Preguntes més freqüents

Grau en Administració d'Empreses
Última modificació: 26/04/2018 | Font: USE

1. Què és el grau en Administració d'Empreses? 

El grau en Administració d'Empreses ofereix una formació completa, innovadora i de qualitat, orientada a proporcionar les destreses, coneixements i habilitats necessaris per a formar professionals amb capacitat per a crear empreses, exercir llocs de gestió, administració, assessorament i avaluació en tot tipus d'empreses o desenvolupar la seua labor professional en els cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques.

En finalitzar els seus estudis les graduades i graduats en Administració d'Empreses coneixeran el funcionament de les empreses i de les seues àrees (producció, administració, recursos humans, comercialització, màrqueting, qualitat, finances, etc.).

L'estudiantat que finalment es decidisca per Administració d'Empreses podrà desenvolupar la seua activitat en qualsevol àrea funcional de l'empresa, però estarà exercitat particularment en àrees com ara gestió d¿operacions, gestió i promoció comercial, gestió de qualitat, màrqueting internacional, gestió de personal, logística o gestió de compres.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis es a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

-Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica
- Sales d'estudi
- Seminaris amb capacitat per 25 persones, aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
- Altres recursos d'ús compartit: sala d'actes amb un aforament de 350 persones, sala de graus amb aforament per 112 persones, sala de juntes amb 49 seients, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, vestíbul i cafeteria.

4. Com es pot accedir al títol del grau? 

Podeu consultar les diferents vies d'accés al següent enllaç:


https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/nou-estudiantat/grau/acces/


5. Hi han programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació


6. Hi ha programes de suport per a estudians amb Necessitats Educatives Específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant la pressa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem Necessitats Educatives Específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal ( fractures, operacions, rehabilitació, ...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflectix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.
2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent. 
3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se'ls exigirà la superació del 75% per poder-se matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. De no ser així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en que es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricular-se en un altre grau desprès d'efectuar la preinscripció. 

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere al menys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau desprès d'efectuar la preinscripció.

3. No s'han d'aplicar aquestes normes de permanència a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matricula temps complet de 60 crèdits i matricula temps parcial ( per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matricula temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
Matricula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits


10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat"

11. Hi ha possibilitat de rebre les assignatures en altres idiomes?

El Grau d’Administració d'empreses ofereix des del curs 2011-12 la possibilitat de cursar tot o quasi tot el grau en anglès, en un grup específic. Actualment s'ofereixen més del 50% de les assignatures en anglès i el objectiu és poder ampliar aquesta oferta en els propers cursos fins a cobrir quasi la majoria de les assignatures. També des dels seus inicis, una gran part de les assignatures tenen un grup amb docència en valencià.


Més informació

12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest Grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


13. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Les estades en pràctiques són una assignatura de caràcter obligatori i encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les estades en pràctiques al Grau en Administració d'Empreses.

14. Què és el Treball Fi de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El Treball Fi de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.


15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Másters i Doctorat 

Les titulades i titulats en el Grau en Administració d'Empreses poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màsters Oficials:

Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

Màster Universitari en Gestió de la Qualitat.

Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

-Màsters Propis:

Màster Business Administration ( MBA)


A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.
 


16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Entre les eixides professionals més habituals es troben: 

- Llocs de responsabilitat en la gestió general de l'empresa i en àrees relacionades amb: compres, logística, planifcació estratègica, qualitat, administració, gestió de la innovació, recursos humans, vendes, promoció, exportació, marxandatge, màrqueting, investigació de mercats, comunicació, entre altres.

- Empresària o empresari.

- Exercici lliure de la professió al camp de la consultoria de gestió, consultoria en recursos humans, comerç exterior, auditoria de comptes, assessoria fscal i comptable, analista d'inversions, entre altres.

- Accés a la funció pública en llocs tècnics comercials de l'Estat, inspecció d'institucions de crèdit, llocs tècnics superiors de l'administració general, intervenció i tresoreria de l'administració local, auditoria del Tribunal de Comptes, inspecció d'Hisenda, inspecció de treball, entre els més habituals.

Més informació

17. Què és el programa individualitzat de segona titulació?

L'estudiantat que, complint els requisits d'accés a un cicle d'ensenyaments oficials, vulga cursar dos plans d'estudis del mateix cicle que condueixen a l'obtenció del títol en cadascun d'aquests, ho pot fer mitjançant aquest  programa.

El programa individualitzat de segona titulació és aquell en el que un estudiant o estudianta d'una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa, simultàniament, matèries específiques d'una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d'obtenir el títol en cadascun d'aquests estudis.

L'estudiantat del grau en Administració d'Empreses pot obtenir un segon títol de Grau en Economia i/o Grau en Finances i Comptabilitat.

Pot accedir a aquest programa l'estudiantat que compleix els requisits següents:
Tindre un rendiment excepcional i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la primera titulació.

L'estudiantat que vol acollir-se a un programa individualitzat de doble títol ha de demanar-ho en el termini establert.
En la resolució d'acceptació per a cursar la segona titulació s'ha de fer constar, si escau, les matèries que ha de superar.
En aquesta segona titulació l'estudiantat s'ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.
L'estudiantat que s'integra en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la Universitat.

Més informació

18. Què són els dobles títols internacionals?

Els Dobles Títols Internacionals són aquells en els quals l'estudiantat que cursa una titulació oficial de la Universitat Jaume I pot realitzar un o diversos cursos acadèmics en una Universitat estrangera amb conveni, dins del mateix àmbit, a fi d'obtenir un títol en cadascuna d'aquestes Universitats.

Aquesta titulació et dona accés al Doble títol internacional amb Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Itàlia).

Més informació


19. Qui és el vicedegà de la titulació? 

Lluís Callarisa Fiol
Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting
Despatx JC1056DD
Telèfon: 964 727121
Correu electrònic: callaris@uji.es

20. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba situat en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9'00 a 14'00h, i de 16'00 a 20'00h.
El nostre telèfon d'atenció es 964387777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16