’exposa de forma actualitzada en la web de l’Aula Virtual. Qualsevol canvi important d’informació en la web, s’avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants de la mateixa (estudiants i tutors/es), a través del servei de fòrum amb e-mail incorporat.

TUTORS/ES: El perfil dels professors/es tutors/es és preferentment el de doctors, professors a temps complet pertanyents a l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat del departament de Ciències de la Comunicació.

Les línies i grups de recerca de l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat del Departament de Ciències de la Comunicació poden consultar-se ací.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Emilio Sáez Soro (soro@com.uji.es)

Vicedegà del Grau en Comunicació Audiovisual

Coordinació de curs

1r curs: Pablo Ferrando García (pferrand@uji.es)

2n curs: Jéssica Izquierdo Castillo (jizquier@uji.es)

3r curs: Jéssica Izquierdo Castillo (jizquier@uji.es)

4t curs: Agustín Rubio Alcover (rubioa@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Esteban Galán Cubillo

Esteban.Galan@uji.es

 

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

María José Gámez Fuentes

gamezf@com.uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Agustín Rubio Alcover

rubioa@uji.es

 

Delegats i delegades

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça: http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=203

Satisfacció del grups d'interès

Podeu consultar la informació en aquesta adreça: https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=203

Altres

Valora la teua elecció

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposa’m en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Comunicació Audiovisual ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Creus que ets un bon/a comunicador/a?     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tens molta imaginació?    1)  2)  3)  4)  5)

3.  Creus que ets creatiu/iva?    1)  2)  3)  4)  5)

4.  Sents interès pel cinema, la televisió, etc.?     1)  2)  3)  4)  5)

5. Ets una persona amb iniciativa i decisió?     1)  2)  3)  4)  5)

6. La teua memòria auditiva i visual és bona?     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tens aptitud per a les relacions personals?     1)  2)  3)  4)  5)

8. Et consideres una persona amb la ment oberta?     1)  2)  3)  4)  5)

9.  Ets una persona dinàmica i innovadora?     1)  2)  3)  4)  5)

10. T’agrada treballar en equip?     1)  2)  3)  4)  5)

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA:

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—  la creativitat, la comunicació, la imaginació... ja que en definitiva els estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau tenen inquietuds creatives, interès pel món de la imatge i l’audiovisual i vocació per ser un bon comunicador o una bona comunicadora.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

 • Interès per la carrera.
 • Acceptació de la carrera per part de la teua família.
 • Cost dels estudis en temps.
 • Cost dels estudis en diners.
 • Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.
 •  Prestigi o estatus professional.
 • Dificultat dels estudis.
 • Influència d’amistats i/o família.
 • Incorporació al món laboral.
 • Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.
 • Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 • Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Comunicació Audiovisual.
 • Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).
 • Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.
 • Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES:

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL INCONVENIENTS:

 

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

 

Preguntes més freqüents

Grau en Comunicació Audiovisual

1. Què és el grau en Comunicació Audiovisual?

El grau en Comunicació Audiovisual de la Universitat Jaume I ofereix una formació innovadora, de qualitat i orientada a l'exercici professional. Per a aconseguir-ho, posa a l'abast de l'alumnat un pla d'estudis que combina una visió global sobre l'àmbit de la comunicació amb l'estudi i aprofundeix en els processos de producció, realització i creació d'obres audiovisuals, com ara pel·lícules, sèries de televisió o telefilms. Igualment, aquest grau s'ocupa de la fotografia, la ràdio, la televisió i l'hipermèdia (Internet, videojocs, etc.) Aspectes que es desenvoluparan de manera pràctica en les instal·lacions del Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) i capacitaran immillorablement els futurs i les futures professionals de l'audiovisual.


Els graduats i graduades en Comunicació Audiovisual de la Universitat Jaume I han d'adquirir competències que els han de permetre elaborar productes en els diversos àmbits de l'audiovisual, com ara la fotografia, el cine, la televisió o la ràdio, així com projectes de comunicació en Internet. Juntament amb el domini dels sabers tècnics, els futurs professionals obtindran una forta capacitació en el terreny de la concepció i disseny dels continguts destinats a aquests suports.

La Universitat Jaume I, conscient de la necessitat de pràctiques en la formació de l'estudiantat, i de l'escassesa d'aquestes en la resta d'Universitats espanyoles en què s'imparteix la titulació, ha creat l'Escola de Comunicació, que compleix dos objectius fonamentals. D'una banda, origina una nova manera d'entendre les relacions universitàries mitjançant el contacte amb el món professional, pràctic des del primer curs. D'altra banda, és un element que diferencia l'estudiantat de Comunicació Audiovisual de l'UJI de la resta.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?


Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis és la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En concret, el grau en Comunicació Audiovisual compta amb el Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM), el qual disposa de la pàgina web: http://www.labcom.uji.es/.

Aquest laboratori disposa de les següents instal·lacions:

- Taller de fotografia. Inclou un plató de fotografia, dissenyat per a prestar servei com a plató de televisió auxiliar, i que té adjunt un magatzem de fotografia, un laboratori de fotografia, per al processament i positivat de materials fotogràfics; finalment un taller de preimpressió gràfica, concebut per al tractament digital d'imatges fotogràfiques, maquetació de textos i disseny de pàgines web, amb capacitat per a producció multimèdia.

- Taller de ràdio, doblatge i producció musical. Consta dels següents espais de feina: estudi de ràdio, que inclou quatre controls i quatre locutoris, dos autocontrols i una continuïtat de ràdio, dissenyats per al manteniment d'emissions regulars de ràdio, i l'estudi de doblatge i producció musical, amb un control i una sala de gravació, amb capacitat per a poder realitzar-hi postproduccions de so complexes per a vídeo, subtitulació en vídeo i DVD, doblatge professional i gravació multipista de grups musicals.

- Taller de vídeo i televisió. Inclou un plató de televisió amb la possibilitat de tenir dos sets o espais de treball simultanis, i unes grades, magatzem de decorats, dos camerinos, cinc sales d'edició de vídeo, amb capacitat per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo, un control de realització, per a la producció de programes de televisió en directe o gravats, i una continuïtat de televisió dissenyada amb un equipament que permet el seu transport fora de les instal·lacions, canvi de formats de vídeo i emissions regulars de televisió, tres sales d'edició de vídeo, per a sonoritzar, subtitular i introduir efectes de vídeo.

- Taller de producció multimèdia. Consta de tres sales de producció multimèdia, per a la preparació de produccions audiovisuals, l'aprenentatge de programes d'edició d'àudio i vídeo, disseny de pàgines web i la producció de CD / DVD-ROM multimèdia:

a) La sala de producció multimèdia número 1 està dissenyada principalment per a donar suport a les produccions radiofòniques com l'edició d'arxius i documents sonors mitjançant eines informàtiques.

b) La sala de producció multimèdia número 2 dóna suport especialment a les produccions videogràfiques i televisives.

c) La sala de producció multimèdia número 3 dóna suport especialment a produccions videogràfiques i televisives.

- Altres espais complementaris. Tres sales d'Electronic New Gathering (ENG) per a l'organització i gestió dels equips de préstec. Dos seminaris que serveixen per a impartir-hi classes demostratives sobre els equips, realitzar-hi cursos de doctorat, cursos externs, etc.

4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una via d'accés).
-Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
-Títol universitari.
-Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
-Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la Universitat.

Més informació:

6. Hi ha programes de suport per a l'estudiantat amb necessitats educatives específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant la presa de decisió sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:

7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als quals no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. Si no és així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant o estudianta pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures
superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits.
Matrícula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.

10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Què és el programa individualitzat de segona titulació?

Els programes individualitzats de segona titulació són aquells en els quals un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.


1. Aquest grau possibilita una segona titulació:

Grau en Publicitat i Relacions Públiques: s’han de superar 48 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la publicitat, realitzar les pràctiques externes, el Treball de Final de Grau i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement.

Grau en Periodisme: s’han de superar 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit del periodisme, realitzar les pràctiques externes, el Treball de Final de Grau i cursar els 6 crèdits ECTS de reconeixement.


2. Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:


- Tenir un rendiment acadèmic excepcional i haver superat, com a mínim, el 80% dels crèdits de la primera titulació. A més a més, la comissió de titulació del segon títol pot establir criteris addicionals.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de segona titulació ha de sol·licitar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que cal superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i sol·licitar el reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació:

12. Puc cursar part dels meus estudis en altra Universitat? Mobilitat nacional i internacional

Podràs fer part dels estudis d'aquest grau en altres Universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat:

13. En què consisteixen les pràctiques externes?

Pràctiques externes és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques, els estudiants i estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat, i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Pràctiques externes del grau en Comunicació Audiovisual.

14. Què és el Treball de Final de Grau?

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s'ha superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense incloure-hi les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional, en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Comunicació Audiovisual poden continuar la seua formació cursant el màster universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, el qual conté una especialitat en Creació i Producció Transmèdia.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació:


16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Una vegada acabes els estudis del Grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Àmbits de treball

Els àmbits de treball dels graduats i les graduades en Comunicació Audiovisual, tant públics com privats, són els següents:

- Producció i gestió d'empreses de comunicació audiovisuals: productor de cine, productor de televisió, productor de ràdio, productor de creacions multimèdia, gerent d'empreses de producció audiovisual, productor expert en mercats internacionals, productor d'espectacles, productor musical, productor de campanyes de comunicació política, etc.

- Direcció i realització audiovisual: director de cine, director de documentals, realitzador de programes de TV, director de sèries de ficció, realitzador d'espots publicitaris, realitzador de cine i vídeo d'animació, realitzador de produccions multimèdia, ambientador musical, director d'exposicions en l'àmbit de la creació audiovisual, director de festivals i certàmens audiovisuals, realitzador de programes de ràdio, programador en ràdio i/o TV, informador audiovisual, etc.

- Tecnologia i processos de producció audiovisuals: fotògraf, dissenyador gràfic, dissenyador de pàgines web, director de fotografia, director artístic, director musical, muntador en cine i TV, director de doblatge, expert consultor en tecnologies audiovisuals, direcció comercial de productes audiovisuals, etc.

-Guió audiovisual: guionista de cine, TV, ràdio, dialoguista, consultor de guions, etc.

- Teoria i història dels mitjans audiovisuals: crític de cine i TV, professor de comunicació audiovisual en nivells no universitaris, investigador de mercats audiovisuals, programador de cine, restaurador i conservador de materials audiovisuals, investigador en comunicació audiovisual, etc.

Tasques professionals

- Disseny de productes i programes audiovisuals:

a) Creació i disseny de productes i programes audiovisuals.
b) Recerca, selecció i anàlisi de productes i programes audiovisuals.
c) Estudis i anàlisis prospectius de productes i oportunitats de mercat.

- Producció i gestió d'empreses i productes audiovisuals:

- Elaboració de dossiers de producció (planificació de treball, desglossaments, acords de participació, localitzacions, elaboració de pressupostos i de plans de viabilitat, documentació auxiliar, etc.)

- Gestió econòmica i financera (recerca de finançament, control pressupostari, gestió administrativa de cobraments i pagaments, d'obligacions fiscals i laborals, etc.)

- Gestió de producció (plans de rodatge, citacions de personal, coordinació d'equips, gestió de desplaçaments i allotjaments, dietes, control de temps i terminis de rodatge, permisos, lloguers d'equips i espais, etc.)

- Direcció i realització de programes o productes audiovisuals:

a) Coordinació general o d'àrees específiques implicades en l'elaboració de productes o programes de qualsevol gènere audiovisual (director, director de fotografia, director de so, escenògraf, etc.)

b) Tasques de posada en escena, rodatge, postproducció i preparació de materials per a la seua distribució per qualsevol mitjà tecnològics (càmera, editor, il·luminador, tècnic de so, dissenyador multimèdia, etc.)

- Distribució i comercialització de productes audiovisuals:

a) Elaboració de plans de comunicació i màrqueting (disseny d'estratègies de difusió i venda, coordinació de tasques i distribució de responsabilitats, organització d'esdeveniments, relacions amb els mitjans de comunicació, pressupost de comunicació, etc.)

b) Control de distribució i explotació (control pressupostari, enviaments de material, etc.)


- Recerca audiovisual:

- Elaboració d'informes i anàlisis teòriques i/o empíriques sobre el sector audiovisual amb l'objectiu d'avançar en el coneixement científic i contribuir al desenvolupament de nous productes audiovisuals (estudis sectorials, assaigs crítics, revisions històriques, informes empresarials, etc.)

- Recuperació, anàlisi i difusió del patrimoni audiovisual (localització de materials i restauració, catalogació, etc.)

- Distribució per qualsevol mitjà dels resultats de les investigacions o anàlisis crítiques i del coneixement audiovisual en general (revistes especialitzades, assaigs científics, esdeveniments i fòrums acadèmics i culturals, mitjans de comunicació massius, etc.)

Més informació:

17. Qui és el vicedegà de la titulació?

Emilio Sáez Soro
Departament de Ciències de la Comunicació
Despatx HC1049DD
Telèfon: 964 729913
Correu electrònic: soro@uji.es

18. On puc informar-me?

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està situat al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16