UJI

Organització dels estudis

Primer curs:

Formació bàsica (FB): 54 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 6 crèdits ECTS

Segon curs:

Formació bàsica (FB): 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 42 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 30 crèdits ECTS

Optatives (OP): 6 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE): 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG): 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020/21 és de 19,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.156,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU 

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les Pràctiques Externes.

Es tracta del desenvolupament d'un treball que consisteix en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides durant els estudis del grau. El treball s'ha de presentar i defensar davant un tribunal universitari de final de grau.

 TÍTOL I CERTIFICACIONS

 En acabar obtindràs:

 -Títol de graduat o graduada en Arquitectura Tècnica per la Universitat Jaume I.

-Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

L'estudiantat del grau en Arquitectura Tècnica pot obtenir un segon títol.

També pots obtenir:

Doble títol internacional amb l’Università degli Studi di Pavia, Itàlia (UNIPV) i el Grau en Arquitectura Tècnica UJI  

 

Informació proporcionada per: InfoCampus