Organització dels estudis

05/05/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Formació bàsica (FB) 54 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 6 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 54 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 24 crèdits ECTS

Optatives (OP) 18 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

 

La Universitat Jaume I ha establit que cada crèdit ECTS equival, per norma generral, a 25 hores de treball de l'estudiant. D'aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l'alumne (treballs, projectes, hores d'estudi, etc.).

El preu del crèdit establit per al curs 2020/21 és de 14,96 €. Com un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 897,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s'haja superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

  •  Títol de graduat o graduada en Administració d'Empreses per la Universitat Jaume I.
  •  Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya als títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, resultats obtinguts, capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d'educació superior. 

 

L'estudiantat del grau en Administració d'Empreses pot obtenir un segon títol:

  • Grau en Economia superant 102 crèdits ECTS de matèries específiques d'aquest grau de 3.r i 4.º curs.
  • Grau en Finances i Comptabilitat superant 90 crèdits ECTS de matèries específiques d'aquest grau de 3.r i 4.º curs.


Possibilitat de realitzar l'itinerari internacional que s'ofereix en el Grup International Management, Economics and Finance.

Possibilitat d'obtenir un Doble Títol Internacional amb la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia-UNIMORE (Itàlia).

Informació proporcionada per: InfoCampus