UJI
 • UJI
 • Estudis
 • Doble grau en Administració d'Empreses i Dret (Doble grau)

Administració d'Empreses i Dret

Última modificació: 25/02/2021 | Font: InfoCampus

El Doble Grau en Administració d´Empreses i Dret permet obtenir els títols de graduat o graduada en Administració d´Empreses i graduat o graduada en Dret superant 384 crèdits que es distribueixen en cinc cursos acadèmics amb una càrrega anual de 72 crèdits, més un semestre de 24 crèdits dedicat als treballs de fi de grau i les pràctiques externes. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

INTRODUCCIÓ

Presentació

El Doble Grau en Administració d´Empreses i Dret permet obtenir els títols de graduat o graduada en Administració d´Empreses i graduat o graduada en Dret superant 384 crèdits que es distribueixen en cinc cursos acadèmics amb una càrrega anual de 72 crèdits, més un semestre de 24 crèdits dedicat als treballs de fi de grau i les pràctiques externes. Les classes s´imparteixen amb un grup reduït d´estudiants, que ha estat creat específicament per a aquesta doble titulació, i en horari de matí.

Miguel Ángel López Navarro, Vicedegà del grau en Administració d'empreses (mlopez@uji.es) i Achim Puetz, Vicedegà del Grau en Dret (putz@uji.es).

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Perquè és una doble titulació que facilita l'accés al mercat laboral en condicions molt avantatjoses amb un profund coneixement de l'àmbit jurídic, econòmic i empresarial, la qual cosa permet optar a un ampli ventall de sectors, empreses i organitzacions.

 • Grup reduït (màxim: 30 places).

 • Ampli claustre de professorat doctor i/o amb experiència pràctica en l'administració d'empreses, màrqueting, finances i comptabilitat, economia i dret.

 • Estudis adaptats a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en els mitjans per a la docència (Aula Virtual, equipament audiovisual a les aules, etc.).

 • Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari; préstec d'ordinadors portàtils; telepréstec; llibres, bases de dades i revistes especialitzats en els àmbits economicoempresarial i jurídic. Centre de Documentació Europea.

 • Sala de vistes per a la simulació de judicis.

 • Àmplia oferta de pràctiques integrades en empreses, despatxos, organismes oficials, institucions, etc., per a entrar en contacte amb el món laboral.

 • Programa Erasmus+ amb universitats europees i programes d'intercanvi amb universitats dels Estats Units, Canadà i Austràlia. Programa SICUE amb universitats espanyoles.

 • Programa d'acció tutorial universitari (PATU) per a l’alumnat de primer curs, amb la finalitat d’ajudar-lo a adaptar-se a la vida universitària.

Què és important conèixer?

Què és?

El Programa de doble grau en Administració d'empreses i Dret no solament permet sumar els avantatges d'una titulació amb les de l'altra, sinó que converteix als seus egressats en professionals especialment qualificats i versàtils als ulls dels ocupadors. A nivell general, els titulats poden adaptar-se a múltiples àrees de treball relacionades amb l'assessoria jurídica, compliment normatiu, comptabilitat, direcció financera, de RRHH, comercial o de màrqueting… De forma més específica, podran realitzar estudis de mercat, gestions comptables i financeres, anàlisis jurídiques per a institucions financeres i d'assegurances, assumir funcions de brand manager, product manager, private equity manager, etc.

A més, els graduats en Administració d'empreses i Dret poden dedicar-se a l'exercici lliure de determinades professions (si escau, prèvia superació de determinats requisits de capacitació professional), com advocat, procurador dels tribunals, assessor i consultor d'empreses, analista financer, assessor o gestor borsari, auditor de comptes, consultor estratègic, gestor de banca privada o compliance officer, assessor i consultor de màrqueting, entre altres.

Així mateix, per mitjà de les corresponents oposicions, poden accedir a la funció pública en llocs com: Jutge, Fiscal, Lletrat de l'Administració de Justícia, Notari, Registrador Mercantil i de la Propietat, Advocat de l'Estat, Tècnic Comercial i Economista de l'Estat, Diplomàtic, Lletrat d'Organismes Públics, Secretari d'Ajuntament, Tècnic Superior de les Administracions Públiques, Inspector de Treball i Seguretat Social, Inspector d'Hisenda, etc.

Finalment, al costat de les eixides professionals esmentades, han de destacar-se altres relacionades amb l'assessorament en matèria de regulació mediambiental i de les tecnologies de la informació, el treball per a ONG, la gestió de la cooperació per al desenvolupament i el treball en organismes internacionals. 

 

Organització dels estudis

Pla d'estudis complet doble grau Administració d'Empreses i Dret (.pdf)

Primer curs

Formació bàsica (FB) 57 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 15 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per grau:

 • ECTS Dret 24 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 48 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 9 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 63 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

 • ECTS Dret 48 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 24 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 72 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

 • ECTS Dret 42 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 30 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 72 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

 • ECTS Dret 30 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 42 crèdits ECTS

Cinquè curs

Formació bàsica (FB) 6 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 54 crèdits ECTS

Optatives (OP) 12 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

 • ECTS Dret 30 crèdits ECTS
 • ECTS ADE 42 crèdits ECTS

Sisè curs

Pràctiques externes (PE) 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 12 crèdits ECTS

Distribució de crèdits per graus:

ECTS Dret 12 crèdits ECTS

ECTS ADE 12 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 384 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2021/22 és de 14,21 €. Com que un curs són 72 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.023,12 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

 • Títol de graduat o graduada en Administració d’Empreses per la Universitat Jaume I i titol de graduat o graduada en Dret per la Universitat Jaume I
 • Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

 

 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El doble grau en Administració d'empreses i Dret s'imparteix en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

 • Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d'informàtica.
 • Sales d'estudi.
 • Seminaris amb capacitat entre 10 i 25 persones, aproximadament, amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Altres recursos d'ús compartit: sala d'actes amb un aforament de 350 persones, sala de graus amb aforament per 112 persones, sala de juntes per 49 persones, un espai de trobada, sala de lectura, reprografia, vestíbul i cafeteria.
 • Sala de vistes per a la simulació de judicis.
 • Línies de recerca:
  • IMK — Innovació en màrqueting: màrqueting on i off line, comunicació i publicitat corporativa i de marca, serveis, estudi de mercats, gestió de les xarxes comercials, planificacions estratègiques i comercials, i assessorament empresarial i organitzacional.
  • EXCELLENTIA — Qualitat, innovació i persones: excel·lència empresarial, qualitat total, adreça de recursos humans, gestió del coneixement, adreça de la innovació.
  • GRECO — Estratègia, gestió del coneixement i la innovació, i aprenentatge organitzatiu: competitivitat, estratègia, actius intangibles, gestió del coneixement, gestió de la innovació, aprenentatge organitzatiu, gestió de la qualitat, internacionalització, competència versus cooperació, aliances estratègiques, xarxes interempresarials, districtes industrials, PIME, turisme, indústria ceràmica.
  • MITO — Innovation, technology and operations management: adreça d'operacions, gestió de la innovació, adreça de la tecnologia.
  • AERT — Aliances estratègiques, xarxes i territori: aliances estratègiques, xarxes socials, districte industrial, agrupament regional, capital social, canals de distribució, logística.
  • IDEA: gestió del coneixement, gestió dels sistemes d'informació, aprenentatge organitzatiu, gestió de la innovació, adreça estratègica de recursos humans.
  • ORGANITZACIÓ I APRENENTATGE, RECURSOS HUMANS I CIBERPSICOLOGIA/IIDL: noves tecnologies i organització de recursos humans. Motivació, actituds i interacció virtual, comportament en l'organització, aprenentatge electrònic i entorns virtuals/presencials d'aprenentatge i interacció, ciberpsicologia.
  • CREACIÓ D'empreses INNOVADORES (Màrqueting/Entrepreneurship Interface): entrepreneurship, màrqueting, creació d'empreses, noves empreses globals, estratègies d'internacionalització, capacitats de màrqueting, xarxes.
  • Modernització, europeïtzació, globalitat del Dret civil comú espanyol, amb especial referència al Dret Patrimonial i Dret de successions. Dret civil i Constitució. Modernització del Dret Civil valencià. Reformes del Dret mercantil
  • Dret de societats mercantils. Contractació mercantil. Dret concursal. Dret del mercat de valors. Dret de l'Economia Social. Propietat industrial i intel·lectual.
  • Multiculturalitat. Drets Humans i Empreses. Obligacions Extraterritorials dels Estats (ETOS). Acaparaments de Terres i Aigües (Land and Water Grabbings). Control de les Cadenes de Subministrament (Modern Slavery). Inversions i Drets Humans.
  • Història del Dret foral valencià. Història del parlamentarisme valencià.
  • Institut de Dret del Transport (IDT): Regulació del transport nacional i internacional, de mercaderies i passatgers, terrestre, marítim, aeri i multimodal. Logística. Liberalització del transport. Transport col·laboratiu.
  • Dret del treball. Prevenció de riscos. Contractació temporal o eventual. Dret de la seguretat social. Negociació col·lectiva.
  • Sistema de relacions laborals, gènere i igualtat. Dret del treball, gènere, ocupació, protecció social, pla d'igualtat, auditories d'igualtat, prevenció de riscos laborals, sociologia del treball, negociació col·lectiva, conflictes col·lectius.
  • Dret i Gènere. Igualtat d'oportunitats. Dret antidiscriminatori. Conciliació de la vida personal, familiar i professional. Participació equilibrada. Violència de gènere.
  • Centre de Recerca de l'efectivitat dels drets humans (CIEDH): Drets humans: compliment, eficàcia, igualtat, no discriminació, estudis estadístics, llibertat religiosa.
  • Protecció de dades i drets fonamentals (PRODADEF): Protecció de dades, drets fonamentals, llibertats públiques, privadesa, llibertats informatives, processos electorals, transparència.
  • Centre d'estudis de Dret i Relacions Internacionals (CEDRI): Dret Comunitari, Dret Internacional, Nacions Unides, comerç internacional.
  • El tribut i els seus procediments: tributs, impostos, taxes i contribucions especials, finançament territorial.
  • Centre de recerca en Dret penal, Criminologia i Intel·ligència: Dret Penal, política criminal, responsabilitat penal del menor, delictes de terrorisme, delictes contra les autoritats, delictes de propietat industrial i intel·lectual, delictes contra el medi ambient, Dret Penal econòmic i Criminologia.
  • Due Process– Research Group (DUPRO – RG): Dret Processal orgànic, Organització de Tribunals, Dret Processal civil, Dret Processal penal, Dret Processal comparat.
  • Law and Procedure (LAP): Tribunals, procés civil, procés penal, dret nord-americà, jurat, decomís, compliance i corrupció, prova i presumpció d'innocència.
  • La reforma del Dret Administratiu: Dret administratiu, Administració Pública.
  • Centre d'Estudis sobre Prevenció i Seguretat (CEPS): Criminologia, Administració de Justícia, prevenció i seguretat.

Webs específiques:

Web de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Departament d’Administració d’Empreses

Departament de Finances i Comptabilitat

Departament d'Economia 

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Privat

Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l´Estat

Els departaments comparteixen unitats de gestió econòmica delegades dels serveis centrals. Les seues funcions respecte als programes formatius són la gestió econòmica de la compra de llibres i d’equipament, que tant el professorat com l’alumnat utilitzaran en el desenvolupament de la seua comesa docent i investigadora, la gestió i publicació d’actes, la difusió d’horaris de tutories presencials i virtuals, la gestió del pla d’ordenació docent, la gestió del Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), la gestió de la producció científica, etc.

Webs d’interès general:

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

De la universitat...

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

 • Llocs de responsabilitat en la gestió general de l’empresa i en àrees relacionades amb: assessorament legal, compliment normatiu (compliance) compres, logística, planificació estratègica, qualitat, administració, gestió de la innovació, recursos humans, vendes, promoció, exportació, marxandatge, màrqueting, investigació de mercats, gestió de clientela, comunicació integral, o intel·ligència competitiva, entre altres.

 • Empresari o empresària.

 • Exercici lliure de determinades professions (eventualment, prèvia superació de requisits legals de capacitació professional): advocacia, procuradoria dels tribunals, consultoria de gestió empresarial, consultoria de recursos humans, consultoria de màrqueting, en comerç exterior, auditoria de qualitat, auditoria organitzativa, coaching empresarial, auditoria de comptes, assessoria administrativa, fiscal i comptable, analista d’inversions, o gestió d’entitats no lucratives (ONL), entre altres.

 • Prèvia oposició, accés a professions com ara notari o notària o registrador o registradora de la propietat i mercantil; i a llocs en la funció pública com: jutge o jutgessa, fiscal o lletrat o lletrada de l'Administració de Justícia; secretaria, intervenció o personal jurídic i tècnic de l'administració local; cos jurídic militar; inspecció de treball; inspecció d'Hisenda; advocats i advocades i lletrats i lletrades de les administracions públiques i dels òrgans constitucionals (advocacia de l'Estat, de les comunitats autònomes o d'entitats locals, lletrats i lletrades del Consell d'Estat i òrgans consultius autonòmics, lletrats i lletrades de l'Administració de la Seguretat Social, lletrats i lletrades del Tribunal de Comptes, etc.); personal tècnic comercial de l'Estat; inspecció d'entitats de crèdit; auditors i auditores del Tribunal de Comptes; cos diplomàtic, entre altres.

 • Docència i investigació universitàries

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Atesa la diversitat d'eixides professionals que permet el doble grau d'Administració d'Empreses-Dret es fa difícil dissenyar un perfil tancat dels destinataris. No obstant això, amb l'objectiu que es hi haja una adequada adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i, amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d'ingrés idoni:

 • Compromís social i ètic.
 • Interès pel coneixement científic.
 • Habilitats per a les relacions interpersonals.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Correcta expressió oral i escrita en les llengües oficials.
 • Coneixements d'anglès equivalents a un nivell B1 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència).
 • Competència en el maneig d'eines informàtiques bàsiques.
 • Capacitat de síntesi i argumentació.
 • Capacitat per a afrontar problemes matemàtics.
 • Capacitat d'analitzar i interpretar textos.
 • Interès per la realitat social i les normes que la regulen.
 • Capacitat per a aportar solucions raonades davant els conflictes.
 • Preocupació per la defensa dels drets de les persones.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació
 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al doble grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el Doble grau en Administració d'Empreses i Dret pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació 
 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al doble grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 
 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al doble grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 
 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 

 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L'UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d'admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

En el doble grau en Administració d’Empreses i Dret s’ofereixen 30 places.

 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’ultima persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Notes de tall
 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.
 •  Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l'UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

Informació pendent d'actualització.

Pla d’estudis

PRIMER CURS

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l'Administració d'empreses (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa (OB)

Constitució, Sistema de Fuentes I Drets Fonamentals (FBB)

Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil (OB)

Una assignatura a triar entre:

 • Història del Dret (FBB)
 • Dret Romà (FB)
 • Dret Eclesiàstic de l'Estat (FB)

SEGON CURS

Comptabilitat Financera (OB)

Dret Internacional Públic (OB)*

Institucions i Dret de la Unió Europea (OB)*

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Microeconomia (OB)

Dret Administratiu. Part General (FB)

Dret Penal I: Part General (OB)

Obligacions i Contractes (OB)

Organització Constitucional de l'Estat (OB)

TERCER CURS

Direcció Financera (OB)

Direcció d'empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Drets Reals (OB)

Anàlisi d'Estats Financers (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Introducció al Dret Processal (OB)

Dret Mercantil I (OB)

Dret de Família i Successions (OB)

Dret Penal II: Part Especial (OB)

Dret Administratiu. Part Especial (OB)

QUART CURS

Fonaments d'Econometria (OB)

Comptabilitat de Costos (OB)

Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials (OB)

Màrqueting Operatiu (OB)

Dret Processal Civil (OB)

Dret Mercantil II (OB)

Direcció de Recursos Humans (OB)

Direcció d'Operacions (OB)

Implantació d'Estratègies Empresarials (OB)

Dret Processal Penal (OB)

Dret Financer I (OB)

Dret Mercantil III (OB)

CINQUÈ CURS

Anglès per a l'Empresa (OB)*

Tècniques de Vendes (OB)

Disseny i Canvi Organitzatiu (OB)*

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Recerca de Mercats (OB)

Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions (OB)

Filosofia del Dret (FB)

Dret Internacional Privat (OB)*

Dret Financer II (OB)

Dret del Treball i de la Seguretat Social (OB)

SISÈ CURS

Pràctiques Externes (PE)

Treball de Final de Grau (TFG ADE)*

Treball de Final de Grau (TFG Dret)*

 

OPTATIVES

Gestió de Canals de Distribució (OP)

Màrqueting Social i Polític (OP)

Direcció de Vendes (OP)

Promoció Comercial (OP)

Màrqueting Internacional (OP)

Sociologia de l’Empresa (OP)

Comportament Organitzatiu (OP)

Gestió de la Qualitat (OP)

Creació d’Empreses (OP)

Direcció de la Innovació a l’Empresa (OP)

Dinamització de Recursos Humans (OP)

Anàlisi Industrial i Xarxes d’Empreses (OP)

Pla d'estudis complet doble grau Administració d'Empreses i Dret - 2017 (.pdf)


Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

*Docència en anglès

Assignatures, guies docents i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del doble grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents ....): Informació del pla d'estudis

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d'una acreditació oficial per part del Ministeri d'Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense necessitat de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn un mínim de 60 i un màxim de 120 crèdits europeus.

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb el doble grau en Administració d'Empreses i Dret?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat.
 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
 • Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
 • Màster Universitari en Advocacia.
 • Màster Universitari en Igualtat de Gènere en l’Àmbit Públic i Privat.
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari).

Consulta les webs dels màsters que oferta l'UJI

- Màsters Propis:

 • Màster Digital Development Management

 • Màster online en creació de Noves Empreses Internacionals

 • Màster en Direcció Professional de Recursos Humans

 • Màster en Dret del Transport

 • Màster en Business Data Science

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

Consulta les webs dels estudis de doctorat que oferta l'UJI

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE Your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Coordinació docent

Existeix una Comissió de seguiment encarregada de coordinar la docència en el doble grau. Els membres d'aquesta comissió són:

- President: José Luis Blasco Díaz (Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)

- Secretària: Iluminada Fuertes Fuertes (Secretària de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)

- Vocals: Miguel Ángel López Navarro (Vicedegà grau en ADE), Achim Puetz (Vicedegà grau en Dret), Montserrat Boronat Navarro (Secretària de la Comissió de titulació d'ADE) i Patricia Escribano Tortajada (Secretària de la Comissió de titulació de Dret)

 

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

- Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

- Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

- Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.).

- Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

- Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

- Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

- Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

- Carpetes d'aprenentatge i/o portafolios. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

- Contracte d’aprenentatge. Alumnat i professorat de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d’ensenyament/aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit.  El professorat ofereix unes activitats d’aprenentatge, resultats i criteris d’avaluació, i negocia amb l’alumne el seu pla d’aprenentatge.

- Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

- Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat / producte).

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), i/o tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits).

- Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

- Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

- Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

- Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

- Resolució de casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces

- Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura 

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis (12 crèdits ECTS)

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar amb les assignatures de Treball de Final de Grau.

L’estudiantat del doble grau pot desenvolupar qualsevol activitat de gestió i/o estudis en qualsevol organització empresarial o jurídica, en les quals es duen a terme tasques relacionades amb la doble titulació. Consulta les entitats cooperadores àmbit AE.  Consulta les entitats cooperadores àmbit Dret

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

 

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part del doble grau en Administració d'Empres i Dret  en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic , amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball final de grau

És imprescindible haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris  del doble grau per poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent-hi d’aquest còmput els treballs de final de grau i  les pràctiques externes.

 

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Miguel Ángel López Navarro, Vicedegà del grau en Administració d'empreses (mlopez@uji.es) i Achim Puetz, Vicedegà del Grau en Dret (putz@uji.es).

Coordinació de curs

Existeix una Comissió de seguiment encarregada de coordinar la docència en el doble grau. Els membres d'aquesta comissió són:

 • President: José Luis Blasco Díaz (Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Secretària: Iluminada Fuertes Fuertes (Secretària de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Vocals: Miguel Ángel López Navarro (Vicedegà grau en ADE), Achim Puetz (Vicedegà grau en Dret), Montserrat Boronat Navarro (Secretària de la Comissió de titulació d'ADE) i Patricia Escribano Tortajada (Secretària de la Comissió de titulació de Dret)

 

Coordinació acadèmica de grau

Maria Luisa Flor Peris (mflor@uji.es

Coordinació de pràctiques

Existirà un coordinador/a quan s'implanti l'assignatura

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Existirà un coordinador o una coordinadora a partir de l'implantació de 2n o 3r curs

Coordinació de treball de final de grau

Existirà un coordinador/a quan s'implanti l'assignatura

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

 

 

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=236

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=236

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus