panoramica UJI
Perfil d’ingrés

Atesa la diversitat d'eixides professionals que permet el doble grau d'Administració d'Empreses-Dret es fa difícil dissenyar un perfil tancat dels destinataris. No obstant això, amb l'objectiu que es hi haja una adequada adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i, amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d'ingrés idoni:

 • Compromís social i ètic.
 • Interès pel coneixement científic.
 • Habilitats per a les relacions interpersonals.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Correcta expressió oral i escrita en les llengües oficials.
 • Coneixements d'anglès equivalents a un nivell B1 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència).
 • Competència en el maneig d'eines informàtiques bàsiques.
 • Capacitat de síntesi i argumentació.
 • Capacitat per a afrontar problemes matemàtics.
 • Capacitat d'analitzar i interpretar textos.
 • Interès per la realitat social i les normes que la regulen.
 • Capacitat per a aportar solucions raonades davant els conflictes.
 • Preocupació per la defensa dels drets de les persones.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16