Organització dels estudis

21/10/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pla d'estudis complet doble grau Administració d'Empreses i Dret (.pdf)

Primer curs

Formació bàsica (FB) 57 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 15 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per grau:

 • ECTS Dret 24 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 48 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 9 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 63 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

 • ECTS Dret 48 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 24 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 72 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

 • ECTS Dret 42 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 30 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 72 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

 • ECTS Dret 30 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 42 crèdits ECTS

Cinquè curs

Formació bàsica (FB) 6 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 54 crèdits ECTS

Optatives (OP) 12 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

 • ECTS Dret 30 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 42 crèdits ECTS

Sisè curs

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 12 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

ECTS Dret 12 crèdits ECTS

ECTS ADE 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 384 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2021/22 és de 14,21 €. Com que un curs són 72 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.023,12 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

 • Títol de graduat o graduada en Administració d’Empreses per la Universitat Jaume I i titol de graduat o graduada en Dret per la Universitat Jaume I
 • Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus