Competències MECES, genèriques i específiques

En el Graduat o Graduada en Gestió i Administració Pública per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG2 - Capacitat de gestió de la informació
CG3 - Capacitat d'organització i planificació
CG4 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG5 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG6 Habilitats en les relacions interpersonals per a integrar-se en un equip de treball
CG7 Informàtica relativa a la gestió i administració pública
CG8 - Motivació per la qualitat
CG9 - Raonament crític
CG10 Reconeixement i acceptació de la diversitat i multiculturalitat
CG11 - Resolució de problemes
CG12 - Presa de decisions
CG13 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 Comprendre i aplicar les principals teories de l'Administració.
CE2 Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
CE3 Comprendre i utilitzar l'estructura de les institucions polítiques
CE4 Aplicar els mètodes i les tècniques de recerca política i social
CE5 Conèixer fonts d'informació especialitzades i aprendre a estructurar treballs científics de l'especialitat.
CE6 Identificar i mostrar el comportament ciutadà i els valors democràtics.
CE7 Comprendre el funcionament de les potestats públiques
CE8 Comprendre els fonaments ideològics de l'Estat i el seu ús en l'administració pública.
CE9 Conèixer la dimensió històrica dels processos polítics i socials
CE10 Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les Administracions Públiques en els seus diferents nivells
CE11 Comprendre i aplicar la planificació i la gestió administrativa.
CE12 Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les Administracions Pública.
CE13 Utilitzar el marc legal de l'activitat que realitzen les Administracions Públiques.
CE14 Comprendre i valorar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
CE15 Analitzar i comprendre l'aplicació de polítiques públiques
CE16 Conèixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de la Gestió i Administració Pública
CE17 Comprendre i valorar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
CE18 Conèixer l'ordenament financer espanyol i ser capaç d'interpretar i aplicar les normes jurídiques que ho integren
CE19 Operar amb dades de recerca quantitatives i qualitatives.
CE21 Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16